Th??? gi???i h??m nay: 05/09/2019

Thứ năm - 05/09/2019 01:21
Tr?????ng ?????c khu Hong Kong Carrie Lam ???? ?????ng ?? h???y b??? ho??n to??n d??? lu???t d???n ????? t???i ph???m t??? l??nh th??? n??y sang Trung Qu???c ?????i l???c. D??? lu???t n??y ???? ch??m ng??i cho 13 tu???n bi???u t??nh ch???ng ch??nh ph??? li??n ti???p. B?? Lam tr?????c ????y ???? t???m ho??n n??, song ??i???u ???? kh??ng l??m xoa d???u ng?????i bi???u t??nh
Th??? gi???i h??m nay: 05/09/2019

Th??? gi???i h??m nay: 05/09/2019

Print Friendly, PDF & Email

Ngu???n: The Economist | Bi??n d???ch: ????? ?????ng Nh???t Huy

Tr?????ng ?????c khu Hong Kong Carrie Lam ???? ?????ng ?? h???y b??? ho??n to??n d??? lu???t d???n ????? t???i ph???m t??? l??nh th??? n??y sang Trung Qu???c ?????i l???c. D??? lu???t n??y ???? ch??m ng??i cho 13 tu???n bi???u t??nh ch???ng ch??nh ph??? li??n ti???p. B?? Lam tr?????c ????y ???? t???m ho??n n??, song ??i???u ???? kh??ng l??m xoa d???u ng?????i bi???u t??nh, nh???ng ng?????i c??ng t???c gi???n v??? s??? t??n b???o c???a c???nh s??t v?? t??nh tr???ng thi???u d??n ch???.

Trong khi ????, ch??? t???ch Cathay Pacific John Slosar ???? t??? ch???c. ??ng ti???p b?????c ch??nh gi??m ?????c ??i???u h??nh c???a h??ng h??ng kh??ng H???ng K??ng, ng?????i ???? t??? ch???c v??o th??ng tr?????c. Cathay cho bi???t ??ng Slosar r???i ??i l?? do ngh??? h??u, nh??ng h??ng h??ng kh??ng n??y ???? ph???i ch???u ??p l???c d??? d???i t??? ch??nh ph??? Trung Qu???c trong vi???c k??? lu???t c??c nh??n vi??n tham gia bi???u t??nh.

C??c ngh??? s?? Anh ???? b??? phi???u cho m???t d??? lu???t ng??n ch???n Th??? t?????ng Boris Johnson ????a Anh ra kh???i EU m?? kh??ng c?? th???a thu???n n??o. D??? lu???t s??? bu???c ??ng Johnson y??u c???u EU ho??n Brexit th??m ba th??ng sau th???i h???n 31/10. ??ng Johnson ????p tr??? b???ng c??ch k??u g???i m???t cu???c b???u c??? s???m v??o ng??y 15 th??ng 10. Nh??ng ??i???u ???? s??? c???n s??? ???ng h??? c???a 2/3 s??? ngh??? s??.

Nh?? ch???c tr??ch M??? ???? ph???t Google 170 tri???u ???? la v?? thu th???p d??? li???u ri??ng t?? c???a tr??? em tr??n YouTube v?? sau ???? ?????t c??c qu???ng c??o nh???m v??o ch??ng. YouTube trong t????ng lai s??? y??u c???u nh???ng ng?????i upload video ph???i ????nh d???u c??c video nh???m v??o tr??? em, v?? sau ???? ng??n c??c qu???ng c??o theo m???c ti??u xu???t hi???n tr?????c tr??? em. ????y l?? kho???n ti???n ph???t l???n nh???t cho c??c h??nh vi vi ph???m lu???t ri??ng t?? tr??? em c???a M???. Tuy nhi??n, nh???ng ng?????i ???ng h??? quy???n tr??? em ???? ch??? tr??ch ??n ph???t l?? ng??? ng???n.

S???n l?????ng s???n xu???t c???a M??? gi???m trong th??ng 8 theo ch??? s??? nh?? qu???n l?? mua h??ng m???i nh???t. S??? li???u gi???m t??? 51,2 xu???ng 49,1 trong th??ng 7 (m???c d?????i 50 ngh??a l?? suy gi???m); c??c nh?? ph??n t??ch t???ng d??? ki???n m???t m???c t??ng kh??c. Tin n??y l??m d???y l??n lo ng???i n?????c M??? ??ang ti???n t???i suy tho??i, v?? cu???c th????ng chi???n c???a T???ng th???ng Donald Trump v???i Trung Qu???c ??ang l??m t???n th????ng n???n kinh t??? trong n?????c.

Marks & Spencer, nh?? b??n l??? uy t??n c???a Anh, ???? r??i kh???i gi??? ch??? s??? FTSE 100. M&S ???????c ????a v??o danh s??ch c??c c??ng ty ?????i ch??ng c?? gi?? tr??? nh???t n?????c Anh k??? t??? khi ???????c th??nh l???p v??o n??m 1884. Chu???i c???a h??ng 135 tu???i ???? g???p kh?? kh??n v?? qu???n ??o c???a h??? b??? coi l?? ???qu?? l???i th???i.??? Kinh doanh th???c ph???m, v???n ho???t ?????ng t???t, g???n ????y c??ng g???p kh?? kh??n.

M???i th??? ?????u tuy???t v???i t???i Lego khi h??? c??ng b??? k??? ho???ch m??? kho???ng 80 c???a h??ng t???i Trung Qu???c v?? 70 ??? c??c n??i kh??c. Trong khi c??c nh?? b??n l??? kh??c ??ang kh?? kh??n th?? CEO c???a h??ng s???n xu???t ????? ch??i cho bi???t h??? s??? m??? m???i m???t c???a h??ng ch??nh ??? Amsterdam v?? c???a h??ng ?????u ti??n ??? Mumbai. Vi???c m??? r???ng s??? t??ng t???ng s??? c???a h??ng c???a h??ng tr??n to??n c???u l??n kho???ng 600.

TI??U ??I???M

Carie Lam xu???ng thang c??ng th???ng

Trong nh???ng th??ng b???t ???n ch??a t???ng th???y v???a qua, H???ng K??ng ???? tr??? n??n quen thu???c v???i nh???ng b???t ng???. Gi??? ????y, tr?????ng ?????c khu H???ng K??ng Carrie Lam, v???n c???ng r???n trong nhi???u tu???n tr?????c ?????i v???i nh???ng ????i h???i c???a ng?????i bi???u t??nh, ???? b???t ng??? nh?????ng b???. B?? s??? ch??nh th???c h???y b??? d??? lu???t g??y ra b???t ???n t??? th??ng 6 ??? m???t d??? lu???t cho ph??p nghi ph???m h??nh s??? ??? H???ng K??ng b??? d???n ????? ?????n c??c t??a ??n do ?????ng C???ng s???n ki???m so??t t???i ?????i l???c. Nh??ng kh??ng r?? thay ?????i n??y (c?? l??? ???? ???????c ch??nh quy???n trung ????ng ch???p thu???n) c?? xoa d???u ???????c t??nh tr???ng b???t ???n hay kh??ng.

Ng?????i bi???u t??nh mu???n m???t cu???c ??i???u tra ?????c l???p v??? b???o l???c c???a c???nh s??t; B?? Lam kh???ng ?????nh h???i ?????ng gi???i quy???t khi???u n???i hi???n t???i c?? th??? x??? l??. B?? kh??ng ????a ra b???t k??? nh?????ng b??? n??o ?????i v???i c??c y??u c???u kh??c c???a h???: th??? nh???ng ng?????i bi???u t??nh b??? b???t, ch??nh ph??? ng???ng s??? d???ng t??? ???b???o lo???n??? ????? m?? t??? t??nh tr???ng b???t ???n, v?? ph???i thi h??nh ?????y ????? n???n d??n ch??? ngay l???p t???c. ?????i v???i ng?????i bi???u t??nh, nh?????ng b??? h??m nay l?? qu?? mu???n v?? qu?? ??t.

Italia th??nh l???p ch??nh ph??? m???i

Hai tu???n tr?????c, ch??nh ph??? Italia ???? b??? ph?? th??? t?????ng Matteo Salvini l??m cho ????? v??? sau khi ??ng r??t Li??n ??o??n Ph????ng B???c h???u khuynh kh???i li??n minh c???m quy???n. K??? ho???ch c???a ??ng l?? ??p bu???c m???t cu???c b???u c??? s???m v?? gi??nh l???y quy???n l???c kh??ng ph???i chia s??? cho ai. Tuy nhi??n, tu???n n??y m???t ch??nh ph??? m???i ???????c th??nh l???p. Giuseppe Conte s??? ti???p t???c l??m th??? t?????ng thu???c li??n minh gi???a Phong tr??o N??m sao (M5S) d??n t??y v?? ?????ng D??n ch??? (PD) trung t??? sau khi c??c th??nh vi??n M5S ph?? chu???n k??? ho???ch.

Kh??ng r?? li??n minh m???i s??? t???n t???i ???????c bao l??u. Hai b??n ???? ?????ng ?? m???t ch????ng tr??nh 26 ??i???m bao g???m lao ?????ng, m??i tr?????ng v?? ch???ng tham nh??ng. Song nh???ng b???t ?????ng c???a h??? l?? r???t r?? r??ng. M5S ho??i nghi EU, ch???ng nh???p c??, nghi ng??? c??c ?????ng ch??nh tr??? v?? doanh nghi???p truy???n th???ng. Ng?????c l???i, PD l?? b??n ???ng h??? EU, th??n thi???n v???i doanh nghi???p v?? ??n h??a h??n v??? nh???p c??. N???u h??? kh??ng th??? h??a h???p, ??ng Salvini c?? th??? s??? s???m ?????t ???????c m???c ????ch c???a m??nh t???i c??c cu???c b???u c???.

Th??nh c??ng c???a c??ng ty c??ng ngh??? Zoom

Uber v?? Lyft ???? m???t ??nh h??o quang ???si??u sao c??ng ngh?????? trong n??m nay sau khi h??? ????a c??? phi???u c???a m??nh ra c??ng ch??ng, khi c??? phi???u c???a h??? ??ang ???????c giao d???ch th???p h??n gi?? IPO. Song Zoom s??? kh??ng ph???i ch???u s??? ph???n n??y khi h??? c??ng b??? b??o c??o thu nh???p l???n th??? hai v??o h??m nay. C??ng ty n??y b??n ph???n m???m h???i ngh??? tr???c tuy???n, ???????c ?????nh gi?? cao ngay t??? ng??y ?????u ti??n l??n s??n h???i th??ng 4 v?? ch??a bao gi??? gi???m. B??o c??o thu nh???p ?????u ti??n cho th???y l???i nhu???n t??ch c???c ???? ti???p t???c ?????y gi?? c??? phi???u, hi???n ??ang v?????t tr???i h??n so v???i c??c c??ng ty c??ng ngh??? kh??c ???? IPO trong n??m nay.

Th??nh c??ng c???a Zoom ph???n n??o ?????n t??? c??ch h??? ph???c v??? kh??ch h??ng c???a m??nh ??? ??t kh??ch h??ng h??n nh??ng ???n ?????nh v?? bi??n l???i nhu???n cao h??n so v???i c??c nh??m ng?????i ti??u d??ng s??? d???ng Uber v?? Lyft. ??i???u n??y c??ng gi??p Zoom kh??ng g???p ph???i nh???ng s??? ch?? ?? kh??ng mong mu???n t??? truy???n th??ng v?? c?? quan qu???n l??. Tuy nhi??n, c??ng ty kh??ng th??? tr??nh ho??n to??n th??ng tin x???u: c??c nh?? nghi??n c???u b???o m???t h???i th??ng 7 ???? ph??t hi???n m???t l??? h???ng cho ph??p tin t???c s??? d???ng ph???n m???m Zoom ????? theo d??i ng?????i d??ng Mac.

Gi?? c??? phi???u c??c c??ng ty c??ng ngh??? ni??m y???t g???n ????y.

V??? ki???n c???a ch??nh quy???n Trump ?????i v???i Philadelphia

H??m nay, m???t th???m ph??n s??? nghe v??? ch??nh quy???n Trump ki???n Philadelphia v??? k??? ho???ch m??? m???t ?????a ??i???m ti??m an to??n, n??i ng?????i d??ng ???????c ti??m opioid d?????i s??? gi??m s??t c???a nh??n vi??n y t???. Th???m h???a opiod ??? Philadelphia l?? ?????c bi???t nghi??m tr???ng, ghi nh???n 937 ca ch???t ng?????i do qu?? li???u opioid v??o n??m ngo??i, m???t t??? l??? t??? vong cao h??n nhi???u so v???i c??c th??nh ph??? kh??c. C??c ??i???m ti??m, xu???t hi???n ??? ch??u ??u t??? nh???ng n??m 1980, ???? c???u s???ng nhi???u ng?????i. Kim v?? tr??ng ???????c cung c???p, c??ng nh?? naloxone, m???t lo???i thu???c gi??p gi???i ?????c qu?? li???u.

Sau khi nghi??n c???u m???t ??i???m ti??m ??? Vancouver, c??c quan ch???c y t??? d??? b??o m???t c?? s??? ??? Philadelphia s??? ng??n ch???n ???????c 24-76 ca t??? vong m???i n??m, gi???m nhi???m HIV, ti???t ki???m ti???n v?? ????ng vai tr?? l?? c???a ng?? ??i???u tr???, trong khi h???u nh?? kh??ng h??? khuy???n kh??ch ng?????i d??ng (opiod) l???n ?????u. Tuy nhi??n, ch??nh quy???n Trump ??? v???n ban b??? t??nh tr???ng kh???n c???p v??? s???c kh???e c???ng ?????ng li??n quan t???i vi???c s??? d???ng opioid ??? l???i mu???n c???n tr??? k??? ho???ch n??y. Ch??nh quy???n l???p lu???n r???ng duy tr?? m???t n??i ????? s??? d???ng thu???c b???t h???p ph??p l?? m???t tr???ng t???i. C?? l??? h??? n??n ch?? ?? ?????n ?? ki???n c??c chuy??n gia. Theo l???i c???a ???y vi??n y t??? Philadelphia: Nh???ng giai ??o???n ?????c bi???t ????i h???i t?? duy m???i l???.

Gi??o Ho??ng ?????n th??m Ch??u Phi

Gi??o ho??ng Francis h??m nay s??? g???p c??c ch??nh tr??? gia v?? l??nh t??? t??n gi??o ??? Mozambique. ????y l?? chuy???n ??i th??? hai c???a ??ng ?????n v??ng h??? Sahara k??? t??? khi tr??? th??nh gi??o ho??ng. Qu???c gia n??y ??? ngh??o, b???t ???n v?? b??? ???nh h?????ng b???i thi??n tai ??? l?? ??i???n h??nh cho nhi???u v???n ????? ?????a ch??nh tr??? v?? m??i tr?????ng v???n chi ph???i tri???u ?????i c???a ??ng. N?????c n??y ??ang b??? ??e d???a b???i ch??? ngh??a kh???ng b??? H???i gi??o ??? mi???n b???c v?? v???n ??ang ch???u t??c ?????ng t??? m???t c??n b??o kh???ng khi???p h???i th??ng 3, v???n c??ng tr??? n??n t???i t??? h??n b???i n???n ph?? r???ng t??? tr?????c.

Trong khi ????, ch??nh quy???n trung ????ng g???p kh?? kh??n trong vi???c ???n ?????nh qu???n l??. Ch??nh ph??? Mozambique ???? k?? m???t th???a thu???n h??a b??nh v??o th??ng tr?????c, v?? d??? ki???n s??? k???t th??c cu???c n???i chi???n v???n g??y t??n ph?? trong nh???ng n??m ?????u sau khi n?????c n??y gi??nh ?????c l???p. H??? s??? t??? ch???c m???t cu???c b???u c??? trong s??u tu???n t???i. S??? hi???n di???n c???a gi??o ho??ng s??? l?? ?????i???m c???ng??? cho T???ng th???ng Filipe Nyusi. Nh??ng r?? r??ng c??c v???n ????? h???u c???n ???? ng??n c???n Gi??o ho??ng ??i ?????n b???t c??? n??i n??o kh??c ngo??i th??? ???? Maputo. Sau ????, ??ng s??? ?????n Madagascar, m???t qu???c gia tr??n ???n ????? D????ng v???i nh???ng kh?? kh??n ??t nhi???u t????ng t???.
 

08/06/1949: FBI c??o bu???c m???t s??? ng??i sao Hollywood l?? c???ng s???n

Print Friendly, PDF & Email

Ngu???n: FBI report names Hollywood figures as communistsHistory.com

Bi??n d???ch: L?? Th??? H???ng Loan | Bi??n t???p: L?? H???ng Hi???p

V??o ng??y n??y n??m 1949, c??c nh??n v???t n???i ti???ng Hollywood, bao g???m c??c ng??i sao ??i???n ???nh Frederic March, John Garfield, Paul Muni, v?? Edward G. Robinson, ???? b??? n??u t??n trong m???t b??o c??o c???a FBI l?? c??c th??nh vi??n ?????ng C???ng s???n. Nh???ng b??o c??o nh?? v???y ???? gi??p th??c ?????y m???t phong tr??o ch???ng c???ng qu?? kh??ch t???i Hoa K??? trong nh???ng n??m cu???i th???p ni??n 1940 v?? 1950.

B??o c??o c???a FBI ch??? y???u d???a v??o c??c c??o bu???c c???a ???nh???ng ng?????i cung c???p th??ng tin m???t???, ???????c b??? sung b???i m???t s??? ph??n t??ch ????ng ng???. N?? b???t ?????u b???ng c??ch l???p lu???n r???ng ?????ng C???ng s???n Hoa K??? tuy??n b??? l?? ???? ???th??nh c??ng trong vi???c s??? d???ng c??c nh??n v???t n???i ti???ng c???a Hollywood ????? ?????y m???nh c??c m???c ti??u c???a ?????ng C???ng s???n.???

B??o c??o n??y ?????c bi???t nh???m v??o nh???ng h??nh ?????ng c???a nam di???n vi??n t???ng ??o???t gi???i Oscar Frederic March. Nh???ng nghi ng??? ?????i v???i March ???? gia t??ng b???i c??c ho???t ?????ng c???a ??ng trong m???t nh??m ch??? tr??ch kho v?? kh?? h???t nh??n ??ang l???n l??n c???a Hoa K??? (nh??m n??y bao g???m nh???ng ng?????i c?? quan ??i???m c???p ti???n kh??c nh?? Helen Keller v?? Danny Kaye). March c??ng ???? v???n ?????ng cho c??c n??? l???c cung c???p ????? c???u tr??? cho n?????c Nga ??ang b??? chi???n tranh t??n ph??.

B???n b??o c??o ti???p t???c n??u t??n m???t s??? ng?????i kh??c c??ng chia s??? khuynh h?????ng ch??nh tr??? c???a March: Edward G. Robinson, ca s?? ng?????i M??? g???c Phi; nam di???n vi??n ki??m nh?? ho???t ?????ng Paul Robeson; nh?? v??n Dorothy Parker; v?? m???t lo???t c??c di???n vi??n, bi??n k???ch v?? ?????o di???n Hollywood.

B??o c??o c???a FBI l?? m???t ph???n c???a chi???n d???ch ??ang ti???p di???n c???a ch??nh ph??? Hoa K??? nh???m ch??? ra r???ng Hollywood ?????y r???y c??c nh?? ho???t ?????ng c???ng s???n ??ang s??? d???ng ph????ng ti???n ??i???n ???nh ????? truy???n b?? ???????ng l???i c???a ?????ng C???ng s???n Li??n X??. C??c cu???c ??i???u tra c???a qu???c h???i nh???m v??o Hollywood b???t ?????u v??o n??m 1946. N??m 1947, Qu???c h???i ph?? ph??n 10 bi??n k???ch v?? ?????o di???n Hollywood l?? xem th?????ng Qu???c h???i v?? h??? t??? ch???i ti???t l??? khuynh h?????ng ch??nh tr??? c???a m??nh ho???c n??u t??n nh???ng nh???ng ng?????i kh??c m?? c?? th??? l?? c???ng s???n.

???10 t??n Hollywood???, nh?? c??i t??n m?? h??? ???????c bi???t ?????n, sau ???? b??? k???t ??n v?? b??? t?? giam v???i c??c th???i h???n kh??c nhau. ????? ph???n ???ng v???i nh???ng c??o bu???c n??y t??? FBI, ch??ng di???n vi??n c???ng r???n Edward G. Robinson ???? tuy??n b???: ???Nh???ng l???i r???ng tu???ch, phi l??, c??o bu???c, b??i nh??? v?? l??m t???n h???i danh ti???ng nh?? th??? n??y ch??? c?? th??? b???t ngu???n ?????u ??c b???nh ho???n, ???m y???u c???a nh???ng k??? ph???i nh??? ?????n ?????n b??o ch?? ????? bu???c t???i nh???ng c??ng d??n t???t c???a Hoa K???. T??i ???? ????ng nhi???u vai trong ?????i m??nh nh??ng ch??a c?? vai n??o t??i ????ng t???t h??n hay t??? h??o h??n l?? vai m???t c??ng d??n Hoa K???.???

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,426
  • Tháng hiện tại13,017
  • Tổng lượt truy cập5,908,019
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây