Nh???ng ai s??? v??o ???t??? tr?????? t???i ?????i h???i ?????ng 2021?

Thứ hai - 08/07/2019 22:29
?????i h???i ?????i bi???u To??n qu???c c???a ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam ???????c t??? ch???c N??m n??m m???t l???n, n?? ???????c v?? nh?? m???t ng???n h???i ????ng c???a h??? th???ng ch??nh tr??? m???t ?????ng t???i Vi???t Nam. M???i l???n ?????i h???i, ?????ng l???i n??? l???c ???tr??nh l??ng??? m???t th??? h??? l??nh ?????o m???i ch???t l?????ng mang ?????m h??m ?? ????????i m???i???.
T??c gi???: Tr????ng Xu??n Danh
?????i h???i ?????i bi???u To??n qu???c c???a ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam ???????c t??? ch???c N??m n??m m???t l???n, n?? ???????c v?? nh?? m???t ng???n h???i ????ng c???a h??? th???ng ch??nh tr??? m???t ?????ng t???i Vi???t Nam. M???i l???n ?????i h???i, ?????ng l???i n??? l???c ???tr??nh l??ng??? m???t th??? h??? l??nh ?????o m???i ch???t l?????ng mang ?????m h??m ?? ????????i m???i???. K??? t??? nh???ng ng??y ?????u n??m tr?????c ?????i H???i cho ?????n nh???ng H???i ngh??? Trung ????ng cu???i c??ng tr?????c khi ???ch???t??? c??c nh??n v???t ??? t???ng cao nh???t, ch??? ????? nh??n s??? lu??n s??i ?????ng, thu h??t ???????c s??? ch?? ?? ?????c bi???t c???a d?? lu???n.
C?? th??? c??n qu?? s???m ????? ????a ra c??c nh???n ?????nh hay d??? ??o??n v??? gi??n l??nh ?????o ch??? ch???t m???i t???i ?????i h???i ?????ng XIII, (d??? ki???n di???n ra v??o th??ng 1/2021). Nh??ng ngay t??? b??y gi??? ch??ng ta c?? th??? d???a tr??n c??c d??? li???u ???c???ng??? nh?? c??c quy ?????nh ???th??nh v??n??? ???????c ?????ng ban h??nh v??? l???a ch???n nh??n s???, c???u tr??c h??? th???ng l???a ch???n t??? tr??n xu???ng theo truy???n th???ng v???n c??n ???n ?????nh, v?? cu???i c??ng l?? c??c quy ?????c ???b???t th??nh v??n??? ????? ????a ra nh???ng ph??n t??ch, ph??n ??o??n c?? b???n.
Kh??ng th??? ph??? nh???n r???ng c??c ?????i h???i k??? t??? hai th???p ni??n tr??? l???i ????y s??? d??n ch??? trong ?????ng ???? ???????c gia t??ng m???nh m???, ?????c bi???t ?????i v???i v???n ????? chu???n b??? nh??n s??? ch??? ch???t cho m???i k?? ?????i h???i. C??c quy ?????nh, ti??u ch??, ti??u chu???n v??? c??c v??? tr?? nh??n s??? ch??? ch???t c???a ?????ng ???????c ban h??nh chi ti???t. C??c th??ng tin v??? nh??n s??? ch??? ch???t, quy tr??nh b??? phi???u ?????u ???????c c??ng khai t???i ??a. ???? s??? l?? nh???ng y???u t??? quan tr???ng ????? c??c ph??n t??ch v?? ph??n ??o??n tr??? n??n ch???t l?????ng h??n.
B??? Ch??nh tr??? v?? ba nh??m th??? h???
B??? ch??nh tr??? ?????i h???i kh??a XII c?? 19 ng?????i nh??ng hi???n nay ch??? c??n 16 ???y vi??n l??m vi???c. Theo c??c quy ?????nh v??? ????? tu???i, ch??ng t??i t???m th???i chia l??m ba nh??m.
Nh??m th??? Nh???t l?? nh???ng ng?????i qu?? tu???i t??i c??? ???y vi??n B??? Ch??nh tr??? theo quy ?????nh, v?? ph???i r???i v??? tr?? sau ?????i h???i XIII (tr??n 65 tu???i v??o ng??y b???u c??? ?????i h???i), t???m g???i l?? nh??m ???B??? T??m??? bao g???m T???ng b?? th??, Ch??? t???ch n?????c v?? 7 ng?????i sinh v??o nh???ng n??m 1953, 1954, 1955. C??? th???, nh??m n??y g???m Ch??? t???ch n?????c Nguy???n Ph?? Tr???ng (SN 1944), Th??? t?????ng Nguy???n Xu??n Ph??c (SN 1954), b?? Nguy???n Th??? Kim Ng??n Ch??? t???ch Qu???c h???i (SN 1954), ??ng Tr???n Qu???c V?????ng, Th?????ng tr???c Ban b?? th??, (SN 1953), b?? T??ng Th??? Ph??ng, ph?? Ch??? t???ch th?????ng tr???c Qu???c h???i (SN 1954), ??ng Tr????ng H??a B??nh Ph?? Th??? t?????ng th?????ng tr???c (SN 1955), ??ng Ng?? Xu??n L???ch B??? tr?????ng Qu???c ph??ng (1954), v?? ??ng Nguy???n Thi???n Nh??n, B?? th?? TP HCM (SN 1953).

Nh?? v???y ???B??? T??m??? v??? nguy??n t???c s??? kh??ng t??i c??? ?????i h???i kh??a XIII (chi???m 50% s??? l?????ng ???y vi??n B??? ch??nh tr??? hi???n nay) t????ng ?????i ph?? h???p v???i nguy??n t???c k??? c???n.
Nh??m th??? Hai g???m S??u ???y vi??n B??? Ch??nh tr???, l?? nh??m theo quy ?????nh ???????c c?? c???u t??i c???, (d?????i 65 tu???i v??o ng??y b???u c??? ?????i h???i XIII) sinh v??o c??c n??m 1957, 1958, 1959 t???m g???i l?? nh??m ???B??? S??u???. C??? th??? bao g???m, ??ng Ph???m Minh Ch??nh, tr?????ng ban T??? ch???c T?? (SN 1958), b?? Tr????ng Th??? Mai, tr?????ng ban D??n v???n (SN 1958), ??ng Ph???m B??nh Minh, Ph?? Th??? t?????ng, B??? tr?????ng Ngo???i giao (SN 1959), ??ng V????ng ????nh Hu???, Ph?? Th??? t?????ng Ch??nh ph??? (SN 1957), ??ng T?? L??m B??? tr?????ng C??ng an (SN 1957), ??ng Ho??ng Trung H???i, B?? th?? H?? N???i (SN 1959).
Nh??m th??? Ba l?? nh??m sinh t??? n??m 1961 tr??? v??? sau, t???m g???i l?? ???Nh??m 2026???, t???c l?? nh??m kh??ng nh???ng t??i c??? ??? nhi???m k?? ?????i h???i XIII, m?? c??n ????? tu???i ????? t??i c??? v??o nhi???m k?? ?????i h???i XIV (2026), bao g???m hai ??ng l?? V?? V??n Th?????ng tr?????ng ban Tuy??n gi??o T?? (SN 1970) v?? ??ng Nguy???n V??n B??nh, (SN 1961) tr?????ng ban Kinh t??? T??.
Ai s??? l?? T???ng B?? th???
Trong tr?????ng h???p T???ng B?? th?? Ch??? t???ch n?????c Nguy???n Ph?? Tr???ng kh??ng t??i c??? ?????i h???i XIII, ch??ng ta b???t ?????u ti???n h??nh ???di???n d???ch??? c???a Quy ?????nh 90-Q??/TW v??? ???Ti??u chu???n ch???c danh, ti??u ch?? ????nh gi?? c??n b??? thu???c di???n Ban ch???p h??nh T??, B??? Ch??nh tr???, Ban B?? th?? qu???n l????? ???????c ban h??nh ng??y 4.8.2017. ??o???n quy ?????nh ch???c danh T???ng B?? th?? ngo??i c??c ti??u ch?? chung c?? m???t ??i???u ki???n ?????c bi???t, ???ng c??? vi??n ph???i ???c?? n??ng l???c l??nh ?????o, ??i???u h??nh Ban Ch???p h??nh Trung ????ng, B??? Ch??nh tr???, Ban B?? th?????. Trong c??c phi??n h???p c???a Ban ch???p h??nh T?? hi???n nay ngo??i T???ng B?? th?? ch??? c?? Ba ch???c danh l?? Th??? t?????ng, Ch??? t???ch n?????c, Ch??? t???ch Qu???c h???i, v?? Th?????ng tr???c Ban b?? th?? ???????c ph??p ng???i Ch??? t???a v?? ??i???u h??nh phi??n h???p.
Trong l???ch s??? v?? theo truy???n th???ng k??? t??? th???i T???ng b?? th?? L?? Du???n t???i ?????i h???i VI (1986), c??c nh??n v???t ph???i n???m gi??? v??? tr?? t??? Th?????ng tr???c ban b?? th?? tr??? l??n cho ?????n c??c v??? tr?? cao nh???t m???i c?? kh??? n??ng k??? c???n tr??? th??nh T???ng b?? Th??.
C??? th??? ??? ????y, t???i ?????i h???i VI (1986) l?? ??ng Nguy???n V??n Linh, tr?????c ???? ??ng l?? Th?????ng tr???c Ban b?? th??, ?????i h???i VII (1991) ??ng ????? M?????i, tr?????c ???? l?? Ch??? t???ch H???i ?????ng B??? tr?????ng (t????ng ??????ng Th??? t?????ng hi???n nay), ?????i h???i VIII (1996) ??ng ????? M?????i ti???p t???c t??i c???. T???i H???i ngh??? T?? th??ng 12/1997, Ban Ch???p h??nh T.?? ???? b???u ??ng L?? Kh??? Phi??u l??m T???ng b?? th??, ??ng L?? Kh??? Phi??u l??c ???? l?? Th?????ng V??? B??? ch??nh tr???, m???t trong b???n v??? tr?? cao nh???t, sau T???ng b?? th?? ????? M?????i. ?????i h???i IX (2001), l?? ??ng N??ng ?????c M???nh, tr?????c ???? ??ng l?? Ch??? t???ch Qu???c h???i, ?????i h???i X (2006) ??ng N??ng ?????c M???nh ti???p t???c t??i c???. ?????i h???i XI (2011) l?? ??ng Nguy???n Ph?? Tr???ng, ??ng l??c ???? l?? Ch??? t???ch Qu???c h???i, ?????i h???i XII (2016), ??ng Nguy???n Ph?? Tr???ng ti???p t???c t??i c???.

V???i Quy ?????nh v??? ch???c danh T???ng B?? th??, v?? theo l???ch s??? l???a ch???n c??c v??? tr?? quy???n l???c nh???t t??? tr??n xu???ng ???????c ???truy???n th???ng h??a??? k??? t??? th???i T???ng b?? th?? L?? Du???n, th?? hi???n nay c??c ??ng Nguy???n Xu??n Ph??c, b?? Nguy???n Th??? Kim Ng??n, v?? ??ng Tr???n Qu???c V?????ng hi???n s??? c?? nhi???u l???i th???.
Tuy nhi??n trong ba ng?????i, th?? b?? Nguy???n Th??? Kim Ng??n c?? v??? nh?? kh??ng ???????c truy???n th???ng hay l???ch s??? ?????u ??i???, v?? trong l???ch s??? c??ng nh?? theo truy???n th???ng ?????ng ch??a c?? T???ng b?? th?? n??o l?? n???. Ngo??i ra T???ng b?? th?? qua t???t c??? c??c th???i k?? c??ng ?????u l?? ng?????i mi???n Trung v?? mi???n B???c.
X??t tr??n nh??ng quy ?????c b???t th??nh v??n ???? th?? hi???n nay m???i c???p m???t ??ang ????? d???n v??? b??? ????i hai ??ng Nguy???n Xu??n Ph??c v?? ??ng Tr???n Qu???c V?????ng.
V???i c??c ti??u ch??, ??????? kinh qua v?? ho??n th??nh xu???t s???c nhi???m v??? ??? ch???c danh b?? th?? t???nh ???y, th??nh ???y ho???c tr?????ng ban, b???, ng??nh Trung ????ng; tham gia B??? Ch??nh tr??? tr???n m???t nhi???m k??? tr??? l??n (tr?????ng h???p ?????c bi???t do Ban Ch???p h??nh Trung ????ng quy???t ?????nh), cho th???y vi???c quy ?????nh ???ng c??? vi??n T???ng B?? th?? ph???i ?????i ?????a ph????ng??? hay tham gia tr???n m???t nhi???m k?? B??? Ch??nh tr??? ???? kh??ng c??n ???c???ng??? nh?? tr?????c.
Nh??m ???T??? tr?????? v?? ???n s??? ???mi???n Nam???
Vi???c ?????ng ch??a c?? ch??? t????ng nh???t th??? h??a hai ch???c danh T???ng B?? th?? v?? Ch??? t???ch n?????c, n??n ?????n ?????i h???i XIII, kh??? n??ng cao ch??ng ta l???i ch???ng ki???n s??? quay l???i c???a c???u tr??c b???n ch???c danh ch??? ch???t (th?????ng g???i l?? ???T??? tr??????).
V???y nh???ng ai c?? kh??? n??ng ti???n ?????n nh???ng chi???c gh??? c??n l???i trong ???T??? tr?????? bao g???m Ch??? t???ch N?????c, Th??? t?????ng Ch??nh ph??? v?? Ch??? t???ch Qu???c h???i.

Quy ?????nh 90-Q??/TW ?????i v???i ch???c danh Ch??? t???ch N?????c ?????u c?? c??c ti??u ch?? chung c??? th??? bao g???m uy t??n (???????c hi???u l?? kh??ng b??? c??c k??? lu???t v??? ?????ng, ho???c m???c ????? t??n nhi???m cao trong B??? ch??nh tr??? ???? ???????c b??? phi???u), n??ng l???c n???i tr???i, l??nh v???c c??ng t??c. N???u ?????p??? c??c ti??u ch?? chung cho nh??m ???B??? S??u???, v?? ???nh??m 2026??? th?? c??? 8 v??? tr?? t??i c???a B??? ch??nh tr??? ?????u c?? c?? h???i ngang nhau. Tuy nhi??n theo ti??u ch?? c???a ch???c danh n??y l?? ???kinh qua v?? n???i tr???i trong c??c l??nh v???c c??ng t??c an ninh, ?????i ngo???i, t?? ph??p..,??? th?? ba ??ng Ph???m B??nh Minh, Ph?? Th??? t?????ng, B??? tr?????ng Ngo???i giao, ??ng T?? L??m B??? Tr?????ng C??ng an, v?? ??ng Ph???m Minh Ch??nh, Tr?????ng ban T??? ch???c T?? s??? c?? l???i th??? h??n.
?????i v???i ch???c danh Th??? t?????ng, ngo??i c??c ti??u ch?? chung, theo l???ch s??? v?? truy???n th???ng t???t c??? c??c Th??? t?????ng hay Ch??? t???ch H???i ?????ng B??? tr?????ng (tr?????c ????y) k??? t??? th???i Th??? t?????ng Ph???m V??n ?????ng ?????u tr?????ng th??nh t??? Ph?? Th??? t?????ng. ???? l?? c??c ??ng Ph???m H??ng, ????? M?????i, V?? V??n Ki???t, Phan V??n Kh???i, Nguy???n T???n D??ng v?? Nguy???n Xu??n Ph??c. ??i???u n??y th??? hi???n ti??u ch?? cho vi???c ch???n l???a nh??n s??? Th??? t?????ng ?????t y???u t??? ???kinh nghi???m trong ??i???u h??nh b??? m??y H??nh ph??p??? l??n h??ng ?????u.
Nh?? v???y c??c l???i th??? s??? thu???c v??? c??c Ph?? th??? t?????ng hi???n nay, ??ng Tr????ng H??a B??nh, ??ng Ph???m B??nh Minh, v?? ??ng V????ng ????nh Hu???. Hai ??ng Tr???nh ????nh D??ng v?? ??ng V?? ?????c ??am kh??ng tham gia B??? Ch??nh tr???.
Trong Ba Ph?? th??? t?????ng th?? ??ng Tr????ng H??a B??nh sinh n??m 1955 th?? hi???n nay kh??ng ????? ti??u chu???n tu???i ????? t??i c??? B??? Ch??nh tr???, v?? v??? l??nh v???c ph??? tr??ch ??ng c??ng chuy??n tr??ch v??? m???ng n???i ch??nh, t?? ph??p. ??ng Ph???m B??nh Minh ch??? y???u ph??? tr??ch l??nh v???c ?????i ngo???i. ??ng V????ng ????nh Hu???, n???u x??t v??? ti??u ch?? th??? ba trong quy ?????nh ch???c danh Th??? t?????ng l?? c???n ???c?? kh??? n??ng hi???u bi???t s??u, r???ng n???n h??nh ch??nh qu???c gia, kinh t??? ??? x?? h???i ?????t n?????c; kinh t???, ch??nh tr??? th??? gi???i v?? h???i nh???p qu???c t???,??? th?? c?? v??? nh?? l?? ng?????i c?? nhi???u l???i th??? nh???t.
Cu???i c??ng l?? ch???c danh Ch??? t???ch Qu???c h???i, c??? hai nh??m ???B??? S??u??? v?? ???nh??m 2026??? g???m T??m ???y vi??n B??? Ch??nh tr??? c?? th??? t??i c??? ?????u c?? c?? h???i nh?? nhau ????? ti???n ?????n ch???c danh ?????ng ?????u c?? quan L???p ph??p n??y. Tuy nhi??n n???u theo ti??u ch?? c???a ch???c danh Ch??? t???ch Qu???c h???i nh?? ???c?? n??ng l???c n???i tr???i, to??n di???n trong c??c l??nh v???c c??ng t??c, x??y d???ng ph??p lu???t, gi??m s??t th???c thi ph??p lu???t?????? th?? b?? Tr????ng Th??? Mai (SN 1958), Tr?????ng ban D??n V???n hi???n nay ??ang c?? l???i th??? h??n c???.

B?? Mai, t???ng l?? Ch??? nhi???m ???y ban C??c v???n ????? c???a X?? h???i c???a Qu???c h???i, v?? c??ng l?? ???y vi??n Th?????ng v??? Qu???c h???i hai kh??a li???n t??? 2007-2016.
B?? Mai hi???n c??ng l?? m???t trong Ba ng?????i c?? th??m ni??n tham gia Ban ch???p h??nh T?? ch??nh th???c l??u nh???t (Ba kh??a, t??? ?????i h???i X, 2006) trong s??? ???b??? T??m t??i c?????? c??ng v???i hai ng?????i c??n l???i l?? ??ng Ho??ng Trung H???i tham gia ban ch???p h??nh T?? B???n kh??a, t??? ?????i h???i IX (2001) ??ng V????ng ????nh Hu??? t??? ?????i h???i X (2006).

B?? l?? ?????i bi???u Qu???c h???i c?? th??m ni??n cao nh???t trong nh??m ???B??? T??m??? ???y vi??n B??? Ch??nh tr??? c?? kh??? n??ng t??i c??? hi???n nay. N???u kh??ng c?? g?? thay ?????i B?? s??? tham gia l??m ?????i bi???u Qu???c h???i ??t nh???t tr???n 24 n??m (k??? t??? n??m 1997 cho ?????n ?????i h???i 2021) l?? ng?????i tham gia sinh ho???t ngh??? tr?????ng h??n hai th???p k??? li??n t???c.
Cu???i c??ng c???n n??i th??m m???t truy???n th???ng ???b???t th??nh v??n??? c?? t??nh ch???t v??ng mi???n kh?? c?? th??? b??? qua ???? l?? k??? t??? sau n??m 1975, B???n v??? tr?? cao nh???t ch??a bao gi??? v???ng m???t m???t nh??n v???t ?????n t??? Mi???n Nam. B??? Ch??nh tr??? kh??a XII hi???n nay c?? B???n nh??n v???t ?????n t??? Mi???n Nam bao g???m b?? Nguy???n Th??? Kim Ng??n (B???n Tre), ??ng Nguy???n Thi???n Nh??n (Tr?? Vinh), ??ng Tr????ng H??a B??nh (Long An), ??ng V?? V??n Th?????ng (V??nh Long).
Tuy nhi??n trong B???n nh??n v???t tr??n theo quy ?????nh b?? Nguy???n Th??? Kim Ng??n, ??ng Nguy???n Thi???n Nh??n v?? ??ng Tr????ng H??a B??nh ???? qu?? tu???i t??i c??? B??? Ch??nh tr???. Nh??n v???t mi???n Nam theo quy ?????nh ????? tu???i t??i c??? l?? ??ng V?? V??n Th?????ng (SN 1970), Tr?????ng ban Tuy??n gi??o T?? tr?????ng th??nh kh?? tr???, ??ng sinh n??m 1970. V?? v???y vi???c ???T??? tr?????? kh??a XIII c?? ???c?? c???u c???ng??? m???t nh??n v???t ?????n t??? Mi???n Nam hay kh??ng v???n c??n l?? m???t ???n s??? l???n.
Nh??m ???ngo??i T??? Tr??????
Theo nguy??n t???c ?????n h???t Kh??a n??y s??? l?????ng ???y vi??n B??? Ch??nh tr??? v???n c?? th??? ???????c b??? sung ????? ?????t tr??? l???i con s??? 19 nh?? ?????i h???i XII ???? b???u. N???u s??? l?????ng ???y vi??n B??? Ch??nh tr??? tr??? l???i con s??? 19 th?? c??c v??? tr??? ???T??? tr?????? ???????c d??? ki???n cho ?????i h???i XIII nh?? ph??n t??ch ??? tr??n theo ch??ng t??i kh??ng b??? ???nh h?????ng. N?? ch??? ???nh h?????ng ?????i v???i v??? tr?? c???a nh??m ??? d?????i, nh??m ???B??? T??m??? t??i c???.
?????i v???i v??? tr?? Th?????ng tr???c Ban B?? th??, c?? h???i c??ng chia ?????u cho nh??m ???B??? T??m??? ???y vi??n B??? ch??nh tr??? t??i c???. Tuy nhi??n c??c nh??n v???t ??ang ??i???u h??nh c??ng t??c ?????ng hi???n nay ???????c ch?? ?? h??n bao g???m c??c ??ng Ph???m Minh Ch??nh, b?? Tr????ng Th??? Mai, ??ng V?? V??n Th?????ng v?? ??ng Nguy???n V??n B??nh.
V??? tr?? B??? tr?????ng Qu???c ph??ng, n???u ??ng Ng?? Xu??n L???ch kh??ng t??i c???, theo truy???n th???ng k??? c???n s??? l?? m???t nh??n v???t ?????n t??? l???c l?????ng v?? trang l?? B??? Qu???c ph??ng. Hi???n nay trong B??? Ch??nh tr??? v?? Ban B?? th?? ch??? c?? ??ng L????ng C?????ng (SN 1957) B?? th?? T?? ?????ng, c??ng t??c t???i B??? Qu???c ph??ng, ??ng l?? ?????i t?????ng, v?? l?? Ch??? nhi???m T???ng c???c Ch??nh tr???. Nh???ng ng?????i ???ng h??? ??ng ??????ng nhi??n l?? mu???n m???t k???ch b???n l???p l???i nh?? ??? ?????i h???i XI, l??c ???? ??ng Ng?? Xu??n L???ch c??ng l?? B?? th?? T?? ?????ng v?? l?? Ch??? nhi???m T???ng c???c Ch??nh tr???.
V??? tr?? B??? tr?????ng Ngo???i giao n???u ??ng Ph???m B??nh Minh r???i ??i ????? ti???n ?????n m???t v??? tr?? cao h??n sau hai nhi???m k?? ch??ng ta s??? c?? T??n b??? tr?????ng Ngo???i giao. Nh??n v???t n??y theo truy???n th???ng B??? tr?????ng s??? l?? ng?????i t??? B??? n??y, ng?????i ho???t ?????ng ngo???i giao chuy??n nghi???p. Duy nh???t trong qu?? kh??? t???i ?????i h???i X (2006), Ph?? Th??? t?????ng Ph???m Gia Khi??m t??? Ch??nh ph??? sang ki??m B??? tr?????ng B??? Ngo???i giao, do l??c ???? B??? n??y kh???ng ho???ng nh??n s??? (ch??? b???u ???????c m???t ???y vi??n d??? khuy???t Ban ch???p h??nh Trung ????ng, ???? l?? Th??? tr?????ng Ph???m B??nh Minh). B??? Ngo???i giao hi???n c?? hai th??? tr?????ng l?? B??i Thanh S??n v?? L?? Ho??i Trung ?????u l?? Trung ????ng ???y vi??n.
C??c v??? tr?? c??n l???i nh?? c??c Tr?????ng c??c ban ?????ng bao g???m, T??? ch???c, Tuy??n gi??o, D??n v???n, Kinh t???, c??c B??? tr?????ng C??ng an, B?? th??? H?? N???i, TP HCM theo ch??ng t??i v???n c??n l?? ???n s??? cho ?????n khi c???u tr??c c??c v??? tr?? ch??? ch???t b??n tr??n ???n ?????nh.
Theo nguy??n t???c vi???c c?? c???u c??c ???y vi??n B??? ch??nh tr??? ????? b???u t???i ?????i h???i th?????ng nh???m v??o c??c ch???c danh c??? th???, ng?????c l???i c??c ch???c danh ???? ph???i ???????c c?? c???u ???c???ng??? l?? ???y vi??n B??? ch??nh tr??? n???m. Nh?? v???y hai B?? th?? T?? ?????ng hi???n nay l?? ??ng Nguy???n Xu??n Th???ng, Ch??? t???ch H???i ?????ng L?? lu???n T??, v?? ??ng Tr???n C???m T??, Ch??? nhi???m ???y ban Ki???m tra T?? hi???n nay ??ang c?? nhi???u l???i th??? ????? ???ng???i v??o??? chi???c gh??? ???y vi??n B??? ch??nh tr??? k??? ti???p. V?? th?????ng hai v??? tr?? n??y theo truy???n th???ng ?????u ???????c c?? c???u ???c???ng??? ph???i l?? ???y vi??n B??? Ch??nh tr??? n???m.
???Kho???ng tr???ng 6X???
Trong s??? 23 ???y vi??n B??? Ch??nh tr??? v?? Ban B?? th?? hi???n nay, ch??? c?? ba nh??n v???t sinh ??? th??? h??? 6X ???? l?? ??ng Nguy???n V??n B??nh ???y vi??n B??? Ch??nh tr??? (1961), ??ng Tr???n C???m T??, B?? th?? T?? ?????ng (1961), v?? ??ng Tr???n Thanh M???n B?? th?? T?? ?????ng (1962).
??i???u ?????c bi???t l??u ?? ???? l?? hi???n trong B??? Ch??nh tr??? ch??? c?? m???t nh??n v???t duy nh???t ??? th??? h??? 6X ???? l?? ??ng Nguy???n V??n B??nh sinh n??m 1961, ??i???u ???? cho th???y ??ang c?? m???t kho???ng tr???ng th??? h??? cho nh??m l??nh ?????o th??? h??? 6X, hay s??? thi???u v???ng nh???ng l??nh ?????o ch??? ch???t th??? h??? 6X.
??i???u ???? d???n ?????n vi???c ?????i h???i XIV (2026) m???t th??? h??? l??nh ?????o ???6X,7X??? nhi???m k?? B??? Ch??nh tr??? Ban B?? th?? Kh??a n??y n???u ???????c t??i c??? ch??? c??n B???n nh??n v???t l?? c??c ??ng V?? V??n Th?????ng, Nguy???n V??n B??nh, Tr???n C???m T?? v?? Tr???n Thanh M???n. ???? l?? m???t t??? l??? k??? c???n 6X kh?? khi??m t???n.
Do v???y ch??ng t??i nh???n ?????nh t???i ?????i h???i XIII ch??? y???u s??? l?? s??? b??? sung ???th??? h??? tu???i t??? gi???a cho ?????n cu???i 6X??? cho B??? Ch??nh tr??? v?? Ban B?? th?? ????? ?????m b???o v???ng ch???c nguy??n t???c k??? th???a c??c th??? h??? l??nh ?????o.
Theo nh?? ph??n t??ch tr??n ????y c??ng v???i truy???n th???ng th??m ni??n v?? k??? th???a l??nh ?????o n???u kh??ng c?? g?? thay ?????i, c??c ??ng V?? V??n Th?????ng, Nguy???n V??n B??nh, ??ng Tr???n C???m T??, v?? Tr???n Thanh M???n, s??? ti???n ?????n nh???ng v??? tr??? cao nh???t trong h??? th???ng quy???n l???c t???i ?????i h???i XIV (2026).

Nghi??n c???u Qu???c t??? g???i b???n b??o


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay3,011
  • Tháng hiện tại42,950
  • Tổng lượt truy cập6,185,940
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây