M??? s??? c??ng nh???n ch??? quy???n Bi???n ????ng c???a Vi???t Nam

Thứ sáu - 23/08/2019 21:41
Ngay t??? 2014, gi???i qu???c ph??ng M??? ???? hi???u r?? th??ch th???c qu??n s??? t??? B???c Kinh s??? l?? v???n ????? th???t s???. So v???i c??c nh??nh kh??c trong ch??nh quy???n, kh???i qu???c ph??ng nh??n r?? h??n v??? ??i???u n??y.

M???t th??? h??? chuy??n gia m???i v??? Trung Qu???c c???a M??? ??ang ???ng h??? th??ng ??i???p c???ng r???n v?? m???nh m??? h??n nhi???u v???i B???c Kinh so v???i c??ch ti???p c???n truy???n th???ng, nh???n m???nh t???i ?????i tho???i, c???a c??c chi???n l?????c gia c??.
M??? s??? c??ng nh???n ch??? quy???n Bi???n ????ng c???a Vi???t Nam

M??? s??? c??ng nh???n tuy??n b??? ch??? quy???n c???a Vi???t Nam ??? Bi???n ????ng?

Print Friendly, PDF & Email

T??c gi???: Thanh Tu???n & Thu H???ng pv Elbridge Colby

Ngay t??? 2014, gi???i qu???c ph??ng M??? ???? hi???u r?? th??ch th???c qu??n s??? t??? B???c Kinh s??? l?? v???n ????? th???t s???. So v???i c??c nh??nh kh??c trong ch??nh quy???n, kh???i qu???c ph??ng nh??n r?? h??n v??? ??i???u n??y.

M???t th??? h??? chuy??n gia m???i v??? Trung Qu???c c???a M??? ??ang ???ng h??? th??ng ??i???p c???ng r???n v?? m???nh m??? h??n nhi???u v???i B???c Kinh so v???i c??ch ti???p c???n truy???n th???ng, nh???n m???nh t???i ?????i tho???i, c???a c??c chi???n l?????c gia c??.

??? Washington, thay ?????i n??y c?? th??? th???y r?? nh???t trong Chi???n l?????c Qu???c ph??ng M??? (NDS) 2018 khi Trung Qu???c ???????c nh???c t???i nh?? l?? t??m ??i???m v??? c???nh tranh chi???n l?????c d??i h???n c???a Washington.

Trong NDS 2018, Trung Qu???c ???????c nh???c t???i nh?? c?????ng qu???c ???x??t l???i??? v???i s???c m???nh qu??n s??? v?? nhi???u l???i th??? c???nh tranh m???i, mu???n t??m ki???m b?? quy???n ??? ???n ????? ??? Th??i B??nh D????ng, s??n kh???u ch??nh tr??? ch??nh m?? ch??nh quy???n M??? coi l?? t??m ??i???m trong chi???n l?????c c???a m??nh.

Cu???c trao ?????i v???i Elbridge Colby, nguy??n Ph?? tr??? l?? B??? tr?????ng Qu???c ph??ng M??? giai ??o???n 2017-2018 v?? l?? m???t trong nh???ng t??c gi??? ch??nh c???a NDS 2018, cho th???y th??m g??c nh??n thay ?????i c???a ch??nh quy???n M??? l??c n??y.

Cu???c g???p ??? TP.HCM c??ng ?? ngh??a khi ??ng n???i c???a anh ch??nh l?? William Colby, tr??m CIA kh??t ti???ng m???t th???i trong nh???ng n??m 1960 ??? S??i G??n v?? l?? Gi??m ?????c CIA sau n??y giai ??o???n 1973-1976.

M???i lo b?? quy???n khu v???c

??? G??c nh??n c???a M??? ?????i v???i ch??u ?? ??? Th??i B??nh D????ng l??c n??y?

??? Ch??nh ph??? M??? l??c n??y th???t s??? ??u ti??n ch??u ?? ??? Th??i B??nh D????ng nh?? l?? khu v???c ch??nh, quan tr???ng nh???t tr??n th??? gi???i.

M??? ???? c?? l???i ??ch l??u d??i ??? ????y trong v??i th??? k??? v?? c?? quy???n ti???p c???n th??? tr?????ng ch??nh ??? ????y. M???t s??? h???c gi??? Australia ?????t gi??? thi???t v??? vi???c M??? r???i b??? ch??u ?? th?? ??i???u ???? ho??n to??n kh??ng th??? khi M??? s??? kh??ng bao gi??? r??t lui hay ????? b??? lo???i b??? ra ??? ????y.

??i???u lo l???ng ch??nh c???a M??? t???i khu v???c l?? Trung Qu???c s??? thi???t l???p m???t d???ng b?? quy???n khu v???c ??? kh??ng h???n l?? ki???m so??t tr???c ti???p to??n b??? khu v???c m?? l?? t??nh tr???ng m???i n?????c trong khu v???c s??? ph???i h???i, xem ?? ki???n c???a B???c Kinh t??? ch??nh s??ch th????ng m???i, quan h??? an ninh??? M??? s??? kh??ng ch???p nh???n t??nh tr???ng n??y. Ch??ng t??i kh??ng mu???n r??i v??o t??nh tr???ng ph???i ???xin ph??p??? n???u mu???n c?? quan h??? th????ng m???i v???i m???t n?????c nh?? Malaysia, Indonesia, ???n ?????,???

T??i ngh?? l?? ch??ng ta c?? s??? t????ng ?????ng t??? nhi??n v??? m???t l???i ??ch khi c??c n?????c trong khu v???c ?????u kh??ng mu???n b??? Trung Qu???c chi ph???i. ??i???u ???? ????ng v???i c??? ???n ?????, H??n Qu???c, Nh???t B???n, Indonesia, Philippines hay Vi???t Nam.

N???u nh??n ch??nh s??ch c???a ??ng T???p th?? c??c b???n c?? th??? h??nh dung Trung Qu???c s??? th??? n??o, ?????c bi???t khi n?????c n??y ng??y c??ng m???nh. V?? d??? nh?? ch??ng ta nh??n v??o nh???ng g?? ??ang di???n ra ??? b??i T?? Ch??nh??? B???c Kinh s??? ch??? ng??y c??ng m???nh th??m.

??????ng nhi??n Washington hi???n nay th?? c??ng kh??ng h??nh x??? theo c??ch truy???n th???ng nh??ng t??i ngh?? ph???n n??o ???? th?? ??i???u n??y l???i t??ch c???c. Washington ??ang nh??n quan h??? m???t c??ch th???c t???, c???nh tranh h??n v???i Trung Qu???c.

M??? sau kho???ng 25-30 n??m c?? ch??nh s??ch m??? ?????i v???i Trung Qu???c t??? ch???p nh???n cho h??? v??o WTO v?? ???hy v???ng v??o ??i???u t???t nh???t??? r???ng h??? thay ?????i th?? gi??? ch??ng t??i c?? c??ch ti???p c???n kh??c. C??ch ti???p c???n ganh ??ua v?? s??? kh??ng c?? ?????o ng?????c l???i. Gi??? v???i m???c thu??? m???i, c??c c??ng ty qu???c t??? s??? ph???i suy t??nh xem ???t???i sao t??i ?????u t?? v??o Trung Qu???c??? khi c?? m???c ph?? r???i ro nh?? v???y. K??? c??? l?? c?? th???a thu???n v??? th????ng m???i th?? s??? v???n c?? ???m???c ph????? n??y.

Nh???ng ng?????i nh?? t??i ??? c??? ?????ng C???ng h??a v?? D??n ch??? mu???n th??? hi???n r???ng ch??ng t??i c?? quan ??i???m c???ng r???n v???i Trung Qu???c ????? c??c n?????c nh?? VN c?? th??? tin t?????ng v??o cam k???t l??u d??i, b???n v???ng c???a M??? v??? c??ch ti???p c???n n??y.

Kho???ng c??ch chi???n l?????c, th???c ?????a

??? C??c chi???n l?????c NSS 2017, NDS 2018 ?????u c?? l???i l??? r???t c???ng r???n v??? Trung Qu???c nh??ng nh???ng g?? tr??n th???c ?????a kh??ng ph???n ??nh ??i???u n??y?

??? C??c t??i li???u chi???n l?????c th??? hi???n chi???u h?????ng m?? c??c th??nh vi??n l??nh ?????o c???a ch??nh quy???n nh?? b??? tr?????ng Qu???c ph??ng mu???n h?????ng t???i. Ng??n s??ch b??? Qu???c ph??ng M??? l?? kho???ng 740 t??? USD ??? l???n h??n quy m?? c???a h???u h???t c??c n?????c. (V???i quy m?? l???n v???y) th?? vi???c d???ch chuy???n c???a n?? s??? ch???m, tr??n g??c ????? ?????u t??, s???p x???p (nh??n l???c, kh?? t??i???), hu???n luy???n. T??i ??????ng nhi??n mong m???i vi???c chuy???n bi???n nhanh h??n.

Chi???n l?????c n??y l?? ch??? d???u n??i ???????y l?? h?????ng ch??ng t??i s??? ??i???. B???n ???? th???y nh???ng trao ?????i ??? Washington thay ?????i r???t nhi???u. ???? c?? nh???ng bi???n chuy???n tr??n g??c ????? qu???c ph??ng, thu??? quan hay l?? li??n quan t???i v??? Huawei???

N???u b???n nh??n v??o chi???u h?????ng ?????u t?? ??? Malaysia, VN, Trung Qu???c hay c??c n??i kh??c b???i c??c nh?? ?????u t?? M??? th?? s??? th???y s??? chuy???n h?????ng r???t l???n n??y.

Khi b???n nghe nh???ng g?? B??? tr?????ng Mark Esper hay c??c th??nh vi??n ???y ban qu???c ph??ng Th?????ng vi???n n??i trong phi??n ??i???u tr???n b??? nhi???m th?? th???y r??. H??? r???t r?? r??ng v???i ch??nh s??ch v??? Trung Qu???c. ???? l?? th??ng ??i???p r???t kh??c so v???i 5 n??m hay th???m ch?? l?? 3 n??m tr?????c.

??? Sau 4-5 n??m v???a r???i th?? M??? c?? r???t nhi???u vi???c ph???i l??m ????? b???t k???p v???i Trung Qu???c tr??n Bi???n ????ng. T??i kh??ng c???m th???y c??c chuy???n tu???n tra t??? do FONOP ????? ?????i tr???ng v???i s??? b??nh tr?????ng v?? quy???t li???t h??n t??? Trung Qu???c?

??? Anh ????ng. R?? r??ng l?? c?? r???t nhi???u ??i???u m?? M??? ph???i l??m ????? b???t k???p ??? kh??ng ch??? l?? t??? 2014 m?? c??n l?? t??? s??? ki???n Scarborough v??o 2012 hay th???m ch?? t??? nh???ng n??m 1990 khi ch??ng t??i c?? c?? ????nh c?????c chi???n l?????c r???ng Trung Qu???c s??? tr??? th??nh ?????i t??c t???t, c?? tinh th???n h???p t??c trong c???ng ?????ng qu???c t??? (khi v??o WTO). Nh??ng ??i???u ???? ???? kh??ng x???y ra.

N??i ???ng??? tr??n v?? l??ng??? th?? h??i n???ng nh??ng r?? r??ng ch??ng t??i kh??ng ch?? ?? t???i m???c ti??u c???a m??nh.

Trong giai ??o???n ???? th?? Trung Qu???c ???? ph??t tri???n r???t nhanh, l???y c???p r???t nhi???u c??ng ngh??? t??? M???, c??? qu???c ph??ng v?? th????ng m???i, r???t nhi???u t??i s???n tr?? tu???. ?????ng th???i l?? h??? ph??t tri???n n??ng l???c k??? thu???t s??? m???nh, th???c hi???n r???t nhi???u ?????ng th??i (m??? r???ng) ??? Bi???n ????ng.

Washington ???? quy???t li???t h??n trong th???c hi???n c??c tu???n tra FONOP. Nh??ng t??i c??ng ?????ng ?? l?? FONOP l?? kh??ng ????? ????? thay ?????i c???c di???n.

Ch??ng t??i s??? ph???i ngh?? t???i c??c b?????c l???n h??n nh?? c??ng nh???n c??c tuy??n b??? ch??? quy???n (??? Bi???n ????ng) c???a c??c n?????c c??n l???i. L??m nhi???u vi???c h??n ????? c???ng c??? n??ng l???c l???c l?????ng tu???n duy??n c??c n?????c.

FONOP v??? c??n b???n l?? mang t??nh bi???u t?????ng. N?? cho th???y l?? ch??ng t??i kh??ng th???a nh???n tuy??n b??? ch??? quy???n c???a B???c Kinh. Nh??ng ???? kh??ng ch??? l?? v???n ????? duy nh???t. Trung Qu???c ???? x??y nh???ng c??n c??? qu??n s??? r???t l???n tr??n nh???ng ?????o nh??n t???o. Ch??ng t??i hi???u l?? kh??ng c?? gi???i ph??p d??? d??ng n??o ??? ????.

C???nh tranh M??? ??? Trung v??? t???ng th??? s??? kh??ng ph???i gi???i quy???t ??? Bi???n ????ng. T??i kh??ng ngh?? ???? l?? ??i???m quy???t ?????nh. ??i???m quy???t ?????nh s??? l?? s??? chung s???c c???a M??? v?? c??c n???n kinh t??? c?? c??ng (quan ??i???m chi???n l?????c), v?? ch??ng ta s??? h???p t??c ???????c t???t t???i ????u. M???t d???ng k???t h???p gi???a M???, Nh???t B???n, ???n ?????, VN, Australia, Philippines. ??????ng nhi??n ???? s??? kh??ng ph???i l?? m???t d???ng li??n minh ch??nh th???c nh??ng s??? l?? s??? ph???i h???p c???a c??c n?????c mu???n ch???ng l???i s??? hung h??ng, quy???t li???t c???a Trung Qu???c ??? khu v???c.

Kh?? kh??n ?????c t??n hi???u c???a Washington

??? Qu???c ph??ng l?? kh??ng ????? ????? ?????i ph?? Trung Qu???c. M???t s??? chuy??n gia khi trao ?????i v???n n??i v??? vi???c M??? b??? qua g??c ????? ?????i ngo???i, kinh t??? trong ?????i ph?? v???i B???c Kinh?

??? ??i???u ???? tr?????c kia ????ng. So v???i c??c nh??nh kh??c trong ch??nh quy???n, kh???i qu???c ph??ng c?? c??i nh??n r?? v?? s???m h??n v??? th??ch th???c c???a Trung Qu???c.

??i???u n??y m???t ph???n l?? v?? l???c l?????ng qu???c ph??ng Trung Qu???c ph??t tri???n qu?? nhanh n??n th??ch th???c c?? th??? th???y r?? t??? r???t s???m. Th??ch th???c qu??n s??? ?????n s???m h??n so v???i th??ch th???c t??? ?? ????? ch??nh tr??? (c???a B???c Kinh).

Ngay t??? 2014, gi???i l??nh ?????o qu???c ph??ng M??? ???? hi???u r?? th??ch th???c qu??n s??? t??? B???c Kinh s??? l?? v???n ????? th???t s???. Khi ???? trong gi???i l??nh ?????o ch??nh tr??? v?? kinh t??? M??? kh??ng c??ng chia s??? quan ??i???m n??y.

Nh??ng gi??? th?? kh???i kinh t??? M???, d?? ch??a th???ng nh???t h???t, ???? nh??n th???y ???????c r?? m???i ??e d???a t??? Trung Qu???c h??n so v???i 10 n??m tr?????c.

??i???u n??y m???t ph???n l?? v?? c??c nh?? ?????u t?? M??? ???? ?????u t?? qu?? nhi???u th???i gian v?? ngu???n l???c ??? Trung Qu???c v?? h??? kh??ng ki???m ???????c nhi???u t??? ??i???u n??y. Trung Qu???c c?? nh???ng li??n doanh ki???u ??p ?????t, l???y m???t ph???n s??? h???u tr?? tu???. Doanh nghi???p M??? v?? v???y kh??ng ph???i c?? l???i nhi???u.

Gi??? th?? c??c b???n c?? th??? th???y chuy???n bi???n di???n ra nhi???u ??? kh???i doanh nghi???p v???i c??c l???nh t??ng thu???, vi???c gi??m s??t xu???t kh???u c??c h??ng nh???y c???m sang Trung Qu???c hay v??? Huawei???

??? Trung Qu???c c?? chi???n l?????c r???t r?? r??ng v???i ng??n h??ng AIIB hay ???V??nh ??ai, Con ???????ng???. M??? th?? kh??ng c?? nh???ng chi???n l?????c kinh t??? r?? r??ng nh?? n??y ??? khu v???c?

??? Ch??ng t??i c?? th??ng qua s??ng ki???n Build Act h???i cu???i n??m ngo??i (v??? ph??t tri???n h??? t???ng).

??? Quy m?? s??ng ki???n ???? r???t nh???.

??? ??????ng nhi??n ti???n m?? Trung Qu???c c?? th??? ????? v??o b???ng c??c quy???t s??ch c???a nh?? n?????c th?? r???t l???n. Ch??ng t??i c?? c?? ch??? th??? tr?????ng t??? do ho??n to??n (n??n kh??ng th??? v???y). Ng??n s??ch nh?? n?????c c?? nh???ng khuy???n kh??ch nh??ng ch??ng t??i kh??ng th??? ra l???nh cho c??c c??ng ty ??i ?????u t?? ????u ??? Trung Qu???c th?? h??? c?? th??? l??m v???y. Nh??ng li???u l?? t???t c??? ngu???n v???n (c???a Trung Qu???c) c?? t???t ho??n to??n hay kh??ng th?? ch??a r??.

Gi??? l?? m???t trong th???i ??i???m ?????u ti??n k??? t??? th??? k??? 19 m?? M??? kh??ng c??n l?? n???n kinh t??? l???n nh???t th??? gi???i n???a. Tr?????c kia th?? c??? c?? v???n ????? l?? ch??ng t??i n??m ti???n v??o. Ch??ng t??i c?? nhi???u ti???n nh??ng h??? c??ng c?? r???t nhi???u. Ch??ng t??i kh??ng th??? ??p ?????o b???ng ti???n nh?? c??ch l??m trong qu?? kh??? n???a.

??? V??? v???n ????? ?????c t??n hi???u t??? Washington, ?????c bi???t v???i ch??nh quy???n n??y, th?? k??? c??? nh???ng ?????ng minh nh?? Nh???t hay H??n Qu???c c??ng kh??ng ch???c ch???n M??? c?? b???o v??? h??? hay kh??ng. C?? r???t nhi???u ??i???u kh??ng r?? r??ng t??? Washington.

??? T??i ngh?? l?? TT Trump ????a ra m???t t??n hi???u th???c t???nh r???ng c??ch l??m nh?? c?? kh??ng c??n hi???u qu???. Th???c t??? k??? c??? trong th???i k??? Chi???n tranh L???nh th?? c??ng ???? c?? nh???ng kh???ng ho???ng gi???a M??? v???i ?????ng minh v??? ph??n b??? ng??n s??ch qu???c ph??ng.

Trong nh???ng n??m 1960, ng?????i M??? t???ng bu???c ng?????i ?????c ph???i tr??? chi ph?? cho vi???c tri???n khai qu??n M??? ??? ?????c. Trong nh???ng n??m 1970 M??? v???i H??n Qu???c c??ng c?? tranh c??i r???t d??? t???i m???c Washington t???ng t??nh t???i vi???c r??t to??n b??? qu??n ra kh???i b??n ?????o Tri???u Ti??n ??? ??i???u ???? g??y r???t nhi???u ch???n ?????ng khi ????. Nh???ng n??m 1980, ng?????i M??? c??ng ???chi???n ?????u??? r???t c??ng th???ng v???i Nh???t trong l??nh v???c ??t?? v?? gi?? tr??? c???a ?????ng yen.

Trong kho???ng 20 n??m qua th?? c??c ch??nh quy???n D??n ch??? v?? C???ng h??a ?????u c?? t??m l?? ???si??u c?????ng??? ??? m???t si??u c?????ng ????n ?????c. Ch??ng t??i c?? nh???ng th???a thu???n th????ng m???i nh??ng ch??ng t??i kh??ng g??y s???c ??p qu?? nhi???u b???i ngh?? m??nh qu?? l???n v?? c?? th??? cho ??i ch??t c??ng ???????c.

T???ng th???ng Trump ????a ra quan ??i???m r???ng ph???n l???n ng?????i M??? c???m th???y kinh t??? hi???n kh??ng t???t v?? gi??? h??? mu???n t???ng th???ng ph???i ?????u tranh quy???t li???t h??n n???a cho h???. T??i ngh?? l?? t???ng th???ng ????ng.

N???u b???n nh??n v??o nh???ng th???a thu???n c?? ch??ng t??i c?? v???i c??c ?????ng minh th?? s??? th???y r?? l?? b???t h???p l??. V?? d??? Nh???t B???n l?? n???n kinh t??? l???n th??? 3 tr??n th??? gi???i nh??ng ch??? chi 1% GDP cho qu???c ph??ng trong khi ???? l?? m???t trong nh???ng n?????c lo l???ng v??? Trung Qu???c nh???t ??? M??? trong khi ???? ph???i chi t???i 3% GDP. T??nh h??nh v???y s??? kh??ng th??? ti???p di???n. Gi??? M??? v?? Nh???t c?? th??? n??i r???t nghi??m t??c v???i nhau v??? v???n ????? n??y thay v?? ph???t l??? n?? ??i.

C??ch c???a t???ng th???ng th?? c?? th??? khi???n m???i ng?????i kh??ng th???y tho???i m??i nh??ng hy v???ng l?? s??? t???o ???????c k???t qu??? t???t.

C??c n?????c trong khu v???c n??n nh??n th???y l?? ch??ng ta ??ang nh??n th???ng v???i th???c t??? v??o l??c n??y. T??i ngh?? k??? c??? t???ng th???ng c?? mu???n r??t kh???i ch??u ?? th?? ch??ng t??i c??ng kh??ng th??? l??m v???y. V?? n???u kh??ng c?? M??? th?? t???t c??? s??? r??i v??o ???nh h?????ng c???a Trung Qu???c. V?? nh?? v???y th?? Trung Qu???c s??? t???o ra h??? sinh th??i kinh t??? m?? lo???i M??? ho??n to??n ra ??? ch??ng t??i s??? ngh??o ??i. M??? s??? kh??ng ????? ??i???u ???? x???y ra.

T??i ngh?? ng?????i Nh???t ??ang x??? l?? v???n ????? n??y kh?? t???t v?? t??i ngh?? ???? l?? c??ch ????ng: t????ng t??c v???i ch??nh quy???n M??? ????? coi c?? c??ch s???p x???p n??o t???t h??n hay kh??ng. H??n Qu???c c??ng ??ang ????m ph??n r???t r???n. Nh??ng t??i ngh?? cu???i c??ng th?? c??c li??n minh n??y n?? kh??ng ????n thu???n l?? t??nh b???n h???u m?? n?? l?? quan h??? ?????i t??c ??? ??????ng nhi??n c?? nh???ng gi?? tr??? chung nh??ng ch??ng t??i g???n k???t nhi???u l?? b???i nh???ng l???i ??ch chi???n l?????c song tr??ng. V?? v???y ch??ng t??i n??n c?? nh???ng cu???c trao ?????i c???ng r???n nh?? nh???ng ?????i t??c th????ng m???i v???n c?? v???i nhau ??? h??n l?? cu???c h??n nh??n.

??? V???n ????? v???i c??c n?????c l?? c?? qu?? nhi???u ti???ng n??i t??? Washington n??n ????i khi kh??ng bi???t nghe ai ??? ??ng b??? tr?????ng, t???ng th???ng hay l?? ??ng con r???. Nhi???u ti???ng n??i v???i th??ng ??i???p kh??c nhau?

??? ???? l?? h??? th???ng c???a M??? th??i. Th???i Reagan th?? Ngo???i tr?????ng Shultz v?? B??? tr?????ng Qu???c ph??ng Weinberger r???t gh??t nhau, Powell v?? Rumsfeld th???i Bush c??ng gh??t nhau??? s??? lu??n c?? nh???ng cu???c chi???n nh?? v???y trong ch??nh quy???n. Chuy???n c?? quan ??i???m kh??c nhau nh?? v???y trong ch??nh quy???n t??i ngh?? l?? b??nh th?????ng.

V???i ch??nh quy???n n??y, t???ng th???ng c??? t??nh ????a y???u t??? b???t ?????nh, kh?? ??o??n ???? m???t c??ch ch??? ?????ng. ??ng ???y r?? r??ng kh??ng mu???n d??? d??ng b??? ??o??n ?????nh.

Uy t??n c???a n?????c M??? t???i Bi???n ????ng

??? T??? 2014 t???i nay ???? th???y nhi???u h??n s??? hung h??ng c???a B???c Kinh v?? th???y nh???ng g?? ???? x???y ra v???i Philippines (b??i c???n Scarborough), th?? d?? c?? l?? ?????ng minh c??ng kh??ng nh???n ???????c s??? h??? tr??? nhi???u t??? Washington?

??? M??? v?? Philippines c?? hi???p ?????c ?????ng minh v?? Ngo???i tr?????ng M??? Pompeo ???? n??i r?? h??n ph???m vi nh???ng g?? s??? ???????c b???o v??? theo hi???p ?????c n??y ??? bao g???m t??u, thuy???n ch??nh ph??? Philippines ho???t ?????ng ??? tr??n Bi???n ????ng. Ch??ng t??i c?? cam k???t v???i ??i???u n??y. Ch??ng t??i ch??a c?? cam k???t v???y v???i VN.

??? Trong tr?????ng h???p c??c d??? ??n c?? M??? tham gia ??? Bi???n ????ng th?? ch??nh s??ch c???a b??? Qu???c ph??ng M??? ?????i v???i v???n ????? n??y s??? nh?? n??o?

??? T??i kh??ng r?? c??? th??? ch??nh s??ch c???a b??? trong tr?????ng h???p ???? s??? ra sao. Nh??ng Trung Qu???c th???y h??? c?? kh??? n??ng c???ng r???n v???y ??? Bi???n ????ng n??n h??? l??m. H??? kh??ng l??m nh?? v???y ??? Senkaku/??i???u Ng?? v?? h??? bi???t r???ng sau Nh???t s??? c?? M???.

T??i ngh?? Trung Qu???c s??? ti???p t???c c??c ho???t ?????ng (g??y h???n) ??? Bi???n ????ng v?? h??? c?? r???t nhi???u ngu???n l???c ??? ????y trong khi ch??ng t??i th?? kh??ng. V??? tr?? c???a ch??ng t??i kh??ng ph???i l?? ??? tr???n ti???n trong ?????i ph?? v???i tu???n duy??n hay l???c l?????ng b??n qu??n s??? c???a Trung Qu???c. ???? l?? c??c n?????c c?? tranh ch???p ??? khu v???c.

??? Vi???c Trung Qu???c ????a t??u H???i D????ng 8 quay tr??? l???i x??m ph???m v??ng ?????c quy???n kinh t??? c???a VN, trong tr?????ng h???p n??y M??? n??n l??m g???

??? M??? n??n ???ng h??? h??nh ?????ng c???a VN ????? b???o v??? c??c tuy??n b??? ch??? quy???n c???a m??nh v?? ch???ng l???i vi???c Trung Qu???c t???o ra nh???ng hi???n tr???ng m???i ??? ????. Trung Qu???c c??ng c??? r???t nhi???u t??u c?? t???i khu v???c bi???n c???a Philippines???

Nh?? hi???n t???i th?? t??i c???m th???y ch??ng t??i ??ang th???t th??? trong cu???c ??ua n??y (??? Bi???n ????ng). ???? l?? l?? do t??i ngh?? M??? n??n l??m h??nh ?????ng g?? ???? quy???t li???t h??n nh?? c??ng nh???n tuy??n b??? ch??? quy???n c???a m???t s??? n?????c tranh ch???p. Ch??ng t??i ???? ti???n m???t b?????c khi l??m r?? v???a th???a nh???n hi???p ?????c v???i Philippines. Gi??? th?? ph??a Trung Qu???c bi???t r???ng h??? s??? ph???i c???n th???n h??n (?????i v???i c??c t??u Philippines).

Nh??ng B???c Kinh c??ng bi???t r???ng n???u h??? c??? t??nh qu???y ph?? t??u Philippines th?? h??? c??ng c?? th??? l??m t???n h???i nghi??m tr???ng uy t??n c???a M???.

??? V???i TQ ng??y c??ng quy???t li???t v???y th?? VN n??n l??m g???

??? VN n??n t??? b???o v??? l???i ??ch c???a ri??ng m??nh. Washington s??? ???ng h???. Nh??ng VN c??ng n??n r?? v?? c??ng ?????ng thu???n v???i M???, Nh???t B???n, ???n ?????, Australia (v??? chi???n l?????c). T??i c??ng kh??ng th???y ????u l?? gi???i ph??p kh??c cho VN. N???u VN ch??? mu???n ??? gi???a th?? ph???n ???ng ??? Washington s??? l?? r???t nhi???u ng???n ng???i.

VN ??? v??? th??? ?????i ?????u v???i Trung Qu???c r???t nhi???u t??? tr??n ?????t li???n cho t???i tr??n bi???n.

N???u VN kh??ng th??? hi???n r?? l???p tr?????ng c???a m??nh th?? ph??a M??? c??ng s??? gi??? kho???ng c??ch nh???t ?????nh. Ch??ng t??i kh??ng c???n VN ph???i qu?? c???ng r???n ??? t??i hi???u VN ph???i gi??? c??ch ti???p c???n trung t??nh ??? nh??ng s??? c???n m???t th??ng ??i???p r?? r??ng h??n.

Cu???i c??ng th?? c??c b???n c??ng th??? hi???n r?? b???n c???n M??? gi??p th?? M??? s??? c?? c?? s??? ????? gi??p c??c b???n nhi???u h??n.

??? Xin ch??n th??nh  c???m ??n ??ng.

M???t phi??n b???n c???a b??i ph???ng v???n ???? ???????c ????ng b???i Zing News.

H??nh: Elbridge Colby l?? m???t trong nh???ng t??c gi??? ch??nh c???a chi???n l?????c NDS 2018. Ngu???n: American Center.
 

12/11/1990: Akihito tr??? th??nh Ho??ng ????? Nh???t B???n

Print Friendly, PDF & Email

Ngu???n: Akihito enthroned as emperor of JapanHistory.com

Bi??n d???ch: Nguy???n Th??? Kim Ph???ng

V??o ng??y n??y n??m 1990, Th??i t??? Akihito ???? l??n ng??i ho??ng ????? Nh???t B???n hai n??m sau c??i ch???t c???a cha m??nh. ??ng tr??? th??nh Nh???t Ho??ng th??? 125 trong m???t tri???u ?????i c?? ni??n ?????i t??? n??m 660 TCN.

Akihito, con trai duy nh???t c???a Ho??ng ????? Hirohito, l?? qu???c v????ng ?????u ti??n c???a Nh???t B???n cai tr??? trong vai tr?? nh?? m???t l??nh ?????o ???h???u danh v?? th???c??? trong m???t ch??? ????? qu??n ch??? l???p hi???n. Cha c???a ??ng, Hirohito, b???t ?????u tr??? v?? t??? n??m 1926 v?? tr??n l?? thuy???t, ???? cai tr??? theo ch??? ????? qu??n ch??? chuy??n ch???, m???c d?? quy???n l???c c???a ??ng b??? gi???i h???n trong th???c t???.

Sau th???t b???i c???a Nh???t B???n trong Th??? chi???n II, Hirohito ch??nh th???c b??? M??? t?????c b??? quy???n l???c v?? bu???c ph???i t??? b??? b???n t??nh th???n thi??ng ???????c g??n cho m??nh. Sau khi Nh???t B???n ph?? chu???n b???n s???a ?????i Hi???n ph??p v??o n??m 1946, ho??ng ????? ???? tr??? th??nh v??? tr?? l??nh ?????o ???h???u danh v?? th???c??? ch??nh th???c c???a Nh???t B???n.

Akihito g??y ra tranh c??i v??o n??m 1959 ??? th???i ??i???m m?? d?? l?? ng?????i th???a k??? ng??i v??? Nh???t Ho??ng, ??ng ???? ph?? v??? truy???n th???ng 1.500 n??m v?? k???t h??n v???i m???t th?????ng d??n, Shoda Michiko, con g??i c???a m???t doanh nh??n gi??u c??. Sau khi tr??? th??nh ho??ng ?????, Akihito, m???t nh?? h???i sinh v???t h???c nghi???p d?? v?? m???t nh???c c??ng cello xu???t s???c, ???? b???t ?????u m???t k??? nguy??n m???i c???a Nh???t B???n, ???????c g???i l?? Heisei, hay ???B??nh Th??nh???.

Hai v??? ch???ng ho??ng ????? c?? ba ng?????i con: Th??i t??? Naruhito, sinh n??m 1960; Ho??ng t??? Akishino, sinh n??m 1965; v?? c??ng ch??a Nori, sinh n??m 1969.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay3,267
  • Tháng hiện tại19,833
  • Tổng lượt truy cập5,914,835
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây