T??u s??n bay M??? l???i 'ch???c gi???n' Trung Qu???c khi ??i v??o Bi???n ????ng

Thứ sáu - 04/10/2019 04:59
Trong m???t ?????ng th??i c?? kh??? n??ng g??y ra s??? t???c gi???n ??? B???c Kinh ch??? v??i ng??y tr?????c khi Trung Qu???c ????nh d???u m???t s??? ki???n quan tr???ng, l??? m???ng Qu???c Kh??nh 70 n??m, t??u s??n bay USS Ronald Reagan ti???n h??nh c??c ho???t ?????ng ??? khu v???c Bi???n ????ng ??ang tranh ch???p, g???n c??c ?????o nh??n t???o c???a Trung Qu???c, nh?? nh???ng h??nh ???nh m???i cho th???y, theo th???i b??o The Japan Times.
T??u s??n bay M??? l???i 'ch???c gi???n' Trung Qu???c khi ??i v??o Bi???n ????ng

T??u s??n bay M??? l???i 'ch???c gi???n' Trung Qu???c khi ??i v??o Bi???n ????ng

Qu???c Ph????ngBBC News Ti???ng Vi???t
  • H??ng kh??ng m???u h???m USS Ronald ReagaBa??n quy????n hi??nh a??nhCVN 76
Image captionH??ng kh??ng m???u h???m USS Ronald Reagan v?? ?????i t??u t???n c??ng ph???i thu???c ????ng c??n c??? t???i Nh???t B???n

Trong m???t ?????ng th??i c?? kh??? n??ng g??y ra s??? t???c gi???n ??? B???c Kinh ch??? v??i ng??y tr?????c khi Trung Qu???c ????nh d???u m???t s??? ki???n quan tr???ng, l??? m???ng Qu???c Kh??nh 70 n??m, t??u s??n bay USS Ronald Reagan ti???n h??nh c??c ho???t ?????ng ??? khu v???c Bi???n ????ng ??ang tranh ch???p, g???n c??c ?????o nh??n t???o c???a Trung Qu???c, nh?? nh???ng h??nh ???nh m???i cho th???y, theo th???i b??o The Japan Times.

H??nh ???nh v??? tinh ???????c ????ng tr??n truy???n th??ng x?? h???i cho th???y nh???ng g?? d?????ng nh?? l?? h??ng kh??ng m???u h???m Reagan v?? m???t s??? t??u chi???n kh??ng x??c ?????nh ???? hi???n di???n, c?? th??? l?? c???a c??? Hoa K??? v?? Trung Qu???c, ??i l???i trong khu v???c m???n ????ng b???c c???a qu???n ?????o Tr?????ng Sa v??o h??m th??? B???y, 28/9/2019, v???n theo Th???i b??o Nh???t B???n.

Khi ???????c h???i v??? c??c h??nh ???nh, v??? tr?? c???a t??u s??n bay Ronald Reagan, v?? n???u t??u n??y c?? ?? ?????nh g???i th??ng ??i???p t???i Trung Qu???c, m???t ph??t ng??n vi??n c???a H???m ?????i B???y, Hoa K??? ???? t??? ch???i x??c nh???n v??? tr?? t??u s??n bay, nh??ng cho bi???t t??u s??n bay hi???n ??ang ???????c ti???n h??nh c??c ho???t ?????ng th?????ng nh???t.

"H???i tr??nh c???a t??u kh??ng ????p ???ng b???t k??? s??? ki???n c??? th??? n??o," ng?????i ph??t ng??n tr??? l???i qua m???t th?? ??i???n t???.

V???n theo b??o Nh???t B???n, B??? Qu???c ph??ng Trung Qu???c h??m th??? N??m, 26/7 n??i, h??ng kh??ng m???u h???m v?? nh??m t??u t???n c??ng c???a Ronald Reagan, ???????c ????ng c??n c??? ??? Yokosuka, t???nh Kanagawa, ???? ??? Bi???n ????ng ????? "khoa tr????ng thanh th??? v?? leo thang qu??n s??? h??a khu v???c."

"Ch??ng t??i ki??n quy???t ph???n ?????i ??i???u ????. Ch??ng t??i k??u g???i ph??a Hoa K??? t??n tr???ng c??c m???i quan ng???i v??? an ninh c???a c??c qu???c gia trong khu v???c v?? ????ng g??p t??ch c???c cho h??a b??nh v?? ???n ?????nh ??? Bi???n ????ng," m???t s??? quan h??m ?????i t??, ph??t ng??n vi??n c???a B??? tr?????ng qu???c ph??ng Trung Qu???c n??i.

T??u USS Ronald Reagan (xa, b??n tr??i) ??i c??ng v???i t??u s??n bay tr??? tr???c th??ng Izumo c???a L???c l?????ng ph??ng v??? h??ng h???i Nh???t B???nBa??n quy????n hi??nh a??nhUS NAVY
Image captionT??u USS Ronald Reagan (xa, b??n tr??i) ??i c??ng v???i t??u s??n bay ch??? tr???c th??ng Izumo c???a L???c l?????ng ph??ng v??? h??ng h???i Nh???t B???n (g???n, b??n ph???i) trong khi ti???n h??nh c??c ho???t ?????ng ??? Bi???n ????ng v??o th??ng 6/2019

"Qu??n ?????i Trung Qu???c s??? nghi??m t??c th???c hi???n c??c nhi???m v??? v?? s??? m???ng c???a m??nh v?? b???o v??? v???ng ch???c ch??? quy???n v?? an ninh qu???c gia."

?????ng C???ng s???n c???m quy???n Trung Qu???c chu???n b??? ????nh d???u 70 n??m ng??y th??nh l???p n?????c C???ng h??a Nh??n d??n v??o ng??y th??? Ba, 01/10/2019, v???i d??? ki???n tung ra ph?? tr????ng m???t s??? v?? kh?? t???i t??n v?? m???nh m??? nh???t c???a n?????c n??y ????? th??? hi???n s??? ti???n b??? m?? Trung Qu???c ???? ?????t ???????c trong vi???c hi???n ?????i h??a qu??n ?????i.

'D???i g??o n?????c l???nh?'

V???n theo t??? b??o c???a Nh???t B???n, gi???i ph??n t??ch cho r???ng cu???c di???u h??nh qu??n s??? kh???ng l??? ????? ????nh d???u k??? ni???m c?? th??? s??? bao g???m c??c t??n l???a ch???ng h???m ti??n ti???n v?? h???a ti???n ?????n ?????o c?? kh??? n??ng ????nh ch??m c??c t??u s??n bay M??? v?? c??c c??n c??? c???a M??? t???i Nh???t B???n.

Tuy nhi??n, s??? hi???n di???n c???a h??ng kh??ng m???u h???m Reagan tr??n bi???n c?? th??? ???????c xem l?? Hoa K??? ??ang th??? d???i g??o n?????c l???nh v??o l??? k??? ni???m n??y, trong b???i c???nh cu???c chi???n th????ng m???i k??o d??i c???a Washington ti???p t???c di???n ra v???i B???c Kinh.

Cu???c di???u h??nh qu??n s??? kh???ng l??? ????? ????nh d???u k??? ni???m c?? th??? s??? bao g???m c??c t??n l???a ch???ng h???m ti??n ti???n v?? h???a ti???n ?????n ?????o c?? kh??? n??ng ????nh ch??m c??c t??u s??n bay M??? v?? c??c c??n c??? c???a M??? t???i Nh???t B???n Th???i B??o Nh???t B???n

Trong m???t di???n bi???n li??n quan v??? an ninh tr??n Bi???n ????ng, m???t ngu???n t??? gi???i quan s??t ??? khu v???c v?? Vi???t Nam nh???n ?????nh qua k??nh truy???n th??ng m???ng, r???ng c??c t??n hi???u cho th???y Trung Qu???c c??ng ti???p t???c c?? c??c ?????ng th??i ??i???u t??u ??? khu v???c bi???n m?? Vi???t Nam, m???t qu???c gia trong khu v???c, tuy??n b??? ch??? quy???n ho???c ??ang th???c thi c??c quy???n ch??? quy???n v?? t??i ph??n.

Chi???c t??u kh???o s??t H???i D????ng ?????a ch???t 8 d?????ng nh?? ??? m???t ?????a ??i???m n???m d??ng ngang, h??i ch???ch v??? ph??a tr??n song song v???i v??ng bi???n Nha Trang c???a Vi???t Nam h??m Ch??? Nh???t, 29/9, v?? t???i m???t th???i ??i???m, c?? v??? ??i ng?????c l??n ph??a B???c.

Ngo???i tr?????ng Vi???t Nam Ph???m B??nh MinhBa??n quy????n hi??nh a??nhREUTERS/GETTY IMAGES
Image captionNgo???i tr?????ng Vi???t Nam Ph???m B??nh Minh ph??t bi???u tr?????c ?????i h???i ?????ng Li??n H???p Qu???c h??m 28/9/2019

H??m 28/9, trong m???t di???n bi???n ri??ng r???, Ngo???i tr?????ng Vi???t Nam, Ph?? Th??? t?????ng, ???y vi??n B??? Ch??nh tr??? ?????ng C???ng s???n, ??ng Ph???m B??nh Minh xu???t hi???n t???i di???n ????n c???a ?????i h???i ?????ng Li??n H???p Qu???c t???i New York, trong m???t di???n v??n c?? ????? c???p c??c 'di???n bi???n ph???c t???p ??? Bi???n ????ng".

M???c d?? n??u quan ng???i v??? nh???ng di???n bi???n ph???c t???p, trong ???? c?? vi???c "vi ph???m c??c quy???n ch??? quy???n, quy???n t??i ph??n" t???i c??c v??ng bi???n c???a Vi???t Nam ??? khu v???c, ???????c x??c ?????nh theo C??ng ?????c c???a LHQ v??? Lu???t bi???n 1982 (UNCLOS), r???i k??u g???i "c??c b??n li??n quan" ??? Bi???n ????ng tu??n th??? lu???t ph??p qu???c t???, ?????c bi???t l?? UNCLOS - 'Hi???n ch????ng c???a Bi???n v?? ?????i d????ng', ng?????i ?????ng ?????u ng??nh ngo???i giao c???a Ch??nh ph??? Vi???t Nam kh??ng h??? nh???c t??n m???t qu???c gia c??? th??? n??o g??y ra "di???n bi???n ph???c t???p" v?? "vi ph???m" ch??? quy???n v?? c??c quy???n tr??n bi???n c???a Vi???t Nam.

C??ng th???i gian tu???n n??y, truy???n th??ng Vi???t Nam cho hay l??nh ?????o B??? Qu???c ph??ng ???? ti???p m???t ??o??n t??? C???c K??? ho???ch chi???n l?????c v?? ho???ch ?????nh ch??nh s??ch (B??? T?? l???nh ???n ????? D????ng - Th??i B??nh D????ng c???a Hoa K???), nh??n d???p ??o??n sang d??? Tham v???n qu???c ph??ng Vi???t Nam - Hoa K???.

Thi???u t?????ng Stephen Sklenka - C???c tr?????ng ???? ???????c Th??? tr?????ng Qu???c ph??ng Vi???t Nam, Th?????ng t?????ng Nguy???n Ch?? V???nh ti???p khi ??ng th??ng b??o "k???t qu??? t???t ?????p" c???a bu???i l??m vi???c gi???a ??o??n v???i C???c ?????i ngo???i, B??? Qu???c ph??ng Vi???t Nam, v???n theo b??o ch?? nh?? n?????c Vi???t Nam t??? H?? N???i h??m th??? S??u, 27/9.
Theo BBc New

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay1,592
  • Tháng hiện tại28,058
  • Tổng lượt truy cập5,923,060
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây