N???i t??nh cu???c g???p l??nh ?????o Trung ??? Vi???t t???i Th??nh ????

Thứ ba - 02/07/2019 04:32
Th??ng 11 n??m 1991, T???ng B?? th?? ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam ????? M?????i v?? Ch??? t???ch H???i ?????ng B??? tr?????ng Vi???t Nam V?? V??n Ki???t ch??nh th???c th??m Trung Qu???c, l??nh ?????o hai n?????c ra Th??ng c??o chung, tuy??n b??? th???c hi???n b??nh th?????ng h??a m???i quan h??? Trung ???Vi???t, t??? ???? k???t th??c tr???ng th??i ?????i l???p trong m???i quan h??? gi???a hai n?????c k??o d??i t???i 13 n??m. C???n n??i r???ng ????? ?????t ???????c m???c ti??u ???y, c??? hai b??n ?????u ???? c?? nh???ng c??? g???ng l???n, trong ???? cu???c g???p Th??nh ????
N???i t??nh cu???c g???p l??nh ?????o Trung ??? Vi???t t???i Th??nh ????N???i t??nh cu???c g???p l??nh ?????o Trung ??? Vi???t t???i Th??nh ???? 

??

Print Friendly, PDF & Email

141017141720_do_muoi_512x288_xinhua

T??c gi???: L?? Gia Trung[1] | Bi??n d???ch: Nguy??n H???i

Th??ng 11 n??m 1991, T???ng B?? th?? ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam ????? M?????i v?? Ch??? t???ch H???i ?????ng B??? tr?????ng Vi???t Nam V?? V??n Ki???t ch??nh th???c th??m Trung Qu???c, l??nh ?????o hai n?????c ra Th??ng c??o chung, tuy??n b??? th???c hi???n b??nh th?????ng h??a m???i quan h??? Trung ???Vi???t, t??? ???? k???t th??c tr???ng th??i ?????i l???p trong m???i quan h??? gi???a hai n?????c k??o d??i t???i 13 n??m. C???n n??i r???ng ????? ?????t ???????c m???c ti??u ???y, c??? hai b??n ?????u ???? c?? nh???ng c??? g???ng l???n, trong ???? cu???c g???p Th??nh ???? th??ng 9-1990 gi???a ng?????i l??nh ?????o hai n?????c c?? ?? ngh??a l???ch s??? quan tr???ng. N?? ????nh d???u ??i???m ngo???t trong m???i quan h??? Trung-Vi???t, kh??ng nh???ng san b???ng con ???????ng b??nh th?????ng h??a m???i quan h??? n??y m?? c??n c?? ???nh h?????ng s??u s???c l??u d??i t???i s??? ti???p t???c ph??t tri???n m???i quan h??? hai n?????c.

Thay ?????i ch??nh quy???n, quan h??? Trung -Vi???t xu???t hi???n tia s??ng ban mai

N??m 1975 sau khi cu???c kh??ng chi???n ch???ng M??? c???a Vi???t Nam k???t th??c, nh???ng ng?????i l??nh ?????o Vi???t Nam h???i ???? ???? kh??ng k???p th???i h??n g???n c??c v???t th????ng do chi???n tranh mang l???i, m?? tri???t ????? xa r???i ???????ng l???i H??? Ch?? Minh, ?????i n???i c?????ng ch??? thi h??nh c???i t???o XHCN qu?? ???t??????, ?????i ngo???i d???a v??o s??? ???ng h??? c???a Li??n X??, ra s???c ?????y m???nh ch??? ngh??a b?? quy???n khu v???c, ??i??n cu???ng ch???p n???i l???p gh??p ???Li??n bang ????ng D????ng???. D?????i s??? d???n d???t c???a ???????ng l???i sai l???m ????, Vi???t Nam m???t m???t c??ng khai ch???ng Trung Qu???c, m???t m???t ra s???c kh???ng ch??? L??o, th???m ch?? ph??t ?????ng x??m l?????c v?? trang Campuchia. Nh???ng vi???c l??m c???a h??? ???? ????a n???n kinh t??? Vi???t Nam ti???n g???n t???i mi???ng h??? s???p ?????, ho??n c???nh qu???c t??? b??? c?? l???p ch??a t???ng th???y.

Th??ng 7-1986, T???ng B?? th?? ??CSVN L?? Du???n ???m ch???t. Th??ng 12 c??ng n??m, t???i ?????i h???i VI ??CSVN, Nguy???n V??n Linh ???????c b???u l??m T???ng B?? th?? ?????ng. Trong th???i k??? Vi???t Nam kh??ng chi???n ch???ng M??? nh???ng n??m 60, Nguy???n V??n Linh l?? th??nh vi??n ban l??nh ?????o Trung ????ng C???c Mi???n Nam ??CSVN, t???ng nhi???u l???n b?? m???t th??m Trung Qu???c, c?? th??i ????? th??nh kh???n h???u h???o ?????i v???i Trung Qu???c, r???t ???????c Mao Ch??? t???ch v?? Th??? t?????ng Chu ??n Lai ????nh gi?? cao, cho r???ng ??ng l?? ng?????i l??nh ?????o k??? t???c r???t c?? hy v???ng c???a Vi???t Nam. Nh??ng sau khi kh??ng chi???n ch???ng M??? k???t th??c, Nguy???n V??n Linh kh??ng t??n th??nh ch??nh s??ch ?????i n???i ?????i ngo???i sai l???m c???a ng?????i l??nh ?????o ??????ng th???i, v?? th??? ??ng t???ng m???y l???n b??? g???t b???. Sau khi l??n l??m T???ng B?? th?? ??CSVN, Nguy???n V??n Linh kh???n tr????ng u???n n???n to??n b??? c??ch l??m sai l???m c???a ng?????i ti???n nhi???m, ????? xu???t kh???u hi???u Vi???t Nam c???n ph???i ???l??m b???n v???i t???t c??? c??c n?????c???. ??ng cho r???ng l??c ???? Vi???t Nam c?? hai nhi???m v??? kh???n thi???t nh???t l?? r??t qu??n kh???i Campuchia v?? c???i thi???n quan h??? v???i Trung Qu???c.

Th??? nh??ng B??? Ngo???i giao do Nguy???n C?? Th???ch, ??? m???t th??n t??n c???a T???ng B?? th?? ti???n nhi???m, ???y vi??n B??? Ch??nh tr??? ??CSVN, B??? tr?????ng B??? Ngo???i giao n???m gi??? ??? v???n ti???p t???c h??nh s??? theo t?? duy c???a L?? Du???n, t??m ????? m???i c??ch can nhi???u v?? ng??n c???n s??? b??? tr?? chi???n l?????c c???a Nguy???n V??n Linh. L?? ng?????i l??nh ?????o m???i l??n n???m quy???n, Nguy???n V??n Linh ch??a c?? c?? s??? v???ng ch???c trong t???ng l???p quy???t s??ch ??? trung ????ng; m???t s??? ?? t?????ng c???a ??ng c??ng ch??a ???????c nhi???u ng?????i l??nh ?????o hi???u bi???t v?? ???ng h???. Trong t??nh h??nh ????, l??m th??? n??o m???i c?? th??? th???c hi???n ???????c m???c ti??u n??i tr??n l?? m???t v???n ????? h??c b??a v?? ??au ?????u nh??ng l???i t???t ph???i gi???i quy???t.

Cay-x???n Ph??m-vi-h???n th??m Trung Qu???c ba l???n xin g???p ?????ng Ti???u B??nh th??? l??? ??i???u b?? m???t

Th??ng 10-1989, T???ng B?? th?? ?????ng Nh??n d??n c??ch m???ng ki??m Ch??? t???ch H???i ?????ng B??? tr?????ng L??o Cay-x???n Ph??m-vi-h???n th??m Trung Qu???c. H???i ???y t??i l?? Tr?????ng ph??ng ????ng D????ng, V??? Ch??u ?? B??? Ngo???i giao c?? tham gia c??ng t??c ti???p ????n. Theo k??? ho???ch ????n ti???p ???????c Trung ????ng duy???t th?? Th??? t?????ng L?? B???ng s??? ch??? tr??? h???i ????m, T???ng B?? th?? Giang Tr???ch D??n h???i ki???n v?? m??? ti???c chi??u ????i lo???i th?????ng (nguy??n v??n ti???n y???n). Nh??ng ph??a L??o tha thi???t mong mu???n ?????ng ch?? ?????ng Ti???u B??nh c?? th??? h???i ki???n Cay-x???n Ph??m-vi-h???n. Ph??a Trung Qu???c t??? ?? ?????ng Ti???u B??nh tu???i ???? cao, kh??ng th??? g???p b???t c??? kh??ch n?????c ngo??i n??o, xin th??ng c???m. D?? v???y, Cay-x???n Ph??m-vi-h???n v???n ki??n tr?? y??u c???u g???p ?????ng Ti???u B??nh, t??i nh??? l?? h??? tr?????c sau ba l???n ????? ra v???n ????? n??y. Trong t??nh h??nh ????, qua nhi???u l???n nghi??n c???u, b??n b???c, cu???i c??ng th???a thu???n m???i ?????ng Ti???u B??nh g???p ng???n g???n c?? t??nh nghi l???. V?? v???y B??? Ngo???i giao c??ng kh??ng chu???n b??? ????? c????ng chi ti???t c??c ??i???m ch??nh ????? tham kh???o khi tr?? chuy???n.

Kh??ng ng??? hai v??? l??nh ?????o n??i chuy???n l??u t???i 40 ph??t, h??n n???a ?????u n??i v??? nh???ng v???n ????? c?? t??nh th???c ch???t r???t quan tr???ng. Cay-x???n Ph??m-vi-h???n th??nh kh???n th???a nh???n trong 10 n??m qua m???i quan h??? L??o v???i Trung Qu???c ??? v??o tr???ng th??i kh??ng b??nh th?????ng l?? do ch???u ??????nh h?????ng t??? b??n ngo??i???, chuy???n th??m Trung Qu???c l???n n??y s??? ????nh d???u vi???c ho??n to??n b??nh th?????ng h??a quan h??? hai n?????c. ?????ng th???i Cay-x???n Ph??m-vi-h???n c??n chuy???n l???i h???i th??m th??n thi???t c???a T???ng B?? th?? ??CSVN Nguy???n V??n Linh t???i ?????ng Ti???u B??nh, n??i Vi???t Nam ???? c?? nh???n th???c m???i ?????i v???i t??nh h??nh Trung Qu???c, th??i ????? ?????i v???i Trung Qu???c c??ng c?? thay ?????i, c??n n??i Nguy???n V??n Linh hy v???ng Trung Qu???c c?? th??? m???i ??ng th??m Trung Qu???c.

?????ng Ti???u B??nh c??ng m???i Cay-x???n Ph??m-vi-h???n chuy???n h??? l???i h???i th??m Nguy???n V??n Linh v?? n??i:

T??i quen ?????ng ch?? Nguy???n V??n Linh t??? l??u, t??i bi???t ?????ng ch?? ???y t?? duy linh ho???t, r???t c?? l?? tr??, c??ng t??c r???t ?????c l???c, Ch??? t???ch H??? Ch?? Minh r???t coi tr???ng ?????ng ch?? ???y. T??i mong mu???n ?????ng ch?? Nguy???n V??n Linh qu??? quy???t gi???i quy???t d???t ??i???m v???n ????? Campuchia. Hi???n nay t??i ???? gi??, s???p ngh??? h??u, t??i hy v???ng tr?????c khi ngh??? h??u ho???c kh??ng l??u sau khi t??i ngh??? h??u, v???n ????? Campuchia s??? c?? th??? ???????c gi???i quy???t, m???i quan h??? Trung Qu???c ??? Vi???t Nam  kh??i ph???c b??nh th?????ng, nh?? v???y m???t n???i b??n kho??n (nguy??n v??n t??m s???) c???a t??i s??? ???????c d???p b???.

?????ng Ti???u B??nh ?????c bi???t nh???n m???nh Vi???t Nam ph???i r??t s???ch s??nh sanh qu??n ?????i ra kh???i Campuchia. ??ng nh??? Cay-x???n Ph??m-vi-h???n chuy???n nh???ng ?? ki???n ???? t???i Nguy???n V??n Linh. Ngo??i ra ?????ng Ti???u B??nh c??n n??i m???t c??u ?? v??? s??u s???c : ???Nguy???n C?? Th???ch, c??i ng?????i n??y th??ch ho???t ?????ng l??n l??t.??? L??c ???y t??i l??m c??ng t??c ghi ch??p t???i ch???, c???m th???y c??u n??y d?????ng nh?? bu???t mi???ng n??i ra, nh??ng tr???ng l?????ng r???t n???ng. Theo t??i hi???u, c??u n??i ???y mu???n b???o Nguy???n V??n Linh r???ng Trung Qu???c ???? m???t ni???m tin v???i Nguy???n C?? Th???ch, cho d?? l?? gi???i quy???t v???n ????? Campuchia hay th???c hi???n b??nh th?????ng h??a m???i quan h??? Trung ??? Vi???t ?????u kh??ng th??? hy v???ng v?? d???a v??o Nguy???n C?? Th???ch.

Nguy???n V??n Linh ti???p ?????i s??? Trung Qu???c ????? t??? ?? h???u h???o

Cay-x???n Ph??m-vi-h???n tr??n ???????ng v??? n?????c c?? d???ng l???i ng???n ng??y ??? Vi???t Nam, ??ng ???? k???p th???i v?? to??n di???n chuy???n t???i Nguy???n V??n Linh l???i nh???n c???a ?????ng Ti???u B??nh. Nghe xong, Nguy???n V??n Linh r???t coi tr???ng, c??ng c?? hi???u bi???t thi???t th??n v??? ???ho???t ?????ng l??n l??t??? c???a Nguy???n C?? Th???ch. ??ng hi???u r???ng mu???n c???i thi???n quan h??? Vi???t ???Trung tr?????c h???t ph???i gi???i quy???t v???n ????? Campuchia, m?? gi???i quy???t v???n ????? Campuchia nh?? th??? n??o th?? ph???i b??n v???i Trung Qu???c. ??ng c??n ?? th???c ???????c r???ng ?????ng Ti???u B??nh tuy ???? g???i l???i nh???n nh??ng l???i kh??ng ????a ra l???i m???i m??nh th??m Trung Qu???c. Trong t??nh h??nh ???? l??m c??ch n??o ????? th???c hi???n th??m Trung Qu???c l?? v???n ????? ??ng c???n g???p r??t gi???i quy???t.

Ng??y 5-6-1990, qua s??? n??? l???c c???a nhi???u b??n, T???ng B?? th?? Nguy???n V??n Linh ???? h???i ki???n ?????i s??? Trung Qu???c ??? Vi???t Nam Tr????ng ?????c Duy t???i Nh?? kh??ch Trung ????ng ??CSVN. Tr?????c ti??n Nguy???n V??n Linh nh??? ?????i s??? Tr????ng chuy???n l???i h???i th??m c???a ??ng t???i c??c ?????ng ch?? l??nh ?????o Trung Qu???c ?????ng Ti???u B??nh, Giang Tr???ch D??n, L?? B???ng. Nguy???n V??n Linh n??i, trong th???i k??? Vi???t Nam kh??ng chi???n ch???ng M???, ??ng t???ng nhi???u l???n ??i Trung Qu???c, ???? g???p Mao Ch??? t???ch, Th??? t?????ng Chu ??n Lai, c??c ?????ng ch?? ?????ng Ti???u B??nh v.v??? Mao Ch??? t???ch, Th??? t?????ng Chu ??n Lai, ?????ng ch?? ?????ng Ti???u B??nh l?? ng?????i c??ng th??? h??? v???i H??? Ch??? t???ch; Nguy???n V??n Linh l?? h???c tr?? c???a h???. Trong th???i k??? c??ch m???ng v?? kh??ng chi???n c??ng nh?? trong nh?? t?? c???a k??? ?????ch, ??ng lu??n lu??n h???c t???p v?? nghi??n c???u c??c tr?????c t??c c???a Mao Ch??? t???ch b??n v??? c??ch m???ng d??n t???c d??n ch???, ???????c l???i kh??ng ??t. Trong th???i k??? Vi???t Nam ch???ng Ph??p, ch???ng M???, Trung Qu???c ???? vi???n tr??? to l???n cho Vi???t Nam v??? m???i m???t, c??? ?????n g???o, b??nh quy n??n, d??a chua, ?????u do Trung Qu???c gi??p. H??n n???a Trung Qu???c c??ng gi??p Vi???t Nam r???t nhi???u v??? chi???n l?????c v?? t?? t?????ng ch??? ?????o, th?? d??? Vi???t Nam l??m chi???n tranh nh??n d??n l?? h???c t?? t?????ng chi???n tranh nh??n d??n c???a Mao Ch??? t???ch r???i v???n d???ng v??o th???c ti???n Vi???t Nam. C?? th??? n??i n???u kh??ng c?? s??? vi???n tr??? c???a Trung Qu???c th?? Vi???t Nam kh??ng th??? ????nh b???i ????? qu???c M???.

Nguy???n V??n Linh n??i, sau khi kh??ng chi???n ch???ng M??? th???ng l???i, to??n qu???c th???ng nh???t, Vi???t Nam l??? ra n??n t???p trung l???c l?????ng x??y d???ng kinh t???, nh??ng ???? xu???t hi???n t??nh h??nh kh?? kh??n v?? ph???c t???p kh??ng ng??? t???i, m?????i m???y n??m nay Vi???t Nam c??ng gian kh??? h??n th???i k??? ch???ng M???, ?????i s???ng ng??y c??ng kh?? kh??n, ?????c bi???t l?? m???i quan h??? Vi???t ???Trung xu???t hi???n kh?? kh??n. ??ng n??i r???ng Vi???t Nam ???? l??m m???t s??? vi???c kh??ng t???t v???i Trung Qu???c. ??ng lu??n ch??? tr????ng l??m sai th?? ph???i s???a. Mong c??c ?????ng ch?? Trung Qu???c th??ng c???m v?? b??? qua nh???ng chuy???n v??? m???t n??y, chuy???n ???? qua r???i th?? ????? n?? qua ??i th??i. Vi???c quan tr???ng h??n tr?????c m???t l?? l??m t???t m???i quan h??? gi???a hai n?????c hi???n nay v?? sau n??y.

Nguy???n V??n Linh n??i t??nh h??nh qu???c t??? ??ang thay ?????i m???nh, t??nh th??? ??? ????ng ??u di???n bi???n r???t ph???c t???p, t??nh th??? Li??n X?? c??ng r???t nghi??m tr???ng. B???n ????? qu???c d???c s???c can thi???p, ra s???c l??m di???n bi???n h??a b??nh, m?? t?????ng m???t l???n ti??u di???t ch??? ngh??a x?? h???i. Tr?????c kia m???i ng?????i n??i Li??n X?? l?? th??nh tr?? c???a h??a b??nh th??? gi???i, nh??ng hi???n nay th??nh tr?? n??y ??ang lung lay. Trung Qu???c l?? m???t n?????c l???n, ?????ng Trung Qu???c l?? m???t ?????ng l???n, l???i ki??n ?????nh ??i con ???????ng XHCN. Trong t??nh h??nh hi???n nay, Trung Qu???c c?? ?????a v??? v?? t??c d???ng ?????c bi???t quan tr???ng. Ch??ng t??i c???n Trung Qu???c gi?? ng???n c??? XHCN. Hai n?????c Vi???t Nam ??? Trung Qu???c l?? l??ng gi???ng XHCN. Vi???t Nam l?? n?????c nh???, ?????ng Vi???t Nam l?? ?????ng nh???, r???t c???n c?? s??? ???ng h??? v?? gi??p ????? c???a m???t n?????c l???n, ?????ng l???n nh?? Trung Qu???c. Nguy???n V??n Linh n??i ????y l?? l???i th???c l??ng c???a ??ng.

Nguy???n V??n Linh n??i, v???n ????? Campuchia d?? th??? n??o c??ng ph???i gi???i quy???t m???t c??ch h??a b??nh, Campuchia trong t????ng lai kh??ng n??n th??n ph????ng T??y, c??ng kh??ng ???????c ????? ph????ng T??y v?? Li??n H???p Qu???c can thi???p qu?? s??u. B???i v???y hai ph??a Vi???t Nam ??? Trung Qu???c c?? th??? h???p t??c v???i nhau, t??? b??n trong th??c ?????y Pol Pot, Ieng Sary h??a gi???i v???i Heng Samrin, Hun Sen, ?????i ngo???i v???n c?? th??? theo con ???????ng th????ng l?????ng gi???a c??c b??n hi???n nay. ?? t?????ng g???t b??? Khmer ????? l?? kh??ng th???c t???.

Nguy???n V??n Linh t??? ?? ??ng r???t mu???n g???p m???t c??c ?????ng ch?? l??nh ?????o Trung Qu???c cao nh???t ????? trao ?????i ?? ki???n m???t c??ch th???u tri???t, nh?? anh em v???i nhau, c?? th??? kh??ng c??u n??? nghi l??? ngo???i giao. ??ng n??i, kinh nghi???m l???ch s??? cho th???y ng?????i l??nh ?????o cao nh???t hai n?????c tr???c ti???p n??i chuy???n v???i nhau th?? d??? hi???u bi???t th??ng c???m l???n nhau v?? ?????t ???????c nh???t tr??, c??ng c?? th??? gi???i quy???t ???????c nhi???u v???n ????? quan tr???ng. Nguy???n V??n Linh c??n n??i, ??ng ???? nhi???u tu???i, mu???n tr?????c khi ngh??? h??u c?? th??? b??n b???c c??ng v???i ng?????i l??nh ?????o Trung Qu???c gi???i quy???t xong d???t ??i???m v???n ????? Campuchia v?? kh??i ph???c quan h??? Vi???t ???Trung.

Khi h???i ki???n, B??? tr?????ng Ngo???i giao Nguy???n C?? Th???ch c??ng c?? m???t, nh??ng n???i dung n??i chuy???n ho??n to??n kh??c v???i lu???n ??i???u c?? r??ch ch???ng Trung Qu???c c???a Nguy???n C?? Th???ch. [T??i] ??o??n r???ng vi???c b??? tr?? Nguy???n C?? Th???ch d??? h???i ki???n r???t c?? th??? c?? d???ng ?? l?? ????? ??ng ta m???t ?????i m???t nghe xem r???t cu???c T???ng B?? th?? n??i g??, c??ng c?? th??? l??c ???y [T???ng B?? th??] c??n c?? ch??t hy v???ng v???i ??ng ta, d??nh cho ??ng ta c?? h???i thay ?????i c??ch l??m vi???c. D?? nhi??n c??ng ch??nh l?? do Nguy???n C?? Th???ch c?? m???t n??n Nguy???n V??n Linh ch??a n??i s??u s???c, th???u tri???t h??n.

Sau khi k???t th??c cu???c h???i ki???n, ?????i s??? Tr????ng l???p t???c b??o c??o cho b??n nh?? bi???t chi ti???t n???i dung cu???c n??i chuy???n c???a Nguy???n V??n Linh v?? th???nh th??? trong n?????c c?? ch??? th??? g??. B??n nh?? nghi??n c???u k??? r???i nhanh ch??ng tr??? l???i r???ng h??y c??? y??u c???u Vi???t Nam r??t nhanh qu??n ?????i ra kh???i Campuchia v?? gi???i quy???t ???n th???a v???n ????? li??n h???p hai b??n ?????i l???p ??? Campuchia sau khi r??t qu??n, t???c ch??nh quy???n Phnom Penh v???i ba ph??i l???c l?????ng ch???ng ?????i, sau ???? s??? t???ng b?????c thu x???p su??n s??? cu???c g???p c???p cao gi???a nh?? l??nh ?????o hai n?????c. Trong t??nh h??nh ????, l??m c??ch n??o ????? ph?? v??? th??? b??, th???c hi???n cu???c g???p v???i l??nh ?????o Trung Qu???c l?? v???n ????? ????i h???i Nguy???n V??n Linh suy ngh?? r???t lung.

M???t nh??n v???t b?? ???n xu???t hi???n ??? S??? qu??n cho xem m???t th??

S??ng ng??y 16-8-1990, m???t c??n b??? h??? Ho??ng c???a Vi???n Khoa h???c x?? h???i Vi???t Nam ?????n tr?????c c???ng ?????i s??? qu??n Trung Qu???c. ??ng n??i v???i nh??n vi??n ti???p ????n c???a S??? qu??n l?? c?? vi???c c???n g???p ?????i s??? Tr????ng. ?????i s??? ???? ti???p ??ng n??y t???i ph??ng kh??ch S??? qu??n. V?? ?????i s??? Tr????ng th???o ti???ng Vi???t n??n hai ng?????i n??i chuy???n kh??ng c???n phi??n d???ch. Ho??ng n??i nh?? ??ng ??? g???n nh?? T???ng B?? th?? Nguy???n V??n Linh, t???i ng??y 13/8 T???ng B?? th?? cho xe ????n ??ng ?????n nh?? n??i chuy???n m???t gi??? ?????ng h???. T???ng B?? th?? n??i ??ng v???n d?? mu???n m???t l???n n???a h???n g???p ?????i s??? Tr????ng nh??ng B??? Ngo???i giao ng??n c???n, n??i l?? kh??ng c???n thi???t. V?? v???y T???ng B?? th?? nh??? Ho??ng nh???n mi???ng t???i ?????i s??? Tr????ng.

N??i ??o???n, Ho??ng l???y t??? t??i ??o ra m???t m???nh gi???y vi???t th?? g???p l???i r???t nh??? v?? gi???i th??ch ????y l?? nh???ng ??i???u ??ng ghi l???i l???i c???a T???ng B?? th??, ???? ???????c T???ng B?? th?? so??t l???i kh??ng c?? g?? sai. Trong ???? c?? ??o???n n??i :

???Th??ng 10 n??m ngo??i, ?????ng ch?? Cay-x???n chuy???n t???i t??i l???i h???i th??m c???a ?????ng ch?? ?????ng Ti???u B??nh v?? l???i nh???n mi???ng n??i ?????ng ch?? hy v???ng trong nh???ng n??m c??n s???ng ???????c th???y quan h??? Trung Qu???c ??? Vi???t Nam b??nh th?????ng h??a, t??i r???t hoan ngh??nh nh???ng ??i???u ????. C??ng v???y, t??i tha thi???t mong mu???n trong nhi???m k??? t??i ch??? tr?? Trung ????ng ??CSVN kh??a VI c?? th??? kh??i ph???c quan h??? Vi???t Nam ??? Trung Qu???c ????? t??? ?????i h???i VII s???p h???p s??? b???t ?????u m???t giai ??o???n m???i trong quan h??? gi???a hai n?????c. L??m ???????c vi???c n??y t??i m???i x???ng ????ng v???i s??? t??n nhi???m c???a nh??n d??n Vi???t Nam v?? ?????ng vi??n ??CSVN d??nh cho t??i.???

???S??? d?? v???n ????? Campuchia ??? tr??? ng???i ???y c??i nhau m??i ch??a th??? gi???i quy???t l?? do Nguy???n C?? Th???ch lu??n lu??n l??m ch???ch h?????ng vi???c n??y. T??i cho r???ng hi???n nay ng?????i l??nh ?????o hai n?????c c???n ph???i b??n b???c tr???c ti???p v?? ??i s??u, nh???m thanh to??n h???t m???i hi???u l???m v?? lo???i b??? s??? can thi???p c???a B??? Ngo???i giao Vi???t Nam. T??i tin r???ng nh???ng ng?????i c???ng s???n ch??n ch??nh c???a hai n?????c ?????u xu???t ph??t t??? hy v???ng tha thi???t b???o v??? CNXH v?? kh??i ph???c t??nh h???u ngh??? trong s??ng ch??n th??nh gi???a hai n?????c ????? ti???n h??nh g???p g???, v???n ????? Campuchia nh???t ?????nh c?? th??? nhanh ch??ng ???????c gi???i quy???t. N???u c??c ?????ng ch?? Trung Qu???c c??ng c?? quan ??i???m nh?? v???y th?? ????? ngh??? g???i l???i m???i n???i b???, t??i s??? l???p t???c b?? m???t ??i Trung Qu???c.???

???????? vi???c th???o lu???n ti???n h??nh ???????c ch???c ch???n tin c???y, ????? sau khi v??? n?????c t??i c?? th??? thuy???t ph???c c?? hi???u qu??? t???p th??? Ban Ch???p h??nh trung ????ng v?? B??? Ch??nh tr??? ??CSVN, t???t nh???t n??n c?? hai ?????ng ch?? ????? M?????i, Ph???m V??n ?????ng c??ng t??i ??i Trung Qu???c.???

?????i???m xu???t ph??t t??i y??u c???u ??i th??m Trung Qu???c n???i b??? l?? ????? ????ch th??n th??m nh???p nghe ?? ki???n c???a c??c ?????ng ch?? Giang Tr???ch D??n, ?????ng Ti???u B??nh, L?? B???ng, c??ng l?? ????? c??c ?????ng ch?? l??nh ?????o Trung Qu???c ????ch th??n th??m nh???p hi???u r?? c?? nh??n t??i. Hai b??n c??ng nhau th??nh kh???n t??m ra ph????ng ??n gi???i quy???t t???t nh???t m???t lo???t v???n ?????, tr?????c h???t l?? v???n ????? Campuchia. Tr?????c m???t t??i c?? kh?? kh??n nh???t ?????nh nh??ng t??i c?? ni???m tin.???

???N???u ???????c c??c ?????ng ch?? Trung Qu???c ???ng h??? v?? gi??p ?????, t??i s??? ??i theo ???????ng l???i c???a H??? Ch??? t???ch, thu???n l???i ti???n ch???c t???i m???c ti??u tr??n ph????ng di???n x??y d???ng t??nh h???u ngh??? Vi???t-Trung t???t ?????p, b???o v??? CNXH v?? l???i ??ch c??ch m???ng chung.???

????? M?????i m?? Nguy???n V??n Linh nh???c t???i l?? Ch??? t???ch H???i ?????ng B??? tr?????ng (Th??? t?????ng) Vi???t Nam, Ph???m V??n ?????ng l?? c???u Th??? t?????ng Vi???t Nam, b???y gi??? l??m C??? v???n Trung ????ng ?????ng.

Ho??ng gi???i th??ch, ??ng hi???u ?? c???a T???ng B?? th?? l??: do Ngo???i tr?????ng Nguy???n C?? Th???ch ng???m ng???m g??y b??? t???c, ti???n tr??nh Vi???t Nam ??? Trung Qu???c gi???i quy???t v???n ????? Campuchia v?? kh??i ph???c quan h??? hai n?????c b??? c???n tr???, b???i th??? T???ng B?? th?? mu???n ??i v??ng qua Nguy???n C?? Th???ch v?? B??? Ngo???i giao do ??ng ???y n???m, l??nh ?????o cao nh???t hai n?????c tr???c ti???p g???p nhau, sau khi b??n b???c quy???t ?????nh v???n ????? r???i c?? th??? ra l???nh cho B??? Ngo???i giao qu??n tri???t ch???p h??nh.

Ti???n ????a Ho??ng xong, vi???c ?????u ti??n ?????i s??? Tr????ng v???i l??m l?? l???p t???c b??o c??o trong n?????c bi???t c??c ?? ki???n Nguy???n V??n Linh nh??? Ho??ng chuy???n gi??p. Nh??ng ?????ng th???i [?????i s???] c???n xem x??t m???t v???n ????? l?? ?????i S??? qu??n c?? n??n ????? xu???t v???i trong n?????c quan ??i???m v?? ki???n ngh??? c???a m??nh hay kh??ng. Ch??? kh?? l?? b??n nh?? v???a m???i tr??? l???i r?? r??ng y??u c???u ??i th??m n???i b??? Trung Qu???c do Nguy???n V??n Linh ????? ra h??m m???ng 5 th??ng 6, t???c ????i ph??a Vi???t Nam tr?????c ti??n ph???i gi???i quy???t v???n ????? r??t qu??n kh???i Campuchia v?? x??c ti???n vi???c th??nh l???p s??? li??n h???p hai b??n ?????i l???p ??? Campuchia, r???i m???i thu x???p cu???c g???p ng?????i l??nh ?????o hai n?????c. Trong t??nh h??nh n??y, n???u l???p l???i ?? ki???n c???a b??n nh?? th?? coi nh?? kh??ng n??u ra ki???n ngh??? n???a; nh??ng n???u ????a ra ki???n ngh??? kh??c v???i ?? ki???n b??n nh?? th?? li???u c?? b??? hi???u nh???m l?? ch??? tr????ng ng?????c l???i v???i trong n?????c ch??ng?

V?? vi???c ????, chi???u h??m ???y khi v???a b???t ?????u gi??? l??m vi???c, ?????i s??? Tr????ng g???i t??i v?? hai B?? th?? th??? nh???t c??ng b??n b???c. Qua th???o lu???n, ?????i s??? Tr????ng v?? ch??ng t??i nh???t tr?? cho r???ng ch???c tr??ch c???a ?????i S??? qu??n l?? ?????ng g??c cho trong n?????c, l??m t???t nhi???m v??? tham m??u. Ph??c ????p l???n tr?????c c???a trong n?????c r?? r??ng l?? ????ng, nh??ng hi???n gi??? xu???t hi???n t??nh h??nh m???i, Nguy???n V??n Linh quy???t k??? ??i v??ng qua Nguy???n C?? Th???ch ????? ti???n h??nh b??n b???c ch??n th??nh c?? t??nh th???c ch???t v???i ng?????i l??nh ?????o n?????c ta; v?? v???y ?????i S??? qu??n n??n c??n c??? t??nh h??nh m???i, m???nh d???n n??u ra ki???n ngh??? m???i. Th??? l?? S??? qu??n tr???nh tr???ng ki???n ngh??? b??n nh?? t??ch c???c xem x??t vi???c Nguy???n V??n Linh m???t l???n n???a n??u y??u c???u th??m Trung Qu???c n???i b???.

?????i s??? Tr????ng thi h??nh di???u k??? ?????n th??m B??? Qu???c ph??ng

????m 19 th??ng 8, S??? qu??n nh???n ???????c tr??? l???i c???a trong n?????c. B??n nh?? ch??? th??? ?????i s??? Tr????ng t??m c??ch tr??nh B??? Ngo???i giao Vi???t Nam, g???p ng?????i tin c???y ??? b??n c???nh Nguy???n V??n Linh ????? xu???t ?????i s??? mu???n s???m g???p ri??ng T???ng B?? th?? ????? tr???c di???n t??m hi???u ?? ????? th???t s??? c???a T???ng B?? th??; c?? k???t qu??? g?? l???p t???c b??o c??o trong n?????c. Kh??ng c??n nghi ng??? g?? n???a, ?????i v???i ?????i s???, ????y l?? nhi???m v??? ch??nh tr??? quan tr???ng h??ng ?????u v?? v?????t tr??n t???t c??? m???i nhi???m v??? kh??c, nh??ng ch???ng n??i c??ng r?? m???c ????? kh?? kh??n c???a c??ng vi???c n??y.

8 gi??? s??ng ng??y 20, ?????i s??? Tr????ng tri???u t???p cu???c h???p m??? r???ng ?????ng ???y S??? qu??n nghi??n c???u c??ch th???c hi???n ch??? th??? c???a trong n?????c, nh??ng ch???ng ai ????? ra ???????c k??? s??ch hay n??o. M???i ng?????i ?????u r??, trong su???t nh???ng n??m 80, Vi???t Nam lu??n lu??n coi Trung Qu???c l?? ???k??? ?????ch tr???c ti???p nh???t, nguy hi???m nh???t???, c??c ph????ng ti???n truy???n th??ng nh?? b??o ch??, ????i ph??t thanh truy???n h??nh ?????u ph??t ??i nh???ng n???i dung ch???ng Trung Qu???c; trong c??c bu???i chi??u ????i v?? m???i nghi th???c ngo???i giao, b???t c??? quan ch???c Vi???t Nam n??o c??ng kh??ng d??m n??i chuy???n v???i quan ch???c ngo???i giao Trung Qu???c. Trong t??nh h??nh nh?? v???y, ch??a n??i vi???c ch???ng c?? c??ch n??o t??m g???p ???????c ng?????i tin c???y ??? b??n Nguy???n V??n Linh m?? ngay c??? chuy???n ai l?? ng?????i tin c???y ??? b??n T???ng B?? th??, c??ng kh??ng ai bi???t.

Trong t??nh h??nh t??m kh??ng ra manh m???i n??o, m???i ng?????i kh??ng h???n m?? c??ng nh??? t???i m???t chuy???n. ???? l?? ng??y 6 th??ng 6, t???c sau h??m Nguy???n V??n Linh g???p ?????i s??? Tr????ng, ?????i t?????ng L?? ?????c Anh, ???y vi??n B??? Ch??nh tr???, B??? tr?????ng Qu???c ph??ng Vi???t Nam c?? g???p ri??ng v?? m???i c??m ?????i s??? Tr????ng. Ngo??i vi???c gi???i th??ch th??m tinh th???n c??u chuy???n Nguy???n V??n Linh n??i h??m m???ng 5 ra, L?? ?????c Anh c??n n??i kh??ng ??t nh???ng l???i h???u ngh??? v???i Trung Qu???c. Th??? l?? ?????i s??? Tr????ng quy???t ?????nh th??? d??ng k??nh th??ng qua B??? Qu???c ph??ng v?? L?? ?????c Anh xem sao; ??ng ch??? th??? T??y vi??n qu??n s??? S??? qu??n l?? Th?????ng t?? Tri???u Nhu??? l???p t???c h??nh ?????ng.

Qu??? nhi??n ?????i t?????ng L?? ?????c Anh r???t vui l??ng g???p ?????i s??? Tr????ng. T??m gi??? s??ng ng??y 21, ?????i s??? Tr????ng ??i m???t chi???c xe con kh??ng c???m qu???c k??? ?????n B??? Qu???c ph??ng Vi???t Nam. L?? ?????c Anh th??n m???t b???t tay, ??m vai ?????i s??? Tr????ng v?? n??i ?????i s??? mu???n g???p ??ng l??c n??o ??ng ?????u hoan ngh??nh c???. ?????i s??? Tr????ng ??i th???ng ngay v??o v???n ?????, t??m t???t k??? l???i m???t l?????t vi???c h??m tr?????c Ho??ng Nh???t T??n chuy???n t???i ?????i s??? nh???ng l???i c???a T???ng B?? th?? Nguy???n V??n Linh, ng??? ?? b???n th??n ?????i s??? r???t mu???n tr???c di???n nghe ?? ki???n c???a T???ng B?? th??, hy v???ng L?? ?????c Anh li??n h??? gi??p. L?? t??? ?? s??? l???p t???c l??m ngay vi???c n??y.

Chi???u h??m ???y C???c tr?????ng C???c ?????i ngo???i B??? Qu???c ph??ng Vi???t Nam V?? Xu??n Vinh kh???n c???p h???n g???p T??y vi??n qu??n s??? S??? qu??n Trung Qu???c Tri???u Nhu??? v?? b??o cho bi???t: T???ng B?? th?? Nguy???n V??n Linh s??? h???i ki???n ?????i s??? Tr????ng v??o 7 gi??? 30 t???i ng??y 22 t???i Nh?? kh??ch B??? Qu???c ph??ng, hai b??n ?????u kh??ng mang theo phi??n d???ch vi??n, ki???n ngh??? ?????i s??? Tr????ng ??i xe kh??c, kh??ng c???m qu???c k???. V?? c??n n??i vi???c n??y ch??? c?? ??ng v?? Tr?????ng ph??ng V?? T???n c???a C???c ?????i ngo???i B??? Qu???c ph??ng Vi???t Nam bi???t, nh???ng ng?????i kh??c ?????u kh??ng bi???t. Sau khi v??? S??? qu??n, T??y vi??n Tri???u l???p t???c b??o c??o ?????i s??? Tr????ng.

C?? nh???ng s??? vi???c kh??ng h???n m?? g???p nhau. V??? ch???ng ?????i s??? Tr????ng v???n d?? ???? ???n ?????nh 6 gi??? 30 t???i ng??y 22 m???i c??m v??? ch???ng ?????i s??? Malaysia, tr?????c ???? ???? g???i thi???p m???i. ????? kh??ng th???t l??? m?? l???i c?? th??? b???o ?????m ????ng gi??? ??i g???p Nguy???n V??n Linh, ?????i s??? quy???t ?????nh gi??? v??? ???m, ????? t??i v?? phu nh??n ?????i s??? ti???p kh??ch d??ng c??m. T???i h??m ???y v??? ch???ng ?????i s??? Malaysia ????ng gi??? ?????n ?????i S??? qu??n. Sau khi v??o ph??ng kh??ch, h??? th???y ?????i s??? Tr????ng v??? thi???u n??o ??ang ng???i tr??n gh??? ???????c ng?????i phi??n d???ch v?? nh??n vi??n ti???p t??n d??u ?????ng d???y, m???t nh???c n??i : ???Xin ch??o ?????i s??? v?? phu nh??n. R???t xin l???i c??c ng??i l?? c??i b???nh Meniere[2] c???a t??i l???i t??i ph??t, l??m cho t??i b??? nh???c ?????u bu???n n??n, v?? th??? t??i ch??? c?? th??? ti???p c??c ng??i ???????c m???t l??c th??i ???. ??ng L??, Tham t??n Ch??nh tr??? c???a ?????i S??? qu??n v?? phu nh??n c???a t??i s??? ti???p ng??i ?????i s??? v?? phu nh??n d??ng c??m.??? Nghe n??i v???y, ?????i s??? Malaysia r???t c???m ?????ng, ??ng n??i : ???Ng??i ?????i s??? ??ang ??au ???m m?? v???n ra ????n kh??ch, ch??ng t??i th???t kh??ng ph???i v???i ng??i. Xin m???i ?????i s??? v??? ngh??? ng??i, ch??c ng??i s???m b??nh ph???c.??? N??i ??o???n, ??ng th??n chinh d??u ?????i s??? Tr????ng ?????ng d???y, hai ng?????i b???t tay t???m bi???t. V???a ra kh???i ph??ng kh??ch, ?????i s??? Tr????ng r???o b?????c ??i t???i chi???c xe ??ang ch??? s???n trong s??n. Chi???c Toyota m??u ??en ph??ng ngay t???i B??? Qu???c ph??ng Vi???t Nam.

Nguy???n V??n Linh b?? m???t g???p ?????i s??? Tr????ng

Khi g???p ?????i s??? Tr????ng, tr?????c ti??n Nguy???n V??n Linh kh???ng ?????nh ??ng ???? nh??? Ho??ng Nh???t T??n l?? con trai Ho??ng V??n Hoan chuy???n l???i nh???n t???i ?????i s??? Tr????ng, n???i dung c??ng ch??nh x??c kh??ng c?? g?? sai c???. Nguy???n V??n Linh n??i b???n th??n ??ng tr?????c nay ?????u cho r???ng Vi???t Nam n??n gi??? quan h??? t???t v???i Trung Qu???c. N??m 1976, t???i ?????i h???i IV ??CSVN, v?? kh??ng ?????ng ?? v???i m???t s??? bi???n ph??p l??m x???u m???i quan h??? Vi???t Nam ??? Trung Qu???c c???a ch??nh quy???n h???i ???y m?? ??ng b??? l??n ??n l?? ???h???u khuynh???. N??m 1982 t???i ?????i h???i V ??CSVN l???i v?? ??ng ch??? tr????ng trong giai ??o???n hi???n nay Vi???t Nam n??n cho ph??p ?????ng th???i t???n t???i nhi???u th??nh ph???n kinh t??? v?? kh??ng ?????ng ?? v???i ch??nh s??ch ch???ng Trung Qu???c m?? b??? ch??n ??p ra kh???i B??? Ch??nh tr???. H???i ???y ??ng r???t kh?? hi???u t???i sao l???i ??p d???ng th??i ????? nh?? v???y v???i Trung Qu???c. N???u B??c H??? c??n th?? nh???t ?????nh s??? kh??ng xu???t hi???n nh???ng chuy???n k??? qu???c nh?? th???. Nguy???n V??n Linh c??n n??i, ch??nh s??ch c???a Vi???t Nam ?????i v???i Hoa ki???u v?? ng?????i Hoa c??ng sai l???m. Hoa ki???u v?? ng?????i Hoa c?? ????ng g??p qu?? gi?? cho c??ch m???ng Vi???t Nam, sau khi chi???n th???ng, Vi???t Nam l???i k??? th??? h???, xua ??u???i h???, th???t l?? kh??ng c?? t??nh c?? l??.

Nguy???n V??n Linh n??i, n??m 1986, sau khi nh???n nhi???m v??? T???ng B?? th?? ??CSVN ??ng quy???t t??m v?????t qua m???i s???c c???n, t???ng b?????c u???n n???n c??c sai l???m tr?????c ????y, kh??i ph???c m???i quan h??? h???u ngh??? v???i Trung Qu???c. Tr?????c h???t l?? thuy???t ph???c Trung ????ng ??CSVN ki???n ngh??? Qu???c h???i x??a b??? c??c n???i dung c?? li??n quan ch???ng Trung Qu???c vi???t trong Hi???n ph??p. Ti???p ???? l???i l??m c??c c??ng vi???c tr??n nhi???u m???t, cu???i c??ng ra ???????c quy???t ?????nh r??t qu??n kh???i Campuchia. Nguy???n V??n Linh n??i, trong t??nh h??nh qu???c t??? hi???n nay, ?????i v???i Vi???t Nam, vi???c x??y d???ng, ph??t tri???n t??nh ??o??n k???t h???u ngh??? v?? quan h??? h???p t??c v???i Trung Qu???c, trung t??m XHCN ki??n c?????ng n??y, r?? r??ng l?? m???t nhi???m v??? c??ng quan tr???ng v?? b???c thi???t. B???i v???y, ??ng c?? m???t nguy???n v???ng l???n nh???t l?? th???c hi???n ???????c vi???c b??nh th?????ng h??a m???i quan h??? Vi???t Nam ??? Trung Qu???c v??o tr?????c ?????i h???i VII ??CSVN n??m 1991. ????y s??? l?? m???t vi???c l???n l??m ph???n ch???n l??ng ng?????i ?????i v???i to??n ?????ng v?? to??n d??n Vi???t Nam.

V??? v???n ????? Campuchia, Nguy???n V??n Linh n??i ??ng hi???u r?? t??nh ch???t quan tr???ng v?? b???c thi???t c???a vi???c gi???i quy???t v???n ????? n??y. L??? ra hai b??n Vi???t Nam v?? Trung Qu???c th??ng qua con ???????ng ngo???i giao ????? b??n b???c gi???i quy???t v???n ????? n??y l?? t???t nh???t v?? su??n s??? nh???t. Nh??ng do Nguy???n C?? Th???ch v?? B??? Ngo???i giao do ??ng ta n???m c?? ?? ????? g??y r???i, hi???n nay con ???????ng n??y r???t kh?? ??i. V?? v???y ??ng ngh?? b???n th??n ??ng ph???i ??i B???c Kinh tr???c ti???p h???i ????m v???i T???ng B?? th?? Giang Tr???ch D??n, Th??? t?????ng L?? B???ng, c??ng b??n b???c ph????ng ??n gi???i quy???t t???t nh???t. Nguy???n V??n Linh n??i, tr??n v???n ????? Campuchia, Nguy???n C?? Th???ch c?? quan ??i???m kh??ng nh???t tr?? v???i ph???n l???n c??c ???y vi??n B??? Ch??nh tr???, ??ng ta lu??n lu??n l??m sai l???ch c??ng vi???c. Nguy???n V??n Linh c??n n??i, nh???ng cu???c g???p c?? nh??n nh?? cu???c g???p ?????i s??? Tr????ng h??m nay kh??ng n??n qu?? nhi???u. N???u T???ng B?? th?? Giang Tr???ch D??n, Th??? t?????ng L?? B???ng m???i ??ng v?? ????? M?????i, Ph???m V??n ?????ng ??i Trung Qu???c th?? ????? ngh??? ?????i s??? Tr????ng tr???c ti???p ????? xu???t v???i B??? Ngo???i giao Vi???t Nam ?? ?????nh ?????ng th???i g???p Nguy???n V??n Linh, ????? M?????i, v?? Ch??? t???ch Nh?? n?????c V?? Ch?? C??ng, tr???c di???n chuy???n ?? ki???n c???a ng?????i l??nh ?????o Trung Qu???c, l??m nh?? v???y s??? ???n th???a h??n.

?????i s??? Tr????ng c???m ??n Nguy???n V??n Linh ???? ti???p v?? t??? ?? s??? l???p t???c b??o c??o trong n?????c bi???t n???i dung cu???c n??i chuy???n c???a ??ng.

G???p g??? b?? m???t Th??nh ???? 

Chi???u 28 th??ng 8 n??m 1990, S??? qu??n nh???n ???????c ch??? th??? c???a trong n?????c, ????? ngh??? ?????i s??? Tr????ng chuy???n l???i t???i Nguy???n V??n Linh: T???ng B?? th?? Giang Tr???ch D??n v?? Th??? t?????ng L?? B???ng hoan ngh??nh T???ng B?? th?? Nguy???n V??n Linh v?? Ch??? t???ch H???i ?????ng B??? tr?????ng ????? M?????i ti???n h??nh th??m n???i b??? Trung Qu???c t??? ng??y 3 ?????n ng??y 4 th??ng 9, c??ng hoan ngh??nh C??? v???n Trung ????ng ??CSVN Ph???m V??n ?????ng ?????ng th???i c??ng ??i. Hi???n nay th???i c?? gi???i quy???t ch??nh tr??? v???n ????? Campuchia ???? ch??n mu???i, hai ph??a Trung Qu???c ??? Vi???t Nam c???n c??ng nhau c??? g???ng x??c ti???n gi???i quy???t th???t nhanh v???n ????? n??y v?? s???m th???c hi???n b??nh th?????ng h??a quan h??? Trung ??? Vi???t. Do ?? V???n H???i s???p s???a ti???n h??nh t???i B???c Kinh, v?? ????? ti???n gi??? b?? m???t, ?????a ??i???m h???i ????m s??? thu x???p t???i Th??nh ????, T??? Xuy??n.

L??nh ?????o hai n?????c t???i Th??nh ????
L??nh ?????o hai n?????c t???i Th??nh ????

?????i s??? Tr????ng ?????c Duy l???p t???c h???p h???i ngh??? m??? r???ng ?????ng ???y S??? qu??n nghi??n c???u t??m c??ch nhanh ch??ng nh???t chuy???n th??ng tin quan tr???ng c???a trong n?????c t???i Nguy???n V??n Linh. Nh??? ???? c?? kinh nghi???m l???n tr?????c n??n l???n n??y m???i ng?????i ??t nhi???u ???? c?? ch??t v???ng t??m, quy???t ?????nh v???n c??? ????? T??y vi??n qu??n s??? Tri???u Nhu??? li??n h??? v???i B??? Qu???c ph??ng Vi???t Nam. Th??? l?? 8 gi??? s??ng ng??y 29, m???t l???n n???a ?????i s??? Tr????ng g???p L?? ?????c Anh, ????? ngh??? ??ng gi??p ????? thu x???p ????? ?????i s??? Tr????ng tr???c ti???p b??o c??o T???ng B?? th?? Nguy???n V??n Linh bi???t th??ng tin quan tr???ng ?????n t??? B???c Kinh.

M???t ti???ng ?????ng h??? sau, Tr?????ng ph??ng V?? T???n thu???c C???c ?????i ngo???i B??? Qu???c ph??ng Vi???t Nam h???n g???p T??y vi??n qu??n s??? Tri???u Nhu???, chuy???n ?????t l???i nh???n mi???ng c???a L?? ?????c Anh n??i T???ng B?? th?? Nguy???n V??n Linh ???n ?????nh 4 gi??? chi???u h??m ???y s??? c??ng Ch??? t???ch ????? M?????i ti???p ?????i s??? Tr????ng. ????? th??? hi???n cu???c h???i ki???n n??y ???????c li??n h??? qua k??nh ch??nh th???c, T???ng B?? th?? ki???n ngh??? ?????i s??? qu??n Trung Qu???c ch??nh th???c n??u y??u c???u v???i Ban ?????i ngo???i Trung ????ng ??CSVN, n??i r???ng ?????i s??? Tr????ng c?? vi???c kh???n c???p hy v???ng ???????c h???i ki???n T???ng B?? th?? Nguy???n V??n Linh v?? c??c ?????ng ch?? l??nh ?????o Vi???t Nam kh??c trong c??ng ng??y. C??n c??? theo s??? g???i ?? c???a Nguy???n V??n Linh, 1 gi??? chi???u h??m ???? ?????i s??? Tr????ng ?????n g???p Ph?? Tr?????ng ban ?????i ngo???i Trung ????ng ??CSVN Tr???nh Ng???c Th??i n??u ra y??u c???u n??i tr??n.

Qua s??? b??? tr?? c???a Ban ?????i ngo???i Trung ????ng ??CSVN, 4 gi??? chi???u Nguy???n V??n Linh v?? ????? M?????i h???i ki???n ?????i s??? Tr????ng t???i Ph??ng kh??ch Trung ????ng ??CSVN. ?????i s??? Tr????ng chuy???n t???i Nguy???n v?? ????? ?? ki???n c???a T???ng B?? th?? Giang Tr???ch D??n v?? Th??? t?????ng L?? B???ng m???i hai ?????ng ch?? th??m Trung Qu???c n???i b???. Nguy???n v?? ????? ?????u r???t vui m???ng nh???n l???i m???i, ?????ng ?? v???i th???i gian v?? ?????a ??i???m cu???c g???p do ph??a Trung Qu???c ????? xu???t v?? n??i s??? l???p t???c b??o c??o B??? Ch??nh tr??? Trung ????ng ??CSVN, nhanh ch??ng x??c ?????nh danh s??ch nh??n vi??n ??i theo v?? b???t tay l??m c??ng t??c chu???n b???. Nguy???n V??n Linh c??n n??i, n???u t??nh h??nh s???c kh???e cho ph??p th?? ?????ng ch?? Ph???m V??n ?????ng c??ng s??? nh???t ?????nh nh???n l???i m???i c??ng ??i. Sau khi v??? S??? qu??n, ?????i s??? Tr????ng l???p t???c b??o c??o trong n?????c bi???t t??nh h??nh cu???c g???p chi???u nay.

Ng??y 30, trong n?????c th??ng b??o cho S??? qu??n bi???t thu x???p l???ch tr??nh ?????i th??? c???a l???n g???p g??? n??y, ???? l??: s??ng ng??y 3 th??ng 9, chuy??n c?? Vi???t Nam r???i H?? N???i, 1 gi??? tr??a ?????n Th??nh ????, bu???i chi???u l??nh ?????o hai b??n h???i ????m, bu???i t???i ph??a Trung Qu???c m??? ti???c chi??u ????i. S??ng ng??y 4 th??ng 9 ti???p t???c h???i ????m, bu???i chi???u chuy??n c?? Vi???t Nam r???i Th??nh ???? v??? n?????c. Sau khi th???nh th??? v?? ???????c trong n?????c ?????ng ??, ?????i s??? Tr????ng s??? c??ng ????p chuy???n chuy??n c?? Vi???t Nam ??i Th??nh ???? v?? tham gia h???i ????m.

S??ng ng??y 3, t??i ??i xe c???a ?????i s??? Tr????ng ?????n s??n bay qu???c t??? N???i B??i H?? N???i, v???a ????? ti???n ?????i s??? Tr????ng v???a c??ng l?? ????? ti???n ??o??n Nguy???n V??n Linh. Ph??a Vi???t Nam t???t c??? c?? 15 ng?????i ??i chuy???n n??y, ngo??i Nguy???n V??n Linh, ????? M?????i v?? Ph???m V??n ?????ng ra, c??c nh??n vi??n ch??? y???u c??ng ??i c??n c?? Ch??nh V??n ph??ng Trung ????ng ??CSVN H???ng H?? (???y vi??n Trung ????ng ?????ng), Tr?????ng Ban ?????i ngo???i Trung ????ng ??CSVN Ho??ng B??ch S??n (U??? vi??n Trung ????ng ?????ng), Th??? tr?????ng th??? nh???t B??? Ngo???i giao ??inh Nho Li??m (U??? vi??n Trung ????ng ?????ng), c??n l???i l?? c??c nh??n vi??n c??ng t??c. Khi xe c???a ?????i s??? Tr????ng t???i g???n s??n bay th?? th???y m???t xe con ki???u b??nh th?????ng m??u ??en ch???y sau xe ch??ng t??i, ngo???nh l???i nh??n, v?? xe kh??ng treo m??n c???a n??n c?? th??? th???y r?? ng?????i ng???i b??n trong l?? Nguy???n V??n Linh, b??n c???nh ng?????i l??i xe c?? m???t c??n b??? b???o v???. C?? th??? th???y Nguy???n V??n Linh v???n gi??? t??c phong gi???n d??? nh?? th??? c???a H??? Ch?? Minh. Xe ch??ng t??i l???p t???c ch???y ch???m l???i nh?????ng ???????ng cho xe Nguy???n V??n Linh. T???i s??n bay kh??ng l??m b???t k??? nghi l??? ti???n ????a n??o, ??o??n Nguy???n V??n Linh v?? ?????i s??? Tr????ng l??n m??y bay xong, chuy??n c?? li???n c???t c??nh.

Sau khi t??? Th??nh ???? tr??? v???, ?????i s??? Tr????ng cho ch??ng t??i bi???t cu???c g???p l??nh ?????o hai n?????c ch??? y???u th???o lu???n c??ch gi???i quy???t ch??nh tr??? v???n ????? Campuchia v?? kh??i ph???c quan h??? b??nh th?????ng Trung Qu???c ??? Vi???t Nam. V??? v???n ????? Campuchia, hai b??n ch?? tr???ng b??n v??? th??nh vi??n ???y ban T???i cao c?? quan quy???n l???c l??m th???i Campuchia [SNC], t???c ph????ng ??n ph??n ph???i quy???n l???c sau khi Vi???t Nam r??t qu??n. Ph??a Trung Qu???c ????? xu???t ???y ban n??y g???m 13 th??nh vi??n, ngo??i Sihanouk l??m Ch??? t???ch ra, ch??nh quy???n Phnompenh c??? 6 ?????i bi???u, ph??a l???c l?????ng ch???ng ?????i g???m ba ph??i Campuchia D??n ch??? (t???c Khmer ?????), Ranaridh v?? Son Sann m???i ph??i 2 ?????i bi???u, t???ng c???ng 6 ?????i bi???u. Nguy???n V??n Linh t??? ?? c?? th??? ti???p thu ph????ng ??n n??y c???a ph??a Trung Qu???c; ????? M?????i cho r???ng b???n th??n Sihanouk c??ng thu???c l???c l?????ng ch???ng ?????i, nh?? v???y t??? l??? hai b??n l?? 6 so v???i 7, ph??a l???c l?????ng ch???ng ?????i nhi???u h??n 1 gh???, d??? ??o??n ph??a ch??nh quy???n Phnom Penh kh?? ti???p thu ph????ng ??n n??y; Ph???m V??n ?????ng th?? n??i ph????ng ??n c???a ph??a Trung Qu???c ???? kh??ng c??ng b???ng l???i c??ng kh??ng h???p l??. Cu???i c??ng ph??a Vi???t Nam ?????ng ?? d???a v??o ph????ng ??n c???a ph??a Trung Qu???c ????? l??m c??ng t??c thuy???t ph???c ph??a Phnom Penh.

V??? m???i quan h??? Trung Qu???c ??? Vi???t Nam, hai b??n ?????u c?? th??i ????? nh??n v??? ph??a tr?????c, kh??ng r?? l???i c??c m??n n??? c??. L??nh ?????o hai n?????c ?????u ?????ng ?? d???a theo tinh th???n ???K???t th??c qu?? kh???, m??? ra t????ng lai??? vi???t m???t ch????ng m???i trong m???i quan h??? Trung ??? Vi???t. Khi k???t th??c cu???c g???p, l??nh ?????o hai n?????c ???? k?? k???t ???Bi??n b???n H???i ????m???. T???ng B?? th?? Giang Tr???ch D??n c??n ?? v??? s??u xa tr??ch d???n hai c??u th?? c???a Giang V??nh, nh?? th?? ?????i Thanh: ???????? t???n ki???p ba huynh ????? t???i, t????ng ki???n nh???t ti???u m???n ??n c???u [t???m d???ch : Qua ki???p n???n, anh em c??n ????. G???p nhau c?????i, h???t s???ch ??n th??]???. T???i h??m ???y Nguy???n V??n Linh x??c ?????ng vi???t b???n c??u th??: ???Huynh ????? chi giao s??? ?????i truy???n, o??n h???n kho???nh kh???c h??a v??n y??n, t??i t????ng ph??ng th???i ti???u nhan khai, thi??n t???i t??nh ngh??? h???u tr??ng ki???n.???[3]

????? b???o ?????m cu???c g???p th??nh c??ng, T???nh ???y T??? Xuy??n v?? V??n ph??ng ?????i ngo???i ???? l??m r???t nhi???u c??ng vi???c t??? ch???c v?? chu???n b???. Nghe n??i h??? ???? ph???i ????a ??i n??i kh??c t???t c??? c??c kh??ch tr??? ??? nh?? kh??ch Kim Ng??u, ????? d??nh n??i n??y ????n c??c v??? kh??ch Vi???t Nam ??? trong hai ng??y h???i ????m. ?????ng th???i hai b??n Trung Qu???c ??? Vi???t Nam th????ng l?????ng gi??? b?? m???t v??? cu???c h???i ????m n??y, kh??ng ph??t b???t c??? tin t???c n??o ra b??n ngo??i.

16 ch??? v??ng c???a m???i quan h??? Trung Qu???c ???Vi???t Nam

M???t n??m sau cu???c g???p Th??nh ????, th??ng 11 n??m 1991, t??n T???ng B?? th?? ??CSVN ????? M?????i v?? t??n Ch??? t???ch H???i ?????ng B??? tr?????ng V?? V??n Ki???t th??m Trung Qu???c. L??nh ?????o hai n?????c ra Th??ng c??o chung, tuy??n b??? th???c hi???n b??nh th?????ng h??a quan h??? Trung Qu???c ??? Vi???t Nam.

Th??ng 2-1999 l??nh ?????o Trung Qu???c ??? Vi???t Nam ra ???Tuy??n b??? chung??? x??c ?????nh b??? khung ph??t tri???n m???i quan h??? hai n?????c trong th??? k??? m???i, n??i t??m t???t l?? 16 ch??? ??????n ?????nh l??u d??i, h?????ng t???i t????ng lai, l??ng gi???ng h???u ngh???, h???p t??c to??n di???n???. C??c quan ch???c v?? h???c gi??? Vi???t Nam n??i ????y l?? ???16 ch??? v??ng???.

Th??ng 7 v?? th??ng 11 n??m 2005, l??nh ?????o c???p cao hai n?????c Trung Qu???c ??? Vi???t Nam ??i th??m l???n nhau, l??m phong ph?? h??n n???a n???i h??m c???a ???16 ch??????, kh??ng ng???ng n??ng cao m???i quan h??? l??ng gi???ng h???u h???o v?? h???p t??c to??n di???n l??n m???c ????? m???i, khi???n cho hai qu???c gia v?? nh??n d??n hai n?????c m??i m??i l??m l??ng gi???ng t???t, b???n b?? t???t, ?????ng ch?? t???t, ?????i t??c t???t, ????nh d???u m???i quan h??? ngo???i giao h???u h???o Trung Qu???c ??? Vi???t Nam ???????c ?????y l??n m???t ch???ng ???????ng m???i.

Ngu???n: T???p ch?? Trung Qu???c ??????????????????(?????ng s??? tung ho??nh)[4] b???n ??i???n t??? ng??y 26-8-2014. M???t b???n c???a b??i vi???t c?? ????ng tr??n m???ng China.com.

???????????????

[1] T??c gi??? b??i vi???t n??y c?? l??? l?? L?? Gia Trung, t???ng 4 l???n l??m vi???c ??? ?????i s??? qu??n Trung Qu???c t???i Vi???t Nam, l???n cu???i c??ng l??m ?????i s???. L?? h???c ti???ng Ph??p t???i Trung Qu???c, ti???ng Vi???t t???i ??H T???ng h???p H?? N???i, l?? t??c gi??? s??ch H??? Ch?? Minh, m???t cu???c ?????i huy???n tho???i xu???t b???n n??m 2011 ??? Trung Qu???c (ND).

[2] B???nh Meniere l?? m???t r???i lo???n ??? tai trong, g??y ra ch??ng m???t v?? ?? tai (ND).

[3] Ch??ng t??i ??o??n ??ng Nguy???n V??n Linh vi???t 4 c??u n??y b???ng ti???ng Vi???t, ????y ch??? l?? l???i d???ch c???a ph??a Trung Qu???c ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. D???ch ng?????c l???i t???t nhi??n kh??ng ????ng v???i nguy??n v??n ti???ng Vi???t. T???m d???ch ??: T??nh anh em truy???n bao ?????i, trong kho???nh kh???c m???i o??n h???n tan th??nh m??y kh??i, khi g???p nhau n??? n??? c?????i, x??y ?????p l???i t??nh h???u ngh??? mu??n ?????i (ND).

[4] T???p ch?? ????????ng s??? tung ho??nh??? ra ?????i n??m 1988, do Ph??ng Nghi??n c???u l???ch s??? ?????ng c???a T???nh ???y Li??u Ninh, Ban T??? ch???c T???nh ???y Li??u Ninh, C???c L??o c??n b??? T???nh ???y Li??u Ninh ph??? tr??ch; t???p ch?? ra h??ng th??ng, c?? t??nh ch???t t???ng h???p v?? th??ng t???c, ???????c ph??t h??nh c??ng khai cho b???n ?????c trong v?? ngo??i Trung Qu???c. (ND)
P/v Theo Nghi??n c???u qu???c t???

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay3,011
  • Tháng hiện tại43,007
  • Tổng lượt truy cập6,185,997
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây