Nh?? ngo???i giao k??? c???u c??ng khai ????? ngh??? h???a t??ng thi h??i H??? Ch?? Minh

Chủ nhật - 06/10/2019 06:30
??ng Nguy???n ????nh Bin, nguy??n l?? ???y vi??n Trung ????ng ?????ng kh??a VIII, nguy??n Th??? tr?????ng Th?????ng tr???c B??? Ngo???i giao, c??ng b??? tr??n Facebook l?? th?? ??ng g???i Ch??? t???ch Qu???c h???i Nguy???n Th??? Kim Ng??n.

Trong th??, ??ng Nguy???n ????nh Bin ????? xu???t:

"1)- Th???c hi???n ????ng Di ch??c, ti???n h??nh h???a t??ng thi h??i Ch??? t???ch hi???n ??ang ???????c g??n gi??? t???i L??ng, chia tro th??nh ba ph???n ?????u nhau, ????? v??o ba qu??ch v?? an t??ng ????ng nh?? Ng?????i ???? " y??u c???u".
Nh?? ngo???i giao k??? c???u c??ng khai ????? ngh??? h???a t??ng thi h??i H??? Ch?? Minh

Nh?? ngo???i giao k??? c???u c??ng khai ????? ngh??? h???a t??ng thi h??i H??? Ch?? Minh

  • 4 th??ng 10 2019
H??? Ch?? MinhBa??n quy????n hi??nh a??nhNOEL CELIS
Image captionH???p t??c Nga - Vi????t ???? gi??p cho c??ng t??c b???o qu???n thi h??i c??? Ch??? t???ch H??? Ch?? Minh n???a th??? k??? qua

M???t c???u th??? tr?????ng ngo???i giao Vi???t Nam v???a c??ng khai ????? ngh??? ?????ng C???ng s???n ti???n h??nh h???a t??ng thi h??i Ch??? t???ch H??? Ch?? Minh.

c

??ng Nguy???n ????nh Bin, nguy??n l?? ???y vi??n Trung ????ng ?????ng kh??a VIII, nguy??n Th??? tr?????ng Th?????ng tr???c B??? Ngo???i giao, c??ng b??? tr??n Facebook l?? th?? ??ng g???i Ch??? t???ch Qu???c h???i Nguy???n Th??? Kim Ng??n.

Trong th??, ??ng Nguy???n ????nh Bin ????? xu???t:

"1)- Th???c hi???n ????ng Di ch??c, ti???n h??nh h???a t??ng thi h??i Ch??? t???ch hi???n ??ang ???????c g??n gi??? t???i L??ng, chia tro th??nh ba ph???n ?????u nhau, ????? v??o ba qu??ch v?? an t??ng ????ng nh?? Ng?????i ???? " y??u c???u".

2)- L??m t?????ng s??p Ch??? t???ch ??ang n???m ng??? ????? thay th??? thi h??i Ng?????i hi???n t???i trong L??ng. (C??ng ngh??? l??m t?????ng s??p tr??n th??? gi???i nay ???? ?????t m???c tuy???t h???o, h???t nh?? ng?????i th???t).

3)- Gi??? g??n L??ng nh?? hi???n t???i. L??ng s??? l?? ?????n th???, T?????ng ????i, Di t??ch l???ch s??? qu???c gia r???t ?????c bi???t, g???n v???i c??c s??? ki???n l???ch s??? oai h??ng, kh???c ghi c??ng tr???ng v?? ?????i c???a Ch??? t???ch H??? Ch?? Minh ?????i v???i D??n t???c v?? T??? qu???c Vi???t Nam, n??i nh??n d??n ta v?? b???n b?? qu???c t??? ti???p t???c ???????c ?????n th??m vi???ng Ng?????i, ????? m??i m??i t??n vinh Ng?????i.

4)- Ch???n ba ng???n ?????i ??? ba mi???n B???c, Trung, Nam, t???t nh???t, ?????p nh???t theo phong th???y v?? c???nh quan, l???i thu???n ti???n cho m???i ng?????i t???i th??m vi???ng, ????? an t??ng ba qu??ch ?????ng tro h??i c???t Ng?????i v?? x??y d???ng ?????n th??? Ng?????i th???t t??n nghi??m, th??? hi???n ????ng c??ng lao to l???n, ?????o ?????c m???u m???c, nh??n c??ch thanh cao c???a Ng?????i."

Nguy???n ????nh Bin
v??o Th??? N??m

KI???N NGH??? V??? TH???C HI???N ????NG DI CH??C C???A
CH??? T???CH H??? CH?? MINH
Th??a c??c b???n l??ng Ph??y,
V???a qua, t??i c?? tr??nh l??n TBT, CTN Nguy???n Ph?? Tr???ng & BCT ?????ng CSVN v?? Qu???c h???i n?????c CHXHCN Vi???t Nam ki???n ngh??? v???i n???i dung n??i tr??n.
Ki???n ngh??? tr??nh Qu???c H???i t??i ???? g???i t???i b?? Ch??? t???ch v?? t???t c??? c??c v??? L??nh ?????o QH, c??ng nh?? t???i c??c v??? Tr?????ng ??o??n ho???c Ph?? Tr?????ng ??o??n ?????i bi???u Qu???c h???i chuy??n tr??ch 63 t???nh, th??nh trong c??? n?????c, v???i l???i ????? ngh??? l??m ??n gi??p cho sao v?? g???i t???i t???t c??? c??c v??? ?????i bi???u QH trong ??o??n.
T??i ???? nh???n ???????c c??ng v??n s??? 299/BDN ng??y 13-8-2019 c???a Ban D??n nguy???n c???a QH, do Tr?????ng Ban Nguy???n Thanh H???i k??, th??ng b??o ???Ch??? t???ch Qu???c h???i ???? nh???n ???????c th?? ki???n ngh?????? v?? ??? xin tr??n tr???ng g???i l???i c???m ??n v?? l???i ch??c s???c kh???e c???a Ch??? t???ch Qu???c h???i ?????n ??ng c??ng to??n th??? gia ????nh??? .
H??m nay, ????ng ng??y gi??? l???n th??? 55 ??ng n???i t??i, ng?????i ???? lu??n r??n d???y t??i ??? Nh??n b???t h???c b???t tri l?????, ???????i cho s???ch, r??ch cho th??m???, ??? Gi???y r??ch ph???i gi??? l???y l?????? v?? Trung ????ng ?????ng v?? Qu???c h???i s???p h???p, t??i xin chia s??? to??n v??n ki???n ngh??? ???? tr??nh QH.
Xin m???i b???n n??o quan t??m:

??? C???ng h??a X?? h???i Ch??? ngh??a Vi???t Nam
?????C L???P ??? T??? DO ??? H???NH PH??C
H?? N???i, ng??y 30 th??ng 7 n??m 2019

K??nh g???i : - B?? Nguy???n Th??? Kim Ng??n, Ch??? t???ch v?? c??c v??? Ph?? Ch??? t???ch Qu???c h???i n?????c C???ng h??a X?? h???i Ch??? ngh??a Vi???t Nam;
- B?? Nguy???n Thanh H???i, ???y vi??n ???y ban Th?????ng v???, Tr?????ng ban D??n nguy???n;
- ??ng Nguy???n H???nh Ph??c, ???y vi??n ???y ban Th?????ng v???, T???ng Th?? k??, Ch??? nhi???m V??n ph??ng Qu???c h???i;
- C??c v??? ?????i bi???u Qu???c h???i kh??a XIV.

Tr?????c h???t, t??i xin g???i t???i B?? Ch??? t???ch v?? c??c Qu?? v??? l???i ch??o tr??n tr???ng.
T??i l?? Nguy???n ????nh Bin, c??? tri, hi???n c?? tr?? t???i ph??ng ???, Nh?? ???, Khu ??TM M??? ????nh, M??? Tr??, qu???n Nam T??? Li??m, Th??? ???? H?? N???i.*
Th???c hi???n ngh??a v??? v?? quy???n c??ng d??n ???? ???????c hi???n ?????nh, sau khi ???? suy ngh??, c??n nh???c nung n???u t??? r???t l??u, h??m nay t??i vi???t ki???n ngh??? n??y k??nh tr??nh l??n Qu???c h???i xem x??t.
T??i ngh??: nay l?? th???i ??i???m th??ch h???p ????? n??u l??n v?? gi???i quy???t v???n ????? n??y, nh??n d???p s???p t???i Gi??? l???n th??? 50 Ch??? t???ch H??? Ch?? Minh, c??ng l?? k??? ni???m 74 n??m Ng?????i ?????c b???n Tuy??n ng??n ?????c l???p l???ch s???, khai sinh ra nh?? n?????c Vi???t Nam D??n ch??? C???ng h??a, m??? ?????u Th???i ?????i H??? Ch?? Minh trong l???ch s??? d??n t???c ta, v?? ????ng n???a th??? k??? th???c hi???n Di ch??c thi??ng li??ng c???a Ng?????i.
Th??a B?? Ch??? t???ch v?? c??c Qu?? v???,
Ch??ng ta ?????u ???? bi???t:
V??? vi???c ri??ng c???a Ng?????i, Ch??? t???ch H??? Ch?? Minh ???? vi???t trong Di ch??c:
???T??i y??u c???u thi h??i t??i ???????c ?????t ??i, t???c l?? h???a t??ng. T??i mong r???ng c??ch h???a t??ng sau n??y s??? ???????c ph??? bi???n. V?? nh?? th??? ?????i v???i ng?????i s???ng ???? t???t v??? m???t v??? sinh, l???i kh??ng t???n ?????t ru???ng. Khi ta c?? nhi???u ??i???n, th?? ??i???n t??ng c??ng t???t h??n.
Tro th?? chia l??m ba ph???n, b??? v??o ba h???p s??nh. M???t h???p cho mi???n B???c. M???t h???p cho mi???n Trung. M???t h???p cho mi???n Nam.
?????ng b??o m???i mi???n n??n ch???n m???t qu??? ?????i m?? ch??n h???p tro ????. Tr??n m???, kh??ng n??n bia ???? t?????ng ?????ng, m?? n??n x??y m???t ng??i nh?? gi???n ????n, r???ng r??i ch???c ch???n, m??t m???, ????? nh???ng ng?????i ?????n th??m vi???ng c?? ch??? ngh??? ng??i.
N??n c?? k??? ho???ch tr???ng c??y tr??n v?? chung quanh ?????i. Ai ?????n th??m th?? tr???ng m???t v??i c??y l??m k??? ni???m. L??u ng??y, c??y nhi???u th??nh r???ng s??? t???t cho phong c???nh v?? l???i cho n??ng nghi???p. Vi???c s??n s??c n??n giao ph?? cho c??c c??? ph??? l??o???.
V???y m??, l???i ??? y??u c???u??? ???y c???a Ng?????i, 50 n??m ???? tr??i qua, ?????n nay v???n ch??a ???????c th???c hi???n, do ???B??? Ch??nh tr??? Ban ch???p h??nh T?? ?????ng (kh??a III) th???y c???n thi???t ph???i gi??? g??n l??u d??i thi h??i c???a B??c ????? sau n??y ?????ng b??o c??? n?????c, nh???t l?? ?????ng b??o mi???n Nam, b?? b???n qu???c t??? c?? ??i???u ki???n t???i vi???ng B??c, th??? hi???n t??nh c???m s??u ?????m ?????i v???i B??c??? (th??ng b??o c???a B??? Ch??nh tr??? kh??a VI ng??y 19/8/1989).
Tr?????c t??nh h??nh th???c t??? ????, t??i xin tr??n tr???ng ????? ngh??? Qu???c h???i xem x??t m???t gi???i ph??p ????? v???a th???c hi???n ???????c ????ng Di ch??c c???a Ch??? t???ch H??? Ch?? Minh, l???i v???n t??n tr???ng v?? ti???p t???c th???c hi???n ???????c tinh th???n c???t l??i quy???t ?????nh n??i tr??n c???a B??? Ch??nh tr??? kh??a III, m?? l???i th???c hi???n m???t c??ch t???t h??n.
Gi???i ph??p n??y s??? ??em l???i nhi???u ??i???u t???t ?????p, ?????ng th???i kh???c ph???c ???????c m???t s??? khi???m khuy???t c???a c??ch l??m cho ?????n nay, v?? t??i tin s??? l?? gi???i ph??p v??nh vi???n.
T??i xin ph??p tr??nh b???y c??? th??? gi???i ph??p n??y nh?? sau:
1)- Th???c hi???n ????ng Di ch??c, ti???n h??nh h???a t??ng thi h??i Ch??? t???ch hi???n ??ang ???????c g??n gi??? t???i L??ng, chia tro th??nh ba ph???n ?????u nhau, ????? v??o ba qu??ch v?? an t??ng ????ng nh?? Ng?????i ???? ??? y??u c???u???.
2)- L??m t?????ng s??p Ch??? t???ch ??ang n???m ng??? ????? thay th??? thi h??i Ng?????i hi???n t???i trong L??ng. (C??ng ngh??? l??m t?????ng s??p tr??n th??? gi???i nay ???? ?????t m???c tuy???t h???o, h???t nh?? ng?????i th???t).
3)- Gi??? g??n L??ng nh?? hi???n t???i. L??ng s??? l?? ?????n th???, T?????ng ????i, Di t??ch l???ch s??? qu???c gia r???t ?????c bi???t, g???n v???i c??c s??? ki???n l???ch s??? oai h??ng, kh???c ghi c??ng tr???ng v?? ?????i c???a Ch??? t???ch H??? Ch?? Minh ?????i v???i D??n t???c v?? T??? qu???c Vi???t Nam, n??i nh??n d??n ta v?? b???n b?? qu???c t??? ti???p t???c ???????c ?????n th??m vi???ng Ng?????i, ????? m??i m??i t??n vinh Ng?????i.
4)- Ch???n ba ng???n ?????i ??? ba mi???n B???c, Trung, Nam, t???t nh???t, ?????p nh???t theo phong th???y v?? c???nh quan, l???i thu???n ti???n cho m???i ng?????i t???i th??m vi???ng, ????? an t??ng ba qu??ch ?????ng tro h??i c???t Ng?????i v?? x??y d???ng ?????n th??? Ng?????i th???t t??n nghi??m, th??? hi???n ????ng c??ng lao to l???n, ?????o ?????c m???u m???c, nh??n c??ch thanh cao c???a Ng?????i.
??????ng nhi??n m???i vi???c n??i tr??n s??? ???????c th???c hi???n theo ????ng th??? t???c t??m linh truy???n th???ng c???a d??n t???c ta. Ch??? t???ch H??? Ch?? Minh ???? ???????c nh??n d??n ta t??n th??? nh?? m???t v??? Th??nh. ??? n?????c ta c??ng nh?? tr??n th??? gi???i c?? c??? t?????ng Ph???t n???m. N??n, t?????ng s??p Ch??? t???ch H??? Ch?? Minh ??ang n???m ng???, ???????c th???c hi???n theo ????ng th??? t???c t??m linh truy???n th???ng c???a d??n t???c nh?? v???a n??i ?????i v???i t?????ng Ph???t, t?????ng c??c v??? th??nh, v?? nh??n??? th?? c??ng linh thi??ng nh?? c??c t?????ng kh??c c???a Ng?????i ??ang ???????c th??? t???i c??c ?????n, Ch??a, Khu di t??ch l???ch s???, B??n th??????tr??n ?????t n?????c ta. Kh??ng c?? ??i???u g?? ph???i b??n kh??n c???.
Th???c hi???n gi???i ph??p n??y s??? ??em l???i c??c ??i???u t???t ?????p sau:
1)- Sau 50 n??m Ch??? t???ch H??? Ch?? Minh qua ?????i, cu???i c??ng, l???i Ng?????i ??? y??u c???u??? v??? vi???c ri??ng trong Di ch??c ???? ???????c th???c hi???n, kh???c ph???c ???????c khi???m khuy???t cho ?????n nay l?? ???? kh??ng l??m nh?? v???y. V?? th??? l?? nay Ng?????i ???????c to???i nguy???n.
2)- C??ng theo t??n ng?????ng d??n gian, t??? nay, Ch??? t???ch H??? Ch?? Minh k??nh y??u s??? th???c s??? ???????c ??? m??? y??n, m??? ?????p???, th???c s??? ???????c si??u tho??t v?? y??n ngh??? v??nh h???ng N??i mi???n C???c l???c. Nh?? v???y, s??? kh??ng c??n ??i???u g?? ph???i ??u phi???n n???a. Qu???c s??? ???????c Th??i, D??n s??? ???????c An.
3)- S??? ti???t ki???m cho ng??n s??ch qu???c gia h??ng n??m ( kh??ng c???n chi ph?? ????? gi??? g??n thi h??i Ng?????i n???a, Ban qu???n l?? L??ng s??? g???n nh??? h??n nhi???u, ch??? c???n m???t b??? m??y ????? ????? b???o v???, qu???n l?? L??ng v?? h?????ng d???n kh??ch ?????n vi???ng). Nh?? th???, c??ng l?? l??m theo l???i d???y c???a Ng?????i v??? th???c h??nh ???c???n, ki???m??????. D??ng kho???n ti???t ki???m ???????c ???y ????? h??ng n??m l??m c??c vi???c th??? hi???n ???????c t??nh c???m ?????c bi???t c???a Ng?????i ghi trong Di ch??c d??nh cho c??c c??? ph??? l??o v?? c??c ch??u thi???u ni??n, nhi ?????ng, th?? l???i c??ng c?? ?? ngh??a cao ?????p v?? thi???t th???c bi???t bao.
4) Nh??n d??n ta v?? b???n b?? tr??n th??? gi???i ?????n vi???ng Ch??? t???ch H??? Ch?? Minh t???i L??ng s??? ???????c chi??m ng?????ng Ng?????i nh?? l??c Ng?????i sinh th???i, m???t ni???m h???nh ph??c m?? cho ?????n nay kh??ng th??? c?? ???????c v???i thi h??i Ng?????i hi???n t???i. H??n n???a, m???i ng?????i s??? ???????c ?????n quanh n??m ch??? kh??ng ph???i nh?? t???i nay, h??ng n??m L??ng ph???i ????ng c???a m???t th???i gian ????? b???o d?????ng thi h??i Ng?????i.
5) Ngo??i L??ng ??? Th??? ???? H?? N???i, nh??n d??n ta v?? b???n b?? qu???c t??? s??? c?? th??m ba ?????n th??? Ng?????i n???a ????? ?????n th??m vi???ng ??? ba mi???n ?????t n?????c, l???i thu???n ti???n h??n cho ng?????i b???n ?????a, ????ng theo mong mu???n v?? quan ??i???m qu???n ch??ng c???a Ng?????i. H??n th??? n???a, ???? s??? l?? ba ?????a danh l???ch s??? m???i, kh??ng ch??? ????p ???ng nhu c???u t??m linh t??n vinh Ng?????i m?? c??n c??? v??? v??n h??a, tham quan, du l???ch.
6)- Vi???c l??m n??y r???t h???p l??ng d??n, th??? hi???n r?? tinh th???n ?????i m???i m???nh m??? c???a Qu???c h???i, ???? l???ng nghe v?? ????p ???ng ????ng nguy???n v???ng s??u xa, ch??nh ????ng t??? r???t l??u r???i c???a nh??n d??n, s??? t??c ?????ng m???nh m???, g??p ph???n kh??i ph???c ni???m tin, n??ng cao uy t??n c???a Qu???c h???i v?? L??nh ?????o ?????t n?????c tr?????c qu???c d??n v?? th??? gi???i. ?????c bi???t, trong b???i c???nh ??ang ti???n t???i ?????i h???i ?????ng XIII, vi???c l??m n??y, c??ng v???i ?????y m???nh ch???ng tham nh??ng, s??? t???o ra m???t kh??ng kh?? ph???n kh???i m???i trong c??? n?????c, c??? v?? m???nh m??? nh??n d??n ta h??ng h??i tham gia th???c hi???n c??c nhi???m v??? quan tr???ng trong c??ng cu???c ?????i m???i to??n di???n ?????t n?????c.
T??i c??ng hi???u Qu???c h???i ???? c?? ch????ng tr??nh l??m vi???c n??m nay, v???i r???t nhi???u qu???c gia ?????i s???, v?? vi???c n??y kh??ng n???m trong ch????ng tr??nh ngh??? s???. Song, th???c t??? cu???c s???ng cho th???y lu??n lu??n xu???t hi???n v???n ????? kh??ng l?????ng tr?????c ????i h???i ph???i ???????c gi???i quy???t. T??i thi???n ngh??: n???a th??? k??? ???? tr??i qua, c??c ??i???u ki???n th???c s??? ???? ch??n mu???i, v?? nay l?? th???i ??i???m th??ch h???p nh???t, t???t nh???t ????? gi???i quy???t vi???c n??y, nh?? t??i ???? l?? gi???i ??? tr??n. V?? l??m vi???c n??y c??ng l?? ti???p t???c tinh th???n ?????i m???i li??n quan ?????n ng??y qua ?????i v?? Di ch??c c???a Ch??? t???ch H??? Ch?? Minh m?? B??? Ch??nh tr??? kh??a VI ???? kh???i x?????ng, khi quy???t ?????nh c??ng b??? ng??y gi??? th???t s??? Ch??? t???ch qua ?????i v?? to??n v??n Di ch??c c???a Ng?????i, ???????c nh??n d??n ta r???t hoan ngh??nh.
T??i tin t?????ng r???ng: N???u Qu???c h???i ????a ra tr??ng c???u d??n ?? th?? ch???c ch???n s??? ???????c c??? tri nhi???t li???t hoan ngh??nh, ?????ng t??nh v?? ???ng h???.
Th??a B?? Ch??? t???ch v?? c??c Qu?? v???,
T??i nh???n th???c r?? ????y l?? m???t vi???c h???t s???c h??? tr???ng v?? v?? c??ng nh???y c???m. Song t??i v???n m???nh d???n tr??nh l??n C?? quan quy???n l???c cao nh???t c???a ?????t n?????c ki???n ngh??? n??y, l?? do ???????c kh??ch l??? v?? th??i th??c b???i :
- L??ng t??n k??nh v?? bi???t ??n v?? h???n c???a b???n th??n v?? gia ????nh t??i ?????i v???i Ch??? t???ch H??? Ch?? Minh.
- Nh???ng ??i???u t???t ?????p vi???c l??m n??y s??? mang l???i cho ?????t n?????c, cho nh??n d??n, cho Qu???c h???i v?? L??nh ?????o n?????c nh??, theo thi???n ngh?? c???a t??i, nh?? ???? tr??nh b???y ??? tr??n.
- Tinh th???n ?????i m???i m?? Qu???c h???i th??? hi???n ng??y c??ng m???nh m???.
V???y, xin k??nh tr??nh Qu???c h???i xem x??t v?? quy???t ?????nh theo th???m quy???n hi???n ?????nh.
T??i mong s??? ???????c bi???t ?? ki???n c???a Qu???c h???i v??? ki???n ngh??? n??y.
Xin ch??c s???c kh???e B?? Ch??? t???ch, c??c v??? L??nh ?????o v?? to??n th??? c??c Qu?? v??? ?????i bi???u Qu???c h???i.
Tr??n tr???ng,
Nguy???n ????nh Bin
( ???? k?? )
Tr??n tr???ng ????? ngh??? ??ng Nguy???n H???nh Ph??c l??m ??n cho sao v?? chuy???n gi??p ki???n ngh??? n??y t???i t???t c??? c??c Qu?? v??? ?????i bi???u Qu???c h???i. Xin ch??n th??nh c???m ??n.
--------------------------
*Sinh ng??y 10-7-1944, t???i th??n Th?????ng ?????, x?? Th?????ng V??, huy???n Kim Th??nh, t???nh H???i D????ng. Cu???i 1953 v??o ?????i thi???u ni??n kh??ng chi???n ch???ng Ph??p t???i qu?? v??ng du k??ch. 15 tu???i v??o ??o??n Thanh ni??n Lao ?????ng Vi???t Nam. V???a tr??n 18 tu???i v??o ?????ng Lao ?????ng Vi???t Nam. ???y vi??n Trung ????ng ?????ng kh??a VIII. M???t trong 10 ng?????i ???????c phong h??m ?????i s??? ?????t ?????u ti??n. Nguy??n: Th??? tr?????ng Th?????ng tr???c, ???y vi??n Ban c??n s??? ?????ng B??? Ngo???i giao ki??m Ch??? nhi???m ???y ban v??? ng?????i Vi???t Nam ??? n?????c ngo??i; B?? th?? ?????ng ???y B??? Ngo???i giao; Ph?? B?? th?? ?????ng ???y Kh???i ?????i ngo???i TW ( tr???c thu???c Ban B?? th??); Ph?? Ch??? t???ch ???y ban Qu???c gia v?? s??? Ti???n b??? c???a Ph??? n??? Vi???t Nam; ???y vi??n c??c Ban ch??? ?????o T?? v??? Th??ng tin ?????i ngo???i v?? Gi???i quy???t h???u qu??? ch???t ?????c da cam. ?????i s??? t???i Nicaragua ki??m nhi???m Ecuador v?? t???i Ph??p ki??m nhi???m B??? ????o Nha.???
C???m ??n b???n ???? quan t??m.

L?? th?? vi???t ng??y 30/7, ???????c g???i cho Ch??? t???ch Qu???c h???i Vi???t Nam v?? v???a ???????c ??ng Nguy???n ????nh Bin c??ng b??? tr??n Facebook c?? nh??n.

??ng cho r???ng: "N???a th??? k??? ???? tr??i qua, c??c ??i???u ki???n th???c s??? ???? ch??n mu???i, v?? nay l?? th???i ??i???m th??ch h???p nh???t, t???t nh???t ????? gi???i quy???t vi???c n??y."

Sau kho???ng 10 ti???ng ????ng t???i, b??i n??y ???? ???????c h??n 300 ng?????i chia s??? tr??n m???ng.

H???i th??ng 7 n??m nay, c??c nh?? khoa h???c Nga v?? Vi???t Nam ???? ti???n h??nh vi???c ????nh gi?? tr???ng th??i thi h??i c???a c??? Ch??? t???ch H??? Ch?? Minh.

H??? Ch?? MinhBa??n quy????n hi??nh a??nhCOLLECTION JEAN-CLAUDE LABBE
Image captionTr?????c tr????n ??i????n Bi??n: Ch??? t???ch VNDCCH H??? Ch?? Minh v?? t?????ng V?? Nguy??n Gi??p trong ???nh t?? li????u c???a Jean-Claude Labbe ch???p th??ng 5/1954

K??? t??? sau Lenin, c??c chuy??n gia ?????p x??c c???a Li??n X?? v?? Nga ???? th???c hi????n c??ng vi????c t????ng t??? v???i l??nh t??? c????ng s???n Bulgaria, ??ng Giorgi Dimitrov (1949); Joseph Stalin (1953); H??? Ch?? Minh (1969), hai cha con ??ng Kim Nh????t Th??nh (1994) v?? Kim Ch??nh Nh???t (2011).

Ch??? t???ch H??? Ch?? Minh t??? tr???n ng??y 2/9/1969 ??? H?? N???i.

Khi Di ch??c c???a H??? Ch??? t???ch l???n ?????u c??ng b??? n??m 1969, H?? N???i b??? ??o???n m?? H??? Ch?? Minh vi???t n??m 1968:

"T??i y??u c???u thi h??i t??i ???????c ?????t ??i, t???c l?? h???a t??ng. T??i mong r???ng c??ch h???a t??ng sau n??y s??? ???????c ph??? bi???n. V?? nh?? th??? ?????i v???i ng?????i s???ng ???? t???t v??? m???t v??? sinh, l???i kh??ng t???n ?????t ru???ng. Khi ta c?? nhi???u ??i???n, th?? ??i???n t??ng c??ng t???t h??n."

"Troth?? chia l??m 3 ph???n, b??? v??o 3 c??i h???p s??nh. M???t h???p cho mi???n B???c. M???t h???p cho mi???n Trung. M???t h???p cho mi???n Nam.

?????ng b??o m???i mi???n n??n ch???n m????t qu??? ?????i m?? ch??n h???p tro ????. Tr??n m???, kh??ng n??n c?? bia ???? t?????ng ?????ng, m?? n??n x??y m????t ng??i nh?? gi???n ????n, r???ng r??i, ch???c ch???n, m??t m???, ????? nh???ng ng?????i ?????n th??m vi???ng c?? ch??? ngh??? ng??i.

N??n c?? k??? ho???ch tr???ng c??y tr??n v?? chung quanh ?????i. Ai ?????n th??m th?? tr???ng m???t v??i c??y l??m k??? ni???m. L??u ng??y, c??y nhi???u th??nh r???ng s??? t???t cho phong c???nh v?? l???i cho n??ng nghi???p. Vi???c s??n s??c n??n giao ph?? cho c??c c??? ph??? l??o."

Tr?????c ????, n??m 1965, trong b???n th???o di ch??c l???n ?????u, H??? Ch??? t???ch c??ng vi???t nh?? v???y.

M??i ?????n n??m 1989, H?? N???i m???i cho c??ng b??? ??o???n n??y.

Tuy v???y, ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam n??i "th??? theo nguy???n v???ng c???a to??n ?????ng, to??n d??n, to??n qu??n", n??n B??? Ch??nh tr??? ???? quy???t ?????nh gi??? g??n l??u d??i thi h??i Ch??? t???ch.

C?? ?? ki???n n??i Vi????t Nam kh??ng c?? truy???n th???ng ????? thi h??i ng?????i ???? khu???t cho ?????i sau xem, v?? ????y l?? m????t m?? th???c du nh????p v??? t??? Li??n X??.

Nh??ng ngay t???i Li??n bang Nga ng??y n??y c??ng ??ang c?? lu???ng d?? lu????n mu???n ????a Lenin ra kh???i l??ng ??i mai t??ng.

H???i n??m 2017, Vi???n Duma ???? ra lu????t quy ?????nh l???i c??ch mai t??ng Lenin ????? ????a thi h??i ??ng ??i ch??n nh??ng ??i????n Kremlin kh??ng cho th???c hi????n.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay2,302
  • Tháng hiện tại34,740
  • Tổng lượt truy cập9,408,907
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây