T???i sao l?? c??? c?? c???a H?? Lan l?? bi???u t?????ng ph??n bi???t ch???ng t???c?

Thứ hai - 19/08/2019 00:40
Sau nhi???u tu???n b???o l???c, c??c cu???c tu???n h??nh ???ng h??? d??n ch??? m???i nh???t ??? H???ng K??ng d?????ng nh?? ???? di???n ra m???t c??ch h??a b??nh. H??ng tr??m ng??n ng?????i ???? t???p trung t???i C??ng vi??n Victoria sau khi b??? c???nh s??t t??? ch???i cho ph??p di???u h??nh qua trung t??m th??nh ph???. Cu???i tu???n tr?????c, ng?????i bi???u t??nh ???? chi???m s??n bay th??nh ph???. Lu???n ??i???u t??? ch??nh ph??? Trung Qu???c ???? tr??? n??n c???ng r???n h??n.
T???i sao l?? c??? c?? c???a H?? Lan l?? bi???u t?????ng ph??n bi???t ch???ng t???c?

Th??? gi???i h??m nay: 19/08/2019

Print Friendly, PDF & Email

Ngu???n: The Economist | Bi??n d???ch: ????? ?????ng Nh???t Huy

TIN V???N H??M QUA

Sau nhi???u tu???n b???o l???c, c??c cu???c tu???n h??nh ???ng h??? d??n ch??? m???i nh???t ??? H???ng K??ng d?????ng nh?? ???? di???n ra m???t c??ch h??a b??nh. H??ng tr??m ng??n ng?????i ???? t???p trung t???i C??ng vi??n Victoria sau khi b??? c???nh s??t t??? ch???i cho ph??p di???u h??nh qua trung t??m th??nh ph???. Cu???i tu???n tr?????c, ng?????i bi???u t??nh ???? chi???m s??n bay th??nh ph???. Lu???n ??i???u t??? ch??nh ph??? Trung Qu???c ???? tr??? n??n c???ng r???n h??n.

C??c t??i li???u ch??nh ph??? b??? r?? r??? v??? t??c ?????ng ti???m t??ng c???a Brexit kh??ng c?? th???a thu???n cho th???y ng?????i Anh c?? th??? ph???i ?????i m???t v???i t??nh tr???ng thi???u l????ng th???c, nhi??n li???u v?? thu???c men, c??ng nh?? t??nh tr???ng ch???m tr??? nghi??m tr???ng t???i c??c c???ng bi???n. Th??? t?????ng Boris Johnson n??i r???ng Anh kh??ng c?? g?? ph???i s??? khi r???i Li??n minh ch??u ??u m?? kh??ng c?? th???a thu???n. B??? tr?????ng ph??? tr??ch c??c c??ng t??c chu???n b??? h???u Brexit cho bi???t c??c t??i li???u n??y ???? n??u b???t ???k???ch b???n trong tr?????ng h???p x???u nh???t???.

M???t ????m ch??y l???n ??? Bangladesh khi???n 10.000 ng?????i m???t nh?? c???a. ????m ch??y lan r???ng qua Chalantika, m???t khu ??? chu???t ????ng ????c ??? th??? ???? Dhaka. Kh??ng c?? b??o c??o v??? ng?????i ch???t v?? ng???n l???a hi???n ???? ???????c ki???m so??t. Kho???ng 100 ng?????i ???? ch???t trong c??c v??? h???a ho???n kh??c t???i th??nh ph??? ???????c ph??ng ch??y l???ng l???o n??y trong n??m nay.

M???t k??? ????nh bom t??? s??t c???a Nh?? n?????c H???i gi??o ???? gi???t ch???t 63 ng?????i kh??ch d??? ????m c?????i ??? Afghanistan. G???n 200 ng?????i kh??c b??? th????ng. Nh??m kh???ng b??? n??y kh??ng tham gia c??c cu???c ????m ph??n gi???a c??c chi???n binh Taliban v?? Hoa K???. T???ng th???ng Donald Trump r???t mu???n c???i thi???n an ninh t???i ????y ????? r??t h??ng ng??n l??nh M??? v??? n?????c.

Kho???ng 500 ng?????i bi???u t??nh c???c h???u ???? t???p h???p t???i Portland, Oregon, n??i h??? xung ?????t v???i c??c nh?? ho???t ?????ng ch???ng ph??t x??t, b???t ch???p s??? hi???n di???n ????ng ?????o c???a c???nh s??t. ????y l?? cu???c bi???u t??nh c???c h???u l???n nh???t ??? M??? k??? t??? khi Donald Trump tr??? th??nh t???ng th???ng. Portland, ???????c coi l?? m???t th??nh ph??? ph???n l???n theo xu h?????ng t??? do, ???? tr??? th??nh m???t chi???n tr?????ng gi???a hai b??n. ??ng Trump cho bi???t ch??nh quy???n c???a ??ng ??ang xem x??t vi???c coi nh???ng ng?????i ch???ng ph??t x??t l?? ???m???t t??? ch???c kh???ng b??????.

Nicolas Dujovne, B??? tr?????ng T??i ch??nh Argentina, ???? t??? ch???c. N???n kinh t??? Argentina ???? ch???u ??p l???c k??? t??? khi T???ng th???ng Mauricio Macri th???t b???i n???ng n??? trong cu???c b???u c??? s?? b??? v??o tu???n tr?????c. ?????ng peso ???? m???t 1/5 gi?? tr??? so v???i ?????ng ???? la M??? v?? c??c t??? ch???c x???p h???ng t??n d???ng ???? h??? m???c x???p h???ng c???a n?????c n??y. C??c th??? tr?????ng lo ng???i r???ng m???t ch??nh ph??? b???o h??? m???i b??y gi??? c?? nhi???u kh??? n??ng s??? ???????c h??nh th??nh.

Softbank, m???t c??ng ty ?????u t?? c???a Nh???t B???n, cho bi???t h??? s??? cho nh??n vi??n c???a m??nh vay 20 t??? ???? la ????? ?????u t?? v??o Qu??? Vision Fund m???i c???a m??nh, theo b??o c??o c???a Wall Street Journal. Masayoshi Son, ??ng ch??? Softbank, c?? th??? g??p m???t n???a s??? ti???n ????. Qu??? ?????u t?? m???o hi???m kh???ng l??? v??? c??ng ngh??? n??y ???? ???????c h???u thu???n b???i c??c c??ng ty nh?? Apple v?? Goldman Sachs.

TI??U ??I???M H??M NAY

X??t x??? c???u th??? t?????ng Malaysia Najib Razak

B???t ch???p nh???ng n??? l???c ????? tr?? ho??n c??c th??? t???c t??? t???ng, phi??n t??a th??? hai x??t x??? Najib Razak li??n quan ?????n tham nh??ng t???i qu??? 1MDB, m???t qu??? ?????u t?? c???a nh?? n?????c, d??? ki???n ??????s??? b???t ?????u v??o h??m nay. C???u th??? t?????ng Malaysia, ng?????i kh???ng ?????nh s??? v?? t???i c???a m??nh, ???? m???t quy???n l???c trong cu???c b???u c??? n??m ngo??i. C????ng l??nh ch???ng tham nh??ng c???a ?????i th??? c???a ??ng ???? thu h??t s??? ???ng h??? c???a ng?????i d??n Malaysia, nh???ng ng?????i c???m th???y kinh ho??ng v?? 4,5 t??? ???? la ???? bi???n m???t kh???i 1MDB, theo B??? T?? ph??p M???. Ch??nh ph??? hi???n t???i c???a Malaysia h???a s??? d???n d???p m??? h???n ?????n n??y.

B??n c???nh truy t??? ??ng Najib, ch??nh ph??? Malaysia c??ng t??m c??ch truy t??? c??c t??? ch???c h???p t??c v???i 1MDB, bao g???m c??? Goldman Sachs. Ng??n h??ng n??y ph??? nh???n c??c h??nh vi sai tr??i, nh??ng c???u ch??? t???ch ph??? tr??ch ????ng Nam ?? c???a ng??n h??ng, Tim Leissner, ???? nh???n t???i t???i M??? v??? c??c c??o bu???c r???a ti???n v?? h???i l??? ??? n?????c ngo??i. ?????u th??ng n??y, Malaysia ???? ????? ????n t??? c??o h??nh s??? ?????i v???i 12 nh??n vi??n c?? v?? n??m nh??n vi??n hi???n t???i c???a Goldman Sachs theo m???t ?????o lu???t v???n bu???c c??c nh??n vi??n c???p cao ch???u tr??ch nhi???m v??? c??c h??nh vi ph???m t???i c?? th??? ???? ???????c th???c hi???n trong ph???m vi gi??m s??t c???a h???. C??c nh?? ch???c tr??ch d?????ng nh?? mu???n ????a v??? vi???c t???i ng??n h??ng n??y ra l??m g????ng.

Kinh t??? Th??i Lan t??ng tr?????ng ch???m l???i

S??? li???u GDP h??ng qu?? c???a n???n kinh t??? l???n th??? hai ????ng Nam ?? s??? ???????c c??ng b??? h??m nay. C??c n???n kinh t??? kh??c trong khu v???c g???n ????y ???? c??ng b??? c??c s??? li???u kh??ng ???????c ?????p v?? Th??i Lan, v???n ph??? thu???c v??o th????ng m???i v?? du l???ch, s??? kh??ng ph???i ngo???i l???. T???c ????? t??ng tr?????ng h??ng n??m trong Qu?? II c?? th??? ???? ch???m l???i xu???ng c??n kho???ng 2,5%, t???c ????? th???p nh???t trong b???n n??m r?????i qua. N???n kinh t??? Th??i Lan ??? v???n l???n h??n nhi???u so v???i b???n n???n kinh t??? ??ang ph??t tri???n nhanh ch??ng c???a Vi???t Nam, Myanmar, Campuchia v?? L??o c???ng l???i ??? ??ang b??? ???? n???ng b???i c??c th??ch th???c th????ng m???i, n??? c???a h??? gia ????nh v?? h???n h??n.

Trong th??ng n??y, m???t ch??nh ph??? li??n minh m???i gi???a qu??n ?????i v?? phe b???o ho??ng ???? c??ng b??? g??i k??ch th??ch tr??? gi?? 10 t??? ???? la. Ch??nh ph??? c??ng ???? h???y vi???c t??ng l????ng t???i thi???u ???????c h???a h???n tr?????c ????y v?? ??ang th??c ?????y vi???c mi???n th??? th???c cho kh??ch du l???ch Trung Qu???c v?? ???n ?????. ?????u th??ng n??y, ng??n h??ng trung ????ng ???? c???t gi???m l??i su???t trong m???t ?????ng th??i b???t ng???. T???t c??? nh???ng ??i???u n??y s??? gi??p gi???m b???t s??? suy tho??i v?? gi??? cho n???n kinh t??? t??ng tr?????ng ??? m???c 2-3%. Nh??ng v???i t???c ????? n??y, vi???c ?????t ???????c v??? th??? qu???c gia c?? thu nh???p cao v??o n??m 2036, m???t tham v???ng c???a ch??nh ph???, s??? m???t v??i th???p ni??n n???a.

Qu???c h???i Anh mu???n ng??n ch???n m???t Brexit kh??ng th???a thu???n

H???u h???t c??c ngh??? s?? mu???n ng??n ch???n m???t Brexit kh??ng th???a thu???n. H??? ch??? kh??ng th??? ?????ng ?? v??? c??ch l??m nh?? th??? n??o. Jeremy Corbyn, l??nh ?????o C??ng ?????ng c??nh t???, ???? ????? ngh??? l??nh ?????o m???t ch??nh ph??? t???m quy???n. Ch??nh ph??? n??y s??? tr?? ho??n vi???c r??t Anh ra kh???i Li??n minh ch??u ??u v?? ti???n h??nh m???t cu???c t???ng tuy???n c??? m???i, v???i vi???c ?????ng c???a ??ng cam k???t s??? h??? tr??? m???t cu???c tr??ng c???u d??n ?? l???n th??? hai.

Jo Swinson, l??nh ?????o ?????ng D??n ch??? T??? do, ???? lo???i tr??? vi???c h???p t??c v???i ??ng Corbyn v?? Corbyn kh??ng th??? gi??nh ???????c s??? ???ng h??? c???a c??c ngh??? s?? ?????ng B???o th??? ??ang dao ?????ng. H??? kh??ng th??ch Brexit m?? kh??ng c?? th???a thu???n, nh??ng c??ng gh??t cay gh??t ?????ng ?? t?????ng ??ng Corbyn s??? n???m t???m quy???n, d?? ng???n bao l??u ??i n???a. ?????i v???i nh???ng ng?????i c??? g???ng tr??nh m???t Brexit v?? tr???t t???, s???m cho th???y nh???ng sai s??t c???a m???t ???ch??nh ph??? ??o??n k???t qu???c gia??? l?? m???t ??i???u t???t. C??c tr??? l?? tham m??u ??ang ????? ngh??? c??c ngh??? s?? n??n ???ng h??? m???t k??? ho???ch ????n gi???n h??n: bu???c ch??nh ph??? ph???i ho??n Brexit th??ng qua m???t ?????o lu???t thay v?? h??? b??? ch??nh ph???. V???i vi???c Th??? t?????ng Boris Johnson cam k???t s??? ????a Anh ra kh???i EU v??o ng??y 31 th??ng 10, th???i gian hi???n ??ang r???t c???p b??ch.

B???c m??n s???t ??? Hungary

Hungary l?? n??i ???vi??n g???ch ?????u ti??n ???? ???????c g??? kh???i B???c t?????ng Berlin???, Helmut Kohl, th??? t?????ng ?????u ti??n c???a n?????c ?????c th???ng nh???t, ???? n??i nh?? v???y v??o n??m 1990. Ba m????i n??m tr?????c ????y, g???n 700 ???kh??ch du l???ch??? ????ng ?????c, v???n t???i th??? tr???n Sopron c???a Hungary ????? th???c hi???n m???t chuy???n ???d?? ngo???i to??n ch??u ??u???, ???? ??i qua bi??n gi???i t???i ??o v?? t??? ???? ?????n T??y ?????c, t???n d???ng s??? tan b??ng c???a Chi???n tranh L???nh v?? s??? do d??? c???a nh???ng ng?????i l??nh bi??n ph??ng Hungary. H??ng ch???c ng??n ng?????i n???a s??? theo ch??n h??? trong v??i tu???n sau ???? tr?????c khi b???c t?????ng s???p ????? v??o th??ng 11.

H??m nay Angela Merkel v?? Viktor Orban, c??c nh?? l??nh ?????o c???a ?????c v?? Hungary, s??? g???p nhau ??? Sopron ????? k??? ni???m s??? ki???n ?????c bi???t ????. S??? ki???n n??y s??? ?????i di???n v???i m???t s??? m???a mai: B?? Merkel l?? m???t c???u c??ng d??n ????ng ?????c nh??ng hi???n ??ang l??nh ?????o m???t n?????c ?????c th???ng nh???t, d??n ch???; c??n ??ng Orban c?? xu???t th??n ch??nh tr??? l?? m???t ng?????i ?????u tranh cho t??? do nh??ng sau khi n???m quy???n ???? tr??? th??nh m???t nh?? l??nh ?????o b??n chuy??n ch???.

B???o v??? c??c lo??i c?? nguy c?? tuy???t ch???ng

C??ng ?????c v??? Bu??n b??n Qu???c t??? c??c Lo??i c?? Nguy c?? Tuy???t ch???ng (CITES) li???t k?? g???n 6.000 lo??i ?????ng v???t ??ang b??? ??e d???a do khai th??c qu?? m???c. Trong s??? n??y c?? c??? voi. N??m 1989, lo??i voi ph???i ?????i m???t v???i nguy c?? tuy???t ch???ng sau khi m???t n???a s??? l?????ng c???a ch??ng ???? b??? x??a s??? b???i n???n s??n tr???m ch??? trong m???t th???p ni??n. CITES ???? ????a lo??i ?????ng v???t n??y v??o Ph??? l???c I c???a n??, c???m h???u nh?? t???t c??? c??c ho???t ?????ng mua b??n qu???c t??? ?????i v???i c??c s???n ph???m t??? voi.

Tu???n n??y, t???i h???i ngh??? t???i Geneva, CITES s??? xem x??t li???u c?? n??n n???i l???ng c??c quy ?????nh ??? nh???ng n??i m?? s??? l?????ng voi ???? ph???c h???i hay kh??ng. C??c qu???c gia mu???n n???i nh??? quy ?????nh c?? l?? do ch??nh ????ng. Nhi???u n?????c ???? ?????u t?? m???nh m??? ????? h???i ph???c ????n voi v?? b??y gi??? cho r???ng ng?????i ngh??o ph???i c?? m???t ph???n ?????ng l???c kinh t??? trong vi???c ti???p t???c vi???c b???o v??? ????n voi, v?? d??? nh?? b???ng c??ch ???????c ph??p b??n ng?? voi. Nh??ng kinh nghi???m t???i c??c qu???c gia nh?? Namibia v?? Nam Phi cho th???y ngay c??? m???t th??? tr?????ng h???p ph??p nh??? c??ng khuy???n kh??ch h??nh vi s??n tr???m b???ng c??ch cho ph??p nh???ng ng?????i bu??n b??n ch??? ??en bi???n ng?? voi b???t h???p ph??p th??nh ng?? voi h???p ph??p.
 

?????i Chi???n l?????c v?? Quy???n l???c Hoa K??? ??? CATBD t??? n??m 1783

Print Friendly, PDF & Email

T??c gi???: Allan Gyngell | Bi??n d???ch: ??inh Nho Minh

By More Than Providence: Grand Strategy and American Power in the Asia ??? Pacific since 1783. T??c gi???: Michael J. Green. New York: Columbia University Press, 2017. B??a c???ng: 725 trang.

Cu???n H??n c??? S??? m???ng Ch??a ban: ?????i Chi???n l?????c v?? Quy???n l???c Hoa K??? ??? Ch??u ??-Th??i B??nh D????ng t??? n??m 1783 nghi??n c???u r???t k??, vi???t r???t hay v??? ch??nh s??ch chi???n l?????c c???a Hoa K??? ??? Ch??u ??, v?? ???????c xu???t b???n r???t ????ng th???i ??i???m. L??c m?? ch??nh quy???n Trump ??ang c?? nh???ng ch??nh s??ch qu???c t??? kh?? l?????ng v?? kh??c v???i truy???n th???ng, c??c nh?? nghi??n c???u ch??nh s??ch ??? c??? hai ?????u Th??i B??nh D????ng c???n hi???u r?? h??n bao gi??? h???t v??? b???n ch???t c???a nh???ng truy???n th???ng ???? v?? nh???ng l???i ??ch ?????ng sau.

N???u m???t ???ng vi??n truy???n th???ng c???a ?????ng C???ng h??a thay v?? Trump th???ng c??? h???i th??ng 11/2016, Michael Green g???n nh?? ch???c ch???n s??? c?? m???t v??? tr?? c???p cao v??? an ninh qu???c gia ??? Washington. Thay v??o ????, ??ng ti???p t???c ????ng g??p v??o cu???c tranh lu???n v??? ch??nh s??ch t???i Trung t??m Nghi??n c???u Chi???n l?????c v?? Qu???c t??? (CSIS) v?? ?????i h???c Georgetown ??? Washington.

L???ch s??? giai ??o???n n??y l?? m???t ??i???m b???t ?????u quan tr???ng cho cu???c tranh lu???n. K??? t??? Chi???n tranh gi??nh ?????c l???p v?? nh???ng chuy???n t??u ?????u ti??n tr??? nh??n s??m t??? New England v??? Trung Qu???c ??? r???t l??u tr?????c khi Hoa K??? m??? r???ng kh???p l???c ?????a ??? Green nh???n ?????nh r???ng ???c??c m???i ??e d???a, giao th????ng, v?? n??ng l???c (c???a Hoa K???) ?????u g??p ph???n v??o chi???n l?????c b??nh tr?????ng v??o Th??i B??nh D????ng c???a Hoa K?????? (trang 76).

??ng vi???t r???ng tr???i qua hai th??? k???, n??m c??ng th???ng ???xu???t hi???n tr??? l???i v???i kh??? n??ng c?? th??? ??o??n tr?????c ???????c??? (trang 6) trong ti???p c???n chi???n l?????c c???a Hoa K??? v???i Ch??u ??: Ch??u ??u ch???ng Ch??u ??; ?????i l???c (Trung Qu???c) ch???ng l???i h??ng h???i (Nh???t B???n); v???n ????? n??n ?????t ???????ng ph??ng th??? ti???n ph????ng n??i n??o; quy???n t??? quy???t ch???ng l???i gi?? tr??? chung; ch??? ngh??a b???o h??? ch???ng l???i t??? do th????ng m???i. C??c l??nh ?????o c???a Hoa K??? ?????u ?????ng ?? r???ng m???c ti??u qu???c gia l?? ?????m b???o ???Th??i B??nh D????ng l?? n??i chuy???n ti???p gi?? tr??? v?? h??ng h??a Hoa K??? v??? ph??a T??y, ch??? kh??ng ph???i l?? con ???????ng cho c??c m???i ??e d???a ??i v??? ph??a n???i ?????a??? (trang 5).

Giao th????ng l?? m???t trong nh???ng y???u t??? c???t l??i trong c??u chuy???n c???a Green, trong l??c Hoa K??? ??ang t??m c??ch tranh gi??nh c?? h???i kinh t??? t???i Trung Qu???c t??? tay c??c ????? qu???c Ch??u ??u. N???a sau th??? k??? 19 ch???ng ki???n S??ng ki???n V??nh ??ai v?? Con ???????ng phi??n b???n Hoa K??? b???i n?????c n??y t??m c??ch m??? r???ng v??? ph??a T??y v???i vi???c mua Alaska n??m 1867 v?? s??p nh???p Hawaii n??m 1898.

Cho ?????n ?????u th??? k??? 20, ?????c bi???t l?? th???i ch??nh quy???n T???ng th???ng Theodore Roosevelt, t???t c??? c??c y???u t??? c???a chi???n l?????c Hoa K??? t???i Ch??u ?? ???? ???????c h??nh th??nh. C??c y???u t??? n??y bao g???m ???m???t h???i qu??n m???nh, s??? hi???n di???n ??? T??y Th??i B??nh D????ng qua vi???c s??p nh???p ?????t ??ai, m??? r???ng ???nh h?????ng c???a Hoa K??? qua giao th????ng v???i s??? h??? tr??? v???i c??c n?????c Ch??u ?? ?????c l???p v???i ch??nh quy???n hi???u qu???, v?? s??? tham gia v??o ch??nh tr??? c?????ng quy???n ki???u Ch??u ??u??? (trang 104).

C??ch ti???p c???n n??y th??? hi???n quan ??i???m c???a h???c gi??? m?? Green ng?????ng m??? nh???t v?? c??ng l?? ng?????i ???? ???nh h?????ng t???i c??ch ??ng nghi??n c???u v??? khu v???c: s?? quan h???i qu??n, nh?? s??? h???c v?? chi???n l?????c gia v??? quy???n l???c h???ng h???i th??? k??? 19 Alfred Thayer Mahan. Green vi???t r???ng Mahan ???? ????a ra ????? t?????ng ?????i chi???n l?????c to??n di???n ?????u ti??n cho Hoa K??? v?? Th??i B??nh D????ng ??? t???n d???ng c??ng c??? ngo???i giao, gi?? tr???, qu??n s???, v?? kinh t??? ????? theo ??u???i l???i ??ch qu???c gia??? (trang 80). Trong s??? n??y bao g???m c??? c??c ???c??ng c??? c?????ng b???c khi c???n thi???t v?? c?? th?????? (trang 104).

Trong th??? k??? v???a qua, Hoa K??? ???? v?? hi???u h??a m???i ??e d???a t??? s??? b??nh tr?????ng c???a Nh???t B???n v?? Li??n X??. Hoa K??? ???? thi???t l???p ???????c m???t h??? th???ng li??n minh m???nh, c??ng nh?? ???ng h??? v?? ch???ng l??ng cho h??? th???ng giao th????ng m??? ????? t???o n??n k?? t??ch kinh t??? Ch??u ??.

Cu???n s??ch c??ng nh???c ?????n nh???ng v???n ????? kh?? nh?? v???n ????? h???t nh??n c???a Tri???u Ti??n. T???ng th???ng Bill Clinton ???? tuy??n b??? v??o th??ng 11 n??m 1993 r???ng B??nh Nh?????ng ???kh??ng th??? ???????c ph??p ph??t tri???n v?? kh?? h???t nh??n??? sau khi B??nh Nh?????ng r??t kh???i Hi???p ?????c Ch???ng Ph??? bi???n V?? kh?? H???t nh??n (trang 466).

Nh??n chung, ????ng Nam ?? ???????c nh???c ?????n ??t h??n trong c??u chuy???n ?????a ch??nh tr??? so v???i ????ng B???c ??. C??c n?????c nh?? Philippines v?? Vi???t Nam ??ang gi???ng nh?? ?????u tr?????ng n??i ?????i chi???n l?????c di???n ra h??n l?? ng?????i ch??i ch??? ?????ng trong qu?? tr??nh n??y. C?? m???t c??u chuy???n kh??c ??? ????y, nh??ng d??? hi???u l?? Green kh??ng ????? ?????ng g?? ?????n n??.

Gi???ng v??n c???a cu???n s??ch thay ?????i khi vi???t v??? th???i k?? t??c gi??? ??ang n???m gi??? v??? tr?? cao c???p trong ch??nh quy???n T???ng th???ng George W. Bush. B???n th??n t??c gi??? mi??u t??? s??? thay ?????i n??y l?? ???t??? m???t s??? gia???th??nh m???t ng?????i ch??p s??? trong cu???c??? (trang 483). Cu???c tranh lu???n ??? Washington d?????i th???i Bush v?? Obama v?? v???y s??? nghe gi???ng h???i k?? h??n l???ch s??? v?? s??? c???n c?? th??m th???i gian ki???m ch???ng tr?????c khi ???nh h?????ng v?? k???t qu??? c???a c??c cu???c tranh lu???n ???? c?? th??? ???????c th???y r??.

Green k???t lu???n m???t c??ch th???n tr???ng v?? thuy???t ph???c r???ng ?????i chi???n l?????c Hoa K??? th?????ng ???kh??ng li???n m???ch v?? thi???u hi???u qu???, nh??ng v??? t???ng th??? th?? hi???u qu??? (trang 541).

Tuy nhi??n hi???n gi???, m???c ti??u d??i h???n ki???u Mahan l?? ng??n ch???n s??? tr???i d???y c???a ???b???t c??? ?????i th??? b?? quy???n n??o ??? trong l???c ?????a Ch??u ????? (trang 81) ??ang b??? th??ch th???c h??n bao gi??? h???t. S??? d???ng c??c c??ng c??? kinh t???, qu??n s??? v?? ?????i ngo???i, Trung Qu???c d?????i th???i Ch??? t???ch T???p C???n B??nh l?? m???t ?????i th??? v???i t???m c??? m?? Hoa K??? ch??a bao gi??? ph???i ?????i m???t ??? khu v???c. Theo l???i Green: ???c?? h???i ????? Hoa K??? s???a sai n???u m???c ph???i sai l???m ??? Ch??u ?? ??ang h???p d???n??? (trang 428). ????? ?????i ph?? hi???u qu???, c??c l??nh ?????o Hoa K??? c???n n???m v???ng ???chi???n l?????c ph???c t???p ??t nh???t nh?? l?? m???t v??n c??? vua ba chi???u??? (trang 543).

Tuy nhi??n hi???n gi??? c?? v??? Washington ch??a n???m v???ng ???????c ??i???u ????. Ch??nh s??ch b???o h??? th????ng m???i, c??c t??n hi???u n???a v???i v???i ?????ng minh v?? thi???u cam k???t v???i c??c gi?? tr??? c???t l??i c???a tr???t t??? th??? gi???i t??? do d?????i th???i T???ng th???ng Trump ??i ng?????c l???i nh???ng chi???n l?????c l??u d??i m?? Green ???? ????? ra trong cu???n s??ch c???a ??ng. Nh??ng khi Hoa K??? ???? c??n b???ng l???i ???????c v??? m???t ch??nh tr??? v?? c??c nh?? ho???ch ?????nh ch??nh s??ch b???t ?????u ho???ch ?????nh k??? ho???ch m???i cho t????ng lai, h??? ch???c ch???n ph???i b???t ?????u t??? cu???n s??ch c???a Green.

Allan Gyngell l?? Gi??o s?? Danh d??? t???i ?????i h???c Qu???c gia Australia, Canberra.

Ngu???n b??i ??i???m s??ch b???ng ti???ng Anh: Contemporary Southeast Asia, Vol. 39, No. 3 (2017), pp. 574-76.
 

T???i sao l?? c??? c?? c???a H?? Lan l?? bi???u t?????ng ph??n bi???t ch???ng t???c?

Print Friendly, PDF & Email

20150627_usp505

Ngu???n: ???How an old Dutch flag became a racist symbol???, The Economist, 22/6/2015.

Bi??n d???ch: Nguy???n Th??? Kim Ph???ng | Hi???u ????nh: L?? H???ng Hi???p

C??c ph???n t??? ph???n ?????ng th?????ng th??ch th?? v???i nh???ng l?? c??? kh??ng c??n t???n t???i. Dylann Roof, m???t k??? 21 tu???i theo thuy???t Ng?????i da tr???ng th?????ng ?????ng v???a b??? b???t v?? t???i gi???t ch??n ng?????i M??? g???c Phi t???i m???t nh?? th??? ??? Charleston v??o tu???n tr?????c, t???ng ????ng h??nh ???nh c???a m???t v??i l?? c??? nh?? th??? l??n m???ng internet. Tr??n m???t trang web m?? h???n t???o ra ????? qu???ng b?? c??c quan ??i???m ph??n bi???t ch???ng t???c c???a m??nh (hi???n ???? b??? g??? b???), c?? h??nh ???nh h???n ??ang c???m l?? c??? c?? n???i ti???ng c???a M???: c??? Li??n minh mi???n Nam Hoa K???, ?????i di???n cho phe ???ng h??? ch??? ????? n?? l??? trong cu???c n???i chi???n M???. Th??m n???a, trong m???t b??i ????ng tr??n Facebook, Roof m???c m???t chi???c ??o kho??c in h??nh l?? c??? c?? c???a Rhodesia (nay l?? Zimbabwe) v?? l?? c??? th???i ph??n bi???t ch???ng t???c ??? Nam Phi. Trong ????, l?? c??? c?? c???a Nam Phi l?? g??y t?? m?? nh???t, v?? n?? ???????c d???a tr??n m???t l?? c??? c?? c???a C???ng h??a H?? Lan h???i th??? k??? 18. K??? l??? h??n n???a, ch??nh l?? c??? c?? ???? c???a H?? Lan c??ng mang ???n ?? v??? s??? ph???n ?????ng v?? ph??n bi???t ch???ng t???c. T???i sao l???i nh?? v???y?

L?? c??? c?? c???a Li??n bang Nam Phi ???????c s??? d???ng t??? n??m 1928, nh???ng ng??y ?????u c???a ch??? ????? do ng?????i da tr???ng c???m quy???n, ?????n n??m 1994, khi s??? ph??n bi???t ch???ng t???c ???????c x??a b??? v?? ng?????i da m??u ?????t ???????c b??nh ?????ng v??? ch??nh tr???. Thi???t k??? c???a n?? ph???n ??nh ngu???n g???c l???ch s??? c???a ?????t n?????c, l?? m???t thu???c ?????a do ng?????i da tr???ng ch??u ??u cai tr???. N?? c??ng th??? hi???n c??c cu???c xung ?????t d??i h??ng th??? k??? gi???a hai nh??m d??n da tr???ng, m???t b??n l?? h???u du??? c???a nh???ng ng?????i H?? Lan di c?? sang (th?????ng g???i l?? ng?????i Boer) v?? m???t b??n l?? nh???ng ng?????i Anh ?????n sau. N???n c??? d???a tr??n m???t trong nh???ng l?? c??? c???a C??c t???nh H?? Lan Th???ng nh???t (United Provinces of the Netherlands) khi n?? c??n l?? m???t ????? qu???c to??n c???u trong th??? k??? 18, v???i ba s???c ngang: cam, tr???ng v?? xanh. Tr??n s???c tr???ng, n???m ??? trung t??m, c?? ba l?? c??? kh??c ???????c thu nh???. B??n tr??i l?? c??? Anh, ?????i di???n cho nh???ng v??ng ven bi???n l?? thu???c ?????a c???a Anh t??? n??m 1806 ?????n n??m 1910. ??? ch??nh gi???a v?? b??n ph???i l???n l?????t l?? c??? c???a Orange Free State (Nh?? n?????c t??? do Orange) v?? Transvaal, hai n?????c c???ng h??a m?? ng?????i Boer cai tr??? ??? v??ng trung t??m cho ?????n khi h??? thua tr???n tr?????c ng?????i Anh trong m???t cu???c chi???n t??? n??m 1899 ?????n n??m 1902 (Chi???n tranh Boer l???n hai ??? NH??).

C??? Nam Phi th???i k??? 1928-1994
C??? Nam Phi th???i k??? 1928-1994
20150627_usp512_290
C??? Prinsenvlag

M??u cam bi???u t?????ng cho l??ng y??u n?????c c???a ng?????i Boers ??? Nam Phi v?? nh???ng ng?????i anh em H?? Lan c???a h???. M??u n??y b???t ngu???n t??? William x??? Orange-Nassau, v??? qu?? t???c ???? ch??? huy cu???c chi???n ch???ng T??y Ban Nha ????? gi??nh ?????c l???p cho H?? Lan, v?? sau ????, con ch??u ??ng ???? tr??? th??nh c??c nh?? l??nh ?????o qu??n ?????i c???a C???ng h??a H?? Lan (m?? ng??y nay l?? Ho??ng gia H?? Lan.) Nh???ng ng?????i ???ng h??? William ???? d??ng m???t l?? c??? mang m??u s???c c???a d??ng h??? ??ng (Nh?? Orange-Nassau,) m?? ng?????i H?? Lan g???i l?? Oranje-blanje-bleu (m???t bi???t danh d??ng th??? ti???ng ???b???i??? lai gi???a ti???ng H?? Lan v?? ti???ng Ph??p). N?? th?????ng ???????c g???i l?? ???Prinsenvlag??? h??n, ngh??a l?? c??? c???a ho??ng t???. Tuy nhi??n, n?? kh??ng ph???i l?? c??? H?? Lan hi???n nay. H?? Lan ???? lu??n d??ng m???t l?? c??? m??u ?????, tr???ng v?? xanh. Phi??n b???n n??y ???? tr??? th??nh l?? c??? duy nh???t t??? n??m 1795 ?????n 1814, khi nh?? n?????c H?? Lan ???? tr???i qua m???t lo???t c??c bi???n ?????i, bao g???m m???t cu???c c??ch m???ng ch???ng Nh?? Orange v?? vi???c H?? Lan b??? Ph??p chi???m ????ng (n??m 1793). C??? Prinsenvlag tr??? l???i sau khi Nh?? Orange l??n n???m quy???n l???n n???a v??o n??m 1814, nh??ng l?? c??? ?????, tr???ng, xanh v???n chi???m ??u th???.

Trong su???t th??? k??? 19, khi H?? Lan d??n ch??? h??a v?? phong tr??o c??ng nh??n ??? ????y t??ng l??n, c??? Oranje-blanje-bleu d???n g???n li???n v???i phe c???c h???u c?? t?? t?????ng d??n t???c ch??? ngh??a. C??nh h???u H?? Lan th?????ng ???ng h??? Nh?? Orange, trong khi c??nh t??? th?????ng mu???n h???n ch??? ho???c lo???i b??? ch??? ????? qu??n ch???. Trong nh???ng n??m ?????u th??? k??? 20, phe c???c h???u ???? s???n sinh ra phong tr??o ph??t x??t ri??ng c???a H?? Lan ??? phong tr??o Qu???c x?? (Nationaal-Socialistische Beweging ??? NSB). N??m 1937, n??? ho??ng H?? Lan ch???n l?? c??? ?????, tr???ng v?? xanh l??m c??? ch??nh th???c, nh??ng NSB v???n ???ng h??? vi???c s??? d???ng c??? Prinsenvlag. Khi ?????c Qu???c x?? chi???m ????ng n?????c n??y v?? d??ng NSB nh?? m???t ch??? ????? b?? nh??n ??? ?????a ph????ng, c??? Prinsenvlag th??? hi???n ??m h?????ng c???a h??? t?? t?????ng ph??n bi???t ch???ng t???c ?????c Qu???c x??; gi???ng nh?? c??? Li??n minh mi???n Nam Hoa K???, n?? c??ng tr??? th??nh bi???u t?????ng cho s??? ph???n qu???c. Nhi???u th???p ni??n sau Th??? chi???n II, d??ng c??? Prinsenvlag ??? H?? Lan ???????c xem nh?? l?? ph???n ?????ng, t????ng t??? nh?? vi???c d??ng bi???u t?????ng ch??? v???n (c???a ?????c Qu???c x??).

Tuy nhi??n, trong v??i n??m qua Prinsenvlag l???i tr??? th??nh m???t v???n ????? g??y chia r??? trong xung ?????t ch??nh tr??? m???i t???i H?? Lan v??? ch???ng t???c, t??n gi??o v?? di c??. Ch??nh kh??ch d??n t??y ch???ng nh???p c?? v?? ch???ng H???i gi??o Geert Wilders v?? ?????ng T??? do (PVV) c???a ??ng tuy??n b??? l?? c??? l?? m???t bi???u t?????ng c???a ni???m t??? h??o H?? Lan v?? c???n ???????c thanh t???y ?? ngh??a ?????c Qu???c x?? c???a n??. M???t v??? ???n ??o tr??n truy???n th??ng qu???c gia ???? n??? ra v??o n??m 2011 khi l?? c??? ???????c ph??t hi???n tr??n c???a s??? v??n ph??ng c???a ?????ng n??y trong Qu???c h???i. PVV s??? d???ng Prinsenvlag t????ng t??? nh?? c??ch m?? nh???ng ng?????i c??nh h???u ??? mi???n Nam n?????c M??? s??? d???ng c??? Li??n minh mi???n Nam Hoa K???: m???t s??? khi??u kh??ch ch??nh tr???. ??i???u n??y t???o c?? s??? cho c??nh t??? ????a ra nh???ng c??o bu???c ph??n bi???t ch???ng t???c, v?? do ???? c??ng l??m t??ng s??? o??n gi???n v?? ??o??n k???t ph??a c??nh h???u.

C??? qu???n Bronx, New York
C??? qu???n Bronx, New York

Roof c?? th??? kh??ng ???????c nh???n th???c ???????c ??i???u n??y, nh??ng vi???c h???n d??ng h??nh ???nh l?? c??? c?? c???a Nam Phi l?? m???t h??nh vi hai trong m???t: m???t l?? c??? ph??n bi???t ch???ng t???c c?? d???a tr??n m???t l?? c??? c?? kh??c, m?? hi???n t???i ch??nh n?? c??ng b??? xem l?? ph??n bi???t ch???ng t???c. V?? c?? l??? c??ng k??? l??? khi m?? l?? c??? n??y l???i g???n li???n v???i H?? Lan, m???t ?????t n?????c v???n l??u nay n???i ti???ng v??? l??ng khoan dung, d?? hi???n t???i ??t nhi???u b??? phai nh???t. Nh??ng trong khi ?????i tuy???n b??ng ???? qu???c gia H?? Lan v???n m???c m??u cam, Oranje-blanje-bleu ???? d???n kh??ng c??n ???????c s??? d???ng ch??nh th???c, kh??ng ch??? ??? H?? Lan, m?? c??? tr??n nh???ng l?? c??? c???a c??c c???u thu???c ?????a c???a ????? qu???c H?? Lan ??? v???i m???t v??i ngo???i l???. Ba thu???c ?????a c?? c???a H?? Lan v???n d??ng l?? c??? m??u cam, tr???ng v?? xanh l?? th??nh ph??? Albany, th??nh ph??? New York, v?? qu???n Bronx (thu???c New York). Nh???ng th??nh ph??? n??y s??? d???ng c??c m??u s???c c?? nh???m kh??i g???i l???i m???t b???n s???c ?????a ph????ng x??a c?? theo ch??? ngh??a t??? do H?? Lan.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay2,283
  • Tháng hiện tại69,961
  • Tổng lượt truy cập6,005,977
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây