Qu??n ?????i VN l??m ???????c g?? n???u b??? t???n c??ng?

Thứ bảy - 22/06/2019 03:52
M???t nh?? nghi??n c???u, Ti???n s?? Ng?? Th????ng T?? (Shang-su Wu), m???i ????y vi???t b??i tr??n trang The Diplomat v??? "nh???ng ??i???m y???u c???a qu??n ?????i Vi???t Nam" (The Weak Points in Vietnam's Military).
??ng vi???t r???ng "b???t ch???p nh???ng ?????u t?? qu???c ph??ng l???n, m???t s??? ??i???m thi???u ?????u t?? c???a qu??n ?????i Vi???t Nam d??? b??? t???n th????ng n???u Trung Qu???c t???n c??ng".
??ng n??u ra ba ??i???m y???u k??m nh???t c???a Qu??n ??????i Vi????t Nam l?? thi???t gi??p, ph??o binh v?? d?? m??n.
Qu??n ?????i VN l??m ???????c g?? n???u b??? t???n c??ng?

T??u ng???m Kilo 636 hi???n ?????i ?????u ti??n c???a H???i qu??n Vi???t Nam mang t??n H?? N???iBa??n quy????n hi??nh a??nhGETTY IMAGES
Image captionT??u ng???m Kilo 636 hi???n ?????i ?????u ti??n c???a H???i qu??n Vi???t Nam mang t??n H?? N???i

M???t nh?? nghi??n c???u, Ti???n s?? Ng?? Th????ng T?? (Shang-su Wu), m???i ????y vi???t b??i tr??n trang The Diplomat v??? "nh???ng ??i???m y???u c???a qu??n ?????i Vi???t Nam" (The Weak Points in Vietnam's Military).

??ng vi???t r???ng "b???t ch???p nh???ng ?????u t?? qu???c ph??ng l???n, m???t s??? ??i???m thi???u ?????u t?? c???a qu??n ?????i Vi???t Nam d??? b??? t???n th????ng n???u Trung Qu???c t???n c??ng".

??ng n??u ra ba ??i???m y???u k??m nh???t c???a Qu??n ??????i Vi????t Nam l?? thi???t gi??p, ph??o binh v?? d?? m??n.

BBC ph???ng v???n Ti???n s?? Ng?? v??? ch??? ????? tranh c??i n??y.

BBC: V?? sao ??ng ngh?? c??c chi???n ?????u c??, t??u ng???m v?? t??u khu tr???c nh??? c???a Vi????t Nam kh??ng h??? k??m h??n so v???i c???a Trung Qu???c?

Chi???n ?????u c?? Su-30MK2 th??? h???? th??? t?? t????ng ??????ng v???i lo???i J-11, Su-30MKK v?? J-10 c???a Trung Qu???c, c??n c??? hai n?????c ?????u cho t??u ng???m Nga trong d??? ??n 636. M????t s??? t??u ng???m Trung Qu???c, nh?? type-039m ???????c cho l?? c?? c??ng ngh???? gi???ng nh?? lo???i thu????c d??? ??n 636. T??u khu tr???c nh??? c???a Vi????t Nam lo???i Gepard 3.9 kh??ng h??? k??m h??n type-54 c???a Trung Qu???c. C??n t???t nhi??n, v??? con s??? th?? l???i l?? chuy????n kh??c.

BBC: Nh??ng ??ng v???n cho r???ng kh??? n??ng ph??ng th??? c???a Vi????t Nam, nh?? trong c??ng t??c r?? m??n, l?? ??i???m y???u d??? b??? Trung Qu???c khai th??c?

T??u r?? m??n v?? ng?? l??i c???a Vi????t Nam ch??? y???u l?? t??u ven b??? ho????c cho c??c v??ng n?????c kh??c n??n ch??ng kh??ng lo???t ??????ng l??u v?? c??ng ngh???? ch???ng m??n l?? t??? th???i Chi???n tranh L???nh.

Phi c?? chi???n ?????u J-10BBa??n quy????n hi??nh a??nhXINHUA
Image captionPhi c?? chi???n ?????u J-10B c???a Trung Qu???c chu???n b??? tham gia cu????c di???n t????p Aviandarts th??ng 6/2017

C??n v??? thi???t gi??p, n???u Trung Qu???c t??n tr???ng bi??n gi???i tr??n b???? th?? ????y kh??ng ph???i l?? v???n ????? nghi??m tr???ng. Nh??ng n???u c?? xung ??????t tr??n b???? th?? ??i???m y???u k??m c???a Vi????t Nam s??? l???? r??.

Trung Qu???c di???n t????p tr??n b???? c??ng Kirgyzstan ??? v??ng bi??n gi???i T??n C????ngBa??n quy????n hi??nh a??nhXINHUA
Image captionThi???t gi??p Trung Qu???c di???n t????p tr??n b???? c??ng Kirgyzstan ??? v??ng bi??n gi???i T??n C????ng

So v???i c??c n?????c kh??c trong khu v???c, ph??o binh c???a Vi????t Nam kh??ng k??m h??n nh??ng v???n y???u h??n so v???i Trung Qu???c v??? ?????? c?? ??????ng, v??? kh??? n??ng t??? ph??ng th??? v?? t???m t??c x???. C??c lo???i ph??o t??? h??nh 2S1, 2S3, M-107 c???a Vi????t Nam, h???? th???ng h???a ti???n b???n li??n ho??n BM-21, BM-24 th?? c?? t??nh c?? ??????ng cao nh??ng t???m b???n ch??? b???ng m????t n???a cho ?????n 2/3 c???a ph??o t??? h??nh c???a Trung Qu???c.

C??c lo???i ph??o l???n c?? xe k??o nh?? 105mm, 122mm, 152mm hay 155mm, th?? y???u c??? v??? t???m t??c x??? l???n t??nh c?? ??????ng.

Trong nh???ng n??m qua, qu??n ??????i Vi????t Nam ???? s??ng t???o b???ng c??ch ??em xe Ural 375D ch??? ph??o M-101 lo???i 105mm ????? t???o th??nh m????t h???? th???ng ph??o di ??????ng. Nh??? th???, t??nh c?? ??????ng t??ng l??n nh??ng t???m b???n v?? t??nh t??? b???o v???? v???n k??m.

BBC:Trong v??i n??m qua, Kh??ng qu??n Vi????t Nam ???? m???t m????t s??? chi???n ?????u c?? v?? tr???c th??ng, c?? v??? nh?? l?? v?? l?? do k??? thu????t ho????c th???i ti???t, ??i???u n??y c?? ph???i l?? ch??? ?????u r???ng kh??ng qu??n n?????c n??y g????p v???n ????? nghi??m tr???ng hay kh??ng?

Qu??n ?????i Vi???t Nam ???? hi???n ?????i h??a nh???ng n??m g???n ????yBa??n quy????n hi??nh a??nhGETTY IMAGES
Image captionQu??n ?????i Vi???t Nam ???? hi???n ?????i h??a nh???ng n??m g???n ????y

T??i kh??ng th??? n??i v??? l?? do c???a c??c v??? tai n???n, nh??ng m????t s??? m??y bay c???a Vi????t Nam, nh?? MiG-21, Su-22, m??y bay v????n t???i An-26, Mi-8, tr???c th??ng UH-1, ???? ???????c ??em v??o s??? d???ng h??n 30 hay 40 n??m. V?? th???, ch??ng ???? qu?? c?? v?? t???o ra th??ch th???c nghi??m tr???ng, ch???ng h???n nh?? c??c lo???i phi c?? c??nh c???ng ?????u kh??ng c??n d??y chuy???n s???n xu???t.

T??u tu???n tra Echigo c???a L???c l?????ng b???o v??? b??? bi???n Nh???t B???n c???p c???ng Ti??n Sa, ???? N???ng th??ng S??uBa??n quy????n hi??nh a??nhGETTY IMAGES
Image captionT??u tu???n tra Echigo c???a L???c l?????ng b???o v??? b??? bi???n Nh???t B???n c???p c???ng Ti??n Sa, ???? N???ng th??ng S??u

M????t kh??c, thay to??n b???? th?? l???i v?? c??ng t???n k??m, c??n c??ng t??c n??ng c???p ch??? gi??p cho t??nh h??nh c???i thi????n trong ng???n h???n m?? th??i.

BBC: Vi???t Nam ???? t??ng c?????ng giao l??u h???i qu??n v???i c??c ?????i t??c nh?? M???, Nh???t. N???u x???y ra xung ?????t, li???u c??c ?????i t??c s??? gi??p Vi???t Nam kh??ng?

Ngo???i giao h???i qu??n kh??ng th??? coi l?? chuy????n c?? ?????ng minh. V?? ch???ng c?? tr??ch nhi????m v??? ph??p l?? g?? ????? c??c ?????i t??c ???? ph???i gi??p Vi????t Nam m????t khi c?? chi???n tranh. Nh??ng h??n n???a th?? n???u ch??nh s??ch ch??? ?????o c???a Vi????t Nam v???n l?? kh??ng c?? ?????ng minh qu??n s??? th?? vi????c l????p li??n minh s??? kh??ng th??? x???y ra.

Tuy th???, c??c giao l??u n??y c?? th??? t???o ra m????t s??? b???t an n??o ???? cho B???c Kinh v?? t??nh b???t an ???? c?? th??? gi??p cho t??nh ph??ng ng???a.

????m ph??n bi??n gi???i Vi???t-Trung 1974-1978

VN: N??? l???c c??n b???ng v???i Trung Qu???c v?? M???

BBC: C??? Vi???t Nam v?? Trung Qu???c ?????u c?? nh???ng ho???t ?????ng ph??t huy vai tr?? c???a ng?? d??n trong ph??t tri???n kinh t??? g???n v???i b???o v??? ch??? quy???n bi???n, ?????o, theo kh???u hi???u "b??m bi???n, b???o v??? ch??? quy???n". ??ng ????nh gi?? th??? n??o?

D??ng t??u thuy???n m?? ch??nh th???c l?? 'd??n s???' g???i ?? r???ng c??? H?? N????i v?? B???c Kinh coi c??c v??ng bi???n tranh ch???p n??y l?? l??nh h???i c???a h???. V?? th???, t??u thuy???n ch??nh th???c l?? d??n s??? s??? ????ng vai tr?? th???c thi ph??p lu????t trong v??ng bi???n c???a h??? ch??? kh??ng ph???i l?? ??ang x??m l??ng v??ng c???a b??n kh??c.

Ngo??i ra, l??m th??? ng?????i ta c??ng tr??nh ???????c vi????c d??ng t??u h???i qu??n ????? kh??ng g??y ra r???i ro c?? tai n???n l?? n??? s??ng v??o nhau. Philippines c??ng th?????ng g???i t??u tu???n tra duy??n h???i thay cho t??u h???i qu??n ra bi???n, theo l?? l??? t????ng t???.

T???i ????ng B???c ??, Nh????t B???n, H??n Qu???c v?? ????i Loan c??ng l??m nh?? v????y, nh??ng t??u tu???n tra c???a h??? c?? n??ng l???c cao h??n. TS Ng?? Th????ng T??

T???i ????ng B???c ??, Nh????t B???n, H??n Qu???c v?? ????i Loan c??ng l??m nh?? v????y, nh??ng t??u tu???n tra c???a h??? c?? n??ng l???c cao h??n.

N???u c??c t??u d??n s??? c??c b???n n??i ?????n l?? t??u c??, th?? ch??? c?? Vi????t Nam v?? Trung Qu???c d??ng c??ch n??y v?? h??? c?? c??c ????n v??? d??n qu??n m???nh trong ng?? d??n.

D?? v????y, d??ng t??u thuy???n d??n s??? l???i kh??ng gi??p g?? cho c??c tuy??n b??? ch??? quy???n v?? ch??ng kh??ng c?? uy t??n g?? v??? ph??p l??. N?? c?? th??? c?? ?? ngh??a trong vi????c di???n t????p m????t d???ng nh?? t???ng ??????ng vi??n ho????c ????? c?? c??ch che ch???n t???t h??n th??i.

Bi???n ????ngBa??n quy????n hi??nh a??nhHOANG DINH NAM/GETTY IMAGES
Image captionH???i 2014 ???? c?? cu????c gi???ng co ngo??i Bi???n ????ng gi???a c??c l???c l?????ng b??n qu??n s??? v?? d??n s??? c???a hai n?????c Vi????t - Trung

BBC:????? hi???n ?????i h??a qu???c ph??ng, ??ng c?? ngh?? Vi???t Nam s??? nh??? ?????n M??? nhi???u h??n l?? Nga?

V?? kh?? c???a c??? Nga v?? Hoa K??? ?????u c?? c??c ??u th??? ri??ng. M????t s??? h???? th???ng v?? kh?? c???a Hoa K??? c?? th??? l?? hi????n ?????i h??n c???a Nga ??t ra l?? ???? ???????c th??? trong chi???n tranh th???c. Nh??ng v???i qu??n ??????i Vi????t Nam, d??ng c??c h???? th???ng c???a M??? s??? t???o ra th??ch th???c l???n v??? hu???n luy????n v?? h????u c???n.

C??c lo???i v?? kh?? c???a M??? c??ng ?????t h??n so v???i Nga. M????t kh??c, nh???ng ??i???m y???u k??m h??n c???a v?? kh?? M??? l???i l?? ??u ??i???m c???a v?? kh?? Nga. C??n c??? v??o c??c d??? ??n mua s???m v?? kh?? nh???ng n??m qua th?? h??ng c???a Israel, ???n ??????, ch??u ??u, v?? c??? c???a Nh????t B???n ?????u c?? th??? l?? c??c ph????ng ??n cho Vi????t Nam.

Ti???n s?? Ng?? Th????ng T?? (Shang-su Wul???y b???ng ti???n s?? t???i ??H New South Wales, Australia, v?? hi????n ??ang l??m nghi??n c???u t???i Tr?????ng Nghi??n c???u Qu???c t??? S. Rajaratnam, ?????i h???c C??ng ngh??? Nanyang, Singapore.
P/v theo NEWS BBC ti???ng Vi???t

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay2,649
  • Tháng hiện tại55,210
  • Tổng lượt truy cập6,198,200
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây