Th??? gi???i h??m nay: 23/08/2019

Thứ sáu - 23/08/2019 03:08
T???ng th???ng Ph??p Emmanuel Macron n??i v???i Th??? t?????ng Anh Boris Johnson r???ng kh??ng c?? ????? th???i gian ch??? trong v??ng 1 th??ng t???i ????? ????m ph??n m???t th???a thu???n Brexit ho??n to??n m???i v???i Li??n minh ch??u ??u. ??ng Johnson mu???n ??i???u kho???n v??? bi??n gi???i c???ng v???i B???c Ireland ???????c b??i b??? ho??n to??n; ??ng Macron g???i ???? l?? ??i???u ki???n kh??ng th??? thi???u n???u EU mu???n duy tr?? t??nh to??n v???n c???a th??? tr?????ng chung.
Th??? gi???i h??m nay: 23/08/2019

Th??? gi???i h??m nay: 23/08/2019

Print Friendly, PDF & Email

Ngu???n: The Economist | Bi??n d???ch: ????? ?????ng Nh???t Huy

TIN V???N

T???ng th???ng Ph??p Emmanuel Macron n??i v???i Th??? t?????ng Anh Boris Johnson r???ng kh??ng c?? ????? th???i gian ch??? trong v??ng 1 th??ng t???i ????? ????m ph??n m???t th???a thu???n Brexit ho??n to??n m???i v???i Li??n minh ch??u ??u. ??ng Johnson mu???n ??i???u kho???n v??? bi??n gi???i c???ng v???i B???c Ireland ???????c b??i b??? ho??n to??n; ??ng Macron g???i ???? l?? ??i???u ki???n kh??ng th??? thi???u n???u EU mu???n duy tr?? t??nh to??n v???n c???a th??? tr?????ng chung.

S??ch tr???ng qu???c ph??ng s???p c??ng b??? c???a ch??nh ph??? Nh???t B???ns??? cho bi???t r???ng Tri???u Ti??n ??ang ch??? t???o ?????u ?????n h???t nh??n ????? nh??? ????? l???p v??o t??n l???a ?????n ?????o, theo t??? Yomiuri Shimbun. C??c c?? quan t??nh b??o M??? v?? H??n Qu???c ???? nghi ng??? Tri???u Ti??n ??ang ph??t tri???n n??ng l???c n??y; vi???c Nh???t c??ng b??? c??ng khai nh?? v???y c?? th??? l?? m???t bi???n ph??p nh???m th??? hi???n s??? gi???n d??? c???a h??? ?????i v???i vi???c c??c cu???c ????m ph??n phi h???t nh??n h??a r??i v??o b??? t???c.

T???ng th???ng d??n t??y c???a Brazil, ??ng Jair Bolsonaro, tuy??n b??? r???ng ch??nh ph??? c???a ??ng thi???u c??c ngu???n l???c ????? d???p c??c v??? ch??y r???ng nhi???t ?????i Amazon. Nh???ng ng?????i ph???n ?????i cho r???ng ??ng Bolsonaro, ng?????i coi b???o v??? m??i tr?????ng l?? m???i ??e d???a ?????i v???i ph??t tri???n kinh t???, ???? ng???m ???ng h??? n??ng d??n g??y n??n nh???ng v??? ch??y b???t h???p ph??p b???ng c??ch l??m suy y???u c??c c?? quan b???o v??? r???ng. S??? v??? ch??y ???????c ph??t hi???n t??? ?????u n??m ?????n nay ???? t??ng 84%.

C???nh s??t New Delhi ???? b???t gi??? P. Chidambaram, c???u B??? tr?????ng T??i ch??nh v?? Nh?? ??? trong c??c ch??nh ph??? do ?????ng Qu???c ?????i l??nh ?????o th???i ??i???m tr?????c khi ??ng Narenda Modi l??n n???m quy???n. ??ng b??? b??? t?? v?? nghi ng??? ???? nh???n h???i l??? ????? ph?? duy???t c??c kho???n ?????u t?? c???a n?????c ngo??i. ??ng Chidambaram l?? ng?????i c?? v??? th??? cao nh???t trong nh??m c??c ?????i th??? ch??nh tr??? ng??y c??ng ????ng ?????o c???a ??ng Modi ?????t nhi??n b??? truy t??? v?? c??c t???i danh tham nh??ng.

Y??u c???u tr??? c???p th???t nghi???p m???i ??? M??? ???? gi???m so v???i d??? ki???n v??o tu???n tr?????c. Trong khi ????, IHS Markit, m???t h??ng nghi??n c???u d??? li???u, ???? c??ng b??? ???Ch??? s??? Nh?? qu???n l?? mua h??ng s???n su???t??? c???a h??? ?????i v???i M???, gi???m xu???ng d?????i m???c 50 ??i???m trong th??ng 8 ??? m???t m???c cho th???y s???n l?????ng ??i ngang ??? l???n ?????u ti??n k??? t??? n??m 2009. ??i???u ???? khi???n cho th??? tr?????ng lo l???ng. ???????ng cong l???i su???t tr??i phi???u M??? l???i ?????o ng?????c m???t l???n n???a ??? m???t d???u hi???u khi???n c??c nh?? ?????u t?? lo ng???i r???ng n?????c M??? ??ang ?????ng tr?????c suy tho??i.

H???i ?????ng qu???n tr??? Qu??? Ti???n t??? Qu???c t??? ???? ?????ng ?? lo???i b??? gi???i h???n ????? tu???i cho Gi??m ?????c ??i???u h??nh c???a h???, d???n ???????ng cho b?? Kristalina Georgieva c???a Bulgaria ?????m nhi???m v??? tr?? n??y. Hi???n t???i c??c ???ng c??? vi??n ph???i t??? 65 tu???i tr??? xu???ng; trong khi b?? Georgieva ???? b?????c sang tu???i 66 v??o ng??y 13 th??ng 8. N???u ???????c b??? nhi???m, b?? s??? l?? n??? Gi??m ?????c ??i???u h??nh th??? hai c???a IMF v?? l?? ng?????i ?????u ti??n ?????n t??? ????ng ??u.

N??? l???c c???a m???t s??? qu???c gia ch??u Phi nh???m m??? l???i m???t ph???n vi???c bu??n b??n c??c b??? ph???n c???a voi ???? b??? b??c b??? b???i C??ng ?????c v??? Bu??n b??n qu???c t??? c??c lo??i ?????ng, Th???c v???t hoang d?? nguy c???p (CITES). CITES c??ng l???n ?????u ti??n ????? xu???t si???t ch???t vi???c bu??n b??n h????u cao c??? v?? c??c b??? ph???n c?? th??? c???a ch??ng. M???t s??? lo??i h????u cao c??? hi???n c?? s??? l?????ng ??t h??n 10.000.

TI??U ??I???M

Th??ch th???c ??? H???i ngh??? th?????ng ?????nh G7

N??m ngo??i, H???i ngh??? Th?????ng ?????nh c???a nh??m b???y n???n kinh t??? ti??n ti???n h??ng ?????u ???? k???t th??c trong l???n x???n, v???i vi???c T???ng th???ng Donald Trump ????ng tweet n??i x???u ch??? nh?? Canada l?? ???r???t kh??ng trung th???c v?? y???u ??u???i???, ?????ng th???i t??? ch???i t??n th??nh th??ng c??o chung cu???i c??ng. H???i ngh??? ???y tr??ng gi???ng nh?? G6 + 1 h??n l?? G7. T???ng th???ng Emmanuel Macron, ch??? nh?? c???a h???i ngh??? d??? ki???n s??? b???t ?????u v??o th??? b???y t???i t???i th??nh ph??? Biarritz ??? t??y nam n?????c Ph??p, ???? lo???i b??? ph???n th??ng c??o chung nh???m tr??nh b???t k??? v??? ???ph?? s???n??? n??o. ??ng mu???n t???p trung v??o vi???c l??m cho ch??? ngh??a t?? b???n c??ng b???ng h??n (m???t s??? nh?? l??nh ?????o ch??u Phi ???????c m???i ?????n d???) v?? xanh h??n (t???p trung v??o v???n ????? t??i ch??nh cho ch???ng bi???n ?????i kh?? h???u).

Nh?? th?????ng l???, c??c s??? ki???n b???t ng??? c?? th??? l??m ?????o l???n c??c k??? ho???ch t??? m??? nh???t. ??ng Trump ???? ??e d???a s??? tr??? ????a s???c thu??? m???i c???a Ph??p nh???m v??o c??c ?????i gia c??ng ngh??? b???ng vi???c ??p thu??? ?????i v???i r?????u vang Ph??p. Tranh lu???n c?? th??? b??ng l??n v??? b???t c??? th??? g?? t??? ti???n t??? cho ?????n Iran v?? Brexit. Song c?? m???t ??i???u s??? ??o??n k???t c??c nh?? l??nh ?????o ??? Biarritz: n???i s??? h??i v??? m???t n???n kinh t??? th??? gi???i ??ang chao ?????o. ??i???u ???? s??? khuy???n kh??ch h??? tr???n an th??? tr?????ng, ch??? kh??ng ph???i tranh c??i th??m v???i nhau.

C??c nh?? kinh t??? v?? l??nh ?????o ng??n h??ng nh??m h???p ??? Jackson Hole

C??c nh?? ?????u t?? s??? h?????ng v??? Wyoming v??o h??m nay, n??i Jerome Powell, ch??? t???ch c???a C???c D??? tr??? Li??n bang M??? (Fed), s??? ph??t bi???u tr?????c c??c nh?? kinh t??? v?? c??c nh?? qu???n l?? ng??n h??ng trung ????ng. C??c t??n tu???i l???n v??? ch??nh s??ch ti???n t??? nh??m h???p th??ng 8 h??ng n??m t???i Jackson Hole (Wyoming) ????? c??ng th???o lu???n v?? nghe c??c b??o c??o nghi??n c???u m???i. Ch??? ????? c???a n??m nay l?? ???Th??ch th???c ?????i v???i ch??nh s??ch ti???n t??????, v?? ??ng Powell ph???i ?????i m???t v???i r???t nhi???u v???n ?????. H???i th??ng 7, do lo ng???i t??c ?????ng ?????i v???i n???n kinh t??? M??? t???o ra b???i t??ng tr?????ng to??n c???u y???u v?? cu???c chi???n th????ng m???i c???a T???ng th???ng Donald Trump, Fed ???? gi???m l??i su???t c?? b???n l???n ?????u ti??n k??? t??? n??m 2008.

C??ng th???ng th????ng m???i k??? t??? ???? v???n leo thang v?? c??c th??? tr?????ng b???t ???n; m???t s??? ch??? d???u cho th???y c?? th??? x???y ra suy tho??i. Trong khi ????, nh???ng l???i ph??n n??n c??ng khai c???a ??ng Trump v??? vi???c Fed t??? ch???i gi???m l??i su???t nhanh h??n v???n ti???p t???c. G???n ????y, ??ng tweet: ??????C???C D??? TR??? LI??N BANG ????U R???I????. Trong b??i ph??t bi???u c???a m??nh, ??ng Powell s??? c??? g???ng tr???n an c??c th??? tr?????ng r???ng Fed s???n s??ng gi???m l??i su???t nhi???u h??n n???a n???u n???n kinh t??? ????i h???i  ??? song Fed kh??ng mu???n g??y ???n t?????ng r???ng h??? c???t gi???m l??i su???t v?? bi quan hay ph???i ???nghe l???i??? Trump ??? m???t nhi???m v??? g???n nh?? b???t kh??? thi.

L??i su???t li??n bang v?? l???i t???c tr??i phi???u ch??nh ph??? k??? h???n 10 n??m c???a M???.

Quan h??? Nh???t-H??n b??? t???c

Nh???ng ng?????i h??ng x??m th?? h???n d?????ng nh?? kh??ng h??? nh?????ng b??? nhau. H??m nay, H??n Qu???c ???? x??a b??? m???t hi???p ?????c chia s??? th??ng tin t??nh b??o nh???m tr??? ????a c??c quy ?????nh th???t ch???t xu???t kh???u c???a Nh???t nh???m v??o c??c ng??nh c??ng nghi???p c??ng ngh??? cao c???a H??n Qu???c. Hi???p ?????c ba b??n v???i M??? ???? ???????c k?? k???t v??o n??m 2016 ????? gi??p ?????i ph?? v???i c??c m???i ??e d???a t??n l???a t??? Tri???u Ti??n. M???i quan h??? b???t ?????u tr??? n??n gay g???t v??o m??a thu n??m ngo??i khi T??a ??n t???i cao H??n Qu???c y??u c???u c??c c??ng ty Nh???t ph???i b???i th?????ng cho nh???ng ng?????i lao ?????ng H??n Qu???c b??? bu???c l??m vi???c trong th???i gian Nh???t B???n chi???m ????ng B??n ?????o Tri???u Ti??n.

Nh???t kh???ng ?????nh t???t c??? c??c y??u c???u b???i th?????ng ???? ???????c gi???i quy???t trong hi???p ?????c thi???t l???p quan h??? ngo???i giao h???i n??m 1965. Tuy nhi??n, nhi???u ng?????i H??n Qu???c tin r???ng ng?????i Nh???t ch??a ????? h???i l???i cho c??c h??nh ?????ng sai trai c???a h??? th???i chi???n. M???t cu???c t???y chay Nh???t B???n ng??y c??ng gia t??ng ???? g??y thi???t h???i cho th????ng m???i v?? du l???ch. N??? l???c trong tu???n n??y c???a Trung Qu???c nh???m l??m ng?????i h??a gi???i cho cu???c tranh ch???p ???? khi???n M??? lo ng???i r???ng Trung Qu???c ??ang c??? g???ng chia r??? m???t li??n minh ch??u ?? quan tr???ng. Song ??ng Moon Jae-in, t???ng th???ng H??n Qu???c, ???? t??? ch???i l???i k??u g???i gi???m b???t ?????ng c???a ??ng Donald Trump.

B???u Tr?????ng ?????c khu Macau

V??o Ch??? nh???t t???i, m???t h???i ?????ng g???m 400 ?????i c??? tri s??? l???a ch???n Tr?????ng ?????c khu m???i c???a Macau. ?????ng n??n tr??ng ?????i v??o b???t ng??? n??o: Ho Iat Seng, m???t doanh nh??n 62 tu???i ???????c ch??nh quy???n trung ????ng Trung Qu???c ???ng h???, l?? ???ng c??? vi??n duy nh???t. Tr??n l?? thuy???t, thu???c ?????a c?? c???a B??? ????o Nha ???????c ph??p t??? ??i???u h??nh c??ng vi???c c???a m??nh k??? t??? khi ???????c tr??? l???i cho Trung Qu???c v??o n??m 1999. Song, trong th???c t???, h??? b??? ki???m so??t ch???t ch???, v???i vi???c c??c cu???c b???u c??? tr???c ti???p ch??? b???u ra ch??a t???i m???t n???a s??? gh??? trong c?? quan l???p ph??p.

G???n ????y, ch??nh quy???n lo l???ng r???ng t??nh c???m ch???ng ch??nh ph??? c?? th??? lan truy???n t??? H???ng K??ng g???n ????. C???nh s??t ???? c???m m???t cu???c bi???u t??nh nh??? v???n ???????c l??n k??? ho???ch nh???m th??? hi???n ??o??n k???t v???i ng?????i bi???u t??nh H???ng K??ng v??o ng??y 19 th??ng 8. Nh??ng r???t ??t trong s??? 600.000 c?? d??n Macau coi c???i c??ch ch??nh tr??? l?? ??u ti??n h??ng ?????u. H??? ???????c h?????ng thu nh???p cao h??n nhi???u so v???i ng?????i H???ng K??ng v?? ph??c l???i c??ng h??o ph??ng h??n. H??? nh???n ???????c m???t ph???n l???i nhu???n h??ng n??m t??? c??c s??ng b???c kh???ng l??? c???a th??nh ph???. S??? ti???n ???? tr??? gi?? kho???ng 1.250 ???? la m???i ng?????i trong n??m nay.

Google ?????i m???t ???c??ng ??o??n??? c???a c??c Youtuber

Google ???? ph???i ?????i m???t v???i s??? b???t m??n t??? c??c nh??n vi??n c???a h???. Th??ng 11 n??m ngo??i, 20.000 ???Googler??? ??? c??ch m?? Google g???i nh??n vi??n c???a m??nh ??? ???? bi???u t??nh nh???m ph???n ?????i c??ch c??ng ty x??? l?? n???n qu???y r???i t??nh d???c. Th??ch th???c m???i nh???t v??? lao ?????ng c???a Google ?????n t??? c??c YouTuber, nh???ng ng?????i s??ng t???o n???i dung cho c??ng ty con v??? l??u tr??? video kh???ng l??? c???a Google.

M???c d?? c??c YouTuber kh??ng ph???i l?? nh??n vi??n, h??ng ng??n ng?????i trong s??? n??y ki???m s???ng t??? doanh thu qu???ng c??o m?? video c???a h??? t???o ra. Tuy nhi??n, nhi???u ng?????i cho r???ng t??? n??m 2017, YouTube ???? b???t ?????u h???n ch??? nh???ng video c?? th??? ???????c h??? tr??? b???i qu???ng c??o, khi???n thu nh???p c???a c??c YouTuber gi???m xu???ng. ????p l???i, 23.000 ng?????i ???? tham gia FairTube, m???t t??? ch???c mong mu???n h???p th??nh phong tr??o c??ng ??o??n v?? bu???c Google cho ?????n h??m nay ph???i ng???i v??o b??n th????ng l?????ng. Phong tr??o n??y m???nh nh???t ??? ch??u ??u, n??i h??? ???????c h??? tr??? b???i IG Metall, c??ng ??o??n th????ng m???i l???n nh???t ch??u l???c. M???t v???n ????? ??au ?????u kh??c c???a Google ??? ch??u ??u l?? ??n ph???t cho h??nh vi ch???ng c???nh tranh t??? n??m 2017 v???i s??? ti???n ph???t h??n 9 t??? ????-la.
Ba n???i s??? c???a Trung Qu???c: T???i sao Trung Qu???c kh??ng mu???n ?????ng ?????u?
T??c gi???: Kai He | Bi??n d???ch: Ph???m Trang Nhung
Ng?????i ta d??? ??o??n r???ng Trung Qu???c s??? tr??? th??nh n???n kinh t??? s??? 1 th??? gi???i v??o cu???i n??m nay, v?????t qua c??? M???. Tuy nhi??n, Trung Qu???c c?? v??? lo s??? ??i???u n??y v?? ba l?? do. N???i s??? th??? nh???t l?? t??nh tr???ng th???i ph???ng s???c m???nh c???a Trung Qu???c khi s??? d???ng s??? li???u GDP. ????y kh??ng ph???i l???n ?????u ti??n th??? gi???i ph??ng ?????i s???c m???nh c???a Trung Qu???c th??ng qua GDP c???a n?????c n??y. V??o n??m 2010, GDP c???a Trung Qu???c ???? v?????t qua Nh???t B???n, tr??? th??nh n???n kinh t??? l???n th??? hai th??? gi???i ch??? sau M???. L???n n??y s??? li???u c???a Ng??n h??ng Th??? gi???i s??? khi???n Trung Qu???c tr??? th??nh n???n kinh t??? s??? 1 th??? gi???i v?? c??ng s???m.
Tuy nhi??n, c??c nh?? l??nh ?????o Trung Qu???c hi???u r???ng d?? GDP c???a h??? hay GDP t??nh theo s???c mua t????ng ??????ng c?? l???n ?????n ????u, th?? 1,3 t??? ng?????i Trung Qu???c ??? con s??? l???n nh???t th??? gi???i ??? s??? pha lo??ng s???c m???nh th???c c???a n?????c n??y. V?? d???, theo Ng??n h??ng Th??? gi???i , v??o n??m 2012, GDP b??nh qu??n ?????u ng?????i c???a Trung Qu???c ?????ng th??? 91, th???m ch?? c??n x???p sau Iraq, n?????c v???n c??n nhi???u kh?? kh??n do cu???c chi???n ch???ng kh???ng b??? c???a M???. GDP b??nh qu??n ?????u ng?????i theo s???c mua t????ng ??????ng n??ng Trung Qu???c l??n v??? tr?? s??? 89, nh??ng v???n c??n ?????ng sau C???ng h??a Dominica.
Hai n???i s??? kh??c c???a Trung Qu???c
H??n th??? n???a, ng??n s??ch qu??n s??? c???a Trung Qu???c v???n ch??a b???ng n???i m???t ph???n ba c???a M??? m???c d?? Trung Qu???c ???? c??? g???ng duy tr?? m???c t??ng tr?????ng 2 con s??? ?????i v???i chi ti??u qu??n s??? trong nh???ng n??m g???n ????y. V??? m???t quy???n l???c m???m, hay ???nh h?????ng li??n quan ?????n c??c l?? t?????ng v?? quy chu???n c???a n?????c n??y tr??n th??? gi???i ??? th?? s???c m???nh c???a Trung Qu???c v???n ch???ng ????ng k??? so v???i M???. Trong cu???n s??ch m???i c???a m??nh, China Goes Global: The Partial Power, David Shambaugh, m???t h???c gi??? h??ng ?????u v??? Trung Qu???c, ???? kh???o c???u m???t c??ch c?? h??? th???ng ???nh h?????ng tr??n nhi???u m???t c???a Trung Qu???c ?????i v???i ch??nh tr??? th??? gi???i hi???n nay. ??ng ??i ?????n k???t lu???n r???ng Trung Qu???c v???n ch??a th???c s??? l?? c?????ng qu???c to??n c???u, m?? ch??? l?? c?????ng qu???c m???t ph???n. V?? c?? l??? s??? ti???p t???c nh?? v???y trong t????ng lai g???n
N???i s??? th??? hai l?? nh???ng h??? l???y ch??nh s??ch ?????ng sau ???o t?????ng ???Trung Qu???c l?? s??? 1???. M???i ng?????i ?????u bi???t r???ng ??i li???n v???i v??? th??? c?????ng qu???c l?? tr??ch nhi???m l???n. L??nh ?????o Trung Qu???c lo ng???i r???ng Trung Qu???c s??? r??i v??o m???t ???c??i b???y lu???n ??i???u??? m?? th??? gi???i, ?????c bi???t l?? M??? t???o ra. V??o n??m 2005, Robert Zoellick, khi ???? l?? Th??? tr?????ng Ngo???i giao M???, d??? ??o??n r???ng Trung Qu???c c?? th??? ????ng vai tr?? c???a m???t ???th??nh vi??n c?? tr??ch nhi???m??? trong vi???c ?????nh h??nh ti???n tr??nh qu???c t???. Trong m???t l??nh ?????o Trung Qu???c, d??? ??o??n c???a Zoellick l?? m???t ???c??i b???y lu???n ??i???u???, nh???m m???c ????ch b???c ??p v?? ki???m ch??? h??nh vi ?????i ngo???i c???a Trung Qu???c.
Trong t??m l?? h???c ch??nh tr???, chi???n l?????c n??y ???????c g???i l?? ????????i vai??? (altercasting ??? m???t c??ch thuy???t ph???c ng?????i kh??c th??ng qua vi???c g??n cho h??? m???t vai tr?? x?? h???i nh???t ?????nh ????? h?????ng h??? h??nh ?????ng trong khu??n kh??? vai tr?? ???? ??? ND), th?????ng ???????c c??c th??nh vi??n c?? s??? d???ng ????? x?? h???i h??a (socialize ??? t???c h??a nh???p th??ng qua giao thi???p ??? NH??) m???t th??nh vi??n m???i  v??o x?? h???i. Trong tr?????ng h???p Trung Qu???c v?? M???, M??? ???? ??p ?????t vai tr?? ???th??nh vi??n c?? tr??ch nhi???m??? cho Trung Qu???c v???i k?? v???ng v?? l???i nh???c nh??? t????ng ???ng l?? Trung Qu???c s??? h??nh x??? nh?? v???y. N???u Trung Qu???c kh??ng th??? th???c hi???n ???????c vai tr?? mong ?????i, th?? Trung Qu???c s??? b??? ch??? tr??ch n???ng n???, tr??? th??nh ???ng?????i x???u??? trong m???t c??c qu???c gia kh??c
Ch??ng ta c?? th??? th???y nhi???u v?? d??? t??? v???n ????? bi???n ?????i kh?? h???u, lu???t l??? t??i ch??nh, ????m ph??n th????ng m???i c??ng nh?? ???ngo???i giao c???ng r???n??? c???a Trung Qu???c trong khu v???c. R?? r??ng l?? l???n n??y th?? c??c l??nh ?????o Trung Qu???c ???? nh???n th???c ???????c vi???c h??? ??ang r??i v??o m???t c??i ???b???y lu???n ??i???u??? kh??c v???i vai tr?? n???n kinh t??? s??? 1 th??? gi???i, nh?? l?? ng?????i ta n??i ???m???i l???n v???p ng?? l?? m???t l???n b???t d???i???.
Gi???c m?? Trung Hoa, ch??? ngh??a d??n t???c v?? tranh ch???p Bi???n ????ng
N???i s??? cu???i c??ng (nh??ng c??ng kh??ng k??m ph???n quan tr???ng) l?? ch??? ngh??a d??n t???c ??ang ng??y c??ng l??n cao, c?? li??n h??? v???i v??? tr?? s??? 1 th??? gi???i v??? kinh t??? c???a Trung Qu???c. C??c l??nh ?????o Trung Qu???c ch???ng h??? ng???n ng???i khi ?????t m???c ti??u chi???n l?????c l?? tr??? th??nh m???t ???c?????ng qu???c???, c??i ???????c g???i l?? ???cu???c t??i sinh v?? ?????i c???a d??n t???c Trung Hoa??? trong ???Gi???c m?? Trung Hoa??? c???a T???p C???n B??nh. Ch??? ngh??a d??n t???c, hay v???n ???????c g???i l?? ???ch??? ngh??a y??u n?????c??? ??? Trung Qu???c, ???? tr??? th??nh m???t c??ng c??? ch??nh tr??? ????? ?????ng C???ng s???n Trung Qu???c thu h??t s??? ???ng h??? c???a c??? n?????c cho ch??nh quy???n.
Tuy nhi??n, ch??? ngh??a d??n t???c l?? m???t con dao hai l?????i ??? b???t k?? qu???c gia n??o. N???u ???????c ki???m so??t t???t, ch??? ngh??a d??n t???c c?? th??? s??? c?? ??ch v???i ?????ng trong khi ch??? ngh??a d??n t???c qu?? kh??ch c?? th??? l?? nh??t dao ????m sau l??ng ?????ng. V?? d???, trong xung ?????t tr??n bi???n hi???n t???i gi???a Trung Qu???c v?? Vi???t Nam c??ng nh?? gi???a Trung Qu???c v?? Philippines ??? Bi???n ????ng, c?? d??n m???ng Trung Qu???c ???? c??ng khai nghi v???n ch??nh ph??? Trung Qu???c v??? s??? y???u k??m c???a h??? trong vi???c b???o v??? l???i ??ch qu???c gia ??? Bi???n ????ng.
Kh??ng kh?? ????? t?????ng t?????ng r???ng n???u Trung Qu???c tung h??? v??? th??? m???i l?? n???n kinh t??? s??? 1 th??? gi???i, th?? s??? c?? c??ng nhi???u y??u c???u v?? ??p l???c ?????i v???i ch??nh ph??? Trung Qu???c. Ngo???i giao nh??n nh?????ng r?? r??ng kh??ng t????ng x???ng v???i gi???c m?? ???n?????c gi??u d??n m???nh??? trong t??m l?? c???a c??ng ch??ng Trung Qu???c. Do ????, ch??nh ph??? Trung Qu???c ???? n??i r?? r???ng n?????c n??y kh??ng ho??n to??n ?????ng ?? v???i ph????ng th???c c???a Ng??n h??ng Th??? gi???i v?? ???kh??ng ?????ng ?? c??ng khai k???t qu??? c???a Trung Qu???c???.
B???i v?? Trung Qu???c t??? ch???i v??? tr?? n???n kinh t??? s??? 1 th??? gi???i, nhi???u ng?????i coi ????y l?? d???u hi???u cho vi???c Trung Qu???c thu h???p nh???ng ngh??a v??? m?? h??? c?? tr??ch nhi???m. V?? d???, Trung Qu???c v???n kh??ng kh??ng cho r???ng h??? l?? n?????c ??ang ph??t tri???n khi ????m ph??n v??? vi???c gi???m kh?? th???i g??y hi??u ???ng nh?? k??nh. ????ng l?? n???u t??nh ?????n d??n s??? kh???ng l???, Trung Qu???c ??ang v?? s??? l?? m???t n?????c ??ang ph??t tri???n trong th???i gian d??i. Tuy nhi??n, v???i t???c ????? t??ng tr?????ng kinh t??? hi???n nay, s???m mu???n g?? Trung Qu???c c??ng s??? v?????t qua M??? tr??? th??nh n???n kinh t??? l???n nh???t.
B??i h???c v??? l??nh ?????o v?? COC
M???c d?? b??y gi??? v???n c??n qu?? s???m ????? ngh?? v??? vi???c l??nh ?????o th??? gi???i nh?? th??? n??o, ???? ?????n l??c l??nh ?????o Trung Qu???c h???c xem l??nh ?????o ngh??a l?? g?? v?? bao g???m nh???ng g??. ?????u ti??n, qu???c gia l??nh ?????o th??? gi???i ph???i gi??? y??n ???n nh?? m??nh. X??t ?????n d??n s??? kh???ng l??? c???a Trung Qu???c, chu c???p ????? cho ng?????i d??n v?? duy tr?? x?? h???i ???n ?????nh c?? l??? l?? ????ng g??p l???n nh???t c???a Trung Qu???c cho th??? gi???i.
Th??? hai, m???t qu???c gia l??nh ?????o th??? gi???i ph???i duy tr?? h??a b??nh v???i c??c n?????c l??ng gi???ng th??ng qua lu???t l??? v?? quy chu???n. V??? m???t l???ch s???, r?? r??ng l?? ch???ng c?? s??? qu???n l?? b???ng quy???n l???c n??o c?? th??? k??o d??i. Do v???y, m???t qu???c gia l??nh ?????o th???c th??? c???n ph???i bi???t l??m sao ?????t ra c??c lu???t l??? v?? quy chu???n trong x?? h???i qu???c t???. Tuy nhi??n, ????? khuy???n kh??ch c??c n?????c kh??c ??i theo, qu???c gia l??nh ?????o c??ng ph???i l?? t???m g????ng trong vi???c th???c thi c??c lu???t l??? v?? quy chu???n m??nh ?????t ra. K?? B??? Quy t???c ???ng x??? (COC) ??? Bi???n ????ng c?? l??? l?? b?????c ?????u ti???n ????? Trung Qu???c ?????t ra c??c lu???t l??? nh???m gi???m xung ?????t ??? Bi???n ????ng.
Th??ch th???c th???c s??? ?????i v???i Trung Qu???c l?? l??m sao ????? gi???i quy???t nh???ng xung ?????t n??y. Trung Qu???c s??? ch???ng th??? tr??? th??nh nh?? l??nh ?????o th???c th??? n???u n?????c n??y ti???p t???c tranh c??i v??? c??c ?????o ???? v?? ?????o nh??? ??? Bi???n ????ng.
Cu???i c??ng, Trung Qu???c c???n v?????t qua ba n???i s??? n??u tr??n. M???t Trung Qu???c t??? tin, t??ch c???c v?? khi??m t???n s??? ???????c c??ng ?????ng qu???c t??? ch??o ????n, d?? c?? l?? s??? 1 hay kh??ng.
Kai He l?? Ph?? Gi??o s?? ng??nh Khoa h???c Ch??nh tr??? ??? ?????i h???c bang Utah v?? nghi??n c???u vi??n kh??ch m???i c???a Ch????ng tr??nh Trung Qu???c ??? Tr?????ng Nghi??n c???u Qu???c t??? Rajaratnam, ?????i h???c C??ng ngh??? Nanyang.
Ngu???n: RSIS Commentaries
 

22/10/1962: JFK th??ng b??o phong t???a Cuba

Print Friendly, PDF & Email

Ngu???n: JFK announces a blockade of CubaHistory.com

Bi??n d???ch: Nguy???n Th??? Kim Ph???ng

V??o ng??y n??y n??m 1962, T???ng th???ng John F. Kennedy (JFK) tuy??n b??? tr?????c ng?????i M??? r???ng ??ng ???? ra l???nh phong t???a Cuba nh???m ph???n ???ng l???i vi???c ph??t hi???n ra t??n l???a c???a Li??n X?? ??ang ???????c l???p ?????t tr??n ?????o. Trong b??i ph??t bi???u tr??n truy???n h??nh, ??ng l??n ??n nh?? l??nh ?????o Li??n X?? Nikita Khrushchev v?? ???m??u ????? ??m mu???i, li???u l??nh v?? ??e d???a khi??u kh??ch ?????i v???i h??a b??nh th??? gi???i,??? ?????ng th???i c???nh b??o r???ng M??? s???n s??ng tr??? ????a n???u t??n l???a ???????c ph??ng ??i.

B???n ng??y tr?????c ????, Kennedy ???? ???????c xem h??nh ???nh Li??n X?? ??ang l???p ?????t 40 t??n l???a ?????n ?????o t???i Cuba ??? v???i kho???ng c??ch r???t g???n so v???i M???. Trong c??c cu???c h???p b?? m???t, Kennedy v?? c??c c??? v???n th??n c???n nh???t c???a ??ng ?????ng ?? r???ng T???ng th???ng c?? ba l???a ch???n: (1) th????ng l?????ng v???i Li??n X?? ????? di d???i c??c t??n l???a; (2) n??m bom c??c ?????a ??i???m ch???a t??n l???a ??? Cuba; ho???c (3) ti???n h??nh phong t???a h???i qu??n h??n ?????o. Kennedy ???? ch???n c??ch phong t???a Cuba, v?? quy???t ?????nh r???ng s??? ch??? n??m bom c??c ?????a ??i???m ch???a t??n l???a n???u th???c s??? c???n thi???t.

Cu???c phong t???a b???t ?????u v??o ng??y 21/10. Sang ng??y h??m sau, Kennedy ???? c?? m???t b??i ph??t bi???u c??ng khai ????? th??ng b??o cho ng?????i d??n M??? v??? t??nh h??nh. Trong b??i ph??t bi???u c???a m??nh, ??ng c???nh b??o nh???ng ng?????i d??n M??? ??ang lo s??? r???ng c??c t??n l???a ??? Cuba c?? kh??? n??ng t???n c??ng Washington, D.C. hay b???t c??? n??i n??o ??? v??ng ????ng nam c???a n?????c n??y, K??nh ????o Panama, Th??nh ph??? Mexico ho???c ???xa h??n v??? ph??a b???c nh?? V???nh Hudson, Canada, v?? ph??a Nam nh?? Lima, Peru.??? D?????ng nh?? m???t cu???c ?????i ?????u qu??n s??? ???? s???p x???y ra khi Kennedy n??i v???i ng?????i d??n r???ng ??ng ???? ra l???nh s?? t??n c??n c??? qu??n s??? c???a M??? t???i v???nh Guantanamo, Cuba v?? ????a c??c ????n v??? qu??n ?????i v??o t??nh tr???ng s???n s??ng. ??ng tuy??n b??? m???t c??ch d??ng c???m r???ng, ???con ???????ng m?? ch??ng ta s??? kh??ng bao gi??? ch???n l?? con ???????ng ?????u h??ng hay khu???t ph???c.???

Khrushchev ph???n ???ng b???ng c??ch g???i th??m nhi???u t??u kh??c ??? nhi???u t??u trong s??? ???? c?? kh??? n??ng ch??? thi???t b??? qu??n s??? ??? sang Cuba v?? b???ng c??ch cho ph??p ho???t ?????ng x??y d???ng t???i ?????a ??i???m ?????t t??n l???a ???????c ti???p t???c. Trong s??u ng??y ti???p theo, cu???c kh???ng ho???ng t??n l???a Cuba, nh?? t??n ch??ng ta g???i ng??y nay, ???? ????a th??? gi???i ?????n b??? v???c chi???n tranh h???t nh??n to??n c???u trong khi hai nh?? l??nh ?????o tham gia v??o c??c cu???c ????m ph??n c??ng th???ng qua ??i???n t??n v?? th?? t???.

May m???n thay v??o ng??y 28/10, Kennedy v?? Khrushchev ???? ?????t ???????c m???t th???a thu???n v?? ng?????i d??n ??? c??? hai ph??a c???a cu???c xung ?????t ???? ???????c th??? ph??o du?? v????n co??n th???n tr???ng. C??c ?????a ??i???m l???p ?????t t??n l???a ??? Cuba ???? ???????c th??o d???, v?? ?????i l???i, Kennedy ???? ?????ng ?? r??t t??n l???a c???a M??? ra kh???i Th??? Nh?? K???.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay1,566
  • Tháng hiện tại72,982
  • Tổng lượt truy cập6,008,998
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây