Vi???t Nam ch??o n??m m???i - 2020

Thứ tư - 01/01/2020 07:15
hoa.vn) - C??ng v???i th??? gi???i, Vi???t Nam b?????c v??o th???i kh???c t???m bi???t n??m 2019, ????n ch??o n??m 2020, ch??o ????n th???p k??? m???i v???i nh???ng ni???m hy v???ng m???i, s???c s???ng m???i. Th??? thao v?? V??n h??a TTXVN s??? c???p nh???t kh??ng kh?? ????ng n??m m???i kh???p n??i tr??n c???
a n??m moi 2020
a n??m moi 2020

ch??o c??? ?????u n??m m???i t???i ??i???m c???c ????ng tr??n ?????t li???n t??? qu???c
Ng??y 1/1/2020, ???y ban nh??n d??n t???nh Ph?? Y??n t??? ch???c L??? ch??o c??? ?????u n??m m???i 2020 v?? ch??o ????n nh???ng du kh??ch ?????u ti??n t???i M??i ??i???n ??? ??i???m c???c ????ng tr??n ?????t li???n, n??i ????n ??nh n???ng b??nh minh ?????u ti??n tr??n ?????t li???n c???a Vi???t Nam (x?? H??a T??m, huy???n ????ng H??a, t???nh Ph?? Y??n). Tham gia s??? ki???n n??y c?? h??n 300 c??n b???, chi???n s?? c??c l???c l?????ng v?? trang, nh??n d??n v?? kh??ch du l???ch.
N??m m???i 2020, Ch??c m???ng n??m m???i, Ch??c m???ng n??m m???i 2020, ????n n??m m???i 2020, Chuc mung nam moi, nam moi 2020, Countdown 2020, n??m m???i 2020, l???i ch??c n??m m???i 2020, 2020
  •  
  •  
  •  
  •  
Quang c???nh l??? ch??o c??? ?????u n??m m???i 2020. ???nh: Xu??n Tri???u - TTXVN

Skip
COSY TRON KHOANH KHAC TET
fb.com/CosyVietnam
T??m Hi???u Th??m
N??m m???i 2020, Ch??c m???ng n??m m???i, Ch??c m???ng n??m m???i 2020, ????n n??m m???i 2020, Chuc mung nam moi, nam moi 2020, Countdown 2020, n??m m???i 2020, l???i ch??c n??m m???i 2020, 2020
C??c b???n tr??? kh??ng qu??n l??u l???i cho m??nh kho???nh kh???c ?????u n??m m???i. ???nh: Xu??n Tri???u - TTXVN

Ch??o ????n c??ng d??n ?????u ti??n t???i B???nh vi???n Ph??? s???n Trung ????ng
Th??ng tin t??? B???nh vi???n Ph??? s???n Trung ????ng ng??y 1/1/2020 cho bi???t, v??o l??c 0 gi??? 00 ph??t  ng??y 1/1, c??ng d??n ?????u ti??n c???a n??m m???i 2020 ???? ch??o ?????i t???i B???nh vi???n.
???? l?? b?? g??i Tr???nh Nh???t G, b?? n???ng 3,3kg, l?? con th??? hai c???a b??? Tr???nh S??? D v?? m??? Nguy???n Th??? H ??? H?? Nam. Ph?? Gi??o s??, Ti???n s??? Tr???n Danh C?????ng, Gi??m ?????c B???nh vi???n ???? ????ch th??n c???t d??y r???n cho b?? v?? ch??c m???ng hai m??? con ???? ???m??? tr??n con vu??ng???.
????n tay b??? b?? v?? t???ng qu?? cho gia ????nh s???n ph???, Ph?? Gi??o s??, Ti???n s???  Tr???n Danh C?????ng x??c ?????ng chia s???: ???????y l?? kho???nh kh???c tr??n ?????y h???nh ph??c c???a nh???ng ng?????i m??? v?? c??ng l?? ni???m vinh d???, t??? h??o c???a ch??ng t??i".
C??ng t???i th???i ??i???m ????, l??c 0 gi??? 5 ph??t m???t b?? g??i con c???a s???n ph??? Nguy???n Ho??i L ??? ?????i M???, H?? N???i c??ng ch??o ?????i. ????y l?? con g??i ?????u l??ng c???a ch??? L. B??? m??? ?????t t??n cho con l?? Nguy???n Linh ??. B?? n???ng 3,7kg v?? ???????c ??m tr??n b???ng m??? ngay sau l??c l???t l??ng theo ph????ng ph??p "da k??? da???.
K??p tr???c ????m 1/1 ???? ti???n h??nh ????? ????? th?????ng, gi??p c??c b?? ch??o ?????i kh???e m???nh. 
Trong th???i kh???c chuy???n giao sang n??m m???i 2020, B???nh vi???n Ph??? s???n Trung ????ng ???? ????n th??m nhi???u em b?? l???n l?????t ch??o ?????i, ????nh d???u m???t n??m m???i may m???n, v???n ?????y.
Nh???ng c??ng d??n ?????u ti??n c???a Th??nh ph??? H??? Ch?? Minh n??m m???i 2020
Ch??? trong v??ng 30 ph??t ?????u ti??n c???a n??m m???i 2020, 10 s???n ph??? t???i 2 b???nh vi???n ph??? s???n l???n nh???t Th??nh ph??? H??? Ch?? Minh l?? B???nh vi???n T??? D?? v?? B???nh vi???n H??ng V????ng ???? v?????t c???n an to??n. Trong ????m giao th???a, c??c ??-k??p b??c s??? ???? ch??o ????n nh???ng c??ng d??n ?????u ti??n c???a Th??nh ph??? H??? Ch?? Minh c???t ti???ng kh??c ch??o ?????i.
T???i B???nh vi???n T??? D??, ????ng 0 gi??? 2 ph??t ng??y 1/1/2020, b?? g??i ?????u ti??n c???a n??m m???i 2020 c???t ti???ng kh??c ch??o ?????i, l?? con c???a s???n ph??? Nguy???n B??ch Ph?????ng (30 tu???i, ng??? Qu???n 3, Th??nh ph??? H??? Ch?? Minh). ????ng 1 ph??t sau, m???t b?? g??i kh??c l?? con ?????u l??ng c???a s???n ph??? Nguy???n Th??? ??nh Tuy???t (30 tu???i, ng??? t???i qu???n Th??? ?????c, Th??nh ph??? H??? Ch?? Minh) c??ng ch??o ?????i. B??c s??? Nguy???n B?? M??? Nhi, Ph?? Gi??m ?????c B???nh vi???n T??? D?? cho hay, ti???ng kh??c ch??o ?????i c???a c??c em b?? nh?? m???t l???i ch??c m???ng n??m m???i v?? c??ng ?? ngh??a d??nh t???ng gia ????nh v?? ?????i ng?? y, b??c s??? t???i B???nh vi???n T??? D??. N??m n??o c??ng v???y, c??c b??c s??? t???i b???nh vi???n lu??n mong ch??? th???i kh???c ch??o ????n nh???ng c??ng d??n ?????u ti??n ???x??ng ?????t??? b???nh vi???n.
Tr?????c ???? t???i ph??ng ch??? sinh c???a b???nh vi???n c?? r???t ????ng 48 s???n ph??? s???n s??ng cho ???cu???c v?????t c???n??? v??o ????ng ng??y ?????u n??m m???i. Ch??? trong 30 ph??t ?????u ti??n c???a n??m m???i 2020, t???ng c???ng c?? 5 em b?? ???? ch??o ?????i t???i B???nh vi???n T??? D??.
T???i B???nh vi???n H??ng V????ng, ????ng 0 gi???, m???t b?? trai n???ng 2.900 gram ???? c???t ti???ng kh??c ch??o ?????i b???ng ph????ng ph??p sinh th?????ng. Sau khi ch??o ?????i, b?? ???????c ch??nh tay b??? c???t d??y r???n v?? da k??? da c??ng m???. Vi???c l??m n??y gi??p k???t n???i t??nh y??u th????ng gi???a b??? m??? v?? con. Ngay sau ???? l?? 4 em b?? kh??c c??ng l???n l?????t ???????c ra ?????i.
Theo Ti???n s???, b??c s??? Ho??ng Th??? Di???m Tuy???t, Gi??m ?????c B???nh vi???n H??ng V????ng, trong ????m giao th???a 2020, B???nh vi???n H??ng V????ng c?? h??n 20 thai ph??? ch??? sinh. Ri??ng c??? ng??y ?????u n??m m???i 2020, d??? ki???n b???nh vi???n s??? c?? h??n 120 em b?? ch??o ?????i.
Th??nh ph??? H??? Ch?? Minh di???n ra nhi???u ho???t ?????ng v??n h??a, ngh??? thu???t ch??o ????n n??m m???i 2020. Tr??n kh???p c??c tuy???n ph??? ch??nh t???i trung t??m th??nh ph???, ????n hoa ???????c trang ho??ng l???ng l???y, ho?? chung kh??ng kh?? t????i vui ????n ch??o n??m m???i c???a ng?????i d??n th??nh ph???. C??c tuy???n ???????ng L?? Du???n, Nam K??? Kh???i Ngh??a, Nguy???n Hu?????? d??ng ng?????i v?? ph????ng ti???n ng??y c??ng ????ng, trr??n g????ng m???t m???i ng?????i ai c??ng ?????u chung m???t ni???m h??n hoan, h??o h???c.
Cu???i n??m, Ch??c m???ng n??m m???i, Ch??c m???ng n??m m???i 2020, ????n n??m m???i 2020, Chuc mung nam moi, Cuoi nam, cu???i n??m, Xem ph??o hoa, xem b???n ph??o hoa, Countdown 2020, n??m m???i 2020
M???t gia ????nh tr??? t???o d??ng ch???p ???nh tr??n ph??? ??i b??? Nguy???n Hu???, Qu???n 1. ???nh: Thanh V?? - TTXVN
Cu???i n??m, Ch??c m???ng n??m m???i, Ch??c m???ng n??m m???i 2020, ????n n??m m???i 2020, Chuc mung nam moi, Cuoi nam, cu???i n??m, Xem ph??o hoa, xem b???n ph??o hoa, Countdown 2020, n??m m???i 2020
M???t gia ????nh ng?????i Canada h??o h???ng ????n m???ng n??m m???i 2020 t???i Th??nh ph??? H??? Ch?? Minh. ???nh: Thanh V?? - TTXVN
Cu???i n??m, Ch??c m???ng n??m m???i, Ch??c m???ng n??m m???i 2020, ????n n??m m???i 2020, Chuc mung nam moi, Cuoi nam, cu???i n??m, Xem ph??o hoa, xem b???n ph??o hoa, Countdown 2020, n??m m???i 2020
 
Cu???i n??m, Ch??c m???ng n??m m???i, Ch??c m???ng n??m m???i 2020, ????n n??m m???i 2020, Chuc mung nam moi, Cuoi nam, cu???i n??m, Xem ph??o hoa, xem b???n ph??o hoa, Countdown 2020, n??m m???i 2020
Ph??? ??i b??? Nguy???n Hu??? (Qu???n 1) Th??nh ph??? H??? Ch?? Minh tr?????c gi??? ????n ch??o n??m m???i 2020. ???nh: Thanh V?? - TTXVN

H?? N???i r???n r?? ????n ch??o th???i kh???c chuy???n giao n??m m???i 2020
T???i 31/12/2019 - th???i ??i???m cu???i c??ng chuy???n giao n??m c?? v?? n??m m???i, t???i Th??? ???? H?? N???i, nhi???u ng?????i ???? ra ???????ng t???n h?????ng kh??ng kh?? c???a th???i kh???c linh thi??ng, k??? v???ng ????n m???t n??m m???i nhi???u may m???n, th??nh c??ng v??? m???i m???t.
Ti???t tr???i H?? N???i t???i 31/12 kh??ng qu?? l???nh, ph?? h???p cho ng?????i d??n Th??? ???? vui ch??i, ????n n??m m???i. Khi ??nh ????n b???ng l??n c??ng l?? l??c ???????ng ph??? t???p n???p ng?????i qua l???i, r???n r?? ????? v??? trung t??m th??nh ph???. C??c tuy???n ???????ng ??i???n Bi??n Ph???, Hai B?? Tr??ng, L?? Th?????ng Ki???t, B?? Tri???u, Ng?? Quy???n, Tr??ng Ti???n, H??ng Khay, Tr??ng Thi, ??inh Ti??n Ho??ng??? r???c r??? s???c m??u ????n trang tr?? khi???n kh??ng gian ????m H?? N???i c??ng tr??? n??n lung linh, huy???n ???o. C??c c???m m?? h??nh chi???u s??ng t???i c??c ?????o giao th??ng, qu???ng tr?????ng l???n, c??ng nh???ng m?? h??nh trang tr?? t???i khu v???c v?????n hoa, c??ng vi??n, khu v???c trung t??m c??ng l??m cho H?? N???i th??m sinh ?????ng, ?????p h??n.
Cu???i n??m, Ch??c m???ng n??m m???i, Ch??c m???ng n??m m???i 2020, ????n n??m m???i 2020, Chuc mung nam moi, Cuoi nam, cu???i n??m, Xem ph??o hoa, xem b???n ph??o hoa, Countdown 2020, n??m m???i 2020
?????n h???n l???i l??n, m???i n??m khi g???n ?????n t???t c??? truy???n, c??c c???a h??ng t???i B??t Tr??ng cho ra l?? nh???ng s???n ph???m ?????c ????o h??nh con gi??p ?????i di???n c???a n??m. Ch??o ????n t???t Canh T??, h??ng lo???t c??c m???u chu???t g???m m??? v??ng ???????c tr??nh l??ng, m???t h??ng "K??? Linh Canh T??" r???t ??a d???ng v??? ki???u d??ng, m???u m?? c??ng nh?? gi?? c???, c??c s???n ph???m c?? gi?? t??? m???t ?????n v??i tri???u, ?????c bi???t nh???ng s???n ph???m k??? c??ng ???????c d??t v??ng c?? th??? l??n ?????n h??ng ch???c tri???u v???n thu h??t ng?????i mua. ???nh: Th??nh ?????t - TTXVN
Cu???i n??m, Ch??c m???ng n??m m???i, Ch??c m???ng n??m m???i 2020, ????n n??m m???i 2020, Chuc mung nam moi, Cuoi nam, cu???i n??m, Xem ph??o hoa, xem b???n ph??o hoa, Countdown 2020, n??m m???i 2020
S???n ph???m g???m h??nh ch?? chu???t ????ng y??u d??ng l??m qu?? l?? x?? ng??y T???t cho tr??? c??ng r???t ?? ngh??a. ???nh: Th??nh ?????t - TTXVN

????n th???i kh???c sang n??m m???i 2020, g????ng m???t m???i ng?????i ?????u ??nh l??n ni???m h??n hoan, t??? h??o. Nh?? m???t m???c ?????nh, nh???ng ng??y l??? l???n, ng?????i ta th?????ng h?????ng v??? khu v???c h??? Ho??n Ki???m, n??i ???????c coi l?? tr??i tim c???a H?? N???i. Ti???ng c?????i n??i r???n r??, ni???m vui n???i ti???p ni???m vui. C??ng t???i ????y, c?? r???t ????ng kh??ch n?????c ngo??i h??n hoan c??ng h??a v??o d??ng ng?????i ????n ch??o n??m m???i. ??? nh???ng th???i kh???c nh?? v???y, d?????ng nh?? m???i ng?????i th??n thi???n, c???i m??? v???i nhau nhi???u h??n.
Ch??? Nguy???n Thanh Ngh??a, tr?? t???i ???????ng Ng???y Nh?? Kon Tum, qu???n Thanh Xu??n, H?? N???i h??? h???i c??ng gia ????nh ????n n??m m???i t???i khu v???c h??? Ho??n Ki???m. Ch??? chia s???, d?? b???n r???n ?????n ????u nh??ng h???u nh?? v??o t???i 31/12 h???ng n??m, gia ????nh ch??? c??ng thu x???p ??i ch??i, t???n h?????ng kh??ng kh?? ????n n??m m???i c??ng m???i ng?????i. B???i theo ch???, ???? l?? nh???ng ph??t gi??y r???t thi??ng li??ng khi ?????t tr???i chuy???n giao n??m m???i, ????n ???????c nh???ng gi??y ph??t ????, ng?????i ta s??? g???p nhi???u may m???n.
C??ng v??? ????m, ???????ng ph??? c??ng t???p n???p h??n, c??c tuy???n ???????ng d???n v??? trung t??m c??ng ????ng ????c xe c???. ????m cu???i n??m, H?? N???i d?????ng nh?? "kh??ng ng???" ????? h??a c??ng ni???m vui v???i m???i ng?????i. N??m v???a qua, th??nh ph??? ?????t ???????c nhi???u th??nh t???u ????ng k??? trong c??c l??nh v???c kinh t???, x?? h???i v?? ???? l?? ?????ng l???c ????? Th??? ???? b?????c v??o n??m m???i 2020. D?? c??n kh??ng ??t nh???ng kh?? kh??n, th??ch th???c nh??ng ng?????i d??n H?? N???i tin t?????ng th??nh ph??? s??? v?????t qua v?? v????n l??n, b???i truy???n th???ng ng?????i H?? N???i h??ng ng??n n??m nay ???? hun ????c ???????c tinh th???n ????. ????n n??m m???i, ng?????i H?? N???i mang theo s??? tin t?????ng v?? ni???m vui cho m???t t????ng lai t???t ?????p h??n.
????? t???o kh??ng kh?? vui t????i cho nh??n d??n, t???i 31/12, H?? N???i t??? ch???c nhi???u ch????ng tr??nh ngh??? thu???t ?????c s???c t???i khu v???c h??? Ho??n Ki???m c??ng m???t s??? qu???n, huy???n, th??? x?? tr??n ?????a b??n th??nh ph???, trong ???? ph???i k??? ?????n ch????ng tr??nh ?????m ng?????c. M???i ng?????i ?????u h??o h???c mong ch??? ?????m ng?????c nh?? l?? s??? ki???n kh??ng th??? thi???u trong ????m chuy???n giao n??m m???i D????ng l???ch. Khu v???c V?????n hoa T?????ng ????i L?? Th??i T??? di???n ra ch????ng tr??nh ???Countdown 2020 ??? V?? kh??c ??nh s??ng???. T???i Qu???ng tr?????ng C??ch m???ng th??ng T??m l?? ch????ng tr??nh ngh??? thu???t mang t??n ???Countdown Party ??? Voyage of time???. Qu???ng tr?????ng ????ng Kinh Ngh??a Th???c v?? ???????ng ????i ??inh Ti??n Ho??ng di???n ra ch????ng tr??nh ngh??? thu???t ???Tiger Remix 2020 ??? H?? N???i???. Ch????ng tr??nh ngh??? thu???t ???Ch??o Xu??n 2020??? s??? di???n ra t???i khu v???c T?????ng ????i quy???t t??? ????? T??? qu???c quy???t sinh, ???????ng ??inh Ti??n Ho??ng.
H??ng v???n ng?????i d??n, ?????c bi???t l?? gi???i tr??? ?????u t???p trung ??? nh???ng ?????a ??i???m tr??n ????n xem nh???ng ca kh??c, v?? ??i???u do c??c ca s??, nh??m nh???c n???i ti???ng bi???u di???n. Kh??n gi??? ???????c s???ng trong m???t b???u kh??ng kh?? ng???p tr??n ??m nh???c, t???n h?????ng kho???nh kh???c ?????m ng?????c ????ng nh???. Khi kim ?????ng h??? d???ch chuy???n g???n ?????n s??? 12 (t???c 0 gi???), m???i ng?????i s??? c??ng ?????m ng?????c v??? s??? 0 v?? c??ng vang l??n l???i Ch??c m???ng n??m m???i.
B??n c???nh ????, t???i c??c qu???n, huy???n, th??? x?? nh??: Th???ch Th???t, S??n T??y, H?? ????ng, Nam T??? Li??m, C???u Gi???y??? di???n ra c??c ch????ng tr??nh ngh??? thu???t ch??o n??m m???i 2020 do c??c ??o??n ngh??? thu???t chuy??n v?? kh??ng chuy??n bi???u di???n. D?? kh??ng s??i ?????ng nh?? c??c khu v???c trung t??m th??nh ph??? nh??ng c??c ch????ng tr??nh ngh??? thu???t n??y c??ng mang l???i tr???n v???n kh??ng kh?? vui t????i, ph???n kh???i cho ng?????i d??n ngo???i th??nh v?? c??c qu???n v??ng ven.
N??m 2020 ????nh d???u m???c quan tr???ng khi H?? N???i tr??n 1010 n??m tu???i. Th??nh ph??? c??ng ??ang x??y d???ng nhi???u ch????ng tr??nh ????? k??? ni???m d???p l??? tr???ng ?????i n??y. K???t th??c n??m 2019 tr??n ?????y c???m x??c, ng?????i d??n Th??? ???? ??ang g???i nhi???u ?????c nguy???n cho m???t n??m m???i th???nh v?????ng, h???nh ph??c.
Th??nh ph??? ??i???n Bi??n Ph???: ????m 31/12, t???i Qu???ng tr?????ng 7/5 (th??nh ph??? ??i???n Bi??n Ph???), ???y ban Nh??n d??n t???nh ??i???n Bi??n ???? t??? ch???c Ch????ng tr??nh ngh??? thu???t v???i ch??? ????? ???S???c xu??n ??i???n Bi??n??? ch??o ????n n??m m???i 2020.
Cu???i n??m, Ch??c m???ng n??m m???i, Ch??c m???ng n??m m???i 2020, ????n n??m m???i 2020, Chuc mung nam moi, Cuoi nam, cu???i n??m, Xem ph??o hoa, xem b???n ph??o hoa, Countdown 2020, n??m m???i 2020
 
Cu???i n??m, Ch??c m???ng n??m m???i, Ch??c m???ng n??m m???i 2020, ????n n??m m???i 2020, Chuc mung nam moi, Cuoi nam, cu???i n??m, Xem ph??o hoa, xem b???n ph??o hoa, Countdown 2020, n??m m???i 2020
 
Cu???i n??m, Ch??c m???ng n??m m???i, Ch??c m???ng n??m m???i 2020, ????n n??m m???i 2020, Chuc mung nam moi, Cuoi nam, cu???i n??m, Xem ph??o hoa, xem b???n ph??o hoa, Countdown 2020, n??m m???i 2020
 

Countdown 2020 - ????m s???c m??u t???i th??nh ph??? Hu???
T???i 31/12, t???i khu v???c ng?? s??u b??ng binh H??ng V????ng ??? trung t??m th??nh ph??? Hu??? (Th???a Thi??n - Hu???) ???? di???n ra ch????ng tr??nh bi???u di???n ngh??? thu???t, ?????m ng?????c ???Countdown 2020 - ????m s???c m??u??? thu h??t h??ng ng??n ng?????i d??n v?? du kh??ch tham gia. 
????y l?? m???t s??? ki???n v??n h??a ngo??i tr???i c?? quy m?? l???n l???n ?????u ti??n ???????c t??? ch???c b???ng h??nh th???c x?? h???i h??a nh???m t???o m???t kh??ng gian ch??o ????n n??m m???i cho ng?????i d??n v?? du kh??ch ?????n v???i C??? ???? Hu??? trong d???p n??y.
Kho???ng 20 gi???, t???ng ??o??n ng?????i ???? ????? v??? xung quanh s??n kh???u ch??nh ?????t t???i khu v???c b??ng binh ng?? s??u H??ng V????ng. D??n ??m thanh hi???n ?????i k???t h???p v???i h??? th???ng ??nh s??ng nhi???u m??u s???c v?? nh???ng ca kh??c vui nh???n ???? t???o ra kh??ng kh?? s??i ?????ng, c??ng ????n ch??o th???i kh???c b?????c sang n??m m???i 2020. Ch????ng tr??nh n??y g???m 2 ph???n: ????????t n?????c tr???n ni???m vui???, ???Ch??o 2020 - ????m s???c m??u???. Trong ch????ng tr??nh c??ng c?? m??n b???n ph??o hoa t???m th???p th???i ??i???m ?????t n?????c b?????c sang n??m m???i. ????? ?????m b???o an ninh tr???t t???, tr?????c ????, t???nh Th???a Thi??n - Hu??? ???? ch??? ?????o c??c l???c l?????ng ch???c n??ng tri???n khai c??c ph????ng ??n ph??n lu???ng giao th??ng t??? xa, ?????u ????? xe cho ng?????i d??n v?? du kh??ch.
B??n c???nh ????, ????ng v??o th???i kh???c giao th???a, chuy???n giao gi???a n??m c?? v?? n??m m???i, t???i K??? ????i n???m ??? ph??a tr?????c Ng??? m??n kinh th??nh Hu???, Trung t??m B???o t???n Di t??ch C??? ???? Hu??? s??? b???n l???a 21 lo???t s??ng th???n c??ng ch??o ????n n??m m???i 2020.
TP HCM b???n ph??o hoa t???i 3 ??i???m ????m 31/12 T???t D????ng l???ch
Nh???m t???o kh??ng kh?? vui t????i, ????n ch??o n??m m???i, UBND Th??nh ph??? H??? Ch?? Minh t??? ch???c b???n ph??o hoa t???i 3 ??i???m d???p T???t D????ng l???ch n??m 2020.
Theo ????, th??nh ph??? s??? t??? ch???c b???n ph??o hoa t???m cao ??? 2 ??i???m l?? khu v???c ?????u ???????ng h???m v?????t s??ng S??i G??n (Qu???n 2) v?? t??a nh?? Landmark 81(khu v???c C??ng vi??n Central park, Ph?????ng 22, qu???n B??nh Th???nh); 1 ??i???m t???m th???p t???i C??ng vi??n V??n h??a ?????m Sen (Qu???n 11). Th???i gian b???n ph??o hoa l?? t??? 0 gi??? ?????n 0 gi??? 15 ph??t ng??y 1/1/2020.

 

 

 

 

 

 

Cu???i n??m, Ch??c m???ng n??m m???i, Ch??c m???ng n??m m???i 2020, ????n n??m m???i 2020, Chuc mung nam moi, Cuoi nam, cu???i n??m, Xem ph??o hoa, xem b???n ph??o hoa, Countdown 2020, n??m m???i 2020
 

C??ng v???i ????, UBND th??nh ph??? c??ng giao C??ng ty Tr??ch nhi???m h???u h???n ?????u t?? xu???t nh???p kh???u Vi???n ????ng thi???t k??? v?? thi c??ng ph???n trang tr?? ??nh s??ng ngh??? thu???t ????n ch??o T???t D????ng l???ch v?? T???t Nguy??n ????n Canh T?? n??m 2020 tr??n c??c tuy???n ???????ng Nguy???n V??n Tr???i, Nam K??? Kh???i Ngh??a, L?? Du???n - V??ng xoay L?? Du???n, Nguy???n Hu???, ?????ng Kh???i, C??ch M???ng Th??ng T??m - V??ng xoay D??n ch???. Th???i gian chi???u s??ng ch??nh th???c l?? t??? ng??y 20/12/2019 ?????n ng??y 20/3/2020.
????n N??m m???i 2020 t???i TP HCM
????n m???ng N??m m???i 2020, ngo??i t??? ch???c b???n ph??o hoa ngh??? thu???t t??? 0 gi??? ?????n 0 gi??? 15 ph??t ng??y 1/1, t???i ???????ng h???m s??ng S??i G??n (Qu???n 2), t??a nh?? Landmark 81 v?? khu v???c C??ng vi??n Central park (qu???n B??nh Th???nh), C??ng vi??n V??n h??a ?????m Sen (Qu???n 11), tr??n ph??? ??i b??? Nguy???n Hu??? s??? di???n ra ch????ng tr??nh bi???u di???n ngh??? thu???t ????n ch??o n??m m???i, ch????ng tr??nh ?????m ng?????c trong th???i kh???c chuy???n giao gi???a n??m c?? v?? n??m m???i v??o ????m 31/12; t???i Nh?? V??n h??a Thanh ni??n s??? di???n ra ch????ng tr??nh v??n ngh??? m???ng Xu??n Canh T??, ch????ng tr??nh L??? h???i Ch??o N??m m???i 2020.
T???i c??c khu ch??? xu???t, khu c??ng nghi???p, c??c tr?????ng ?????i h???c, cao ?????ng, trung c???p chuy??n nghi???p, k?? t??c x?? tr??n ?????a b??n th??nh ph???, v??o d???p n??y c??ng di???n ra nhi???u ho???t ?????ng ????n m???ng N??m m???i 2020, c??c ch????ng tr??nh bi???u di???n ngh??? thu???t trong ????m 31/12 v?? 1/1 ph???c v??? c??ng nh??n lao ?????ng v?? sinh vi??n, h???c sinh. Ngo??i ra, tr??n c??c tuy???n ???????ng trung t??m th??nh ph???, t???i c??c huy???n B??nh Ch??nh, C???n Gi???, C??? Chi c??ng ???????c trang tr?? ??nh s??ng ngh??? thu???t; ?????c bi???t t???i tr??? s??? ???y ban Nh??n d??n th??nh ph??? d??? ki???n s??? t??? ch???c tr??nh chi???u ??nh s??ng ngh??? thu???t v?? ????? h???a 3D l??n m???t ti???n t??a nh?? v??o t???i 31/12 v?? 1/1.
Ch??o N??m m???i 2020, C??ng vi??n V??n h??a ?????m Sen t??? ch???c nhi???u s??n ch??i mi???n ph?? nh??: ????n n??m m???i v???i ng?????i tuy???t kh???ng l??? (cao 3 m??t), c??ng tr???i nghi???m v???i c??c ngh??? s?? ???????ng ph??? t???i s??n ch??i piano b???ng ch??n (chi???c ????n l???n d??i g???n 3m); giao l??u c??ng b?? Ch??a Tuy???t... ?????i di???n C??ng vi??n V??n h??a ?????m Sen cho bi???t, ngo??i 50 tr?? ch??i c??c lo???i, kh??ch tham quan, nh???t l?? c??c em thi???u nhi ?????n c??ng vi??n d???p n??y c??n ???????c giao l??u, ch???p ???nh v???i c??c autobot bi???n h??nh (nh??n v???t trong b??? phim Transformer); tham gia c??c ho???t ?????ng vui nh???n, h???i h???p c???a ???o thu???t ???????ng ph???, ?????i nh???c k??n guinness V?? Th??nh Trang; th?????ng th???c c??c ti???t m???c bi???u di???n acoustic, flamenco, m??a thi??n nga tr??n m???t h??? t???i c???u t??ng h??nh.
?????c bi???t l?? ch????ng tr??nh l??? h???i m??a ????ng v???i vi???c di???u h??nh c??ng c??c nh??n v???t nh??: c??ng ch??a Elsa, c??ng ch??a Anna, c??c ??ng gi?? Noel; ????n N??m m???i 2020 v???i ti???u l??m h???i t??? t???i s??n kh???u Ng??i Sao; ?????i ti???c ??m thanh ??? ??nh s??ng ??? ??m nh???c v?? ch????ng tr??nh ph??o hoa ngh??? thu???t ????n ch??o N??m m???i 2020.
Khu Du l???ch V??n h??a Su???i Ti??n mi???n v?? v??o c???ng cho tr??? khi ??i c??ng ph??? huynh; gi???m t??? 25% - 50% v?? tr???n g??i cho 15 tr?? ch??i, tham quan K??? hoa th?????ng uy???n cung, Qu?? kh??? v??? lai cung, L??u ????i tuy???t -5??C, trao t???ng 2.400 ph???n qu?? cho kh??ch mua v?? v??o c???ng s???m nh???t trong ng??y. ??i???m ?????c bi???t c???a Su???i Ti??n l?? ch????ng tr??nh m???ng t??n ni??n, mua v?? tr??ng v??ng, ng???p tr??n t??i l???c; ????n N??m m???i 2020 v???i c??c c??ng tr??nh vui ch??i, gi???i tr?? hi???n ?????i, ho??nh tr??ng v???a ???????c ????a v??o s??? d???ng nh??: T??? ph?????c m??n h???ng ph??c dinh (Ki???t t??c ki???n tr??c ?? - ??u); ????ng ph?????c thi??n m??n, T??y l???c thi??n m??n, Nam th??? thi??n m??n, B???c to??n thi??n m??n; gi???i m?? b?? ???n ???????ng h???m xuy??n l??ng ?????t v???i m?? cung ph??p thu???t trong kim t??? th??p c??? ?????i...
Ngo??i ra, Khu Du l???ch V??n h??a Su???i Ti??n c??n t??? ch???c chu???i ho???t ?????ng ngh??? thu???t ?????c s???c nh??: v?? h???i l??n s?? r???ng, giao l??u c??ng t??? linh Su???i Ti??n v?? nh??n t?????ng Ph??c - L???c - Th???; ch????ng tr??nh ca nh???c t???ng h???p ?????c s???c c??ng v???i c??ng ch??a hoa ti??n, s??n kh???u h??a S??n tinh ??? Th???y tinh, di???u h??nh Canh T?? v???n kim. C??c em thi???u nhi ?????n v???i Su???i Ti??n v??o d???p n??y c??n ???????c tham quan l??u ????i ph??p thu???t, b?? m???t r???ng ph?? th???y, c??? loa th??nh, k??? l??n cung, ph???ng ho??ng ti??n; th??? gi???i th???n ti??n ?????y s???c m??u c??? t??ch v???i 99 tr?? ch??i li??n ho??n t???i v????ng qu???c thi??n t??i t????ng lai....
Nhi???u ch????ng tr??nh ngh??? thu???t ch??o n??m m???i 2020 s??? di???n ra t???i H?? N???i
Theo S??? V??n h??a v?? Th??? thao H?? N???i, d???p T???t D????ng l???ch 2020, tr??n ?????a b??n th??nh ph??? H?? N???i di???n ra nhi???u ch????ng tr??nh ngh??? thu???t ?????c s???c ph???c v??? ng?????i d??n Th??? ???? v?? du kh??ch, t???o kh??ng kh?? vui t????i, ph???n kh???i trong th???i kh???c chuy???n giao n??m m???i.
Khu v???c V?????n hoa T?????ng ????i L?? Th??i T???, qu???n Ho??n Ki???m di???n ra ch????ng tr??nh Countdown 2020 - V?? kh??c ??nh s??ng, b???t ?????u t??? 19 gi??? ng??y 31/12/2019. Kh??n gi??? s??? ???????c s???ng trong b???u kh??ng kh?? ng???p tr??n ??m nh???c, t???n h?????ng kho???nh kh???c ?????m ng?????c ????ng nh??? v?? g???p g???, giao l??u v???i c??c ngh??? s?? y??u th??ch nh??: Ph????ng Uy??n, L??u H????ng Giang, nh??m Ng?? Cung, Oplus, Nh???t Th???y, Jayden Tr???nh, Thi???u B???o Trang, B??i Lan H????ng, ??inh M???nh Ninh??? V?? kh??c ??nh s??ng - Countdown 2020 c??n mang l???i nh???ng chi??m nghi???m v???i h??nh tr??nh nh??n l???i 10 n??m nh???ng ?????i thay c???a cu???c s???ng.
Cu???i n??m, Ch??c m???ng n??m m???i, Ch??c m???ng n??m m???i 2020, ????n n??m m???i 2020, Chuc mung nam moi, Cuoi nam, cu???i n??m, Xem ph??o hoa, xem b???n ph??o hoa, Countdown 2020, n??m m???i 2020
S??n kh???u c???a V?? kh??c ??nh s??ng
Ch????ng tr??nh d??nh nhi???u th???i l?????ng ????? t??n vinh nh???ng nh??n v???t ti??u bi???u ??? nhi???u l??nh v???c, c?? nh???ng th??nh t??ch v????n ra qu???c t???. ???? l??, anh h??ng lao ?????ng H??? Quang Cua - ng?????i lai t???o th??nh c??ng gi???ng l??a ngon nh???t th??? gi???i ST25; ca s?? S??n T??ng MT-P v???i Sky Tour 2019 ????? l???i nhi???u d???u ???n; nh??m k??? s?? Vi???t ch??? t???o v??? tinh Micro Dragon - v??? tinh ?????u ti??n Made by Vietnamese bay v??o v?? tr???...
T???i Qu???ng tr?????ng C??ch m???ng th??ng T??m, qu???n Ho??n Ki???m, ch????ng tr??nh ngh??? thu???t ?????m ng?????c mang t??n Countdown Party - Voyage of time h???a h???n s??? thu h??t ????ng ?????o ng?????i xem. Di???n ra t??? 20 gi??? ng??y 31/12/2019 ?????n 0 gi??? 30 ph??t ng??y 1/1/2020, ch????ng tr??nh s??? mang l???i cho kh??n gi??? c??c ti???t m???c ca nh???c, v?? kh??c s??i ?????ng nh??: Miracle, Fly Away, Chi???u h??m ???y, Badadu, C?? em ch???, Hoa c??? m??a xu??n, L???ng nghe m??a xu??n v?????? do c??c ca s??: Thi???u B???o  Trang, Tr???n Anh Qu??n, B??i Ho??ng Ph????ng, B??i Thu Th???y, nh??m Monstar??? bi???u di???n.
Cu???i n??m, Ch??c m???ng n??m m???i, Ch??c m???ng n??m m???i 2020, ????n n??m m???i 2020, Chuc mung nam moi, Cuoi nam, cu???i n??m, Xem ph??o hoa, xem b???n ph??o hoa, Countdown 2020, n??m m???i 2020
 

T???i Qu???ng tr?????ng ????ng Kinh Ngh??a Th???c v?? ???????ng ????i ??inh Ti??n Ho??ng, qu???n Ho??n Ki???m di???n ra ch????ng tr??nh ngh??? thu???t Tiger Remix 2020 - H?? N???i, t??? 17 gi??? ng??y 31/12/2019 ?????n 0 gi??? 15 ph??t ng??y 1/1/2020. Ch????ng tr??nh g???m 39 ti???t m???c s??i ?????ng nh??: ??u ti??n, K???t duy??n t?? h???ng, T????ng t???, M??nh t???ng nh?? th???, L??? l??ng, M???t tr???i d???u ??m, C?? em ch???, I know you know, H???a s??? ??i c??ng nhau, Walk away, Em ????y ch???ng ph???i Th??y Ki???u, N???m l???y tay anh??? Ch????ng tr??nh quy t??? nhi???u ca s?? n???i ti???ng nh??: Soobin Ho??ng S??n, T??c Ti??n, Min, Ho??ng Th??y Linh, Tu???n H??ng, nh??m Da LAB, nh??m Ng?? Cung??? K???t th??c ch????ng tr??nh, t???t c??? c??c ngh??? s?? c??ng h??t vang b??i We will rock you.
Cu???i n??m, Ch??c m???ng n??m m???i, Ch??c m???ng n??m m???i 2020, ????n n??m m???i 2020, Chuc mung nam moi, Cuoi nam, cu???i n??m, Xem ph??o hoa, xem b???n ph??o hoa, Countdown 2020, n??m m???i 2020
C??c ca s?? s??? g??p m???t t???i s??? ki???n Tiger Remix ??? H?? N???i

Ch????ng tr??nh ngh??? thu???t Ch??o Xu??n 2020 s??? di???n ra t???i khu v???c T?????ng ????i quy???t t??? ????? T??? qu???c quy???t sinh, ???????ng ??inh Ti??n Ho??ng, qu???n Ho??n Ki???m. Di???n ra t??? 21 gi??? 30 ph??t ng??y 31/12/2019, ch????ng tr??nh quy t??? c??c ca kh??c: ????n b??nh minh, Kh??c giao m??a, Em th???t l?? ng???c, V?? em th????ng anh c??ng c??c li??n kh??c, c??c b???n h??a t???u nh???c??? do c??c ngh??? s??: Nguy???n Kh???c Hi???u, T?? H???i Ninh, B???o Kim v?? nh??m nh???c Bbstar, nh??m Jazz glory band th???c hi???n.
H???u h???t, c??c ch????ng tr??nh ngh??? thu???t ch??o n??m m???i 2020 ???????c th???c hi???n theo h??nh th???c x?? h???i h??a.
B??n c???nh ????, trong c??c ng??y 31/12/2019 v?? 1/1/2020, tr??n ?????a b??n c??c qu???n, huy???n, th??? x?? nh??: Th???ch Th???t, S??n T??y, H?? ????ng, Nam T??? Li??m, C???u Gi???y c??ng di???n ra c??c ch????ng tr??nh ngh??? thu???t ch??o n??m m???i 2020 do Nh?? h??t c???i l????ng H?? N???i, Nh?? h??t ngh??? thu???t xi???c v?? t???p k??? H?? N???i, Trung t??m v??n h??a th??nh ph???, Nh?? h??t ch??o H?? N???i, V??n ph??ng S??? V??n h??a v?? Th??? thao H?? N???i ?????m nhi???m. Khu v???c Qu???ng tr?????ng C??ch m???ng th??ng T??m, h??? Ho??n Ki???m v?? nh?? B??t Gi??c c??ng di???n ra c??c ch????ng tr??nh ngh??? thu???t kh??c.
Cu???i n??m, Ch??c m???ng n??m m???i, Ch??c m???ng n??m m???i 2020, ????n n??m m???i 2020, Chuc mung nam moi, Cuoi nam, cu???i n??m, Xem ph??o hoa, xem b???n ph??o hoa, Countdown 2020, n??m m???i 2020
 
Cu???i n??m, Ch??c m???ng n??m m???i, Ch??c m???ng n??m m???i 2020, ????n n??m m???i 2020, Chuc mung nam moi, Cuoi nam, cu???i n??m, Xem ph??o hoa, xem b???n ph??o hoa, Countdown 2020, n??m m???i 2020
 
Cu???i n??m, Ch??c m???ng n??m m???i, Ch??c m???ng n??m m???i 2020, ????n n??m m???i 2020, Chuc mung nam moi, Cuoi nam, cu???i n??m, Xem ph??o hoa, xem b???n ph??o hoa, Countdown 2020, n??m m???i 2020
 
N??m m???i 2020, Ch??c m???ng n??m m???i, Ch??c m???ng n??m m???i 2020, ????n n??m m???i 2020, Chuc mung nam moi, nam moi 2020, Countdown 2020, n??m m???i 2020, l???i ch??c n??m m???i 2020, 2020
 

 P/v : Theo Th??? thao V??n h??a
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay2,118
  • Tháng hiện tại34,556
  • Tổng lượt truy cập9,408,723
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây