H???u Th???nh d?????i g??c nh??n Ph???m Ngocj Th??i

Chủ nhật - 28/04/2019 18:59
C?? l??? t??? khi c?? H???i nh?? v??n Vi???t Nam ?????n nay ch??a t???ng c?? m???t ??ng ch??? t???ch H???i n??o l???i nhi???u x???u xa b???n th???u, nh??n c??ch h??n k??m nh?? H???u Th???nh. Vi???c ????? m???t k??? nh?? H???u Th???nh ti???p t???c l??m ch??? t???ch, ch???ng nh???ng bi???n H???i nh?? v??n: m???t t??? ch???c v??n ch????ng c???p qu???c gia th??nh n??i ch???a qu?? nhi???u s??? ?? u??? t???p d???ch, m?? c??n l??m cho n???n thi ca c???a n?????c tr??? n??n t???m th?????ng, th???p k??m - Th???t l?? ????ng h??? th???n v?? nh???c nh?? thay?
H???u Th???nh d?????i g??c nh??n Ph???m Ngocj Th??i
H????u Thi??nh d??????i go??c nhi??n cu??a nha?? th?? Pha??m Ngo??c Tha??i (*)

     LD: Nha?? th?? Pha??m Ngo??c Tha??i co?? g????i ??????n Ph???? nu??i va?? ba??n be?? m????t ba??i vi????t co?? t????a ?????? kha?? da??i: "Kh??ng n??n ????? m???t ch??n dung th?? t???m th?????ng, nh??n c??ch k??m, tham lam, x???ng b???y nh?? H???u Th???nh ti???p t???c l??m Ch??? t???ch HNVVN"- v????i n????i dung co?? th???? g??y ra nh????ng d?? lu????n ??a??nh gia??, pha??n ????ng tra??i chi????u th????m chi?? gay g????t. Ph???? nu??i va?? ba??n be?? xin ????ng nguy??n v??n va?? l??u y?? ??????n Quy?? ??????c gia?? r????ng ba??i vi????t hoa??n toa??n th???? hi????n quan ??i????m ri??ng cu??a nha?? th?? Pha??m Ngo??c Tha??i tr??????c nh????ng v????n ?????? ma?? ??ng b????c xu??c... 


 
Nh?? th?? Ph???m Ng???c Th??i
Kh??ng n??n ????? m???t ch??n dung th?? t???m th?????ng , nh??n c??ch k??m, 
                       tham lam, x???ng b???y nh?? H???u Th???nh ti???p t???c l??m Ch??? t???ch HNVVN                                                                                                            Ph???m Ng???c Th??i
     
      H???u Th???nh r???t nh??? m???n, l??ng d??? tham lam, l??m vi???c khu???t t???t  - N???u ti???p t???c c??? ????? l??m Ch??? t???ch HNVVN th?? s??? k??o n???n thi ca ??????ng ?????i tr??? n??n b??t nh??o chi kh????n. Bi???n m???t H???i nh?? v??n c???p qu???c gia v?? c??? Ban ch???p h??nh tr??? n??n t???m th?????ng. 
    Tr?????c h???t xin nh???n ?????nh v??? ch??n dung ??ng Ch??? t???ch H???i nh?? v??n thu???c lo???i n??o?


       CH??N DUNG TH?? H???U TH???NH C?? B???N L?? LO???I TH?? T???M TH?????NG, KH??NG T???N T???I:
     Nh?? t??i ???? t???ng b??nh lu???n: Th?? H???u Th???nh nhi???u b??i vi???t k??m, t?? duy b??t nh??o, m???i ch??? ??? d???ng nh??p ho???c t?? li???u trong b???n th???o, c??ng b?? h???t ra ????? in th??nh t???p sau ???? tranh gi??nh l???y gi???i th?????ng.
     Ch??a m???t ??ng Ch??? t???ch n??o tham lam, th?? ph?? th?? xo??ng x??nh m?? l???i v?? nhi???u gi???i th?????ng qu???c gia ?????n nh?? v???y. Tr???n M???nh H???o ???? vi???t: 
-   ??ng H???u Th???nh ?????t k??? l???c ??n gi???i v??n ch????ng trong th???i ?????i ng??y nay l??... v?? ?????ch th??? gi???i! Ng?????i ta t??nh ?????n nay ??ng ???? 05 l???n "??n" gi???i th?????ng v??n h???c qu???c gia, k??? c??? gi???i th?????ng Vua Th??i Lan g???i l?? "Gi???i Asean - 1000 USD" m?? ch??nh ??ng Ch??? t???ch t??? ????? c??? cho m??nh... c??ng v???i nhi???u gi???i kh??c...Trong m???t th??nh ph???n ban gi??m kh???o do ch??nh H???u Th???nh ???? thi???t k???... r???i ??ng Ch??? t???ch "t??? nh??? kh??ch quan?..." xin r??t ra kh???i H???i ?????ng x??t gi???i.     Hay nh?? nh?? v??n Nguy???n Quang Th??n l??n ti???ng ph?? ph??n:
   ??ng H???u Th???nh ??n tham, ki???u t??? m??nh cho m??nh gi???i th?????ng l?? v???a ???? b??ng v???a th???i c??i, v???a l??nh th?????ng v???a khen ban ch???m gi???i... c??ng minh!


     Th?? d??? nh?? vi???c ??ng ta ??em "Th????ng l?????ng v???i th???i gian" - M???t t???p th?? h???ng, t?? duy nh??ng nh???, t??? ngh??a lung tung.. r???i c??ng ch??? ????? v???t v??o... s???t r??c, c??ng v???i m???t tr?????ng ca bi???n vi???t h???n ?????n, x?? b???, l??ng nh??ng nh???t nh???o - M???c d?? b??? d?? lu???n ch?? bai ch??? tr??ch r???t nhi???u, nh??ng H???u Th???nh v???n b???t ch???p, tr?? tr??o l???y b???ng ???????c c??i gi???i l???n c???a qu???c gia. Th???t l?? m???t Ch??? t???ch H???i nh?? v??n ????ng m???a mai.
      T??i ???? t???ng b??nh t???p "Th????ng l?????ng v???i th???i gian", nay xin tr??ch gi???i thi???u l???i trong b??i vi???t n??y ????? c??ng th???y r?? h??n c??i ch??n dung non y???u, m?? kh??ng bi???t t??? th???n c???a ??ng Ch??? t???ch H???i:
     "TH????NG L?????NG V???I TH???I GIAN" M???T T???P TH?? L??M NH??M, V??? V???N
                    
      H???u Th???nh l??m nhi???u b??i th?? r???t ???u, t?? duy lung tung, r???i t??m nh???ng t??? hay h??nh ???nh hoa ho??t ho???c c?? n???i ??o???n tr?????ng gh??p l???i. C?? b??i m???i ?????c l??n c??? t?????ng... c??ng th???y l?? l???, hay hay, nh??ng r???i g???p l???i th?? b??i th?? ch??? m??ng m??ng nh?? m???t l???p s????ng kh??i, ho???c ???? c??ng ch??? l?? m???t ?? t?????ng nh???t th???ch, n??ng cho??n. T??i c?? th??? n??u c??c ki???u l??m th?? t???p-p??-l?? ra ????y ?????n v??i ch???c b??i trong t???p th?? tr??n n??m m????i b??i c???a ??ng. 

      Th?? d??? b??i 
"B??ng m??t":


                          T??i nh?? c??y bi???t gi???u l?? v??o ????u/   Gi???a gi?? b???i c??i ng?????i/ 
                         N???u gi???u l?? th?? c??n ????u b??ng m??t/   B??ng m??t m?? kh??ng che n???i ch??nh t??i.

    M???i ?????c th?? c?? v??? n???i ?????i, n???i ng?????i, n???i tr???n ai ????y? nh??ng ng???m k??? th?? b??i th?? r???t lung bung. "gi?? b???i c??i ng?????i" nghe c??ng ??o???n tr?????ng ?????y ch???? nh??ng g???n v???i h??nh ???nh "l??" ??? c??u tr??n - "l??" kia bi???u t?????ng cho c??i g?? c???a anh ta? C??ng ch???ng r??. N???u n?? ???? l??m th??nh b??ng m??t th?? t???i sao l???i ph???i d???u? Ta l???i xem c??u k???t:
                       B??ng m??t m?? kh??ng che n???i ch??nh t??i
     T???i sao c?? b??ng m??t r???i m?? l???i kh??ng che n???i ch??nh anh ta? - Th??? l??, t???t c??? v???n m???i ch??? l?? m???t m??? ?? ngh?? c??n m?? h???, l???n x???n,
th???m ch?? h??nh ???nh ???? nhau, ch??a ?????nh h??nh ????? l???p ???????c th??nh t??? v?? ngh??a - H???u Th???nh v?? h???t v??o l??m th??nh m???t b??i cho xu???t b???n, ch???ng c???n bi???t ????? n?? di???n ?????t c??i g??? B??i th?? tr??? th??nh...v?? ngh??a! 
     Tr???n M???nh H???o n??i H???u Th???nh l??m th?? r???t ???u ch??nh l?? v???y.

     Th?? H???u Th???nh nhi???u b??i b???t c???n t??nh l??gich trong t?? duy tri???t l??, d?? ch??? l?? m???t b??i th?? ng???n v??i c??u. Th?? d??? m???t b??i th?? kh??c:

                          ????i lu???ng th???i gian/   Ai ???i m??i ?????i/  
                          H?? h???c c??u th??/  Gieo ch??? kh??ng ng?????i/ 
                         T???m ch??n ng??n t???/  D???y sao kh??ng ???m/   
                         Thi nh??n d???y ch??a/  G?? ??ang chuy???n s???m
 
                                                              
( M??? h??i ????n ng?? )
       ?????c l??n c??ng ???? th???y c??i th???i gian ai ???i m??i ?????i kia... ch???c l?? th???i gian nh?? cu???c ?????i thum th???m to??n ph??n tro ch??ng? M???y t??? "ai ???i m??i" m?? t??c gi??? s??? d???ng c???t ch??? ????? th?? cho c?? v??? h??nh t?????ng "k??u" ?????y th??i. Nh??ng ???? l?? c??ch s??? d???ng b???t k??? ?? ngh??a. Sau ???? t??? nhi??n chuy???n sang ?? thi nh??n l??m th?? gieo v??o ch??? kh??ng ng?????i... r???i ?????n g?? qu?? b??o s??ng, th??? l?? h???t th??! C??ng ch???ng bi???t "c??i th???i gian ai ???i m??i ?????i" kia v???i ng?????i thi nh??n l??m th?? n?? c?? quan h??? v???i nhau th??? n??o? N?? ???????c ????a v??o trong b??i th?? ????? n??i l??n ?? ngh??a g??? c??ng ???? ???????c th??m m???t b??i.  H???u Th???nh l??m th?? r???t nhi???u b??i ?????i lo???i nham nh??a nh?? th???!

       C??ng c?? khi ch??? do m???t ?? t?????ng n??o ???? ch???t v???t ?????n, tho??ng qua m?? t??c gi??? v???i ghi l???i, ????ng l?? n?? m???i ch??? l?? t?? li???u trong m???t b???n nh??p. Nh??ng H???u Th???nh ???? s??? d???ng ng??n ngh??? c???a m???t tay th?? chuy??n nghi???p, th??m d??m ba ch??? m???m mu???i v??o ???? ho???c t??m ?????i v??i h??nh ???nh cho c?? v??? k??u k??u, b???t c???n h??nh ???nh ???? ?? ngh??a c?? h???p v???i b??i th?? kh??ng, x??o x??o n?? l??n -  l???i ???????c th??m m???t b??i th?? n???a, hay g???p n?? l???i th??nh t???p l???y m???t gi???i th?????ng v??n ch????ng. T??i v?? d??? b??i

"Nh???ng ng?????i ??i l???i ph??a t??i":
 
                   Nh???ng ng?????i ??i l???i ph??a t??i/   Bao nhi??u b??ng m??t m???t l???i l?? bay/ 
                   M???c ai x?? d???t m???i ng??y/   M??c ??au l??ng gi???ng v???n ?????y sao h??m.

      H??nh ???nh th?? c??ng c?? v??? hoa m???, n???i m??nh... n???i ?????i...  Nh??ng b??i th?? n??i g?? nh???? N???u k???t l???i th?? h??nh nh?? l??... v?? ngh??a! N?? "v?? ngh??a" b???i v?? n?? t?? duy theo ki???u v?? v??o v?? l???p gh??p nh???ng.

      T??i xin ph??n t??ch h??nh ???nh "bao nhi??u b??ng m??t" kia l?? g??? C?? ph???i bao nhi??u ng?????i ??ang ??i l???i ph??a nh?? th?? ???? ??em cho ??ng ta b??ng m??t ch??ng? N???u th??? th?? c??ng c?? t??nh nh??n v??n ?????y ch???? nh??ng li???n ngay sau ???? l???i l?? h??nh ???nh:

                        ...  m???t l???i l?? bay
      Ch??? l??? ????? ????p l???i "nh???ng b??ng m??t" m?? ng?????i ?????i ???? ??em l???i cho ??ng ( ???? t???c l?? nh???ng danh l???i m?? ??ng ???? ???????c h?????ng ), ??ng ch??? ????p l???i cho h???, t???c l?? cho c???ng ?????ng... "m???t l???i l?? bay" ??? Ngh??a l??, tao c??ng ch??? c???n ph???i tr??? cho ch??ng m??y nhi???u, m???t ????i l???i ve vu???t su??ng, hay ch??t b???ng l???c g?? ???? c???n con th??i, sau ???? ??ng tho???ng qua nh?? ...l?? bay! V?? ??ng c??? ung dung h?????ng "nh???ng b??ng m??t" m?? ng?????i ?????i mang l???i cho ??ng. B???i v?? ngay c??u th?? th??? ba vi???t:

                       M???c ai x?? d???t m???i ng??y...
    Th??? theo s??? li??n k???t trong t?? duy b??i th?? th??: ??ng c??? m???c cho cu???c s???ng nh???ng k??? ???? mang l???i b??ng m??t cho ??ng b??? x?? d???t, ch??m n???i...??ng m???c x??c t???t c??? - R???i b??i th?? k???t:

                      M??c ??au l??ng gi???ng v???n ?????y sao h??m
      H??nh ???nh "m??c ??au l??ng gi???ng" c?? v??? gh??, nh??ng ????? n??i c??i g??? Ta gi??? s??? n???u c??i gi???ng kia bi???u th??? cho ?????i - ??ng c??? vi???c m??c ??au l??ng ?????i, t???c l?? ??ng c??? vi???c v?? v??t, h?????ng th??? nh???ng l???i l???c c???a ?????i mang l???i... cho ?????n cu???i ?????i ??ng. B???i v?? h??nh ???nh "sao h??m" s??? bi???u th??? c??i n???a ?????i chi???u c???a ??ng m?? - "v???n ?????y sao h??m" l?? v???y.

      C??n n???u ta gi??? s??? h??nh ???nh "c??i gi???ng" kia ????? ch??? b???n th??n nh?? th?? - ??ng m??c ??au ??ng, ngh??a l?? ??ng s???n s??ng hy sinh b???n th??n cho h???nh ph??c c???a m???i ng?????i - Th?? sao c??u th?? tr??n ??ng l???i vi???t: "M???c ai x?? d???t m???i ng??y"???... Th??? l?? b??i th?? tr??? th??nh kh???p khi???ng, ?? th?? phi l??, h??nh ???nh nh?? nh???ng c??nh hoa gi???y ?????p nh??ng lung tung. B??i th?? n??y c??ng ch??? l?? m???t b??i... th?? r??c.

     C?? l??? kh??ng ph???i l?? H???u Th???nh kh??ng bi???t c??i h???n ch??? trong s??ng t??c th?? c???a m??nh?... v?? c?? l??? c??ng kh??ng ph???i l?? kh??ng bi???t s??? k??m c???i c???a t???p th?? "Th????ng l?????ng v???i th???i gian"? Cho n??n c??ng ???? c?? l??c ??ng t??? th?? - Ta h??y ?????c b??i 
"Ng?????i l??m m??a" th?? r??:

                Nh???ng gi?? v??ng l???i t??? h???i v??ng t????i/  M??a ho??n h???o? Thi??n nhi??n b???y ki???t t??c/ 
                Sao v???i ta v???n ch??? v??i n??t ph??c/  T???y xo?? ho??i ng?????i v??? m??i ch??a xong?

       ?? mu???n li??n h??? v???i "m??a thi ca" c???a ??ng ta ????y! ???? bi???t th?? m??nh m???i ch??? l?? nh???ng n??t ph??c, nh???t nh???o, n??ng c???n. C??n v???i m??nh th?? "t???y xo??" m??i v???n kh??ng vi???t n???i m???t b??i th?? hay - Th??? m?? v?? l??ng tham, ??ng Ch??? t???ch ???? 05 l???n l???y gi???i th?????ng qu???c gia, l???n n??y v???n mang ra l???y ti???p c??i gi???i th?????ng H??? Ch?? Minh k??m v???i m???y tr??m tri???u ?????ng c?? ?????y!
   

       T??i l???i v?? d??? th??m b??i n???a - B??i "V?? thanh":
                     T??i ng???i nh???t s???i ?????m bu???n/   Gi?? ??i t??m kh??i chon von m???y ?????i/ 
                     M??y kia ham s??? nh???t th???i/    Bao nhi??u oan nghi???t m???t ng?????i ng?????c l??n.


     Th???c ra b??i th?? m???i ch??? l?? m???y s??? l???p gh??p ?? ch???t ?????n ??? d???ng b???n th???o, t?? duy n???a ch???ng ch??a ra ????u v??o ????u, n??n ch??a n??i ???????c c??i g??? ????y c??ng ????ch th??? l?? m???t b??i th?? ?????...lo?? ?????i! C??i ng??n ngh??? m?? H???u Th???nh t??m ra trong qu?? tr??nh s??ng t??c th?? c???a m??nh ch??nh l?? th??? thu???t r???t x???o ???y, ???? th??nh s??? tr?????ng trong qu?? tr??nh l??m th?? c???a ??ng. Trong b??i vi???t Tr???n M???nh H???o n??i H???u Th???nh l??m th?? hay l???y "r??u ??ng n??? c???m c???m b?? kia" l?? v???y.     

      ?????y l?? t??i m???i v?? d??? m???t s??? b??i th?? ng???n cho d??? ?????c. ????? b???n ?????c kh???i nh??m ch??n, t??i ch??? xin v?? d??? th??m m???t b??i th?? d??i h??n, nh??ng c??ng vi???t ???u l??m nh??m nh?? th???. 
     ???? l?? b??i 
"L???i m???" - N??i v??? m??? th?????ng l?? nh???ng b??i th?? r???t m??u th???t, da di???t. Nh??ng L???i M??? c???a H???u Th???nh th?? ph???i n??i th?? vi???t h??? ????? ?????n m???c ?????... h??i nh??ng nh??t. B??i th?? chia l??m 3 kh??c, m???i kh??c c?? 8 c??u, t???ng c???ng to??n b??i c?? 24 c??u. ????y l??:

     Kh??c I-  Kh??c ?????u ti??n n??y th?? n?? c??n k??? l??? c?? chuy???n m???t t??, tuy c??ng ch??? vi???t n??m na tung h???ng b???a ??i th??i, ch???ng c?? g?? g???i l?? ch???t l???c hay ngh??? thu???t tinh tu??. Nh??ng th??i, ta ch???p nh???n nh?? th???, t???m g???i l?? c??ng ???????c:

                   M??? ???? sinh ra t??i/   ?????t t??n cho t??i n???a/ 
                   M???t c??i t??n n??n n??/   H???n nhi??n nh?? s??i nh???/ 
                  C??i c???i v?? c??i ch??y/   Con m??o v?? con c??n/ 
                  Y??u m???y v???n ch??a v???a/   Tho???t tr??? th??nh ng?????i l???n.

      
     M???y c??u sau l?? t??c gi??? ???? nh???t nh???nh b???a ??i r???i ?????y, gh??p l???i th??nh m???t kh??c - Ch??a th??? g???i l?? ??n nh???p v???i ngh??a trong c??? b??i. Ta c??? ?????c ti???p s??? th???y. ?????n kh??c th??? hai, th??? ba m???i th???t l?? th??? th??... h?? kh???u hi???u. M?? ????y l?? kh???u hi???u r???t s??o r???ng, nh???t nh???o. Nh??ng t??c gi??? kh??ng ph???i ch??? h?? kh???u hi???u m???t l???n ????u - Hai kh??c th??, m???i kh??c 8 c??u - Ch??? c?? hai c??u ?????u l?? kh??c, c??n s??u c??u sau l???p l???i y h???t nhau, ?? t??? v?? v??o. Ch???t ngh?? ???????c c??i g?? l?? ????a lu??n v??o, c??? nh?? l?? vi???t ?????i cho xong, ?????c ch???i kh??ng ch???u n???i. ????? b???n ?????c th???y r?? xin ch??p l???i c??? hai kh??c sau ra ????y:

       Kh??c II -  T??i b?????c ra ngo??i ng??/   Gi?? th???i. N?????c tri???u l??n...
                      ??i ho??i kh??ng g???p ti??n/   ????nh quay v??? h???i m???/ 
                      H??y y??u l???y con ng?????i/   D?? tr??m cay ngh??n ?????ng/ 
                      ?????n v???i ai g???p n???n/   Xong r???i, ch??i v???i c??y!


        Kh??c III-   T??i l???i b?????c d?????i tr???i/   Kh??ng ti???c m??n tu???i tr???/...                                 
(6 c??u sau gi???ng h???t ??? kh??c 2)
                        ??i ho??i kh??ng g???p ti??n/  ????nh quay v??? h???i m???/ 
                       H??y y??u l???y con ng?????i/   D?? tr??m cay ngh??n ?????ng/ 
                       ?????n v???i ai g???p n???n/   Xong r???i, ch??i v???i c??y!

      Xin ph??n t??ch m???t ch??t ??? c??u th?? cu???i kh??c - Sao l???i k???t "Xong r???i ch??i v???i c??y"? N???u l?? nh???ng ng?????i ch??n s??? th???, ch??n ch???n quan tr?????ng... ??i ??? ???n nh?? Nguy???n Khuy???n ch???ng h???n, hay nh?? thi s?? T???n ???? ch??n ch???n h???ng tr???n t??m ???????ng l??n n??i "tu ti??n" ???? ????nh... ?????ng n??y H???u Th???nh c??m ham danh l???i th??? c?? m??? ?????c th?? ta c?? th??? hi???u: 
-   M??? t???ng d???n anh ta r???ng: con ng?????i n?? hay l???a l???c, gian x???o l???m, t???t th?? ??t m?? x???u th?? nhi???u - ?????ng n??n "ch??i" v???i con ng?????i m?? ch??? n??n ch??i... v???i c??y th??i!?
      Nh??ng m??? l???i c??ng d???n anh ta: 
-   Ph???i l??m m???t con ng?????i cao th?????ng. Con ng?????i tuy x???u th??? ?????y, nh??ng l??c h??? g???p n???n... th?? ph???i ?????n c???u v???t h??? (nh?? ??? c??u th?? tr??n ???? ???? vi???t "?????n v???i ai g???p n???n") - Xong r???i l???i v???..."ch??i v???i c??y"!

      V???y l???i m??? d???n v???y, H???u Th???nh ???? cao th?????ng ?????n th??? n??o m?? sao c??n  tham lam th???? ????y l?? m???t b??i th?? vi???t c???u th???. C??i ??o???n l???p ??i l???p l???i d??i ?????n 6 c??u n??o c?? hay g??? c?? ngh??? thu???t thi ca g?? cho cam? ch??? l?? c??ch n??i ?????o l?? s??o r???ng. C??u th??: ??i ho??i kh??ng g???p ti??n/ - H??nh ???nh ???y ch???c H???u Th???nh ch???t nh??? v??? chuy???n c??? t??ch: C?? c?? b?? ho???c c???u b?? ngh??o kh???... ???? m?? th???y ??ng ti??n hay b?? ti??n hi???n v??? - Th??? l?? b?? lu??n v??o th??, m?? l???i l?? b??i th?? n??i v??? n???i ?????i, ??o???n tr?????ng ng?????i l???n h???n hoi. M???t b??i vi???t v??? m??? thu???c d???ng nh??m ch??n nh???t, nh??... ?????i v???i m???t nh?? th?? chuy??n nghi???p m?? t??i t???ng ???????c ?????c.

      Th??? ?????y, th?? ??ng Ch??? t???ch ???? l??nh ?????o H???i nh?? v??n ?????n 3 kho?? c???a ch??ng ta h??m nay l?? th??? ?????y?
      N??i d??i, b??nh th??m l??m g?? n???a cho b???n ?????c c??ng nh??m ch??n. Qu?? ????? ????? nh??n nh???n v???  t???p th?? "Th????ng l?????ng v???i th???i gian" th???p k??m, c??ng nh?? t???m v??c ch??n dung th?? H???u Th???nh: M???t ch??n dung th?? trung b??nh!
          
-      Kh??ng ph???i l?? kh??ng c?? l?? trong l???n ??ng ???????c gi???i qu???c gia ?????u ti??n v???i t???p tr?????ng ca "???????ng v??o th??nh ph???" - ???? b??? nh?? th?? Xu??n Di???u ph?? ph??n l?? d??? v?? c??ng, l?? kh??ng bi???t l??m th??, l?? t??o lao chi kh????n... ngay tr??n b??o V??n Ngh???. (tr??ch b??i TMH).
-     C??ng kh??ng ph???i l?? kh??ng c?? l?? trong l???n th??? 2 ??ng ??n gi???i H???i nh?? v??n v???i t???p th?? "Th?? m??a ????ng", ???? b??? nh?? v??n T?? Ho??i vi???t b??i ch?? bai r???ng: Th?? H???u Th???nh ch??? l?? m???t g??nh ch?? chai ?????ng n??t.
      C??n v???i t???p "Tr?????ng ca bi???n" - N???u t??i b??nh th??m n???a th?? d??i qu??. Song nh?? d?? lu???n hi???n nay ???? ph?? ph??n r???t nhi???u v??? gi?? tr??? t???m th?????ng, nh??m nh??a c???a t??c ph???m. T??i ch??? n??i th??m: ?? t?????ng v?? c???u t??? th?? lu???m thu???m, n???i dung ?? ngh??a th?? v???n v???t nh??m ch??n, c?? nhi???u ch??? vi???t nh?? n??i d??ng d??i, ngh?? ra c??i g?? vi???t c??i ???? ??o ??i ch??? kh??ng ph???i th??. L???i nhi???u ngh??a ??t, ?????c th?? th???y ch???ng ra ????u v??o ????u. Th?? vi???t d??i d???c, lan man h???u nh?? kh??ng c?? c???m x??c. M???t tr?????ng ca vi???t ???u. T??i cam ??oan r???ng: Lo???i tr?????ng ca n??y kh??ng t???n t???i v???i th???i gian, kh??ng c?? gi?? tr??? v?? kh??ng l??u ???????c ?????i v???i n???n v??n hi???n qu???c gia.

         T??m l???i - "Tr?????ng ca bi???n" l?? m???t tr?????ng ca thu???c lo???i k??m, t???m v??c d?????i trung b??nh.
        Th??? m?? H???u Th???nh v???n c??? t??nh mang n?? ????? ??o???t l???y gi???i th?????ng v??n h???c l???n ???? kh??ng ch??t ng?????ng ng??ng. ????ng l?? ???? r???t thi???u t??? tr???ng! T??i xin d???ng b??i b??nh c???a m??nh ??? ????y, kh??ng mu???n n??i g?? th??m n???a!              C?? ng?????i s??? b???o: C??? cho r???ng c??? ?????i th?? H???u Th???nh qu?? nhi???u l?? nh???ng th??? th?? t???p-p??-l??, c??u c?? l???p gh??p v??? v???n - Nh??ng ??ng ta c??ng c?? m???y b??i th?? ???????c g???i l?? hay ?????y ch????  nh?? c??c b??i "Th?? vi???t ??? bi???n" ho???c "Sang thu" ch???ng h???n?
     Xin th??a: 

         H???U TH???NH KH??NG C?? M???T B??I TH?? N??O TH???C S??? L?? TH?? HAY C???A THI ????N

     H???u h???t th?? H???u Th???nh ?????u kh??ng ho??n t???, ho??n ngh??a, kh??ng ?????ng ???????c v???i th???i gian - Song c??ng c?? ???????c ????i b??i th?? g???i l?? kha kh??, ???? ch??nh l?? hai b??i th?? v???a n??i tr??n. Nh??ng k??? c??? hai b??i th?? kha kh?? ????... v???n kh??ng c?? b??i th?? n??o ????? s??? vi??n m??n, ho??n b??ch ????? ?????u th??nh th?? hay. N???u ??em ph??n t??ch n?? s??? l??? ra nh???ng y???u ??i???m r???t non y???u c???a m???t qu?? tr??nh t?? duy s??ng t??c.
     V??o cu???i n??m 2012 v???a qua... t??i ???? b??nh c??? th??? nh???ng t??nh th?? ???? trong m???t b??i vi???t, t??n ????? "Cu???c trao ?????i th?? to??n c???u" - Nay xin tr??ch ????ng l???i trong b??i vi???t n??y ph???n b??nh v??? th?? H???u Th???nh, ????? m???i ng?????i c??ng suy ng???m:

     
    
 TR?????C H??T N??I V??? M???T NGUY??N T???C  TRONG VI???C TH???M ?????NH TH?? - Mu???n th???m ?????nh cho x??c ????ng m???t t??c ph???m th??, nh???t ???? l???i l?? m???t b??i th?? hay c???a thi ????n, nguy??n t???c tr?????c h???t ph???i c?? nh???n ?????nh: B??i th?? ???? c?? kh??? n??ng t???n t???i hay kh??ng? C??ng nh?? mu???n x??c ?????nh t???m v??c ch??n dung thi nh??n, tr?????c h???t ph???i x??c ?????nh thi ph???m c???a anh ta c?? t???n t???i hay kh??ng?

      N???u th?? m?? ???? kh??ng th??? t???n t???i l??u d??i ???????c, th?? d?? ???? l?? lo???i th?? g??, c??ng xin mi???n b??n - B???i v?? th?? kh??ng t???n t???i, suy cho c??ng n?? c??ng ch??? l?? lo???i th??... ra r??c m?? th??i. N??i cho c?? ch??t ?????ng vi??n... ????? c??c nh?? th?? ????? x??t xa l??, nh???ng th??? th?? kh??ng t???n t???i ???y ch??? m???c ????ch c??? ?????ng phong tr??o ho???c l??m c??ng t??c v??n ho?? nh???t th???i, r???i th?? n?? s???... v???t ??i. 
      V???y th?? h???i th???o l??m g??? v???a v?? l?? m?? l???i m???t c??ng. M???t b??i th?? ho???c t??c ph???m thi ca d?? th??? lo???i n??o, tr?????ng ph??i n??o, c??ch t??n ?????n m???y m?? kh??ng c?? kh??? n??ng t???n t???i tr?????ng c???u v???i th??ng n??m th?? c??ng ?????u s??? to???t. Kh??ng th??? coi thi ph???m ???y l?? m???t gi?? tr??? ?????i v???i n???n v??n h???c ???????c.


      TH?? D??? V??? H???U TH???NH - ??a ph???n th?? H???u Th???nh l?? lo???i th?? kh??ng t???n t???i, k??? c??? tr?????ng ca. C?? ch??ng ch??? m???y b??i kha kh?? ?????ng ???????c, nh??ng ch??a c?? th??? g???i l?? v???ng v???i th???i gian. Xin ph??n t??ch ??t d??ng kh??i qu??t v??? m???y b??i th?? kh?? nh???t ???y.
         1/. "Th?? vi???t ??? bi???n" - l?? b??i th?? hay nh???t, thu???c ?????nh cao nh???t c???a ?????i thi ca H???u Th???nh. Tuy nhi??n b??i th?? ???? c??ng m???i ch??? thu???c v??o lo???i kh??, ch??? ch??a ???????c l?? m???t b??i th?? hay to??n b??ch nh??: ????y Th??n V??? D???, B???n L???n hay M??a Xu??n Ch??n c???a H??n M???c T???; ????o Ngang c???a B?? Huy???n Thanh Quan; Hai S???c Hoa Ti G??n c???a TTKH; Ti???ng Thu L??u Tr???ng L??; Thu ??i???u Nguy???n Khuy???n... 
    
      Xin ph??n t??ch ????i n??t b??i "Th?? vi???t ??? bi???n"". Tr?????c h???t n??i v??? h??nh ???nh hai c??u th?? hay nh???t b??i:
                      Gi?? kh??ng ph???i l?? roi m?? v??ch n??i ph???i m??n
                      Em kh??ng ph???i l?? chi???u m?? nhu???m anh ?????n t??m 

     Ng?????i ta n??i "n?????c ch???y ???? m??n" ch??? kh??ng ai n??i "gi?? th???i n??i m??n"? C?? th??? do c???m x??c th?? ??? ????y n???u d??ng h??nh ???nh "n?????c", th??  kh??ng thu???n n??n t??c gi??? s??? d???ng h??nh ???nh "gi??"?...  M???c d?? v???y, b???i h??nh ???nh th?? ch??a th???t s??t ngh??a cho n??n ph???n n??o v???n b??? gi???m ????? hay.
      C??n ?????i v???i c??u th?? d?????i:  v?? "em" l?? "chi???u" ???? nhu???m t??m c??? anh, nghe ch???ng h??nh t?????ng v?? von n??y v???n c??n g?????ng g???o? T???i sao em l???i l?? "chi???u" - "chi???u" kh??ng c?? ?? ngh??a g?? ?????i v???i ng?????i ph??? n???? S??? li??n k???t h??nh ???nh th?? v???i ?????i s???ng ch??a s??u s???c, c??ng ch??a ???n. Tuy nhi??n, hai c??u ???? ?????c l??n ng?????i ta v???n hi???u, t???m ch???p nh???n nh??ng ch??a th???t hay v?? ch??a cao.
      M???y c??u th?? ?????u th?? hay:
                    Anh xa em / Tr??ng c??ng l??? / M???t tr???i c??ng l??? 
    
  Nh??ng ?????n hai c??u sau:
                  Bi???n v???n c???y m??nh d??i r???ng th???
                  V???ng c??nh bu???m m???t ch??t ???? c?? ????n

     N???u ch??? thu???n tu?? t??? v??? bi???n ????? n??i v??? n???i c?? ????n, th?? hai c??u th?? n??y hay!  B???i v??, bi???n m??nh m??ng nh?? th??? m?? ch??? thi???u m???t c??nh bu???m b?? nh??? ???? tr??? n??n qu???nh v???ng, hiu h???t, c?? th??? khen l?? vi???t gi???i! Nh??ng "bi???n" v?? "c??nh bu???m" trong b??i th?? H???u Th???nh c??n ????? l??m bi???u t?????ng v??? ng?????i con trai v?? ng?????i con g??i. Trong v??n h???c ng?????i ta th?????ng v?? "em l?? bi???n c??? m??nh m??ng", "t??nh em bi???n c???", hay tr??n bi???n c??? t??nh em... anh nh?? c??nh bu???m g???p gi?? bay ra xa kh??i, v. v... ??t khi ng?????i ta d??ng h??nh ???nh bi???n ????? bi???u t?????ng cho ng?????i con trai nh?? trong b??i th?? H???u Th???nh? M?? khi h??nh ???nh "bi???n d??i r???ng" ???? l?? "anh" -  th?? hi???n nhi??n "c??nh bu???m" ph???i l?? em! Ngh??a l??, H???u Th???nh v?? "anh nh?? bi???n" c??n em nh??... "c??nh bu???m". S??? v?? von l???n ng?????c th?? nh?? th??? c?? ph???n b??? g?????ng ??p v?? kh???p khi???ng, n??n hai c??u th?? ???? tuy ch??a h???n ???? h???ng nh??ng c??ng kh??ng th??? g???i l?? hay. 

   ????? cho r??, xin li??n h??? v???i 
"Thuy???n v?? bi???n" l?? m???t b??i th?? t??nh hay c???a Xu??n Qu???nh. Trong b??i th?? c???a Xu??n Qu???nh,  "thuy???n" l?? bi???u t?????ng ch??? v??? ng?????i con trai, c??n "bi???n" l?? ng?????i con g??i. N??? thi s?? ???? vi???t:

                   L??ng thuy???n nhi???u kh??t v???ng
                   V?? t??nh bi???n bao la...

     Hay l??:
                   Nh???ng ????m tr??ng hi???n t???
                   Bi???n nh?? c?? g??i nh???
                   Th???m th?? g???i t??m t??
                   Quanh m???n thuy???n s??ng v???

     Bi???n v?? thuy???n n?? c??? qu???n qu??t v???i nhau nh?? ????i trai g??i. ????? n??i v??? t??nh c??ch c???a t??nh y??u, khi th?? say ?????m... l??c l???i gi???n h???n - Xu??n Qu???nh ???? di???n t???:

                  C??ng c?? khi v?? c???
                  Bi???n ??o ???t x?? thuy???n

     R???i nh?? th?? gi???i th??ch: 
                  V?? t??nh y??u mu??n thu???
                 C?? bao gi??? ?????ng y??n
?
    H??nh ???nh th?? ???? ch???a ?????ng r???t s??u s???c n???i t??m b??n trong, n?? kh??i qu??t c??? t??nh c???m, t??m h???n, l?? tr?? v?? kh??t v???ng:

                 Ch??? c?? thuy???n m???i hi???u /  Bi???n m??nh m??ng nh?????ng n??o / 
                Ch??? c?? bi???n m???i bi???t /  Thuy???n ??i ????u, v??? ????u...

     Ngh??a l??, v???i h??nh ???nh thuy???n v?? bi???n trong su???t b??i th??, Xu??n Qu???nh ???? di???n ?????t m???i chi???u c???a t??nh y??u ????i trai g??i m???t c??ch r???t l??-g??ch. Y??u ???? th???, nh??ng ngay khi n??i v??? s??? xa c??ch ho???c c?? th??? tan v???? H??nh ???nh thuy???n-bi???n c???a Xu??n Qu???nh c??ng ???????c di???n ?????t m???t c??ch th???m th??a:

                Nh???ng ng??y kh??ng g???p nhau/  Bi???n b???c ?????u th????ng nh???/  
                Nh???ng ng??y kh??ng g???p nhau/  L??ng thuy???n ??au - r???n v???...

     H??nh ???nh "s??ng bi???n b???c ?????u" l???i tr??? th??nh s??? "b???c ?????u v?? th????ng nh???" c???a ng?????i con g??i, hay s??? r???n v??? c???a con thuy???n trong c??i bi???n c??? t??nh y??u... l???i ch??nh l?? ????? n??i v??? s??? qu???n ??au c???a tr??i tim ng?????i con trai khi ph???i xa c?? g??i y??u c???a m??nh - ?????y, th?? c???a Xu??n Qu???nh vi???t tuy???t ?????n th???! Ch??nh v?? v???y "Thuy???n v?? bi???n" m???i ?????t ???????c l?? m???t b??i th?? hay c???a thi ????n, ????? l??u v??o n???n v??n h???c v?? l???ch s??? thi ca. 

    Gi??? ta suy x??t v??? ??o???n th?? k???t c???a c??? hai b??i -  Trong "Th?? vi???t ??? bi???n" H???u Th???nh k???t:
                 S??ng ch???ng ??i ?????n ????u n???u kh??ng ????a em ?????n 
                 V?? s??ng ???? l??m anh /  Nghi??ng ng??? /  V?? em...

     C???m x??c vi???t th?? ?????n ????y c???a H???u Th???nh b??? b??, th?? h??i qu???n. V?? l?? m???t b??i th?? vi???t ??? bi???n n??n t??c gi??? m???i l???y h??nh t?????ng s??ng ????? g???n v??o ???? m???t c??i n???i t??nh? nh??ng h??nh ???nh:
                 S??ng ch???ng ??i ?????n ????u n???u kh??ng ????a em ?????n...
      Nh?? ph??n t??ch ??? ??o???n tr??n, "bi???n" t??c gi??? ???? s??? d???ng l??m bi???u t?????ng v??? ng?????i con trai, m?? s??ng c??ng ch??nh l?? bi???n - t???c l?? "anh" r???i! Th??nh ra ngh??a ??? c??u n??y s??? l??: Anh ???? l??m anh nghi??ng ng??? v?? em???... H???u Th???nh hay m???c m???t th??? b???nh t?? duy trong th?? nhi???u khi suy x??t kh??ng k???, s??? d???ng t??y ti???n, th???y n?? c??? c?? v??? ?????p l?? d??ng. H??n n???a h??nh t?????ng "... ???? l??m anh nghi??ng ng??? v?? em" - N???i th?? ch??a ???????c ?????y t???i t???t c??ng, cho n??n ch??a vi??n m??n. B??i th?? k???t b??? ??u???i.

     Ta h??y x??t ?????n ??o???n th?? k???t  trong b??i "Thuy???n v?? bi???n" c???a Xu??n Qu???nh - V???n l?? h??nh t?????ng "thuy???n", "bi???n" ????? l??m bi???u t?????ng v??? ng?????i con trai v?? c?? g??i,  nh??ng ?? t??nh th?? ???? ???????c ?????y l??n t???i t???t c??ng:
                        N???u t??? gi?? thuy???n r???i
                        Bi???n ch??? c??n s??ng gi??
                        N???u ph???i c??ch xa anh
                        Em ch??? c??n b??o t???...

     Ngh??a l??, n???u ph???i chia ly th?? c??? ????i trai g??i tr??i tim ?????u ??au ?????n v?? cu???c ?????i s??? tan v???!


     ????nh gi?? v??? ????? hay c??ng nh?? t???m v??c thi ca c???a hai th?? v??? bi???n tr??n - c?? th??? n??i: Th?? H???u Th???nh k??m Xu??n Qu???nh g???n m???t t???m.
      
      2/.  Xin n??i ????i n??t v??? "Sang thu" - Tuy ch??a b???ng "Th?? vi???t ??? bi???n", song Sang Thu c??ng l?? m???t trong ????i ba b??i th?? xu???t s???c nh???t c???a H???u Th???nh. ???? l?? m???t b??i th?? m?? t??c gi??? t??? v??? c???nh m???t bu???i v??o thu ??? l??ng qu??, h??nh nh?? ???? l?? v??o l??c tr???i g???n t???i sau m???t c??n m??a, m???c d??:
                   V???n c??n bao nhi??u n???ng
     Nh??ng:
                  S????ng ch??ng ch??nh qua ng??
                  H??nh nh?? thu ???? v???.

     T??c gi??? c??ng ch??? m???i d???ng l???i ??? d???ng m???t b??i th?? mi??u t??? thu???n tu?? c???nh v???t thi??n nhi??n, d?? s??? t??? ???? l?? kh??o v?? c?? h????ng s???c. N??o l??: 

                  B???ng nh???n ra h????ng ???i /  Ph??? v??o trong gi?? se      R???i: 
                  S??ng ???????c l??c d???nh d??ng /  Chim b???t ?????u v???i v??
                  C?? ????m m??y m??a h??? /  V???t n???a m??nh sang thu

 
     C??? ?????n khi k???t, b??i th?? v???n ch??? l???n qu???n ??? nh???ng c??u t??? c???nh ????:
                   S???m c??ng b???t b???t ng???
                   Tr??n h??ng c??y ?????ng tu???i

 
      T???c l?? t??c gi??? m???i c???m x??c v??? m???t khung c???nh thi??n nhi??n c??ng v???i nh???ng s??? v???t xung quanh m?? mi??u t??? n?? ra m?? th??i. Tuy s??? mi??u t??? c?? g???i c???m nh??ng c???m x??c th?? v???n c??n n??ng ??? b??n ngo??i, t?? duy trong ch??a s??u. ?????c Sang Thu mu???n c???m nh???n ra m???t n???i ?????i hay m???t ?? t??nh tr???c ???n n??o ????... d?? c???a nh?? th?? hay nh??n gian, l?? kh??ng c??? B??i th?? kh??ng ????? s??? vi??n m??n c???n thi???t ????? ???????c coi l?? m???t b??i th?? hay. L???i xin ????a ra v??i d???n ch???ng c??? th??? ????? minh ch???ng. 


*   Th?? d??? "Qua ????o Ngang" c???a B?? Huy???n Thanh Quan - M???t b??i th?? th???t ng??n b??t c??. Sau b???n c??u ?????u m?? t??? c???nh v???t xung quanh: n??o l?? c??? c??y hoa l??  th?? m???c chen trong khe ????, m???y ch?? ti???u d?????i n??i,  th??a th???t v??i qu??n ch??? b??n s??ng. Nh??ng ch??? b???ng hai c??u ??? gi???a b??i, c??ng v???n l?? m?????n c???nh v???t ????? m?? t??? ???? ??m b???c c??? n???i t??nh v??? n?????c, v??? nh??... c???a l??ng b?? g???i trong ????:

                             Nh??? n?????c ??au l??ng con cu???c cu???c 
                             Th????ng nh?? m???i mi???ng c??i gia gia

   ????? r???i cu???i c??ng t??c gi??? l???i tr??? v??? v???i c??i l??ng ??ang da di???t gi???a ch???n ????o Ngang hoang vu:
                            D???ng ch??n ?????ng l???i tr???i non n?????c
                            M???t m???nh t??nh ri??ng ta v???i ta

    ?? t??nh trong th?? ???? b???c l??? t??m can, c??i l??ng s??u xa nh???t c???a ng?????i ??i xa. Gi???ng ??i???u h??nh ???nh th?? s???ng ?????ng, ??i???n h??nh ?????n m???c ho??n b??ch, cho n??n n?? m???i s???ng m??i v???i th???i gian v?? n???n v??n h???c n?????c nh??.
     
    L???i quay tr??? v??? v???i "sang thu" c???a H???u Th???nh  - Tuy t??? c???nh c?? ?????p nh??ng ngh??a th?? th?? c??n qu?? ??t, n?? ch??? nh?? m???t b??ng m??y c?? v??n s???c bay ngang qua b???u tr???i th?? m?? th??i.
     Tuy v???y thi ph???m v???n ???????c coi l?? b??i th?? mi??u t??? kh??, ?????ng ???????c - nh??ng ch??a ????? s??? s??u s???c ????? t???o th??nh m???t ????i th?? hay nh?? c??c b??i th?? ???? k??? tr??n. 


    *  T??i xin d???n ch???ng b??i "M??a xu??n ch??n" c???a H??n M???c T??? - c??ng ch??? l??  m???t b??i th?? t??? c???nh m??a xu??n:

                          Trong l??n n???ng ???ng kh??i m?? tan 
                          ????i m??i nh?? tranh l???m t???m v??ng 
                         S???t so???t gi?? tr??u t?? ??o bi???c 
                         Tr??n gi??n thi??n l??, b??ng xu??n sang.

      T??nh th?? ???????c ph??t tri???n ?????y ???p n???i l??ng, t??nh l??ng x??m qu?? h????ng c???a ng?????i thi s??. C??i c???nh m?? thi nh??n v??? l??n trong bu???i s??ng m??a xu??n ???y h???t s???c ?????i v?? s???ng ?????ng:

                        Bao c?? th??n n??? h??t tr??n ?????i 
                        Ng??y mai trong ????m xu??n xanh ???y 
                       C?? k??? theo ch???ng b??? cu???c ch??i...

     Hay l?? khi t??? v??? ti???ng h??t:

                      Ti???ng ca v???t v???o l??ng ch???ng n??i /  H???n h???n nh?? l???i c???a n?????c m??y...
      Kh??ng ph???i ch??? l?? n?????c m??y h???n h???n, m?? ch??nh l?? l??ng thi nh??n h???n h???n... v?? x??c ?????ng ????! T???t c??? d???i v??o s??? thi???t tha c???a ng?????i thi s??:

                     Th???m th?? v???i ai ng???i d?????i tr??c /  Xem ra ?? v??? v?? th?? ng??y...
     ????? r???i ?????n khi k???t th??c th??, l??ng thi nh??n tr??o l??n da di???t m???t n???i nh??? th????ng v??? l??ng qu?? v?? nh???ng ng?????i th??n. V?? l??c n??y thi nh??n ??ang ph???i ??i???u tr??? b???nh t???i G??nh R??ng, Qui Nh??n, m???t n??i bi???t l???p xa c??ch v???i s??? s???ng con ng?????i. C???m x??c ???y ???????c th??ng hoa v?? ?????y ?????n t???t c??ng:

                       Kh??ch xa g???p l??c m??a xu??n ch??n
                       L??ng tr?? b??ng khu??ng s???c nh??? l??ng
                       -  Ch??? ???y n??m nay c??n g??nh th??c
                       D???c b??? s??ng tr???ng n???ng chang chang?

     "Ch??? ???y" l?? h??nh ???nh ng?????i ch??? ru???t m?? trong cu???c s???ng th?????ng ng??y v???n ch??m s??c thi nh??n hi???n l??n b??n b??? con s??ng m???ng. H??nh ???nh "n???ng chang chang" ch???ng nh???ng ch??? hi???n l??n khung c???nh c???a l??ng qu?? ch??i chang trong ?? t?????ng thi nh??n, m?? n?? c??n ?????y t??nh th?? ??i ?????n s??? vi??n m??n t???t c??ng. M???t b??i th?? t??? c???nh m??a xu??n nh??ng n?? ch???a ch???t, ??m b???c m???t n???i t??nh ?????i s??u s???c nh?? th??? m???i ???????c g???i l?? th?? hay!
     Ch??? nh?? nh???ng c??u k???t trong "Sang thu" c???a H???u Th???nh:  

                       V???n c??n bao nhi??u n???ng 
                       ???? v??i d???n c??n m??a 
                       S???m c??ng b???t b???t ng??? 
                       Tr??n h??ng c??y ?????ng tu???i.
     
V???n ch??? l?? nh???ng c??u th?? t??? c???nh thu???n tu??, h??i h??i c???m... ch??? ???? c?? n???i t??nh ????u m?? vi??n m??n ????? ???????c g???i l?? th?? hay? Ch???ng qua n?? ???????c l???y v??o s??ch gi??o khoa cho tr??? con h???c, r???i thi c???...  m?? c?? ti???ng, trong v??n ????n b??i th?? n??y c??ng ch??? b??nh b??nh.


    * L???i v?? d??? nh?? "Thu ??i???u" c???a Nguy???n Khuy???n - Vi???t v??? m???t ????m thu ng???i thuy???n c??u c??. C???nh t??nh th?? hiu h???t, v???i n???i c?? ????n c???a ng?????i ???n s??... khi ??ng ch??n n??i quan tr?????ng t??? quan v??? n????ng n??u ch???n th??n h????ng:

                        Ao thu l???nh l???o n?????c trong veo
                        M???t chi???c thuy???n c??u b?? t???o teo...

   Nh???t l?? trong hai c??u k???t:
                        T???a g???i bu??ng c???n l??u ch???ng ???????c
                        C?? ????u ?????p ?????ng d?????i ch??n b??o.

 
     Ta th???y ch???ng nh???ng h??nh ???nh th?? ch???a c??? cu???c s???ng b??n trong r???t s???ng ?????ng, th?? nh?? c?? th???n v?? cu???c ?????i... m???t t??m tr???ng kh???c kho???i ch??nh v??nh  trong c??i ????m thu ???y. S??u s???c v???y n??n Thu ??i???u m???i tr??? th??nh b??i th?? hay! 

     
  3/. 
"N??m anh em tr??n m???t chi???c xe t??ng" c???a H???u Th???nh - M???t b??i th?? vi???t theo ki???u anh h??ng ch??? ngh??a c???a m???t th???i, kh??ng ????? gi?? tr??? ????? ?????t t???i l?? th?? tr?????ng c???u ?????i v???i n???n v??n h???c. Ngh??? thu???t ng??n ng??? thi ca b??nh th?????ng, Gi???ng ??i???u vi???t t???a t???a nh?? ki???u ?????ng ca, h?? v??... ch??a c?? g?? th???t ?????c s???c. Qua th???i gian  th?? n?? c??ng s??? n???m y??n trong ?????ng b???i ph??? m?? th??i.

      
       Ch???c r???ng mai sau h???u h???t th?? H???u Th???nh, k??? c??? nh???ng t???p th?? ???????c gi???i th?????ng qu???c gia hay qu???c t???... s??? theo H???u Th???nh xu???ng m???, may ra c?? v??i ba t??nh th?? g?? ???? ?????ng l???i ???????c trong nh???ng n??m th??ng g???n. N???u ???? kh??ng c?? n???i m???t t???p th?? n??o t???n t???i ?????i v???i n???n v??n h???c, th?? khi ???? kh??ng bi???t n??n x???p ch??n dung ??ng Ch??? t???ch H???i nh?? v??n H???u Th???nh thu???c lo???i nh?? th?? n??o ????y?


        B??N TH??M V??? B??I TH?? "H???I", M???T B??I TH?? ??N C???P C???A H???U TH???NH -

   T??? m???y n??m tr?????c - b??i th?? "H???i" c???a H???u Th???nh ???? b??? t??c gi??? ?????i L??ng Du T??? t??? c??o tr??n vietnamnet.vn, v???ch tr???n l?? ?????o th?? theo b??i "Th?????ng ????? t???o ra m???t tr???i" c???a n??? v??n s?? ng?????i ?????cChrista Reinig. Sau ???? ch???ng ai c??n bu???n nh???c ?????n n?? n???a. Trong s??ng t??c th?? ca ??n c???p th?? c???a ng?????i kh??c r???i bi???n t???u l??m th?? m??nh l?? ??i???u r???t th???i tha, ???? ti???n ?????i v???i m???t nh?? th?? chuy??n nghi???p. Th??? m?? ??ng Ch??? t???ch H???i nh?? v??n, k??? tham lam ????? th??? c??ng m???c lu??n v??o. Nh??ng ???? ch??t th???, th??i th?? im ??i cho n?? xong. ?????ng n??y, v???a qua V??n Chinh c??n b???i l???i ????? c??? b??nh v???c cho... "th??y"! Th???t l?? m???t tay ????? ????? ng???c ngh???ch. Nh?? Tr???n M???nh H???o ???? ch??? tr??ch:

      "Sau nh???ng l???n "??eo khi??n" che ch???n cho Ch??? t???ch H???i nh?? v??n H???u Th???nh m?? gi??? V??n Chinh ???? c?? "t?? ti b???t ng???t". C??n c??i lo???i vung tay, ???? ch??n ngang ng??c nh??n gi???i th?????ng m?? kh??c nh??, s???a th??m ch??? v???t cho ch?? n??o bi???t c??i xu???ng. B??i bi???n c???a nh?? v??n V??n Chinh, cho r???ng b??i th?? "H???i" c???a nh?? th?? H???u Th???nh kh??ng ?????o v??n...

      D?? V??n Chinh c??ng gi???i c??i, song "h??ng l???" r???i, th?? ta v?? th?? t??y ?????u "nguy??n con" ??? ?????y, d??n t??nh c?? qu??ng ????u m?? nh??n g?? ho?? qu???c. Th???t l??, y??u nhau nh?? th??? b???ng m?????i h???i nhau. L??ng v??n ?????u d?????i quy???n ??ng ch??? t???ch H???i, ???? l??u r???i, ?????u l??? l??? l?? qu??n ??i b??i th?? "H???i", th?? V??n Chinh l???i b???o gan b???i th???i l???i?...".

     T??i ch??? n??i th??m: Th???t ra b??i th?? "H???i" c??ng ????u c?? ph???i l?? b??i th?? hay? N??i nh?? nh?? ph?? b??nh v??n h???c ?????ng Ti???n ???? nh???n x??t: "n?? l?? m???t b??i th?? xo??ng, kh??ng hay kh??ng d???" - l?? h???p l??. Nh??ng c??i gi???ng v??n thi s?? ??????ng ?????i b??y gi???, nh???t l?? m???t s??? v??n s?? H???i nh?? v??n vo ve xung quanh H???u Th???nh c??? t??ng b???c l??n, tung ho??? m??, hoa gi???y lo???n x??? v??o b???n ?????c l?? qu???n ch??ng... ca m??i n?? l??n t???n m??y xanh.

      Nh?? Nguy???n Tr???ng T???o ???? v?? v??? s??? ?????o th?? c???a H???u Th???nh nh?? sau :

     "?????t 2 b??i th?? c???a 2 t??c gi??? m???t ?????c m???t Vi???t c???nh nhau sao n?? gi???ng nhau ?????n th???. Gi???ng nhau v??? l???p t???, gi???ng nhau v??? tinh th???n, gi???ng nhau v??? t?? t?????ng, gi???ng nhau v??? c??? c??ch h???i, c??ch l???p ng??n. N?? nh?? l?? th?? ???ph???ng d???ch??? c???a nhau v???y... 

     Vi???c c??p nh???t th??, ??n c???p th??, ?????o th??... nh???ng t?????ng ch??? c?? nh???ng ng?????i m???i t???p l??m th??, hay nh???ng k??? h??m danh "tr??? ng?????i non d???" m???i ph???m t???i. V???y m?? c??u chuy???n ?????o th?? ???y l???i r??i ????ng v??o ??ng Ch??? t???ch H???i nh?? v??n - ng?????i ???? t???ng ??o???t m???t b??? gi???i th?????ng v??? th?? c???a H???i nh?? v??n. Li???u ng?????i ta c?? tin ???????c nh???ng gi???i th?????ng ???y n???a hay kh??ng? Bi???t n?? l?? gi???i th???t hay gi???i d???m?" 

      N??i cho ????ng m???c: c??i l??m n??n gi?? tr??? ?????i v???i b??i th?? l?? ??? t??nh nh??n v??n c???a n?? cao - ch??nh l?? c??u th?? n??i v??? ng?????i ??? cu???i b??i. Th?? gi?? tr??? nh??n v??n cao ???y l?? nguy??n si t??? b??i th?? c???a Christa Reinig ?????y ch???, c?? ph???i c???a H???u Th???nh ????u? N??? v??n s?? ng?????i ?????c th?? h???i "gi??, m???t tr???i, sao..." cu???i c??ng ?????n ng?????i - H???u Th???nh gi??? nguy??n t??? ???? nh??ng thay m???y ?????i t?????ng th??nh "h???i ?????t, h???i n?????c, h???i c???" cu???i c??ng... c??ng h???i ng?????i. H???u Th???nh ???? c??p nguy??n si t??? th?? c???a Christa v??o b??i th?? "H???i" c???a m??nh. 

      Th??? n??o m???i l?? copy h??? ??ng nh?? v??n V??n Chinh? Ch??? l??? ph???i gi???ng nh?? ?????a con n??t m???i v??? b???ng c???t h???c v??? l??ng, ph???i ??i mua quy???n v??? t???p vi???t v??? cho n?? t?? theo t???ng n??t ch??? r???i ????nh v???n a, b, c... m???i g???i l?? copy sao? Bi???n t???u th??? c??n non ?????y. M???t tay nh?? th?? "ngh???" h??n, mu???n ??n c???p th?? n?? kh??ng d???ng l???i nguy??n c??i t??? nh?? th??? ????u? N?? c??n pha m???m, pha mu???i v??o cho bi???n d???ng h???n ??i. Ch???c H???u Th???nh ch??? quan cho r???ng: ch???ng ai bi???t ?????y l?? ????u? ????ng l?? l?????i tr???i l???ng l???ng, khu???t t???t, ??en t???i r???i c??ng b??? ph??i b??y ra ??nh s??ng.

      Th???t l?? nh???c nh?? cho c??? H???i nh?? v??n qu???c gia c?? m???t ??ng Ch??? t???ch ????? ?????n ?????n nh?? th???!


      CH??A C?? GIAI ??O???N N??O M?? CH??N DUNG C??C NH?? TH?? H???I NH?? V??N TH???P K??M NH?? B??Y GI???      Trong ??????ng ?????i hi??n nay - ngay c??? c??c lo???i nh?? th?? k??? c???u nh?? H???u Th???nh, V?? Qu???n Ph????ng... v?? h???u h???t c??c nh?? th?? d???u c?? t??n tu???i kh??c ch???ng ai c?? n???i m???t hai b??i th?? th???c s??? ???????c g???i l?? th?? hay c???a thi ????n. Th?? d???, cao nh???t c???a H???u Th???nh l?? b??i "Th?? vi???t ??? bi???n" nh?? t??i v???a ph??n t??ch tr??n, c???a Thanh Nh??n l?? "H????ng th???m", V?? Qu???n Ph????ng "?????i", B???ng Vi???t "Ngh?? l???i v??? Pauxt??pxky" (ch??? kh??ng ph???i B???p L???a)... ?????u m???i ?????t ??? b??i th?? kh??, ch??a ???????c v??o lo???i th?? hay c???a n???n v??n h???c n?????c nh?? nh??: ????y Th??n V??? D???, M??a Xu??n Ch??n hay B???n L???n c???a H??n M???c T???, Thu ??i???u c???a Nguy???n Khuy???n, Tranh Lo?? Th??? - B??ch Kh??, Thuy???n v?? bi???n c???a Xu??n Qu???nh... 

      K??? t??? 1975 ?????n nay, h???u h???t trong l???p nh?? th?? ??????ng ?????i ch??a ai v?????t qua n???i xu??n Qu???nh. Xu??n Qu???nh tuy ch??a ?????t ???????c l?? m???t nh?? th?? l???n nh??ng ch?? ??t b?? c??ng l??u l???i ???????c cho thi ????n Vi???t m???t m???ng th??... trong ???? c?? "Thuy???n v?? bi???n l?? m???t b??i th?? t??nh tuy???t hay c??ng m???t s??? t??nh th?? ?????c s???c. Trong khi h???u h???t c??c nh?? th?? ??????ng ?????i c???a H???i nh?? v??n tuy vi???t nhi???u nh??ng th?? ca nh??m nh??a, ch??n dung th???p v?? kh??ng c?? kh??? n??ng t???n t???i. Ch??? m???t s??? ??t, may ra m???i ng?????i c?? m???t ????i b??i nh??m nhi kha kh?? s???ng ???????c trong nh???ng n??m th??ng g???n. Theo con m???t th?? c???a t??i: G???n nh?? c??? m???t ??????ng ?????i th?? ca, h???u h???t c??c nh?? th?? HNVVN (tr??? Xu??n Qu???nh), kh??ng m???t nh?? th?? n??o c?? n???i m???t t???p th?? s???ng ???????c v???i ?????i v?? ????? l??u l???i cho n???n v??n h???c n?????c nh??. 

      Xin m??? ngo???c n??i th??m: v???a qua t??i c?? b??nh v?? ????ng tr??n m???t s??? trang m???ng b??i th?? "B??? s??ng v???n gi??" c???a Tr??c Th??ng, l?? m???t b??i l???c b??t hay. Th???c ra n?? hay l?? hay ??? ch???t l???c b??t, ch??? x??t v??? ?? t??? c???a c??? t??nh th?? th?? ch??a th???t s??? ?????t ???????c ????? vi??n m??n, ho??n b??ch c???a m???t b??i th?? hay. Nh??ng d?? sao th?? Tr??c Th??ng c??ng ???? l??u l???i ???????c cho n???n v??n h???c m???t b??i th?? l???c b??t qu?? vi???t v??? m???. M???i l???i, ?????i th?? Tr??c Th??ng c??ng ch??? ???????c m???i b??i "B??? s??ng v???n gi??" ????! Ng?????i ta n??i r???ng: ??ng l?? m???t nh?? th?? c??ch t??n! Cho l?? th???, d?? c?? c??ch t??n ?????n m???y n???u kh??ng th??nh th?? c??ng b??? ??i. T??i cho r???ng, ?????i th?? Tr??c Th??ng l?? m???t s??? th???t b???i trong c??i th???t b???i chung c???a ph???n l???n l???p nh?? th?? h???u chi???n c??ng th???i v???i ??ng m?? th??i. Ch??n dung th?? H???u Th???nh v?? V?? Qu???n Ph????ng c??ng kh??ng ngo???i l???.

      T??i t???ng n??i v???i Tr???n ????ng Khoa r???ng: Ch??n dung c??c nh?? th?? ??????ng ?????i c???a HNVVN hi???n nay l?? th???p nh???t trong l???ch s??? thi ca c???a n?????c nh??. T??? l???p nh?? th?? v??o th???i h???u chi???n nh?? H???u Th???nh, V?? Qu???n Ph????ng ?????n nhi???u c??c nh?? th?? ??????ng ?????i kh??c.... h???u h???t r???i th?? ph?? s??? s??? to???t h???t, ch???t ??i l?? mang theo th?? xu???ng m???. Nh?? G???t n??i: t???ng t???ng b???i ph???... K??? c??? l???p k??? c???n sau nh?? Nguy???n Quang Thi???u hay Vi Thu??? Linh, th?? c??ng ch??a ?????ng ???????c ????u!... M?? th?? kh??ng t???n t???i th?? l??m g?? c?? ch??n dung thi nh??n th???c s??? c?? ch???? N??i g?? ?????n "l???n" v???i ch??? "cao"... 


   CH??N DUNG & T??C PH???M TH?? ??????NG ?????I TH???P K??M TH??? NH??NG L???I QU?? NHI???U T???P D???CH
<
      Ch??a bao gi??? H???i nh?? v??n l???i nhi???u u??? t???p nh?? d?????i tri???u ?????i l??nh ?????o c???a ??ng Ch??? t???ch H???u Th???nh? Ch??? k??? v??i chuy???n g???n ????y - N??o "H???i th???o th?? Nguy???n Quang Thi???u", m?? ??ng Ch??? t???ch H???u Th???nh c??ng Vi???n tr?????ng Vi???n v??n h???c Nguy???n ????ng ??i???p b???c th??m l??n t???n m??y xanh... v???i m???t ?? th???c c?? nh??n ?????y thi???n c???n. B??? d?? lu???n tr??n v??n ????n trong v?? ngo??i n?????c ph?? ph??n, b??i x??ch r???t nhi???u. M???t h???i th???o th?? l???i d???ng danh ngh??a qu???c gia c???a hai ??ng ?????ng ?????u hai t??? ch???c v??n h???c l???n nh???t n?????c, m?? nh???ng ????m lu???n n??o nh?? v??n, nh?? th??, ph?? b??nh l?? lu???n v??n ch????ng qu?? b??t nh??o... ch???ng c?? n???i m???t t???m th?????c n??o kh??? d?? c?? th??? n??? tr???ng, v??? c??? t??i l???n nh??n c??ch b??nh ph???m v??n h???c. 

      Nh?? nh?? b??nh lu???n Nguy???n ????nh Ch??c ???? ????nh gi??: "H???i th???o th?? hay l?? th???i k??n ????m ma n???n thi ca vi???t Nam ????y?

      Ho???c theo c??ch n??i c???a Tr???n M???nh H???o th?? ???? l??"H???i th???o th?? T??n con c??c Nguy???n Quang Thi???u", nh???n ?????nh: " Thi ph??p Nguy???n Quang Thi???u l?? thi ph??p ph???n truy???n th???ng: truy???n th???ng cho th?? ph???i ??a ngh??a th?? ??ng Thi???u quy???t l??m th?? ????n ngh??a; truy???n th???ng cho th?? ph???i ki???m l???i th?? th?? ??ng Thi???u r???t l???m l???i; truy???n th???ng cho th?? ph???i h??m s??c th?? ??ng Thi???u l??m lo??i th?? l???nh tanh, xo?? m???i h??m ng??n (t??m h???n l???nh tanh m??u c??/ Nhi???t t??nh xu???ng qu?? ????? ??m - Ch??? Lan Vi??n); truy???n th???ng cho th?? ph???i ??m tai, ph???i c?? nh???c t??nh th?? th?? ??ng Thi???u ch??? tr????ng ph???i g???t nh?? m???m t??m; truy???n th???ng cho th?? ph???i c?? ??m d????ng ??i???u ho?? trong ng??? ngh??a th?? ??ng Thi???u ch??? tr????ng ph???i ?????c ??m hay ?????c d????ng - ... R???ng th?? th?? ph???i r???m l???i, l???m l???i, l???m ??i???u, c???n ph???i k??o d??i c??u th?? ra nh?? k??o d??i k???o k??o, v.v...". 

      ????nh r???ng n??i nh?? th??? c??ng h??i qu?? ????ng, hay cho r???ng ?????y c??ng ch??? l?? ????nh gi?? c???a ng?????i n??y, ng?????i n????... V???y th???c ch???t th?? sao? Th???c ch???t H???i th???o th?? Nguy???n Quang Thi???u ????? l???i cho v??n ????n ??????ng ?????i m???t k???t qu??? r???t l??... ba l??ng nh??ng. V???i c??i ????m v??n s??? tham gia h???i th???o khen nh???ng x??? th?? Nguy???n Quang Thi???u - K??? chuy??n ch??n dung l?? lu???n th?? huy??n thuy??n v???i m??? ki???n th???c c???n th??? r???t s??ch v???, l??m sao m?? ????nh gi?? ????ng ?????n ???????c m???t t??c ph???m th?? ca? nh???t l???i l?? th?? hi???n ?????i. C??n ?????a s??ng t??c c??? th??? th?? n??ng c???n, k??m c???i - ?????n th?? c???a m??nh vi???t ra r???i mai ????y c??ng ch??? ?????... cho v??o s???t r??c, th?? th??? h???i l??m sao c?? th??? ????? kh??? n??ng ????nh gi?? ???????c th?? hay v???i ch??? kh??ng hay? C??ng hai ??ng: M???t vi???n tr?????ng, m???t Ch??? t???ch H???i nh?? v??n - nh???n th???c ????? th???m ?????nh t??c ph???m th?? hi???n ?????i v???n c??n r???t m??ng mu???i. Th???t l?? l???m ki???u "d???m". 

      Khi m???t b??nh lu???n vi??n h???i Nguy???n Quang Thi???u : "??ng c?? ngh?? v??? t??c ph???m c???a m??nh nh?? m???t di s???n ????? l???i"? Ta h??y nghe Nguy???n Quang Thi???u tr??? l???i: "T??i kh??ng xem nh???ng ??i???u m??nh vi???t nh?? m???t di s???n ????? l???i... nh???ng t??c ph???m? Th???t kh?? c?? th??? tr?????ng t???n. T??i kh??ng d??m ngh?? ??i???u g?? c??? - T??i ch??? mong h???u du??? c???a m??nh sau n??y ?????c nh???ng b??i th?? t??i vi???t ng??y nay c?? th??? ngh?? v??? n??m th??ng trong gia ????nh ???y, m???i ng?????i ???? s???ng nh?? th??? n??o? M???i th??? r???i s??? c?? th??? b??? qu??n l??ng... "

      K??? ra Nguy???n Quang Thi???u ngh?? th??? c??ng ph???i. Th?? Nguy???n quang Thi???u tr?????ng t???n l??m sao ???????c? S??? c??t b???i th??i... Quang Thi???u ???! Nh??ng ngay c??? c??i ?????c nguy???n m?? Thi???u mu???n "???????c h???u du??? sau n??y ?????c th?? c???a m??nh..."? E, c??ng ch??? l?? m???t s??? hoang t?????ng... 
Mu???n h???u du??? ch??ng c??n gi??? th?? Thi???u ra ?????c, ????? ng???m ngh?? v??? nh???ng g?? Thi???u ???? s???ng h??m nay ??? Ho??? ch??ng Thi???u ph???i tr??? th??nh nh?? th?? l???n c???a ?????t n?????c, c???a d??n t???c - C??n th?? ch??ng ch???ng b???n t??m ?????n qu?? nhi???u c??i m??? h???n ?????n, b??ng nh??ng h??m nay ????u. D?? trong th?? ca Thi???u c?? mu???n d???n n??n bao nhi??u ?? t?????ng hay t??nh c???m v??o ???? ch??ng n???a. Nh??ng n???u Thi???u tr??? th??nh nh?? th?? l???n?... th??, m???i b?????c ??i c???a Thi???u ng??y h??m nay... gi???c ng???... s??? tr??n tr??? hay nh???ng m???ng m?? c???a Thi???u... ch??ng c??ng s??? t??m t??i l???i h???t, ????? nu??i s???ng m??i v???i qu?? h????ng, ?????t n?????c. ?????i th??? ????! L???ch s??? r???i s??? c??ng b???ng. L?? ?????i b??ng th?? r???i ?????i b??ng s??? bay. C??n n???u ch??? l?? chim cu hay chim s???? d?? h??m nay c?? ???????c cho v??o trong l???ng son ch??m s??c, ho???c tung h???ng l??n t???n m??y xanh... th?? n?? v???n c??? ch??? l?? chim cu, chim s??? th??i. 

       L???I B??N ?????N VI???C ??NG CH??? T???CH H???I NH?? V??N TR?? TR???N NG???I CA 
TH??? TH?? ??N C???P, LO?? B???P HO??NG QUANG THU???N


      B??? d?? lu???n v??n ????n trong n?????c v?? h???i ngo???i l??n ??n, ph??? b??ng - r???ng: " Trong cu???c h???i th???o c???a H???i nh?? v??n Vi???t Nam do ??ng H???u Th???nh ch??? tr?? ????? tuy??n truy???n, t???ng ca th?? vi???t v??? Y??n T??? c???a Ho??ng Quang Thu???n l??n h??ng th?? th???n, th?? ph???t, th?? ti??n, th?? th??nh nh???m t??m m???i c??ch d??nh gi???i Nobel cho ??ng Vi???n tr?????ng c??ng ngh??? th??ng tin.... Ho?? ra, ??ng vi???n tr?????ng "g?? s???ng thi???n s??t) n??y ???? n??i d???i, r???ng th?? th???n c???a ??ng l?? th?? ??n c???p... T???i l???a ?????o c??? th??? gi???i, l???a ?????o c??? tr???i ph???t n??y c???a li??n danh th?? th???n Ho??ng Quang Thu???n - H???u Th???nh to l???m, n???ng nghi???p l???m, ???? ti???n l???m... M???c ti??u c???a li??n danh th?? th???n n??y tr?????c h???t l?? danh sau ???? l?? ti???n. H???u Th???nh t???ng n???i ti???ng v??? chuy???n ??n c???p th?? n??n ??ng v???n r???t h???p, r???t nghi???n m???t ??ng th?? th???n vi???n tr?????ng ?????i ??n c???p kh??c. Cho hay, ng??u t???m ng??u, m?? t???m m??... H???u Th???nh, vua xin d??? ??n, vua xin ti???n tr??? c???p s??ng t??c, nh??n ???? n??y, ch???c ch???n s??? xin nh?? n?????c tr??? c???p h??ng nhi???u t??? ?????ng l??m phim v??? thi th??nh thi ti??n Ho??ng Quang Thu???n... N???u kh??ng c?? c??c anh Tr???n Tr????ng, Nguy???n Ho??, Nguy???n Minh T??m... nh???ng ng?????i ch??n ch??nh v???ch r?? tr?? l???a ?????o c???a li??n danh th?? th???n b???n th???u n??y, ch???c ch???n h??ng tr??m t??? ?????ng c???a nh??n d??n s??? m???t toi ????? qu???ng b?? cho m???t s???n ph???m th?? ??n c???p th??nh th?? ti??n th?? th??nh th?? ph???t th?? tr???i ????? ????nh l???a nh??n d??n, l???a th??? gi???i v?? l???a c??? tr???i ph???t c???a Ho??ng Quang Thu???n - H???u Th???nh...". Nh?? th??? c??ng th???y r?? b??? m???t th???t c???a H???u Th???nh - th???c s??? ???? tr??? th??nh m???t k??? ph?? ho???i, h???i d??n, h???i n?????c. Tr??n ?????a b??n v??n h???c n??i chung, H???u Th???nh v???i c????ng v??? m???t Ch??? t???ch H???i nh?? v??n qu???c gia nh??ng ch???ng kh??c n??o th??? l??nh c???a m???t ????m ng?????i "gian manh c?? h???i". 

      G???n ????y nh???t d?? lu???n trong v??n ????n l???i ch??? tr??ch v???:
      
  "GI???I TH?????NG V??N H???C N??M 2012" C???A H???I NH?? V??N

                                                      c??n t???p? 

      Xin n??i ri??ng nh???ng x??m b???y v??? gi???i th?????ng th?? - Ngo??i hai t??c ph???m "Tr?????ng ca ch??n ?????t" c???a Thanh Th???o v?? "Gi??? th??? 25" c???a Ph???m ??????ng m?? d?? lu???n ch?? bai l?? vi???t d??? nh???t nh?? n?????c ???c.
     Gi???i th?????ng cho t???p th?? ??? M??u t??? do c???a ?????t??? c???a Tr???n Quang Q??y b??? d?? lu???n l??n ??n nhi???u nh???t. Tr???n M???nh H???o g???i ???? l?? m???t "T???p th?? n?????c c???ng". L???i ch??? tr??ch nh?? sau:
    "T???i sao ch??ng t??i g???i th?? c???a Tr???n Quang Q??y l?? th?? n?????c c???ng v?? n?? vi???t qu?? d??? d??i, qu?? nh???t nh???o, vi???t l??ng nh??ng, l???m nh???m, th?? t???c, phi c???m x??c, phi h??nh ???nh, phi h??nh t?????ng, phi h??m s??c, phi n???i h??m, n??i to???t ra nh???ng c??u n??i th?????ng nh???t t??o lao chi kh????n, ho??n to??n phi truy???n c???m, phi c???u t???, phi t?? t?????ng, phi th?????".

     N??o l??: 
     "Tr???n Quang Q??y l??m th?? nh?? l?? nh??i th?? Nguy???n Quang Thi???u, ph?? b???n c???a Nguy???n Quang Thi???u. N???u Nguy???n Quang Thi???u l?? gi??o ch??? c???a tr?????ng th?? T??N CON C??C VI???T NAM th?? Tr???n Quang Q??y ???? tr??? th??nh ph?? gi??o ch??? c???a tr?????ng th?? n?????c c???ng n??y???".


    T??i ch??? n??i th??m:  "M??u t??? do c???a ?????t" c???a Tr???n Quang Qu?? l?? th??? th?? h???c ????i theo ki???u l??m th?? Nguy???n Quang Thi???u, nh??ng v???n c??n v???ng. ng??n ng??? th?? vi???t c??? nh?? th??? c??? l??m b??? l??m t???ch, nhi???u ch??? ?????c n?? ng?? ngh??, ng???ng ngh???u, gi??? c???y, gi??? c??o... ?????n bu???n c?????i.  ?? t??? v???n v???o, tri???t l?? th??? n??y th??? n???, c??? nh?? m???t c?? g??i v?? duy??n nh??ng l???i hay th??ch ?????n ???o, l??m ?????m. S??? b???t ch?????c vi???t th?? nh?? th??? l?? m???t ??i???u ngu xu???n nh???t c???a m???t th???ng l??m th??. C?? m???t c??ng r???i c??ng ch??? ?????... v???t ??i. Hu???ng h??? th?? Nguy???n Quang Thi???u c??ng ???? th??nh c??ng ????u? Nh??ng d?? sao Nguy???n Quang Thi???u tuy th?? ch??a ?????t t???, ?????t ngh??a nh??ng ???? th??nh m???t ki???u th??, m???t lo???i th?? ri??ng c???a Nguy???n Quang Thi???u. It nhi???u Thi???u s??ng t??c th?? c??ng ???? c?? b???n ng??. ?????ng n??y Qu?? h???c m??t theo ki???u l??m th?? ???y... th???t l?? m???t th??? tr?? c?????i c???a m???t g?? nh?? th?? "d???m" c???a HNVVN v???y. 
     C??ng ch???ng hi???u ??ng Ch??? t???ch H???u Th???nh c??ng b???u x???u gi??m kh???o c???a Ban ch???p h??nh x??t gi???i ki???u g??? Cho gi???i ki???u ???? c?? kh??c chi l??... ph??ng u??? b???a b??i?

   M???y n??m tr?????c Tr???n Quang Qu?? nguy??n l?? T???ng bi??n t???p b??o "Gia ????nh & X?? h???i" - Nghe d?? lu???n h???i ????: Qu?? m???c v??o m???t v??? b?? b???i ti???n b???c ??? to?? b??o, h??nh nh?? l?? "ti???n t??nh ngh??a" g?? ????? Khi ???y c?? tin ?????n: c?? th??? Qu?? s??? b??? truy t???? Nh??ng sau nghe ????u l?? nh??? H???u Th???nh ???? lo l??t, ch???y ????? n??n Qu?? tho??t  kh???i v??ng lao l??, nh??ng b??? tr???c xu???t ra kh???i to?? b??o "Gia ????nh & X?? h???i". Sau ???? H???u Th???nh ?????nh ????a Qu?? v??? l??m ph?? t???ng bi??n t???p b??o Ng?????i H?? N???i, nh??ng b??? Ban tuy??n hu???n Th??nh U??? H?? N???i ( c?? quan ch??? qu???n c???a b??o Ng?????i H?? N???i) kh??ng ch???p nh???n v?? ???? c?? t??? v???t, kh??ng c??n trong s???ch. Cu???i c??ng th?? Qu?? ???????c H???u Th???nh ????a v??? l??m ph?? gi??m ?????c Nh?? xu???t b???n  H???i nh?? v??n cho ?????n nay.


     ?????y, c??i ki???u s??? d???ng ng?????i c???a H???u Th???nh th?????ng hay theo l??? th??i ????. Nghe anh em trong gi???i b??o ch?? n??i: Tr???n Quang Qu?? thu???c nh???ng ????? t??? ngoan ngo??n nh???t c???a ??ng Ch??? t???ch H???i nh?? v??n - Cho n??n m???t t???p th?? d?? l?? "n?????c c???ng hay n?????c r??nh" ???????c gi???i th?????ng nh?? v???a qua c??ng ch???ng c?? g?? l???? Nh?? Tr???n M???nh H???o n??i:  H???i nh?? v??n qu???c gia b??y gi??? l?? "H???i nh?? v??n H???u Th???nh", c??n gi???i th?????ng v??n h???c c???a H???i c??ng tr??? th??nh "gi???i ?????u" m??? Ngo??i ?????ng ti???n l?? v???t ch???t k??m theo, ?? ngh??a gi?? tr??? c???a n?? ???? tr??? th??nh gi???i b??o, gi???i b???...

     Ngay c??? vi???c k???t n???p h???i vi??n v??o HNVVN b??y gi??? c??ng v???y. D?? lu???n bao n??m nay v???n ch??? tr??ch r???t nhi???u, mu???n v??o H???i th?? ph???i ????t l??t? nh???t l?? ?????i v???i ??ng H???u Th???nh - C??ng theo Tr???n M???nh H???o ???? t??? c??o:


     " Vi???c ??ng H???u Th???nh k???t n???p "nh?? th?? H??ng Anh" (t???c H??ng T???n, gi??m ?????c c??ng ty d?????c C?? Mau) - m???t k??? l??m th?? con c??c nh??ng l???m ti???n do tham nh??ng v??o H???i, l?? ??ng ???? n??m ???? l??n kh??t v???ng v??o H???i c???a c??c nh?? v??n ch??a h???i vi??n. H??ng T???n  - H??ng Anh k???t n???p v??o H???i do ti???n m???i ???????c hai th??ng ???? b??? b???t v?? tham nh??ng h??ng tr??m t??? ?????ng. Hi???n v???n c??n trong t??..."     

     H???i c??n nh?? th?? Ph???m Ti???n Du???t c??ng ???? t???ng vi???t b??i tr??n b??o C??ng an nh??n d??n l??n ??n ??ng Ch??? t???ch k???t n???p h???i vi??n v??o HNVVN c?? h??nh vi kh??ng trong s??ng, c??ng c??? t??nh k???t n???p m???t g?? gi??m ?????c n??o ???? ??? ph??a nam, tr??nh ????? th?? ca t???m th?????ng - m???c d?? c?? s??? ng?????i kh??ng ?????ng ??... nh??ng H???u Th???nh v???n nh???t quy???t ch??? ?????o ????a v??o H???i. Sau ???? h???n c??ng ph???i v??o t?? v?? tham nh??ng.

     C?? l??? t??? khi c?? H???i nh?? v??n Vi???t Nam ?????n nay ch??a t???ng c?? m???t ??ng ch??? t???ch H???i n??o l???i nhi???u x???u xa b???n th???u, nh??n c??ch h??n k??m nh?? H???u Th???nh. Vi???c ????? m???t k??? nh?? H???u Th???nh ti???p t???c l??m ch??? t???ch, ch???ng nh???ng bi???n H???i nh?? v??n: m???t t??? ch???c v??n ch????ng c???p qu???c gia th??nh n??i ch???a qu?? nhi???u s??? ?? u??? t???p d???ch, m?? c??n l??m cho n???n thi ca c???a n?????c tr??? n??n t???m th?????ng, th???p k??m - Th???t l?? ????ng h??? th???n v?? nh???c nh?? thay?
            PNT.
H?? N???i, m??a h?? 2013

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay2,104
  • Tháng hiện tại34,542
  • Tổng lượt truy cập9,408,709
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây