N??? d???c trong ch??nh tr??? Vi???t Nam C???ng s???n

Thứ năm - 10/10/2019 04:52
??? Vi????t Nam, c??ng t??c t??? ch???c ???????c coi l?? l?? ch???n b???o v??? ?????ng C????ng s???n, b???o v??? ch??? ????? n??n n?? ???? ???????c ph??p ??i???n h??a b???ng kh?? nhi???u quy ?????nh.

Nh??ng "con voi l???i chui l???t l??? kim" m?? vi???c m???t ph??? n??? m???i t???t nghi???p c???p hai l??m tr?????ng ph??ng c?? quan ?????ng c???p t???nh ??? ?????k L???k ??ang ???n ??o d?? lu???n VN hay v??? "n??ng ????? kh??ng trong s??ng" c???a Thanh H??a m???y n??m tr?????c c??ng li??n quan ?????n s???c gi???i l?? minh ch???ng.
N??? d???c trong ch??nh tr??? Vi???t Nam C???ng s???n

Vi????t Nam: S???c gi???i v?? tham nh??ng t??nh d???c trong ch??nh tr???

Ho??ng Tr??cG???i t???i BBC News Ti???ng Vi????t t??? TPHCM
  • 5 th??ng 10 2019
Vi????t Nam: S???c gi???i v?? tham nh??ng t??nh d???c trong ch??nh tr??? (???nh minh h???a)Ba??n quy????n hi??nh a??nhMANAN VATSYAYANA/GETTY IMAGES
Image captionVi????t Nam: S???c gi???i v?? tham nh??ng t??nh d???c trong ch??nh tr??? (???nh minh h???a)

??? Vi????t Nam, c??ng t??c t??? ch???c ???????c coi l?? l?? ch???n b???o v??? ?????ng C????ng s???n, b???o v??? ch??? ????? n??n n?? ???? ???????c ph??p ??i???n h??a b???ng kh?? nhi???u quy ?????nh.

Nh??ng "con voi l???i chui l???t l??? kim" m?? vi???c m???t ph??? n??? m???i t???t nghi???p c???p hai l??m tr?????ng ph??ng c?? quan ?????ng c???p t???nh ??? ?????k L???k ??ang ???n ??o d?? lu???n VN hay v??? "n??ng ????? kh??ng trong s??ng" c???a Thanh H??a m???y n??m tr?????c c??ng li??n quan ?????n s???c gi???i l?? minh ch???ng.

G??i ?????p c???p hai l??m tr?????ng ph??ng

H??m 3/10, m???t t??i kho???n Facebook c?? d??ng tr???ng th??i kh?? tin v??? vi???c m???t c?? g??i h???c m???i h???t c???p hai tr??? th??nh tr?????ng ph??ng m???t c?? quan ?????ng. "Ch???n ??????ng:??? V??n ph??ng T???nh ???y ????k L??k c?? m???t n??? tr?????ng ph??ng xinh ?????p t??n Tr???n Th??? Ng???c ??i Sa. N??? tr?????ng ph??ng c?? t??n h???, ng??y sinh, s??? CMND, t??n cha m??? tr??ng kh???p v???i m???t c??n b??? khoa s???n B???nh vi????n ??a khoa L??m ?????ng. Hi???n nay n??? tr?????ng ph??ng v???a "bi???n m???t" kh???i t???nh ???y.

Thanh H??a: ??ng Ng?? V??n Tu???n xin th??i ch???c m???i

B??o Ph??? N???, Sun Group v?? ???t??? do b??o ch????? ??? Vi???t Nam

N??? tr?????ng ph??ng tr?????c ????y l?? m???t c?? b?? m???i h???c xong c???p hai, l??m nh??n vi??n ti???m t??c v?? ?????c bi???t xinh ?????p. N??? nh??n vi??n ???????c tuy???n v??o V??n ph??ng t???nh ???y v?? sau ???? l??n nh?? di???u g???p gi??. C??? t?????ng V??n ph??ng T???nh ???y l?? ?????u n??o c???a ?????ng b??? ????k L??k, ng??? ????u tuy???n ng?????i r???t d??? d??i.

M???ng x?? h???i n???a tin n???a ng??? v?? c??u chuy???n qu?? phi l?? so v???i vi???c ki???m tra v?? b??? nhi???m c??n b??? hi???n h??nh.C??n nh???ng ng?????i li??n quan ???? c?? m???t ????m kh??ng ng???.

S??ng h??m sau, 4/10, m???t l??nh ?????o V??n ph??ng T???nh ???y ?????k L???k x??c nh???n ng?????i t??n Tr???n Th??? Ng???c ??i Sa, Tr?????ng ph??ng Qu???n Tr???, thu???c V??n ph??ng T???nh ???y ?????k L???k b??? t??? c??o s??? d???ng b???ng gi???, nh??n th??n gi??? l?? ????? th??ng ti???n l?? c?? th???t v?? ??ang ???????c l??m r??.

C??u chuy???n nh???ng ng?????i ph??? n??? c?? s???c ?????p v?? t???n d???ng s???c gi???i nh?? m???t l???i th??? ????? th??ng ti???n kh??ng l??? nh??ng ??t khi b??? l???.

Chuy???n v???a m???i x???y ra l??m m???i ng?????i nh??? ngay ?????n v??? n??ng ????? kh??ng trong s??ng x???y ra ??? Thanh H??a cho ?????n nay v???n ch??a l??m r?? ???????c v?? n??? ch??nh ???? bi???n m???t.

Ng?????i ?????p x??? Thanh

??? Vi????t Nam, c??ng t??c t??? ch???c ???????c coi l?? l?? ch???n b???o v??? ?????ng C????ng s???n, b???o v??? ch??? ????? n??n n?? ???? ???????c ph??p ??i???n h??a b???ng kh?? nhi???u quy ?????nh (???nh minh h???a)Ba??n quy????n hi??nh a??nhHOANG DINH NAM/GETTY IMAGES
Image caption??? Vi????t Nam, c??ng t??c t??? ch???c ???????c coi l?? l?? ch???n b???o v??? ?????ng C????ng s???n, b???o v??? ch??? ????? n??n n?? ???? ???????c ph??p ??i???n h??a b???ng kh?? nhi???u quy ?????nh (???nh minh h???a)

B?? Tr???n V?? Qu???nh Anh, t??? m???t nh??n vi??n b??nh th?????ng ???? th??ng ti???n th???n t???c tr??? th??nh m???t tr?????ng ph??ng quy???n l???c c???a S??? X??y d???ng t???nh Thanh H??a m???c d?? cu???c ??i???u tra sau n??y cho th???y b?? Qu???nh Anh kh??ng ????? ti??u chu???n ????? l??m m???t c??ng ch???c b??nh th?????ng.

S??? th??ng ti???n b???t th?????ng tr??n c??ng ch??a g??y ng???c nhi??n v??? b?? Qu???nh Anh. B???i v???i thu nh???p h???ng n??m kho???ng 60 tri???u ?????ng nh?? trong h??? s?? t??? khai c???a m??nh, gia ????nh kh??ng m???y kh?? gi???, nh??ng b?? n??y ???????c cho l?? c?? kh???i t??i s???n "kh???ng" l??n t???i h??ng ch???c t??? ?????ng g???m nh??, bi???t th??? v?? xe sang . Kh??ng nh???ng ????y l?? xe sang, bi???n s??? "?????c" tr??ng v???i n??m sinh c???a b?? Qu???nh Anh .

D?? lu???n VN l??c ???? ????i h???i ch??nh quy???n trung ????ng ph???i ??i???u tra l??m r?? nh??ng cu???i c??ng s??? vi???c ???????c k???t lu???n b???i m???t c???m t??? kh?? hi???u l?? s??? th??ng ti???n c???a b?? Qu???nh Anh l?? do "N??ng ????? kh??ng trong s??ng".

Th??ng 12-2017, Ban B?? th?? ?????ng C???ng S???n VN k???t lu???n ??ng Ng?? V??n Tu???n - ph?? ch??? t???ch UBND t???nh, nguy??n b?? th?? ?????ng ???y, nguy??n gi??m ?????c S??? X??y d???ng Thanh H??a - c?? m???t s??? vi ph???m v??? c??ng t??c t??? ch???c, c??n b???, trong ???? c?? vi???c ??u ??i, "n??ng ????? kh??ng trong s??ng" trong vi???c ti???p nh???n, ??i???u ?????ng, b??? nhi???m b?? Tr???n V?? Qu???nh Anh t??? nh??n vi??n lao ?????ng h???p ?????ng v??o l??m c??ng ch???c chuy??n m??n, r???i l??n ph?? tr?????ng ph??ng, tr?????ng ph??ng.

??ng Ng?? V??n Tu???n ???? b??? k??? lu???t b???ng h??nh th???c c??ch ch???c t???t c??? c??c ch???c v??? trong ?????ng, sau ???? c??ch ch???c ph?? ch??? t???ch UBND t???nh Thanh H??a.

Nh??ng sau ???? ??ng ???????c b??? nhi???m l??m ch??nh v??n ph??ng S??? X??y d???ng.

C??n b?? Tr???n V?? Qu???nh Anh ??? ????u kh??ng r?? v?? cho ?????n nay v???n ch??a c?? tin t???c g?? v??? b?? Qu???nh Anh.

????y c?? ph???i l?? n??? quy???n?

Vi???t NamBa??n quy????n hi??nh a??nhHOANG DINH NAM/GETTY IMAGES

T??nh tr???ng d??ng s???c gi???i ????? ????nh ?????i s??? th??ng ti???n v??? ngh??? nghi???p hay ????? t??m ki???m vi???c l??m ??? Vi???t Nam cho th???y s??? b???t b??nh ?????ng gi???i v???n c??n ph??? bi???n b???t ?????u ??? l??nh v???c c?? h???i vi???c l??m v?? lan r???ng ra ??? nhi???u m???t c???a ?????i s???ng.

Ph??a nam gi???i c??ng ???? t???n d???ng l???i th??? v?? quy???n h???n ????? vi ph???m nh???ng quy???n nh??n th??n c???a lao ?????ng n??? hay nh?? m???t h??nh th???c tham nh??ng t??nh d???c.Ngay t???i di???n ????n Qu???c h???i m???t n??? ?????i bi???u c??ng ???? c?? l???n b??y t??? s??? ??au l??ng khi x???i l??n v???n ????? ??? m???t t???nh, l??nh ?????o gi??o d???c ???? ??i???u gi??o vi??n n??? ??i ti???p kh??ch, ti???p bia.

C??u chuy???n x???y ra h???i th??ng 8/2016, 21 n??? gi??o vi??n ??? H???ng L??nh ???????c ??i???u ph???c v??? li??n hoan d??n ca v?? d???m do UBND th??? x?? ch??? ?????nh t??n tu???i trong v??n b???n h??nh ch??nh.

M???t s??? gi??o vi??n cho r???ng vi???c b??? ??i???u ??i ti???p kh??ch l?? sai m???c ????ch c??ng vi???c c???a m??nh, ???nh h?????ng cu???c s???ng c?? nh??n.

B??o ch?? trong n?????c c??ng kh??ng thi???u nh???ng tin t???c v??? c??ng ch???c gi???i quy???t c??ng vi???c v???i "d??n n???" ??? c??c qu??n c?? ph?? v??ng ho???c nh?? ngh??? b??? v??? b???t g???p ????nh ghen.

Trong m???t s??? v??? ??n, n???n nh??n c?? t??? c??o b??? l???i d???ng t??nh d???c nh??ng lu???t kh??ng x??? ???????c t???i h???i l??? v?? n?? phi v???t ch???t.

???????c ch??nh th???c ??p d???ng t??? ?????u 2018 B??? lu???t H??nh s??? 2015 ???? quy ?????nh c???a h???i l??? kh??ng ch??? ti???n, t??i s???n ho???c l???i ??ch v???t ch???t m?? c??n b??? sung th??m l???i ??ch phi v???t ch???t kh??c, nh?? h???i l??? t??nh d???c.

Tuy nhi??n cho ?????n nay v???n ch??a c?? v??? h???i l??? t??nh d???c n??o ???????c l??m r?? ho???c ????a ra x??t x??? v?? n??? quy???n ti???p t???c b??? x??m h???i.

V???i vi????c m???t s??? ph??? n??? v???n ph???i d??ng s???c gi???i ????? c?? vi???c l??m ho???c th??ng ti???n, hi????n tr???ng n??y xem ra c?? th??? s??? c??n ti???p t???c trong h???? th???ng ch??nh tr??? Vi????t Nam th???i gian t???i.

B??i th??? hi????n quan ??i???m ri??ng c???a t??c gi??? Ho??ng Tr??c t??? TPHCM.
P/: Theo BBC new

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay2,158
  • Tháng hiện tại34,596
  • Tổng lượt truy cập9,408,763
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây