Nh??n t??? Trung Qu???c trong th??ch th???c ph??t tri???n h??? t???ng t???i Vi???t Nam

Thứ ba - 08/10/2019 23:06
V??o ng??y 24 th??ng 9 n??m 2019, B??? Giao th??ng V???n t???i Vi???t Nam ???? th??ng b??o h???y s?? tuy???n ?????u th???u qu???c t??? r???ng r??i cho t??m ??o???n c???a d??? ??n ???????ng cao t???c B???c ??? Nam, v???n s??? ???????c x??y d???ng theo m?? h??nh X??y d???ng-V???n h??nh-Chuy???n giao (BOT). Quan tr???ng h??n, B??? ???? quy???t ?????nh lo???i c??c nh?? ?????u t?? n?????c ngo??i,
Nh??n t??? Trung Qu???c trong th??ch th???c ph??t tri???n h??? t???ng t???i Vi???t Nam

Nh??n t??? Trung Qu???c trong th??ch th???c ph??t tri???n h??? t???ng t???i Vi???t Nam

Print Friendly, PDF & Email

T??c gi???: L?? H???ng Hi???p

V??o ng??y 24 th??ng 9 n??m 2019, B??? Giao th??ng V???n t???i Vi???t Nam ???? th??ng b??o h???y s?? tuy???n ?????u th???u qu???c t??? r???ng r??i cho t??m ??o???n c???a d??? ??n ???????ng cao t???c B???c ??? Nam, v???n s??? ???????c x??y d???ng theo m?? h??nh X??y d???ng-V???n h??nh-Chuy???n giao (BOT). Quan tr???ng h??n, B??? ???? quy???t ?????nh lo???i c??c nh?? ?????u t?? n?????c ngo??i, thay v??o ???? s??? t??? ch???c m???i s?? tuy???n m???i v???i nh???ng ti??u ch?? th???p h??n ch??? d??nh cho c??c nh?? ?????u t?? trong n?????c v??o n??m sau.

D?? quy???t ?????nh n??y s??? l??m ch???m ti???n ????? th???c hi???n d??? ??n quan tr???ng n??y nh??ng n?? nh??n chung ???? ???????c c??ng ch??ng Vi???t Nam hoan ngh??nh. M???t s??? nh?? b??nh lu???n th???m ch?? c??n cho r???ng ????y c?? l??? l?? ???quy???t ?????nh t???t nh???t??? t??? tr?????c t???i  nay c???a B??? tr?????ng Giao th??ng V???n t???i Nguy???n V??n Th???, ng?????i ???? ?????i m???t v???i nhi???u ch??? tr??ch v??? n??ng l???c c??ng nh?? t??nh  tr???ng tham nh??ng tr??n lan trong l??nh v???c ph??t tri???n c?? s??? h??? t???ng giao th??ng.

Kh??ng c?? g?? ????ng ng???c nhi??n khi Trung Qu???c d?????ng nh?? l?? m???t nh??n t??? ch??nh d???n t???i quy???t ?????nh n??y c??ng nh?? th??i ????? ???ng h??? c???a c??ng ch??ng Vi???t Nam. M???t n???a trong s??? kho???ng s??u m????i nh?? ?????u t?? ???? g???i h??? s?? s?? tuy???n ?????n t??? Trung Qu???c, l??m t??ng tri???n v???ng c??c nh?? ?????u t?? Trung Qu???c s??? gi??nh ???????c h???u h???t c??c h???p ?????ng BOT n??y. ??i???u n??y ???? t???o c???m gi??c b???t an trong s??? c??c quan ch???c c??ng nh?? c??ng ch??ng Vi???t Nam.

Th??? nh???t, c??c nh?? th???u Trung Qu???c c?? uy t??n r???t th???p ??? Vi???t Nam. H??? n???i ti???ng v?? th?????ng ch???m ti???n ?????, ?????i v???n v?? c?? ch???t l?????ng x??y d???ng k??m ??? nhi???u d??? ??n kh??c nhau, b??n c???nh nh???ng v???n ????? kh??c. Tuy???n t??u ??i???n C??t Linh ??? H?? ????ng ??? H?? N???i, ???????c t??i tr??? b???i c??c kho???n vay t??? Trung Qu???c v?? ???????c x??y d???ng b???i m???t nh?? th???u Trung Qu???c, l?? m???t v?? d??? ??i???n h??nh. D??? ??n ban ?????u ???????c l??n k??? ho???ch ho??n th??nh v??o n??m 2013, nh??ng ?????n th??ng 10 n??m 2019, ng??y ho??n th??nh c???a d??? ??n v???n c??n m?? m???t. Chi ph?? d??? ??n c??ng ???? t??ng h??n g???p ????i, t??? m???c 377 tri???u ???? la M??? l??n m???c 771 tri???u ???? la. ???? c?? m???t v??i tai n???n x???y ra trong qu?? tr??nh x??y d???ng v?? h??? s?? an to??n ????ng ng??? c???a d??? ??n hi???n ??ang l?? m???t trong nh???ng v???n ????? ch??nh khi???n d??? ??n ch??a ???????c nghi???m thu ????? ????a v??o ho???t ?????ng.

Th??? hai, ???? c?? nh???ng lo ng???i cho r???ng n???u ???????c x??y d???ng v?? v???n h??nh b???i c??c nh?? ?????u t?? Trung Qu???c, c??c d??? ??n BOT n??y s??? g??y ra s??? b???t m??n trong nhi???u ng?????i Vi???t Nam n???u x??t t??nh c???m ch???ng Trung Qu???c ??ang ??? m???c cao c???a ng?????i d??n. C??c d??? ??n BOT t???i Vi???t Nam ???? v???p ph???i nhi???u cu???c bi???u t??nh ph???n ?????i trong nh???ng n??m g???n ????y, ch??? y???u l?? do v???n ????? l??? ph?? ho???c ??i???m ?????t c??c tr???m thu ph?? b???t h???p l??. T??nh  tr???ng n??y, c???ng v???i y???u t??? Trung Qu???c, c?? th??? khi???n d??? ??n tr??? th??nh m???t m???c ti??u m???i c???a c??c cu???c bi???u t??nh ph???n ?????i c???a c??ng ch??ng, t???o ra c??c ??i???m n??ng ch??nh tr??? ti???m t??ng m?? ch??nh ph??? Vi???t Nam kh??ng mu???n g???p ph???i.

Cu???i c??ng, v???i vi???c Trung Qu???c t??m c??ch m??? r???ng ph???m vi ???nh h?????ng kinh t??? v?? ?????a chi???n l?????c th??ng qua ?????u t?? c?? s??? h??? t???ng qu???c t??? nh?? S??ng ki???n ??????V??nh ??ai v?? Con ???????ng, gi???i ch???c Vi???t Nam d?????ng nh?? th???y c???n ph???i c???nh gi??c tr?????c s??? tham gia c???a c??c nh?? ?????u t?? Trung Qu???c v??o c??c d??? ??n c?? s??? h??? t???ng, ?????c bi???t l?? nh???ng d??? ??n c?? t??c ?????ng an ninh qu???c gia quan tr???ng nh?? ???????ng cao t???c B???c ??? Nam. Vi???c Trung Qu???c li??n t???c vi ph???m v??ng ?????c quy???n kinh t??? v?? th???m l???c ?????a c???a Vi???t Nam ??? Bi???n ????ng k??? t??? ?????u th??ng 7 t???i nay c??ng l??m t??ng th??m m???i lo ng???i c???a H?? N???i v??? vi???c cho ph??p c??c c??ng ty Trung Qu???c tham gia ?????u th???u d??? ??n.

Vi???c h???y b??? s?? tuy???n ?????u th???u cho d??? ??n l??m n???i b???t v???n ????? nan gi???i c???a Vi???t Nam trong vi???c kh???c ph???c n??t th???t c?? s??? h??? t???ng ????? th??c ?????y t??ng tr?????ng kinh t??? trong khi ch???ng l???i nh???ng ???nh h?????ng kinh t??? v?? an ninh kh??ng mong mu???n t??? Trung Qu???c. V?? Vi???t Nam c???n ngu???n v???n t?? nh??n v?? chuy??n m??n k??? thu???t ????? x??y d???ng d??? ??n m???t c??ch k???p th???i v?? hi???u qu???, vi???c d??nh ri??ng d??? ??n cho c??c nh?? ?????u t?? trong n?????c khi???n t??nh h???p l?? v??? m???t kinh t??? c???a quy???t ?????nh n??y b??? nghi ng???.

M???c d?? c??c c??ng ty Vi???t Nam kh??ng thi???u chuy??n m??n k??? thu???t, vi???c ?????m b???o ????? ngu???n v???n ????? t??i tr??? cho vi???c x??y d???ng d??? ??n l?? c??? m???t v???n ?????. Trong s??? m?????i m???t ??o???n c???a d??? ??n, ch??? c?? ba ??o???n ???????c x??y d???ng b???i ng??n s??ch nh?? n?????c, t??m ??o???n c??n l???i s??? d???a v??o ngu???n v???n t?? nh??n. H???u h???t c??c c??ng ty x??y d???ng c???a Vi???t Nam kh??ng c?? ????? v???n ????? tham gia x??y d???ng th???m ch?? c??? c??c ??o???n ng???n nh???t c???a d??? ??n, v???n c?? t???ng chi ph?? d??? ki???n kho???ng 4,3 t??? ???? la. Vi???c ??i vay t??? c??c ng??n h??ng ?????a ph????ng s??? kh?? kh??n do c??c ng??n h??ng kh??ng m???n m?? v???i c??c d??? ??n c?? s??? h??? t???ng BOT, ch??? y???u l?? do t??nh hi???u qu??? th???p v?? c??c tai ti???ng g???n li???n v???i c??c d??? ??n t????ng t??? ???? ??i v??o ho???t ?????ng. N???u c??c nh?? ?????u t?? Trung Qu???c v?? c??c n?????c kh??c ???????c ph??p tham gia ?????u th???u d??? ??n, t??? m??nh ho???c li??n danh v???i c??c nh?? ?????u t?? trong n?????c, th?? Vi???t Nam s??? d??? gi???i quy???t b??i  to??n ngu???n v???n h??n nhi???u.

C??u chuy???n v??? d??? ??n ???????ng cao t???c B???c ??? Nam c???a Vi???t Nam l?? m???t v?? d??? minh h???a cho v???n ????? nan gi???i c???a c??c n?????c ??ang ph??t tri???n trong vi???c c??n b???ng gi???a nhu c???u ph??t tri???n v?? c??c m???i quan t??m an ninh, ?????c bi???t l?? trong vi???c xem x??t c??c kho???n vay v?? ?????u t?? t??? Trung Qu???c. Trong khi nhi???u qu???c gia ???? ch???n ph??t tri???n, Vi???t Nam ???? ??u ti??n an ninh h??n, nh?? ???? th???y trong tr?????ng h???p d??? ??n n??y c??ng nh?? vi???c tri???n khai m???ng 5G, theo ???? H?? N???i ???? lo???i tr??? Huawei.

V???i t??nh tr???ng thi???u v???n, h???u qu??? tr?????c m???t t??? quy???t ?????nh c???a Vi???t Nam s??? l?? s??? ch???m tr??? trong vi???c tri???n khai d??? ??n. Nh??ng v???i t??nh tr???ng hi???n t???i c???a quan h??? Vi???t ??? Trung, c??c l???a ch???n c???a Vi???t Nam l?? r???t h???n ch???. C??c nh?? ho???ch ?????nh ch??nh s??ch nh???y c???m v??? an ninh c???a Vi???t Nam d?????ng nh?? tin r???ng cho d?? ph?? t???n kinh t??? ti???m t??ng l?? g?? th?? trong ???ng x??? v???i Trung Qu???c, ???ch???m m?? ch???c??? bao gi??? c??ng l?? c??ch ti???p c???n t???t h??n.

L?? H???ng Hi???p l?? Nghi??n c???u vi??n ch??nh t???i Vi???n ISEAS ??? Yusof Ishak Institute, Singapore.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay2,209
  • Tháng hiện tại34,647
  • Tổng lượt truy cập9,408,814
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây