Th??? gi???i h??m nay 27- 8 - 2019

Thứ hai - 26/08/2019 21:47
T???i h???i ngh??? th?????ng ?????nh G7 ??? Ph??p, T???ng th???ng Donald Trump n??i r???ng M??? v?? Trung Qu???c s??? s???m n???i l???i ????m ph??n th????ng m???i. H??m th??? S??u, ??ng Trump tuy??n b??? t??ng thu??? c???a M??? ?????i v???i h??ng Trung Qu???c v?? ???? tweet r???ng ??ng s??? ???y??u c???u??? c??c c??ng ty M??? r???i kh???i Trung Qu???c
Th??? gi???i h??m nay 27- 8 - 2019

Th??? gi???i h??m nay: 27/08/2019

Print Friendly, PDF & Email

Ngu???n: The Economist | Bi??n d???ch: ????? ?????ng Nh???t Huy

T???i h???i ngh??? th?????ng ?????nh G7 ??? Ph??p, T???ng th???ng Donald Trump n??i r???ng M??? v?? Trung Qu???c s??? s???m n???i l???i ????m ph??n th????ng m???i. H??m th??? S??u, ??ng Trump tuy??n b??? t??ng thu??? c???a M??? ?????i v???i h??ng Trung Qu???c v?? ???? tweet r???ng ??ng s??? ???y??u c???u??? c??c c??ng ty M??? r???i kh???i Trung Qu???c. ?????ng th??i c???a ??ng l??m cho th??? tr?????ng lo l???ng. Nh??ng v??o h??m th??? Hai, ??ng cho bi???t c??c cu???c g???i t??? Trung Qu???c ???? m??? l???i c??nh c???a ????m ph??n.

Tr??n b??nh di???n ngo???i giao, T???ng th???ng Ph??p Emmanuel Macron cho bi???t t???i cu???c h???p b??o c???a h???i ngh??? th?????ng ?????nh G7 r???ng ??i???u ki???n cho m???t cu???c g???p g??? gi???a ??ng Trump v?? Hassan Rouhani, T???ng th???ng Iran, ???? ???????c thi???t l???p. Ngo???i tr?????ng Iran ???? b???t ng??? ?????n tham d??? h???i ngh???. ??ng Trump n??i r???ng c?? ???m???t c?? h???i th???c s??? t???t???, v?? ??ng s??? g???p ??ng Rouhani ???khi ho??n c???nh ph?? h???p???.

C??c m??y bay qu??n s??? c???a Brazil b???t ?????u d???i n?????c v??o c??c ????m ch??y trong r???ng nhi???t ?????i Amazon, sau khi T???ng th???ng Jair Bolsonaro ch??nh th???c cho ph??p qu??n ?????i h??? tr??? h??m th??? S??u. ??ng b??? ch??? tr??ch n???ng n??? v?? ph??? nh???n bi???n ?????i kh?? h???u v?? ch???m ch???p trong vi???c ???ng ph?? v???i c??c ????m ch??y, v?? tr?????c ???? n???a l?? ch???m tr??? trong vi???c ng??n ch???n n???n khai th??c g??? qu?? m???c. R???ng Amazon h???p th??? l?????ng l???n carbon dioxide, v?? do ???? ph?? h???y n?? s??? th??c ?????y s??? n??ng l??n to??n c???u.

T??? Financial Times ???? ????a tin v??? m???t ???t??i li???u ph???c v??? nghi??n c???u??? trong n???i b??? Li??n minh Ch??u ??u v??? vi???c n???i l???ng c??c quy t???c t??i kh??a, v???n c???m c??c n?????c th??m h???t ng??n s??ch tr??n 3% GDP v?? ?????t m???c ti??u chung l?? t???ng n??? kh??ng ???????c v?????t qu?? 60% GDP. C??c quy t???c, d???u ch??? ???????c thi h??nh kh??ng nh???t qu??n, c?? th??? g??y thi???t h???i cho c??c n???n kinh t??? ??ang suy y???u b???ng c??ch bu???c h??? ph???i c???t gi???m ng??n s??ch trong khi c??i h??? c???n l?? k??ch c???u n???n kinh t???.

Ch??nh ph??? trung h???u m???i c???a Hy L???p ???? tuy??n b??? s??? d??? b??? ho??n to??n ki???m so??t v???n t??? ng??y 1/9. C??c bi???n ph??p n??y ???? ???????c ????a ra v??o n??m 2015 khi c??c nh?? ?????u t?? lo s??? r???ng Hy L???p c?? th??? b??? ?????y ra kh???i khu v???c ?????ng euro trong b???i c???nh n?????c n??y ch??m trong kh???ng ho???ng kinh t??? v?? t??i ch??nh. B??? tr?????ng t??i ch??nh Christos Staikouras ???? ???qu???ng c??o??? v??? m???t Hy L???p s???n s??ng thu h??t c??c kho???n ?????u t?? m???i v?? ?????t x???p h???ng t??n d???ng cao h??n.

T???ng th???ng Indonesia Joko Widodo tuy??n b??? r???ng n?????c n??y s??? d???i th??? ???? c???a m??nh ?????n t???nh ????ng Kalimantan, tr??n ?????o Borneo, g???n trung t??m c???a qu???n ?????o n??y. Jakarta, th??? ???? hi???n t???i n???m tr??n ?????o Java v??? ph??a T??y, ??ang b??? s???t l??n, ?????ng th???i ph???i ch???u c???nh giao th??ng t???i t???.

Amgen ???? ?????ng ?? mua l???i Otezla, th????ng hi???u thu???c ??i???u tr??? b???nh v???y n???n c???a Celgene, v???i gi?? 13,4 t??? ???? la b???ng ti???n m???t. Th???a thu???n n??y, v???n ??ang c??? g???ng l??m d???u c??c m???i quan ng???i v??? ch???ng ?????c quy???n c???a ???y ban Th????ng m???i Li??n bang Hoa K???, s??? m??? ???????ng cho Bristol-Myers Squibb, m???t ng?????i kh???ng l??? trong ng??nh c??ng ngh??? sinh h???c, ho??n th??nh vi???c mua Celgene. V??? mua l???i tr??? gi?? 90 t??? ???? la s??? l?? m???t trong nh???ng th????ng v??? s??p nh???p l???n nh???t t??? tr?????c ?????n nay trong ng??nh d?????c ph???m.

TI??U ??I???M

K???t qu??? c???a H???i ngh??? G7

C??c d??? ??o??n d?????ng nh?? ?????u b??? ch???ch h?????ng khi H???i ngh??? th?????ng ?????nh G7 v??o tu???n n??y kh??ng k???t th??c m???t c??ch th???m h???i, m?? tr??i l???i ???? th??nh c??ng. Song c?? nh???ng k???t qu??? n??o ???? ?????t ???????c t???i Biarritz? Donald Trump v?? Emmanuel Macron c??ng c??ng b??? th???a thu???n v??? thu??? d???ch v??? k??? thu???t s??? c???a Ph??p, ph??? thu???c v??o th???a thu???n trong t????ng lai c???a c??c n?????c OECD. Tr??n b??nh di???n li??n Th??i B??nh D????ng, ??ng Trump th??ng b??o tri???n v???ng tr??? l???i ????m ph??n v???i Trung Qu???c. ???? l?? m???t s??? thay ?????i v??? gi???ng ??i???u, nh??ng kh??ng ph???i l?? v??? b???n ch???t. H??m th??? S??u, ??ng Trump ???? t??ng thu??? ?????i v???i h??n 500 t??? ???? la h??ng Trung Qu???c.

Trong khi ????, M??? v?? Nh???t B???n ???? c??ng b??? m???t th???a thu???n v??? ho???t ?????ng th????ng m???i song ph????ng nh??ng kh??ng ????a ra chi ti???t; ??ng Trump c?? v??? h??i l??ng ch??? y???u v?? Nh???t s??? t??m c??ch khuy???n kh??ch khu v???c t?? nh??n mua ng?? t??? M???, v???n b??? thi???t h???i l???n do th????ng chi???n v???i Trung Qu???c. Th???t kh?? ????? n??i r???ng m???t h??a ?????c ??? ch??? kh??ng ph???i m???t l???nh ng???ng b???n ????? gi??p t???t c??? c??c b??n t??i v?? trang ??? ??ang n???m trong t???m tay.

Ng??nh c??ng nghi???p Trung Qu???c b??? thi???t h???i n???ng

C??c c??ng ty c??ng nghi???p Trung Qu???c c?? nhi???u ??i???u ????? lo ng???i. D??? li???u ng??y h??m nay c?? th??? s??? cho th???y l???i nhu???n c???a h??? gi???m m???t l???n n???a v??o th??ng 7, v?? bi???n n??m nay tr??? th??nh n??m t???i t??? nh???t c???a h??? trong m???t th???p ni??n. Nguy??n nh??n r?? r??ng nh???t cho nh???ng thi???t h???i c???a h??? ch??nh l?? cu???c chi???n tranh th????ng m???i ng??y c??ng leo thang v?? kh?? kh??n v???i M???; c??c ????n thu??? ti???p theo s??? c?? hi???u l???c t??? ng??y 1 th??ng 9. ????y l?? m???t l???c c???n ?????i v???i h??ng xu???t kh???u c???a Trung Qu???c v?? s??? l??m n???n l??ng c??c nh?? ?????u t?? n?????c ngo??i t???i ????y, ph??? m???t t????ng lai m??? m???t l??n nhi???u l??nh v???c tr???i d??i t??? s???n xu???t ?? t?? ?????n s???n xu???t d???u.

C??c c??ng ty c??ng nghi???p c??n ph???i ch???u c??c ??p l???c do ph???n ???ng c???a ch??nh ph??? ?????i v???i s??? ch???m l???i c???a n???n kinh t???. Trong qu?? kh??? h??? c?? th??? tr??ng ch??? v??o m???t g??i k??ch th??ch. Song c??c quan ch???c t??? ra h???n ch??? h??n trong chi ti??u n??m nay nh???m ki???m so??t m???c n???. V???i gi?? th??nh c???a nh?? s???n xu???t b???t ?????u h?????ng t???i gi???m ph??t, l???i nhu???n c??ng nghi???p ???????c d??? ??o??n s??? c??n gi???m h??n n???a trong nh???ng th??ng t???i.

L???i nhu???n c??c c??ng ty ch??? t???o Trung Qu???c.

Costco gia nh???p th??? tr?????ng Trung Qu???c

Carrefour c???a Ph??p r???i b??? h???i th??ng S??u. Metro, m???t c??ng ty b??n bu??n c???a ?????c, c??ng ??ang trong qu?? tr??nh b??n l???i c??ng ty con c???a h??? t???i ????y. Tesco c???a Anh ???? r???i ??i c??ch ????y n???a th???p ni??n. Tuy nhi??n, kh??ng ph???i t???t c??? c??c ?????i gia si??u th??? ph????ng T??y ?????u ???ch??n??? th??? tr?????ng Trung Qu???c. H??m nay Costco m??? c???a h??ng ?????u ti??n c???a h??? t???i ?????i l???c, ??? th??nh ph??? Th?????ng H???i gi??u c??. N??m n??m tr?????c, nh?? b??n l??? gi?? b??nh d??n c???a M??? ???? th??? nghi???m th??? tr?????ng n??y b???ng vi???c b??n h??ng tr???c tuy???n; c??ng ty ??ang t???n d???ng th???c t??? r???ng c??c kh??ch h??ng gi??u c?? ???? bi???t ?????n th????ng hi???u c???a h??? t??? m???ng tr???c tuy???n c??ng nh?? nh???ng chuy???n ??i n?????c ngo??i .

H??? ph???i ?????i m???t v???i s??? c???nh tranh gay g???t t??? nh???ng ng?????i kh???ng l??? c???a Trung Qu???c. Alibaba, t???p ??o??n th????ng m???i ??i???n t??? c???a ch??nh Trung Qu???c, c?? m???t chu???i si??u th??? l??? m???t mang t??n Hema, ???????c trang b??? nh?? b???p ????? c?? th??? mang c?? n?????ng ?????n t???n c???a nh?? b???n trong v??ng ch??a ?????y n???a gi???. Costco c??ng ph???i ?????i ?????u v???i m???t ?????i th??? t??? qu?? nh??: Walmart, trong li??n minh c???a h??? v???i JD.com, m???t ?????i th??? c???a Alibaba. V?? JD.com, v??ng, c??ng c?? chu???i si??u th??? ri??ng c???a h???.

Cu???c ??ua ng??n ch???n Brexit kh??ng th???a thu???n

??ng Boris Johnson ???? n??i vui r???ng Anh c?? th??? d??? d??ng ?????i ph?? v???i Brexit kh??ng th???a thu???n v??o ng??y 31 th??ng 10. ??a s??? c??c ngh??? s??, bao g???m c??? c??c ?????ng vi??n B???o th??? ?????ng minh c???a Th??? t?????ng, kh??ng ?????ng ?? v?? mu???n ng??n ch???n vi???c kh??ng c?? th???a thu???n. Song h??? kh??ng th???ng nh???t v??? c??ch l??m. Jeremy Corbyn, l??nh ?????o C??ng ?????ng, ???? m???i l??nh ?????o c??c ?????ng kh??c tham d??? m???t cu???c h???p v??o h??m nay ????? th???o lu???n v??? c??c b?????c ti???p theo, bao g???m c??? m???t th???i ??i???m th??ch h???p nh???m ????? xu???t m???t cu???c b??? b???t t??n nhi???m ?????i v???i ch??nh ph??? c???a ??ng Johnson.

Tuy nhi??n, nh???ng ?????ng vi??n B???o th??? v???n ph???n ?????i Brexit kh??ng th???a thu???n l???i t??? ch???i tham d???, n??i r???ng h??? kh??ng th??? ???ng h??? b???t k??? ?????ng th??i n??o c?? th??? ????a ??ng Corbyn ?????n ph??? Downing. H??? th??ch l???p l???i m???t th??? thu???t ???? th???c hi???n v??o th??ng 3 h??n, c??? th??? l?? c??c ngh??? s?? s??? chi ph???i ch????ng tr??nh ngh??? s??? c???a qu???c h???i v?? ????a ra lu???t bu???c ch??nh ph??? ph???i t??m c??ch gia h???n th???i h???n Brexit. Song kh??ng r?? l?? trong th???i gian c??n l???i k??? ho???ch n??y c?? th??nh c??ng hay kh??ng. V?? v???y, m???c d?? h???u h???t c??c ngh??? s?? ?????u ph???n ?????i Brexit kh??ng th???a thu???n, song kh??? n??ng x???y ra c???a n?? ??ang ng??y c??ng l???n.

H??ng h??ng kh??ng m???i c???a ???n ?????

S??ng nay Vistara th???c hi???n chuy???n bay ?????u ti??n c???a h??? t??? Delhi ?????n Bangkok: tuy???n qu???c t??? m???i th??? ba trong v??ng m???t th??ng c???a m???t h??ng h??ng kh??ng ch??a h??? t???n t???i v??o n??m n??m tr?????c. L?? m???t li??n doanh gi???a Singapore Airlines v?? t???p ??oan ?????u t?? l???n nh???t ???n ????? Tata Sons, Vistara ???? tr??? th??nh m???t h??ng v???n t???i cao c???p k??? t??? n??m 2015. H??? l??m ???????c v???y l?? nh??? v??o nh???ng s???y ch??n b???t ng??? c???a c??c ?????i th???.

Air India ??ang g???p nhi???u kh?? kh??n h??n k??? t??? khi ch??nh ph??? th???t b???i trong vi???c b??n n?? v??o m??a h?? n??m ngo??i; n??m nay, h??ng h??ng kh??ng ph???i ch???u th??m 68 tri???u ???? la chi ph?? sau khi Pakistan ????ng c???a bi??n gi???i h??ng kh??ng v???i ???n ?????. Jet Airways, t???ng l?? h??ng h??ng kh??ng t?? nh??n ?????y ????? d???ch v??? l???n nh???t ???n ?????, ???? s???p ????? v??o th??ng T?? (c???u ch??? t???ch c???a h??ng ??ang b??? ??i???u tra v?? c??c vi ph???m t??i ch??nh, ??i???u m?? ??ng ph??? nh???n). V???i vi???c kh??ng c??n s??? c???nh tranh c???a Jet, gi?? v?? ???? t??ng 32%. S??? c?? nh???ng ng?????i ch??i t????ng ?????i m???i l???p ?????y c??c kho???ng tr???ng n??y. IndiGo, m???t h??ng kh??c n???a, ???? c??ng b??? chuy???n bay tr???c ti???p ?????u ti??n ?????n Trung Qu???c ?????i l???c: t??? Delhi ?????n Th??nh ???? v???i ch??? 192 ???? la m???t chuy???n kh??? h???i.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay2,036
  • Tháng hiện tại31,260
  • Tổng lượt truy cập5,926,262
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây