M???T VINH QUANG KH??? ???

Thứ ba - 20/10/2015 21:31
                                              ????? Ho??ng

        Th???i t??i h???c c???p m???t v?? c???p hai tr??n mi???n B???c X?? h???i Ch?? ngh??a qu???ng t??? n??m 1958 ?????n n??m 1964 th?????ng ???????c h???c b??i h??t ch??nh khi v??o ti???t h???c l?? b??i h??t ??? G????ng anh H?? H???c H???i???.
  T??i c??n nh??? b??i h??t nh???p 2/4 d??? h??t, d??? thu???c. : ???Anh H?? H???c H???i l?? ??u???c s??ng ng???i, lu??n l??m g????ng cho b???y em noi theo???. B??i n??y v?? b??i Di??m ????nh Ng??? l?? Ng?? ????nh Di???m l?? b??i t???ng ca c???a tu???i ???u tr?? tr??n mi???n B???c.
 Khi l???n l??n v??o Trung h???c, ?????i h???c, ??i b??? ?????i, ??i l??m t??i kh??ng c??n nghe b??i h??t n??y n???a. Th??? h??? h???c sinh sau n??y ch???c c??ng kh??ng c?? b??i t??? ca n??y. T??n H?? H???c H???i c??ng t??n Em b?? ??u???c s???ng L?? V??n T??m, L?? T??? Tr???ng, V?? Th??? S??u hay Kim ?????ng v???y. N?? ???? ??i v??o huy???n tho???i l??m g????ng mu??n ?????i  cho h???c sinh sinh vi??n.
      M??i khi ?????c k??? y???u h???c sinh tr?????ng L?? Th??? Hi???u - Qu???ng Tr???, tr?????ng Hu???nh Th??c Kh??ng ??? Ngh??? An t??i m???i r?? H?? H???c H???i l?? h???c sinh g????ng m???u n??m 1950. (Nh?? anh h??ng b??y gi???)
???N??m 1950, anh H???i (H?? H???c H???i) h???c gi???i, tham gia c??c phong tr??o c???a h???c sinh to??n tr?????ng, to??n huy???n H????ng S??n, H?? T??nh. Cu???i n??m h???c anh ???????c b???u l?? h???c sinh g????ng m???u to??n qu???c. B??? Gi??o d???c v?? ??o??n Thanh ni??n C???u qu???c ph??t ?????ng phong tr??o thi ??ua ???H?? H???c H???i??? . B??i h??t ca ng???i H?? H???c H???i ra ?????i t??? ?????y v?? h??t m??i cho ?????n cu???c kh??ng chi???n ch???ng M??? c???u n?????c 1965.
   Th??? r???i m???t l???n ph???ng v???n nh?? v??n Tr???nh ????nh Kh??i v??? cu???n h???i k??, ghi ch??p L???c Quan bu???n t??i b???t ng??? g???p l???i ng?????i th???c trong b??i h??t ???u tr?? x??a.
  Cu???n s??ch c???a anh Kh??i qu?? n???i ti???ng d?? n?? ch??a xu???t b???n c??ng khai nh??ng m???t nh?? v??n c??ng t??c h??n 30 n??m ??? ???Ph??? ?????u r???ng??? T?? t?????ng V??n h??a c???a ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam bi???t bao chuy???n th??m cung b?? s??? v??? ph??? n??y, v??? nh???ng nh??n v???t qu?? to v?? qu?? n???i ti???ng trong v??n ngh??? v?? trong ch??nh tr?????ng.
Tr??ch
H????ng S??n
B??ch khoa to??n th?? m??? Wikipedia
Hi???n nay, c?? r???t nhi???u ng?????i con c???a H????ng S??n th??nh ?????t trong c??? n?????c: Gi??o s?? L?? Xu??n T??ng nguy??n U??? vi??n B??? Ch??nh tr???, B?? th?? Th??nh ???y H?? N???i; Th?????ng t?????ng L?? Minh H????ng nguy??n ???y vi??n B??? Ch??nh tr???, B??? tr?????ng B??? C??ng an; Gi??o s??, Vi???n s?? y h???c Ph???m Song nguy??n B??? Tr?????ng B??? Y t???; Ti???n s?? L?? ?????c Th??y nguy??n Th???ng ?????c Ng??n h??ng Nh?? n?????c Vi???t Nam; Ti???n s?? Tr???n C???m T??- B?? th?? T???nh ???y Th??i B??nh; Ti???n s?? lu???t h???c ?????ng Quang Ph????ng Ph?? ch??nh ??n To?? ??n Nh??n d??n T???i cao

; nguy??n Ph?? ban Tuy??n gi??o Trung ????ng H?? H???c H???i

  Nh?? v??n Tr???nh ????nh Kh??i kh??ng mu???n ?????ng ch???m ai h???t, anh kh??ng n??u t??n th???t, ch??? ghi v??i ch??? k?? hi???u, ng?????i trong cu???c th?? bi???t, ng?????i ngo??i kh??ng th??? bi???t. M???t c?? quan trong n???n kinh t??? th??? tr?????ng n??y, nh?? v??n Tr???nh ????nh Kh??i ???? nhi???u l???n c?? ????? ngh??? kh??ng n??n ????? n??. N?? ???? l??m xong nhi???m v??? l???ch s??? r???i. ????? n?? l???i n?? th??nh s??n x?? m??t k?? sinh. Kh??ng ch??? n??i vo, anh nhi???u l???n n??i tr?????c anh em nh?? v??n r???ng: ???Nhi???u n?????c kh??ng c?? Ban T?? t?????ng ??? V??n h??a, ch??? c?? nh???ng n?????c c???ng s???n m???i c??. Anh c?? ki???n ngh??? h???n hoi g???i cho ?????ng c???a anh v?? Ch??? t???ch n?????c c??ch ????y nh???ng 20 n??m l?? n??n gi???i t??n Ban n??y, kh??ng n??n ????? nhi???u Ban si??u b??? m?? hi???u qu??? kh??ng c?? g??, ch??? x??t ti???n d??n. Ph????ng ??n hai l?? ?????i t??n th??nh Ban Tuy??n Gi??o. Ph????ng ??n n??y ???????c tr??n nghe v?? h??? ???? ?????i t??n. 
  Trong c??c nh??n v???t anh Kh??i ????? c???p, t??i ch?? ?? m???t nh??n v???t H. T??n Tuy??n Gi??o c??ng kh??ng ???n. Nh?? c???m quy???n ??a l??m g?? th?? l??m!
H quan to, c?? ti??u chu???n xe ?? t?? ????a ????n ??i l??m vi???c. H ???????c ph??n hai c??n h??? ??? qu???n Thanh Xu??n ??? H?? N???i.
Xin tr??ch trong L???c quan bu???n:
Ph?? Ban H trong m???c Ban Tuy??n Gi??o t???ng k???t trao gi???i th?????ng cho H.
  ???H b??? ch??nh 32 ?????ng vi??n chi b??? v??? h??u ki???n v??? chuy???n tham nh??ng ?????t ??ai, nh?? c???a m?? c??n tham nh??ng th??m (V??n b???n l??u) nhi???u vi???c kh??c. H ???????c chia 2 c??n h??? ??? Thanh Xu??n, c?? xe ????a ????n m?? v???n v??? ph??? L?? Th??nh T??ng chi???m ?????t l??m nh??. H b??? nh??n d??n ch?????i b???i. Chi b??? h???p v?? ki???n l??n tr??n nh??ng tr??n kh??ng x??? l??. Nghe n??i H c?? ?? d?? to, c?? ?????ng h????ng c???p cao che ch???. H h??? c??nh an to??n ??? tu???i tr??n 70, qu?? tu???i ngh??? h??u 7 ?????n 8 n??m. H ??? L?? Th??nh T??ng kh??ng ???????c, d??n n??m c???t qua c???a s???, H ph???i b??? ??i. H b??n nh?? ?????n 6 t???, 7 t??? (gi?? b??y gi??? c??ng tr??n 15 t???). Cu???c ?????i th???t tr??? tr??u, H tham nh??ng nh?? th??? m?? l???i ???????c ??i???u sang Ban 6A ??? Ban ch???ng tham nh??ng  -   c??ng t??c tr???n h??u). ???
H ch???ng ph???i ng?????i trong C??i ???n, C??i l???ng, kh??ng ph???i Ng?????i hay c??i.
T??i  h???i anh Kh??i: - Nh??n v???t n??o th??? anh?
  • ??ng H?? H???c H???i ?????y m?? ??? Anh Kh??i d?? b???u ????p.
  • ??ng n??y c?? b??i h??t v??? ??ng n???i ti???ng l???m, thu??? ??i h???c b???n em hay h??t trong l???p. ??? T??i nghi ng??? c?? ?? h???i v???n l???i.
  • Ch??nh l??o ??? Anh Kh??i c?????i chua ch??t
T??i n??i v???i l??ng c??m ph???n:
    - ????ng l?? m???t vinh quang kh??? ???!

                        H?? N???i, ng??y 22 ??? 7 - 2014
                                          ?? ??? H
 

Tác giả bài viết: Ph???m Qu???c Ti???n

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay2,748
  • Tháng hiện tại24,216
  • Tổng lượt truy cập9,038,362
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây