T??u s??n bay th??? hai c???a Trung Qu???c mang tham v???ng ki???m so??t bi???n ????ng

Thứ năm - 19/12/2019 20:46
Ch??? t???ch n?????c Trung Qu???c T???p C???n B??nh ???? t???i ?????o H???i Nam ch??? tr?? bu???i l???.

Vi???c ????a h??ng kh??ng m???u h???m m???i, mang t??n S??n ????ng, v??o ho???t ?????ng ch??nh th???c, ???????c Trung Qu???c xem l?? d???u m???c quan tr???ng trong n??? l???c x??y d???ng s???c m???nh h???i qu??n c???a ?????t n?????c.
Con t??u n??y, tr?????c ????y ???????c g???i l?? Type 001A, t???ng ??i qua eo bi???n ????i Loan ????? th???c hi???n c??c "th??? nghi???m khoa h???c v?? hu???n luy???n th?????ng xuy??n" v?? c??ng t???ng ?????n Bi???n ????ng ????? tham gia cu???c th??? nghi???m v?? di???n t???p ??? khu v???c.
T??u s??n bay th??? hai c???a Trung Qu???c mang tham v???ng ki???m so??t bi???n ????ng

T??u s??n bay th??? hai c???a Trung Qu???c mang tham v???ng ki???m so??t bi???n ????ng

?????????????????????
H??ng kh??ng m???u h???m ?????u ti??n do Trung Qu???c t??? ch??? t???o khi c??n mang t??n Type 001A t???i nh?? m??y ????ng t??u ?????i Li??nBa??n quy????n hi??nh a??nhGETTY IMAGES
Image captionH??ng kh??ng m???u h???m ?????u ti??n do Trung Qu???c t??? ch??? t???o khi c??n mang t??n Type 001A t???i nh?? m??y ????ng t??u ?????i Li??n

S??n ????ng - h??ng kh??ng m???u h???m ?????u ti??n do Trung Qu???c t??? ch??? t???o v?? l?? chi???c th??? hai c???a n?????c n??y - ch??nh th???c ???????c ????a v??o ho???t ?????ng v?? b??n giao cho H???i qu??n n?????c n??y h??m 17/12.

Ch??? t???ch n?????c Trung Qu???c T???p C???n B??nh ???? t???i ?????o H???i Nam ch??? tr?? bu???i l???.

Vi???c ????a h??ng kh??ng m???u h???m m???i, mang t??n S??n ????ng, v??o ho???t ?????ng ch??nh th???c, ???????c Trung Qu???c xem l?? d???u m???c quan tr???ng trong n??? l???c x??y d???ng s???c m???nh h???i qu??n c???a ?????t n?????c.

Con t??u n??y, tr?????c ????y ???????c g???i l?? Type 001A, t???ng ??i qua eo bi???n ????i Loan ????? th???c hi???n c??c "th??? nghi???m khoa h???c v?? hu???n luy???n th?????ng xuy??n" v?? c??ng t???ng ?????n Bi???n ????ng ????? tham gia cu???c th??? nghi???m v?? di???n t???p ??? khu v???c.

T??u s??n bay S??n ????ng b???t ?????u ???????c th??? nghi???m v???n h??nh tr??n bi???n ?????u ti??n v??o th??ng 5/2018.

Tr?????c ????y, t??u t???ng ???????c d??? ki???n ????a v??o v???n h??nh ch??nh th???c t??? th??ng 4. Tuy nhi??n, giai ??o???n th??? nghi???m l???i m???t nhi???u th???i gian h??n so v???i d??? ki???n.

??i???u n??y khi???n m???t s??? nh?? quan s??t cho r???ng, t??u ???? g???p s??? c??? k??? thu???t, theo South China Morning Post.

V???n h??nh h??ng kh??ng m???u h???m S??n ????ng, khi ???? c??n mang t??n Type 001A, trong chuy???n th??? nghi???m v???n h??nh tr??n bi???n ?????u ti??n v??o th??ng 5/2018Ba??n quy????n hi??nh a??nhGETTY IMAGES
Image captionV???n h??nh h??ng kh??ng m???u h???m S??n ????ng, khi ???? c??n mang t??n Type 001A, trong chuy???n th??? nghi???m v???n h??nh tr??n bi???n ?????u ti??n v??o th??ng 5/2018

T??u s??n bay ?????u ti??n c???a Trung Qu???c l?? Li??u Ninh, c???i t???o t??? t??u l???p Kuznetsov mua c???a Ukraine v??o n??m 1998, m???t kho???ng 13 th??ng ch???y th??? tr?????c khi gia nh???p l???c l?????ng v??o n??m 2012.

T??u S??n ????ng c?? l?????ng gi??n n?????c 65.000 t???n, d??i 315,5m, r???ng 75m, l?? t??u s??n bay c??? trung b??nh ch???y b???ng ?????ng l???c th??ng th?????ng; t???c ????? l???n nh???t 30 h???i l??/h, th???y th??? ??o??n v?? nh??n vi??n kh??ng qu??n 1.190 ng?????i.

Con t??u l?? phi??n b???n s???a ?????i c???a thi???t k??? l???p Kuznetsov nh??ng ???????c l???p ?????t radar ki???u m???i c?? th??? t??m ki???m to??n di???n 360 ?????.

T??u s??n bay n??y c?? th??? mang theo 36 ti??m k??ch h???m J-15, so v???i t??u Li??u Ninh ch??? 24 chi???c. T??u ???????c n??ng c???p h??? th???ng radar c??ng nh?? c?? boong t??u r???ng ????? c??c ti??m k??ch c???t v?? h??? c??nh.

T??u s??n bay ???????c ????ng b???i C??ng ty ????ng t??u ?????i Li??n ??? t???nh Li??u Ninh, b???t ?????u t??? th??ng 11 n??m 2013.

V???i b???n t??u d??i 700 m??t, qu??n c???ng n??y c?? th??? ph???c v??? ?????ng th???i nhi???u t??u s??n bay. T??? h???p n??y c??ng l?? n??i ?????t c??n c??? t??u ng???m h???t nh??n Du L??m (Yulin).

C??n c??? t??u s??n bay ?????u ti??n c???a Trung Qu???c l?? Thanh ?????o, tr??n v??ng b??? bi???n ph??a ????ng. ????y l?? c???ng nh?? c???a t??u s??n bay ?????u ti??n c???a Trung Qu???c mang t??n Li??u Ninh.

Gi???c m?? h??ng kh??ng m???u h???m c???a Trung Qu???c

B??o New York Times d???n B??o c??o th?????ng ni??n m???i nh???t c???a L???u N??m G??c v??? s???c m???nh qu??n s??? c???a Trung Qu???c, Li??u Ninh ???? gia nh???p h???m ?????i c???a H???i qu??n Trung Qu???c v??o n??m 2012 v?? ch??a ???????c th??? nghi???m qua c??c ho???t ?????ng chi???n ?????u.

Matthew P. Funaiole, m???t th??nh vi??n cao c???p c???a D??? ??n nghi??n c???u v??? s???c m???nh qu??n s??? c???a Trung Qu???c t???i Trung t??m Nghi??n c???u Chi???n l?????c v?? Qu???c t??? ????ng ??? th??? ???? Washington, ???????c t??? New York Times d???n l???i cho bi???t, c''h??? c?? m???t s??? r???t ??t c??c qu???c gia c?? h??ng kh??ng m???u h???m. V???i hai h??ng kh??ng m???u h???m hi???n c??, Trung Qu???c l???t v??o danh s??ch c??c qu???c gia nh?? v???y."

Nh??ng kh??ng d???ng ??? ????, Trung Qu???c ???? b???t ?????u ????ng t??u s??n bay th??? ba t???i m???t nh?? m??y ????ng t??u g???n Th?????ng H???i. N?????c n??y c??ng l??n k??? ho???ch ????ng t??u th??? t??. Khi ????, Trung Qu???c ch??? ?????ng sau m???i Hoa K???, v???i 10 t??u s??n bay ??ang ho???t ?????ng.

H???i qu??n Trung Qu???c "ti???p t???c ph??t tri???n th??nh m???t l???c l?????ng ho???t ?????ng to??n c???u, d???n d???n m??? r???ng ph???m vi ho???t ?????ng ra ngo??i khu v???c ????ng ??, v???i kh??? n??ng duy tr?? ho???t ?????ng ng??y c??ng d??i h??n," theo b??o c??o c???a L???u N??m G??c.

Trung Qu???c ??ang ?????y m???nh ?????u t?? cho h???i qu??n ????? m??? r???ng t???m ho???t ?????ng ra to??n c???uBa??n quy????n hi??nh a??nhPA MEDIA
Image caption????a h??ng kh??ng m???u h???m S??n ????ng v??o ho???t ?????ng ????nh d???u c???t m???c quan tr???ng trong n??ng cao s???c m???nh h???i qu??n Trung Qu???c

D??? d??ng kh???ng ch??? Bi???n ????ng?

Chuy??n gia qu??n s??? Song Zhongping ??? Hong Kong ???????c b??o South China Morning Post d???n l???i nh???n ?????nh r???ng, hai t??u s??n bay Li??n Ninh v?? S??n ????ng s??? n???m d?????i s??? ch??? huy tr???c ti???p c???a H???i qu??n Trung Qu???c, ch??? kh??ng ph???i l?? B??? T?? l???nh Chi???n khu B???c B??? v?? Nam B???.

Nh??ng ??ng c??ng n??i r???ng, trong tr?????ng h???p x???y ra chi???n tranh ??? Bi???n ????ng, t??u S??n ????ng v???n c?? th??? ???????c ?????t d?????i s??? ch??? huy c???a Chi???n khu Nam B??? ????? ph???i h???p c??c ho???t ?????ng chung.

C??n Chuy??n gia qu??n s??? Li Jie ??? B???c Kinh c??ng n??i v???i t??? South China Morning Post r???ng, vi???c B???c Kinh ???? "ch???n qu??n c???ng Tam ?? [????? ????a t??u v??o v???n h??nh] v?? gi???i l??nh ?????o qu??n s??? n?????c n??y mu???n n??u b???t t???m quan tr???ng ?????a chi???n l?????c c???a c??n c??? h??ng kh??ng m???u h???m th??? hai c???a Trung Qu???c."

T??? Qu??n c???ng Tam ??, qu??n ?????i Trung Qu???c s??? c?? th??? d??? d??ng ki???m so??t Bi???n ????ng v?? c??c tuy???n h??ng h???i trong khu v???c.

Vi???c tri???n khai t??u s??n bay m???i t???i Tam ?? c??ng nh???m r??n ??e c??c l???c l?????ng ????i ?????c l???p ??? ????i Loan, m???t ngu???n tin qu??n s??? cho t??? South China Morning Post bi???t.

Ngu???n tin n??y l?? gi???i ??i???u n??y b???ng vi???c vi???n d???n vi???c t??u s??n bay n??y t???ng ??i khu v???c eo bi???n ????i Loan tr?????c khi ?????n Tam ??.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay2,748
  • Tháng hiện tại24,191
  • Tổng lượt truy cập9,038,337
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây