Nh???n h???i l??? t???i 3 tri???u USD 'x??a nay ch??a t???ng c??'

Thứ ba - 03/09/2019 21:20
Tr??nh b??y b??o c??o c???a Ch??nh ph??? v??? c??ng t??c ph??ng, ch???ng t???i ph???m n??m 2019 t???i phi??n h???p, Th??? tr?????ng B??? C??ng an L?? Qu?? V????ng cho bi???t t??? ng??y 1.10.2018 - 31.7.2019, c??c l???c l?????ng ch???c n??ng ph??t hi???n 14.228 v??? v??? tr???t t??? qu???n l?? kinh t???, 281 v??? v??? tham nh??ng v?? ch???c v???, ??t h??n 0,35% so v???i c??ng k??? n??m 2018.
Nh???n h???i l??? t???i 3 tri???u USD 'x??a nay ch??a t???ng c??'

Nh???n h???i l??? t???i 3 tri???u USD 'x??a nay ch??a t???ng c??'

??ng Nguy???n ?????c S??u, ???y vi??n UBTP n??i, v??? AVG t???i nay b??? can th???a nh???n nh???n h???i l??? t???i 3 tri???u USD th?? x??a nay ch??a t???ng c??.
'?????i bi???u Tr????ng Tr???ng Ngh??a ph??t bi???u t???i phi??n h???p
 /// ???nh: Ho??ng H???i'

?????i bi???u Tr????ng Tr???ng Ngh??a ph??t bi???u t???i phi??n h???p
???nh: Ho??ng H???i
Nh???ng th??ng tin v??? vi???c hai c???u B??? tr?????ng TT-TT Nguy???n B???c Son v?? Tr????ng Minh Tu???n ???? nh???n h??n 3 tri???u USD t??? doanh nghi???p v?? c???p d?????i ???? ???????c ????a ra th???o lu???n t???i phi??n h???p to??n th??? ng??y 3.9 c???a ???y ban T?? ph??p Qu???c h???i.

Ph??t hi???n tham nh??ng ch??a nhi???u

Tr??nh b??y b??o c??o c???a Ch??nh ph??? v??? c??ng t??c ph??ng, ch???ng t???i ph???m n??m 2019 t???i phi??n h???p, Th??? tr?????ng B??? C??ng an L?? Qu?? V????ng cho bi???t t??? ng??y 1.10.2018 - 31.7.2019, c??c l???c l?????ng ch???c n??ng ph??t hi???n 14.228 v??? v??? tr???t t??? qu???n l?? kinh t???, 281 v??? v??? tham nh??ng v?? ch???c v???, ??t h??n 0,35% so v???i c??ng k??? n??m 2018.
B??o c??o m???t s??? ?? ki???n c???a nh??m nghi??n c???u c???a ???y ban T?? ph??p (UBTP) Qu???c h???i v??? b??o c??o n??u tr??n, Ph?? ch??? nhi???m UBTP Nguy???n V??n Pha ????nh gi?? vi ph???m ph??p lu???t v?? t???i ph???m tham nh??ng v???n r???t ph???c t???p, nh???t l?? ???tham nh??ng v???t??? trong c??c c?? quan, nh??n vi??n nh?? n?????c v?? tham nh??ng trong c?? quan c?? ch???c n??ng ph??ng, ch???ng tham nh??ng, g??y b???c x??c trong nh??n d??n, c??ng lu???n. Tuy nhi??n, vi???c ph??t hi???n v???n ch??a ???????c nhi???u v?? gi???m (0,35%) so v???i c??ng k???.
Tham gia ?? ki???n sau ????, ?????i bi???u (??B) Tr????ng Tr???ng Ngh??a (TP.HCM), ???y vi??n UBTP, cho r???ng b??o c??o c??ng t??c ph??ng, ch???ng t???i ph???m c???a Ch??nh ph??? nh???p chung c??c v??? tham nh??ng v???i m???t lo???t t???i ph???m kinh t???, bu??n l???u th?? th???y t???i ph???m tham nh??ng r???t ??t, trong khi t??nh h??nh chung theo nh???n ?????nh c???a nhi???u c?? quan ch???c n??ng v?? c??? tri th?? t???i ph???m tham nh??ng c??n nhi???u.
B??n c???nh ????, theo ??B Ngh??a, m???t s??? v??? ??n ???r???t to??? nh??ng khi ????a ra x??t x??? th?? l???i kh??ng th???y t???i danh v??? tham nh??ng. Theo ??ng Ngh??a, t???i nay ch??? c?? v??? ??n m?? nh??n d??n ??ang ch??? ?????i l?? v??? MobiFone mua 95% c??? ph???n C??ng ty CP nghe nh??n to??n c???u (AVG) th?? th???y kh???i t??? t???i nh???n h???i l???, c??n nhi???u v??? n???m trong di???n Ban Ch??? ?????o T.?? v??? ph??ng ch???ng tham nh??ng ch??? ?????o nh??ng kh??ng th???y h??nh vi tham nh??ng. ???K??? c??? v??? ??n ???????ng d??y ????nh b???c ng??n t??? li??n quan t???i 2 t?????ng c??ng an c??ng kh??ng th???y y???u t??? tham nh??ng n???i l??n. Th???c s??? l?? nh?? v???y, hay kh?? qu?? kh??ng ??i???u tra ra????, ??ng Ngh??a n??u.
Ph??t bi???u sau ????, ??ng Nguy???n ?????c S??u, ???y vi??n UBTP, c??ng cho r???ng nh?? v??? AVG t???i nay b??? can th???a nh???n nh???n h???i l??? t???i 3 tri???u USD th?? x??a nay ch??a t???ng c??. Trong khi ????, ??B Ho??ng V??n H??ng, Ph?? tr?????ng ??o??n chuy??n tr??ch ??o??n ??B Qu???c h???i t???nh Th??i Nguy??n, ????? ngh??? Ch??nh ph??? c???n c?? gi???i ph??p li??n quan t???i ???tham nh??ng v???t??? v?? ????y l?? v???n ????? c??? tri, ng?????i d??n ph???n ??nh r???t nhi???u.

C??ng khai ?????a ph????ng kh??ng thi h??nh ??n h??nh ch??nh

T???i phi??n h???p, tr??nh b??y b??o c??o c???a Ch??nh ph??? v??? c??ng t??c thi h??nh ??n n??m 2019, Th??? tr?????ng B??? T?? ph??p ?????ng Ho??ng Oanh, cho hay t???i 31.7, TAND c??c c???p ???? chuy???n giao cho c??c c?? quan thi h??nh ??n d??n s??? 2.057 b???n ??n h??nh ch??nh ????? theo d??i. T???i nay, c??c c?? quan h??nh ch??nh ???? thi h??nh xong 215 v???, ??ang ti???p t???c thi h??nh 336 v???. Ri??ng ?????i v???i 50 v??? vi???c ng?????i ph???i thi h??nh ??n l?? ch??? t???ch UBND, UBND c??c c???p ???? thi h??nh xong 32 b???n ??n, quy???t ?????nh. B?? Oanh c??ng cho bi???t 90% c??c b???n ??n h??nh ch??nh thu???c l??nh v???c qu???n l?? nh?? n?????c v??? ?????t ??ai n??n r???t ph???c t???p, c???n th???i gian r?? so??t.
????nh gi?? v??? l??nh v???c n??y, ?????i di???n nh??m nghi??n c???u c???a UBTP, Ph?? ch??? nhi???m UBTP Nguy???n C??ng H???ng cho r???ng Ch??nh ph??? ???? c?? bi???n ph??p ch???n ch???nh, kh???c ph???c nh???ng t???n t???i, vi ph???m trong gi???i quy???t v??? ??n h??nh ch??nh, thi h??nh ??n h??nh ch??nh theo quy ?????nh c???a ph??p lu???t. Tuy nhi??n, ??ng H???ng ????nh gi?? t??? l??? thi h??nh ??n h??nh ch??nh t??? ng??y 1.10.2018 - 31.7.2019 ?????t th???p (ch??? 39%), s??? v??? ??n h??nh ch??nh t???n ?????ng ch??a thi h??nh xong t??ng g???p h??n 2 l???n h??n so v???i c??ng k??? n??m 2018. ???????? ngh??? Ch??nh ph??? c???n l??m r?? nguy??n nh??n, nh???t l?? v??? nguy??n nh??n ch??? quan v?? c?? gi???i ph??p quy???t li???t???, ??ng H???ng n??i.
N??u ?? ki???n v??? n???i dung n??y, ??ng Ho??ng V??n H??ng c??ng b??y t??? r???ng ??ng r???t bu???n khi ch??? 39% b???n ??n h??nh ch??nh ???????c thi h??nh trong khi ????ng ra t??? l??? ph???i l?? 100%. ???V???y tr??ch nhi???m ng?????i ?????ng ?????u ??? ????u? Nh???ng b???n ??n c?? hi???u l???c ph??p lu???t l?? thi h??nh ngay, b???t k??? c??ng d??n n??o nh??ng ????y l?? c?? quan c??ng quy???n m?? ????? t??nh tr???ng n??y l?? kh??ng ???n???, ??ng H??ng n??i v?? ????? ngh??? Ch??nh ph??? c???n ph???i c??ng khai nh???ng t???nh n??o kh??ng thi h??nh c??c b???n ??n h??nh ch??nh. Theo Ch??? nhi???m UBTP L?? Th??? Nga, n??m ngo??i, UBTP c??ng ????? ngh??? c??ng khai s??? li???u th?? ch???c ch???n t??? l??? thi h??nh ??n h??nh ch??nh n??m sau s??? cao h??n h???n.

Nhi???u v??? ??n gi???t ng?????i v???i h??nh vi d?? man, t??n b???o

B??o c??o c???a nh??m nghi??n c???u c???a UBTP c??ng ????nh gi?? m???c d?? v??? t???ng th???, t??nh h??nh t???i ph???m n??m 2019 gi???m, tuy nhi??n v???n x???y ra nhi???u v??? gi???t ng?????i v???i h??nh vi d?? man, t??n b???o (gi???t nhi???u ng?????i, gi???t ng?????i v???t x??c, ch???t x??c, ?????t x??c, gi???t ng?????i d???u x??c trong th??ng b?? t??ng...); ?????c bi???t, c?? nhi???u v??? gi???t ng?????i, c??? ?? g??y th????ng t??ch do ?????i t?????ng b??? ???o gi??c v?? s??? d???ng ma t??y t???ng h???p g??y ra, g??y lo l???ng trong nh??n d??n. B??n c???nh ????, s??? v??? x??m h???i tr??? em ???????c ph??t hi???n, x??? l?? nhi???u h??n so v???i c??ng k???, nh??ng t??nh tr???ng b???o h??nh, x??m h???i tr??? em x???y ra ??? nhi???u n??i, nh???t l?? t???i ph???m x??m h???i t??nh d???c tr??? em ti???p t???c gia t??ng, g??y b???c x??c trong x?? h???i. ????ng l??u ?? l?? ?????i t?????ng x??m h???i ph???n l???n l?? ng?????i quen, th???m ch?? l?? ru???t th???t c???a n???n nh??n. ??i???u n??y cho th???y ?????o ?????c x?? h???i, ?????o ?????c gia ????nh xu???ng c???p m???t c??ch ????ng b??o ?????ng.
P/v Theo b??o Thanh ni??n

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay2,283
  • Tháng hiện tại69,860
  • Tổng lượt truy cập6,005,876
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây