NG?????I D??M TH??I MI??N CON S?? T??? TRUNG HOA QU???C X??

Thứ bảy - 05/10/2019 02:57
T??? khi T???p C???n B??nh ???????c ???qu???c h???i??? Trung Hoa qu???c x?? ????? ??ng l??m vua su???t ?????i, T???p ch??? quan, cho m??nh v?? n?????c Trung c???ng ?????c t??i, ?????c ?????ng, ?????c t??n, ?????c ??c, ?????c quy???n ph??t x??t, y nh?? Hitler, ???? ?????n l??c tung m??ng vu???t ??e d???a th??? gi???i, quy???t v?????t qua M??? l??m b?? ch??? ho??n c???u v??o n??m 2035.Ho??ng ????? Napol??on Bonaparte ( 1769-1821) khi c?????i ng???a, ???? tr??? g????m v??o t?????ng con nh??n s?? Ai C???p ( s?? t??? m??nh ng?????i) n??i : ??? Trung Hoa l?? con s?? t??? ng???, ?????ng ????nh th???c n?? d???y, n?? s??? ??n th???t c??? th??? gi???i???
NG?????I D??M TH??I MI??N CON S?? T??? TRUNG HOA QU???C X??

NG?????I D??M TH??I MI??N CON S?? T??? TRUNG HOA QU???C X??

Tr???n M???nh H???o

T??? khi T???p C???n B??nh ???????c ???qu???c h???i??? Trung Hoa qu???c x?? ????? ??ng l??m vua su???t ?????i, T???p ch??? quan, cho m??nh v?? n?????c Trung c???ng ?????c t??i, ?????c ?????ng, ?????c t??n, ?????c ??c, ?????c quy???n ph??t x??t, y nh?? Hitler, ???? ?????n l??c tung m??ng vu???t ??e d???a th??? gi???i, quy???t v?????t qua M??? l??m b?? ch??? ho??n c???u v??o n??m 2035.
Ho??ng ????? Napol??on Bonaparte ( 1769-1821) khi c?????i ng???a, ???? tr??? g????m v??o t?????ng con nh??n s?? Ai C???p ( s?? t??? m??nh ng?????i) n??i : ??? Trung Hoa l?? con s?? t??? ng???, ?????ng ????nh th???c n?? d???y, n?? s??? ??n th???t c??? th??? gi???i???

Ai l?? ng?????i ????nh th???c con s?? t??? Trung Hoa th???c d???y ????? h??m nay n?? toan ??n th???t c??? th??? gi???i :
T??n Trung S??n v?? c??ch m???ng T??n H???i 1911 ch??ng ?
- Kh??ng !
T?????ng Gi???i Th???ch, k??? cho v??? b???n ????? l?????i b?? nu???t s???ng Bi???n ????ng n??m 1947 ???? ????a Trung Hoa v??o danh s??ch ng?? c?????ng trong th??? chi???n th??? hai ch??ng ? ( ng?? c?????ng : Anh, M???, Nga, Ph??p v?? T???u T?????ng)
Kh??ng !

N??m 1949, sau m???y n??m tranh h??ng Mao T?????ng, Mao ???? d??ng ?????i qu??n b???n c??? n??ng s???t m??u ????nh b???i T?????ng, ??em ch??? ngh??a duy ??c c???ng s???n v??o Trung Hoa l???c ?????a, bi???n Trung Hoa th??nh ?????a ng???c tr???n gian. Mao b???ng c??c cu???c c??ch m???ng t??n ??c v?? song ???? gi???t v?? l??m ch???t ????i ng??t tr??m tri???u d??n Trung Hoa, ????a n?????c T???u v??o th???i trung c??? l???c h???u, ????i r??ch kh??ng th??? t?????ng.
Trung Hoa ???? bi???n th??nh ch??? ????? qu???c x??, gi???ng nh?? x?? h???i c???a Hitler, h???t m???t con s?? t??? ????i kh??t b???nh ho???n n???m ng??? nh?? ch???t !

N??m 1979, con s?? t??? n???m ng??? d?????i s??? cai tr??? c???a t??n b?? ?????o ?????ng Ti???u B??nh ???? d???n d???n th???c d???y do M??? ????nh th???c. Xin ?????c m???t ??o???n trong b??i n??i c???a nh?? b??nh lu???n s??? m???t Trung C???ng tr??? tu???i v???a in tr??n Internet, nh?? sau :

Xin tr??ch l???i ti???n s?? Cao Thi???n V??n n??i t???i B???c Kinh ?????u th??ng 8 v???a qua : B??i ??? Ng?????i Trung Hoa d?????i 30 tu???i chu???n b??? nh???ng ng??y kh???n kh????? :
????????ng Ti???u B??nh g??y chi???n tranh bi??n gi???i 1979 ch??nh l?? l???p c??ng d??ng l??n M???, khi???n M??? vui v??? giang r???ng v??ng tay v?? ch???p nh???n Trung Qu???c. Sau khi ?????ng Ti???u B??nh th??m M??? v?? h???i ????m v???i T???ng th???ng Jimmy Carter, ???? n??i v???i Carter: ch??ng t??i quy???t ?????nh ????nh Vi???t Nam; sau ???? M??? ????a cho m???t b???n danh m???c li???t k?? nh???ng th??? trang b??? qu??n s??? M??? cung c???p cho Trung Qu???c ????? g??y chi???n. ?????ng c???p c???a s??? vi???n tr??? qu??n s??? M??? gi??nh cho Trung Qu???c khi ???? v?????t qu?? ?????ng c???p M??? d??nh cho c??c ?????ng minh c???a h???; M??? nhanh ch??ng n??ng c???p Trung Qu???c th??nh quan h??? h???u h???o phi ?????ng minh, cho Trung Qu???c ???????c h?????ng ????i ng??? cao h??n c??? c??c n?????c ?????ng minh tr??n nhi???u ph????ng di???n.
V?? sao M??? l???i l??m nh?? th???? C?? hai nguy??n nh??n: M???t l??, M??? b??? x??i qu??? ?????ng ??? Vi???t Nam n??n c??m th??; hai l??, M??? v?? Li??n X?? n?????c l???a kh??ng dung nhau v??? ?? th???c h???, Vi???t Nam l?? anh em c???a Li??n X??; Trung Qu???c ph??t ?????ng cu???c chi???n bi??n gi???i n??m 1979 cho th???y s??? c???t ?????t c???a Trung Qu???c v???i Li??n X?? v?? chuy???n h?????ng sang M???. ??i???u n??y ???? ?????t c?? s??? n???n m??ng cho c???i c??ch m??? c???a c???a Trung Qu???c; v?? v???y c???i c??ch m??? c???a c???a ?????ng Ti???u B??nh kh??ng ph???i ???????c quy???t ?????nh sau khi suy ngh?? gi???n ????n, m?? l?? xem x??t to??n di???n c???c di???n to??n c???u v?? c?? s??? m???o hi???m nh???t ?????nh.???
https://viettimes.vn/ve-quan-he-trung-my-ts-cao-thien-van-n???

N??m 2010, trung t?????ng kh??ng qu??n c???a Trung C???ng l?? L??u ?? Ch??u ???? n??i c??ng khai r???ng, nh??? ?????ng Ti???u B??nh l???p c??ng d??ng M??? b???ng vi???c ng??y 17-2-1979 cho 60 v???n qu??n Trung C???ng ????nh v??o s??u t???nh bi??n gi???i ph??a B???c Vi???t Nam m?? t?? b???n M???, Ch??u ??u, Nh???t B???n, ????i Loan ??? ???t ?????u t?? v??o Trung Qu???c, bi???n con s?? t??? Trung Hoa ng??? qu??n th???c d???y nh?? b??y gi???..

Nh?? v???y, m???t l???n n???a, n?????c Tung Hoa qu???c x?? c???a Mao Tr???ch ????ng, ?????ng Ti???u B??nh l???i d??ng m??u Vi???t Nam ????? hi???n ?????i h??a ?????t n?????c.
N??m 1954, Chu ??n Lai ??p Ph???m V??n ?????ng k?? hi???p ?????nh Gen??ve chia ????i ?????t n?????c. Ch??ng, b???n qu???c x?? Trung C???ng l???i d??ng m??u Vi???t Nam ????? th???c thi ?? ????? b???t Vi???t c???ng l??m tay sai su???t ?????i cho ch??ng, kh??ng cho n?????c ta th???ng nh???t khi ???? ????nh tan qu??n Ph??p t???i ??i???n Bi??n Ph???..

Sau ????, b???n qu???c x?? ????? Trung Hoa ???? xui B???c Vi???t Nam ????nh M???, theo ?? Mao Tr???ch ????ng : ???Ch??ng ta ????nh M??? t???i ng?????i Vi???t Nam cu???i c??ng???. L?? Du???n n??i : ???Ta ????nh M??? l?? ????nh cho Li??n x??, Trung Qu???c???. D??ng m??u Vi???t Nam ??u???i M??? ??i ????? b???n ????? t??? B???c Kinh d??? b??? chi???m tr???n Vi???t Nam v?? ????ng Nam ??, nh?? l???i Mao n??i v???i L?? Du???n : ??? T??i s??? ????a 800 tri???u d??n Trung Hoa tr??n xu???ng ????ng Nam ?????.
Tr?????c ng??y 30-4-1975, b???n gi???c qu???c x?? ????? B???c Kinh toan ch???n ???????ng Vi???t C???ng ??ang bao v??y S??i G??n, ???? cho ng?????i th??ng qua s??? qu??n Ph??p ??? S??i G??n n??i v???i D????ng V??n Minh : h??y k??u g???i B???c Kinh gi??p ?????, ch??ng s??? cho h??ng tri???u qu??n ????? b??? l??n S??i G??n, ??u???i Vi???t C???ng. D????ng V??n Minh ???? t??? ch???i.

Trong khi Vi???t C???ng ??ang huy??nh hoang sau chi???n th???ng 30-4-1975, th?? Trung C???ng m?????n tay Kh?? Me ????? t???n c??ng d???c s?????n nam c???a Vi???t Nam, g???i l?? chi???n tranh bi??n gi???i T??y Nam.
Tr?????c ng??y mu???n ????nh Vi???t Nam, ?????ng Ti???u B??nh qua M???, xin g???p t???ng th???ng J. Carter xin ph??p M??? cho ch??ng ???d???y cho Vi???t Nam b??i h???c???. Carter OK, h???a tr??? c??ng b???ng c??ch vi???n tr??? v?? ?????u t?? v??o Trung C???ng hi???n ?????i h??a qu???c x?? ????? nh?? b??o ch?? Trung Hoa qu???c x?? ???? ti???t l??? qua L??u ?? Ch??u v?? Cao Thi???n V??n v???a nh???c ?????n.

Nh?? v???y nh??? m??u Vi???t Nam, ?????ng Ti???u B??nh ???? l??m cho M??? ????nh th???c con s?? t??? th???c d???y sau ng??t 40 n??m hi???n ?????i h??a, khi???n ch??? ????? qu???c x?? ????? tr??? th??nh n?????c gi??u c?? th??? hai th??? gi???i, ch??? sau M???.
T???p C???n B??nh qu?? ch??? quan, t??? phong m??nh l??m vua Trung Hoa qu???c x?? su???t ?????i, quy???t bi???n th??nh T???n Th???y Ho??ng ????? h???t M??? ??i h??ng cai tr??? th??? gi???i.
Ch??ng coi M??? - ng?????i th???y d???y ch??ng l??m kinh t??? t?? b???n ch??? nh?? con m??o tr?????c con s?? t??? Trung Hoa hung h??n. Con s?? t??? ????? l???a v??? con m??o M???, m??o b??n leo tu???t l??n c??y nh?? c??u chuy???n c??? Vi???t Nam. T???p C???n s?? t??? u???t qu??, v?? m??o M??? kh??ng d???y cho ch??ng v?? tr??o c??y, b??n g???m g??? d?????i ?????t : ??? Tao m?? b???t ???????c m??y, tao ??n c??? c???t??????
Con m??o M??? c?? t??n l?? Donald Trump, b??n c??? c?????i, quy???t ?????nh ph???i di???t con s?? t??? ????? n??y b???ng b??i ?????u ti??n c?? t??n l?? cu???c chi???n th????ng m???i M??? Trung.

M???i ?????u hi???p ?????u th??ng 7 qua th??ng 8 n??m 2018, T???p s?? t??? ???? tr??ng ????n th??i mi??n th??m h???u r???t k??? t??i c???a con m??o M???, khi???n s?? t??? T???p cho??ng v??ng, ch???ng kho??n r???t th?? th???m xu???ng h??ng th??? ba cho Nh???t v?????t l??n x???p th??? hai sau M???.

????n th??i mi??n kinh t??? do thu???t s?? h??ng ?????u th??? gi???i Donald Trungp s??? c??n gi??ng ti???p v??o m???t s?? t??? T???p cho ?????n khi n?? g???c ch???t m???i th??i. Hoan h?? con m??o M??? - ng?????i th???y c???a s?? t??? ?????ng v?? T???p ???? d???y cho h???c tr?? ?????u c??ng n??y m???t b??i h???c qu?? ????.

Thu???t s?? th??i mi??n Donald Trump c??n nhi???u tr?? th??i mi??n kh??c ????? ????nh g???c con s?? t??? Trung Hoa ??ang th??m th???t lo??i ng?????i, v?? nh?? :
- Tr?? ch??i d???u h???a, ch??? c???n M??? ??ang c?? c??n c??? qu??n s??? t???i Sangapore phong t???a eo bi???n Malacca, c???m t??u chuy???n d???u c???a Trung C???ng ??i qua l?? Trung C???ng s??? s???p ????? sau n???a th??ng !
- B??m ti???n cho c??c khu t??? tr??? nh?? T??n C????ng, N???i M??ng, M??n Thanh, T??y T???ng n???i d???y.
- C???m v???n to??n di???n ???????ng bi???n l?? T???p s?? t??? ?????m b???o ch???t ch???c???

May m???n cho d??n t???c Vi???t Nam v?? th??? gi???i, v?? c?? ng??i Donald Trump ???? c?? c??ch tr??? t??n ????? qu???c qu???c x?? Trung Hoa, c???u th??? gi???i v?? c???u d??n t???c t??i kh???i m???t n?????c v??? tay b???n ?????i H??n b???o t??n. Ch??ng - con s?? t??? ????? mang t??n c???ng s???n ch??? bi???t s???c m???nh c???a l?????i g????m, c???a gi???t ch??c, ????n ??p, b???t b??? m?? kh??ng bi???t ?????n s???c m???nh c???a t??nh th????ng y??u nh?? Ch??a Jesus x??a xu???ng th???, d??ng t??nh th????ng y??u l??m v?? kh?? ti??u di???t ????? qu???c La M?? d?? man cu???ng b???o sau 300 n??m ch??ng gi???t ng?????i Thi??n Ch??a gi??o.,.

S??i G??n ng??y 9-8-2018
T.M.H.

H??nh : ?????ng Ti???u B??nh th??m M??? 1979 tr?????c ng??y ????nh Vi???t Nam. ?????ng ch???p v???i v??? ch???ng t???ng th???ng M??? Jimmy. Carter.


Trong h??nh ???nh c?? th??? c??: 4 ng?????i, m???i ng?????i ??ang c?????i ???nh: V??? ch???ng ?????ng Ti???u B??nh v?? v??? ch???ng T???ng th???ng Cater.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay1,718
  • Tháng hiện tại1,718
  • Tổng lượt truy cập5,937,734
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây