D?? ??m SEA Games 30: Th???y Park m???t l???n n???a cho th???y t??i "li????u c??m g???p m???m"

Thứ hai - 16/12/2019 00:50
U22 Vi???t Nam t???ng khi???n ng?????i h??m m??? ?????c bi???t lo l???ng khi v??ng b???ng SEA Games 30 c??n ch??a k???t th??c khi ng??i sao s??? m???t Quang H???i g???p ch???n th????ng v?? ph???i ngh??? h???t gi???i. Vai tr?? c???a H???i "con" trong s?? ????? chi???n thu???t c???a HLV Park Hang Seo l?? kh??ng c??n ph???i b??n c??i, ??i???u n??y ???? ???????c ch???ng minh trong su???t th???i gian qua.
D?? ??m SEA Games 30: Th???y Park m???t l???n n???a cho th???y t??i "li????u c??m g???p m???m"D?? ??m SEA Games 30: Th???y Park m???t l???n n???a cho th???y t??i "li????u c??m g???p m???m"

Trong chi???n t??ch gi??nh huy ch????ng v??ng SEA Games 30, HLV Park Hang Seo m???t l???n n???a cho th???y t??i "li????u c??m g???p m???m" trong b???i c???nh m???t ??i nh???ng tr??? c???t quan tr???ng.

U22 Vi???t Nam t???ng khi???n ng?????i h??m m??? ?????c bi???t lo l???ng khi v??ng b???ng SEA Games 30 c??n ch??a k???t th??c khi ng??i sao s??? m???t Quang H???i g???p ch???n th????ng v?? ph???i ngh??? h???t gi???i. Vai tr?? c???a H???i "con" trong s?? ????? chi???n thu???t c???a HLV Park Hang Seo l?? kh??ng c??n ph???i b??n c??i, ??i???u n??y ???? ???????c ch???ng minh trong su???t th???i gian qua.

Thi???u v???ng Quang H???i, ng?????i h??m m??? lo l???ng v??? vi???c U22 Vi???t Nam s??? thi???u ??i nh???ng ph????ng ??n t???n c??ng trong ch???ng ???????ng ?????y kh???c li???t ph??a tr?????c ????? th???c hi???n h??a m???c ti??u v??ng t???i SEA Games.

Trong b???i c???nh ???y, HLV Park Hang Seo l???p t???c t??m ra gi???i ph??p. ??ng nhanh ch??ng xoay chuy???n s?? ????? 3-4-3 quen thu???c th??nh s?? ????? 3-5-2. ??? ????, c???p ti???n ?????o Ti???n Linh v?? ?????c Chinh ???????c nh?? c???m qu??n ng?????i H??n Qu???c ?????c bi???t ?????t ni???m tin.

D?? ??m SEA Games 30: Th???y Park m???t l???n n???a cho th???y t??i li????u c??m g???p m???m
?????c Chinh t???a s??ng r???c r??? ??? SEA Games 30 v???i nh???ng b??n th???ng quan tr???ng. ???nh: Tr???n Kh??nh

V?? th???c t??? ???? ch???ng minh ni???m tin c???a th???y Park ???????c ?????t ????ng ch???. Song s??t Ti???n Linh v?? ?????c Chinh c??ng nhau ghi nh???ng b??n th???ng quan tr???ng. ?????c Chinh ghi b??n duy nh???t gi??p U22 Vi???t Nam gi??nh chi???n th???ng quan tr???ng tr?????c U22 Singapore v???i t??? s??? t???i thi???u. Ti???n Linh l???p c?? ????p trong tr???n ?????u v???i U22 Th??i Lan ??? v??ng b???ng, gi??p U22 Vi???t Nam nh?? t??? c??i ch???t tr??? v??? khi b??? ?????i th??? d???n tr?????c t???i 2 b??n.

T???i tr???n B??n k???t, c??? Ti???n Linh v?? ?????c Chinh c??ng nhau "n??? s??ng" giu??p U22 Vi???t Nam ????? ????nh b???i U22 Campuchia v?? g??p m???t t???i tr???n Chung k???t SEA Games 30. Tr?????c th???m tr???n Chung k???t SEA Games, HLV Park Hang Seo ti???p t???c thi???t qu??n khi Thanh Th???nh g???p ch???n th????ng. M???t l???n n???a, th???y Park t??m ra gi???i ph??p khi ki??n ?????nh v???i V??n H???u ??? v??? tr?? trung v??? v?? k??o T???n T??i sang ?????m nhi???m h??nh lang c??nh tr??i kh??ng ????ng nh?? s??? tr?????ng.

Nh???ng toan t??nh c???a HLV Park Hang Seo ho??n to??n ch??nh x??c. T???n T??i kh??a ch???t m???i ?????t t???n c??ng b??n ph??a c??nh ph???i c???a U22 Indonesia, g??p c??ng gi??p U22 Vi???t Nam gi??? s???ch l?????i v?? gi??nh chi???n th???ng 3-0, qua ???? l???n ?????u trong l???ch gi??? gi??nh Huy ch????ng v??ng ??? SEA Games.

V???i th???y Park, chuy???n m???t ??i nh???ng tr??? c???t ??? nh???ng gi???i ?????u l???n kh??ng c??n qu?? xa l???. ??? VCK U23 Ch??u ?? 2018, V??n H???u tr??? th??nh kh??n gi??? b???t ?????c d?? sau v??ng b???ng khi g???p ch???n th????ng d???p c?? ????i. V?? khi ???y, Xu??n M???nh ???? ????ng th??? th??nh c??ng ????? gi??p U23 Vi???t Nam l???p n??n k?? t??ch v???i ng??i ?? qu??n.

D?? ??m SEA Games 30: Th???y Park m???t l???n n???a cho th???y t??i li????u c??m g???p m???m
Vi???c m???t ??i c??c tr??? c???t ??? nh???ng gi???i ?????u l???n kh??ng c??n qu?? xa l??? v???i HLV Park Hang Seo.

T???i Asiad 18, H??ng D??ng c??ng kh??ng th??? ti???p t???c ?????ng h??nh c??ng c??c ?????ng ?????i sau v??ng b???ng c??ng b???i ch???n th????ng g??y ng??n ch??n. Trong b???i c???nh ???y, HLV Park Hang Seo, k??o Quang H???i xu???ng ???? ti???n v??? trung t??m v?? s??? d???ng Xu??n Tr?????ng, ?????c Huy ??? nh???ng th???i ??i???m, th??? tr???n ph?? h???p. Olympic Vi???t Nam ???? l???t v??o t???i B??n k???t ASIAD 18 v?? ch??? th???t b???i tr?????c UAE tr??n ch???m ph???t ?????n sau khi ???? h??a nhau 1-1 ??? th???i gian ch??nh th???c.

Ngay tr?????c th???m AFF Cup 2018, chi???n l?????c gia ng?????i H??n Qu???c m???t l???n n???a nh???n hung tin khi V??n Thanh g???p ch???n th????ng ?????t d??y ch???ng v?? kh??ng th??? tham d??? gi???i ?????u. Th???y Park ??? th???i ??i???m ???y ???? g??y kh??ng ??t b???t ng??? khi b??? tr?? Tr???ng Ho??ng ???? h???u v??? bi??n ph???i, v??? tr?? m?? V??n Thanh ????? l???i. V?? Ho??ng "b??" ???? kh??ng ph??? l??ng tin c???a HLV Park Hang Seo. Ch???c ch???n trong ph??ng ng???, s???c b??n trong t???n c??ng, c???u th??? sinh n??m 1989 g??p c??ng l???n gi??p ??T Vi???t Nam gi??nh ng??i v????ng t???i khu v???c ????ng Nam ??.

Sau ch???c v?? ?????ch AFF Cup 2018, ??T Vi???t Nam m???t ????nh Tr???ng cho chi???n d???ch Asian Cup 2019 v?? ch???n th????ng b??n ch??n. T???m quan tr???ng c???a trung v??? sinh n??m 1997 l?? ??i???u kh??ng c??n ph???i b??n c??i sau nh???ng g?? anh ???? th??? hi???n. M???t ??i trung v??? s??? m???t, HLV Park Hang Seo v???n c?? cho m??nh gi???i ph??p ????? kh???c ph???c. B??? ba trung v??? Duy M???nh - Qu??? Ng???c H???i - B??i Ti???n D??ng v???n t???o n??n s??? ch???c ch???n tr?????c khung th??nh th??? m??n V??n L??m, qua ???? g??p c??ng l???n gi??p Nh???ng chi???n binh sao v??ng l???t v??o t???i T??? k???t gi???i ?????u s??? m???t ch??u l???c c???p ?????i tuy???n.

C?? th??? n??i, v???i HLV Park Hang Seo, kh??ng m???t ai l?? kh??ng th??? thay th???. Th???y Park lu??n bi???t c??ch t??m ra nh???ng ph????ng ??n "ch???a ch??y" hi???u qu??? khi nh???ng tr??? c???t g???p ch???n th????ng ??? nh???ng gi???i ?????u quan tr???ng. Ch??nh ??i???u n??y l?? m???t trong nh???ng y???u t??? ??em t???i nh???ng th??nh c??ng li??n ti???p cho b??ng ???? Vi???t Nam trong th???i gian qua.

Kh??i Nguy??n
 

D?? ??m SEA Games 30, HLV Myanmar: ???V??n H???u l?? c???u th??? ?????ng c???p???.

Chu?? Nh????t 15/12/2019 14:04(GMT+7)
??o??n V??n H???u

Sau khi gi??nh t???m HC?? m??n b??ng ???? nam t???i SEA Games 30 c??ng U22 Myanmar, HLV Popov ???? ??? l???i ????? d??? kh??n tr???n ?????u chung k???t gi???a U22 Vi???t Nam v?? U22 Indonesia v?? ??ng ???? ????a ra nh???ng nh???n x??t v??? t??i n??ng ??o??n V??n H???u c???a U22 Vi???t Nam.

HLV Popov l?? m???t hu???n luy???n vi??n ng?????i Bulgari v?? ???? ???????c c???p ch???ng ch??? UEFA Pro. ??ng ???? d???n d???t U22 Myanmar k??? t??? ?????u n??m 2019, nh??ng ???? c??ng ?????i b??ng n?????c n??y gi??nh t???m HC?? SEA Games 30 v???a qua.
HLV Myanmar khen ??o??n V??n H???u h??nh ???nh
HLV Verliza Popov c???a U22 Myanmar ????nh gi?? cao ??o??n V??n H???u c???a U22 Vi???t Nam

Theo b??o ??i???n t??? Zing.vn, khi ???????c h???i v??? nh???ng ????nh gi?? c???a ??ng v???i c??c c???u th??? c???a U22 Vi???t Nam trong tr???n chung k???t, ??ng ????nh gi?? r???t cao ?????i v???i h???u v??? ??o??n V??n H???u:

???T??i r???t ???n t?????ng v???i c???u th??? s??? 5 (??o??n V??n H???u), c???u ???y ghi 2 b??n t??? 2 t??nh hu???ng c??? ?????nh. T??i ???? theo d??i c???u th??? n??y su???t 2 n??m qua v?? c?? th??? n??i ????y l?? c???u th??? r???t ?????ng c???p. C???u ???y c??n tr??? nh??ng ???? s??? h???u ????? c??c y???u t??? c???a m???t c???u th??? h??ng ?????u nh?? th??? h??nh, s???c m???nh v?? k??? thu???t.???

Kh??ng nh???ng th???, ??ng c??n kh???ng ?????nh V??n H???u l?? m???t trong s??? nh???ng c???u th??? ????ng xem nh???t t???i Ch??u ?? th???i ??i???m hi???n t???i:

???T??i bi???t H???u ??ang ch??i b??ng ??? H?? Lan. Ch??nh vi???c thi ?????u ??? ch??u ??u ???? gi??p c???u ???y tr??? th??nh ??i???u g?? ???? kh??c bi???t ??? SEA Games n??y. C???u ???y ch??i t???t ??? v??? tr?? trung v??? c??ng nh?? h???u v??? c??nh, r???t ti???m n??ng ????? tr??? th??nh m???t h???u v??? hi???n ?????i.

V???i nh???ng g?? t??i quan s??t, t??i tin r???ng trong t????ng lai H???u s??? tr??? th??nh m???t trong nh???ng c???u th??? ????ng xem nh???t ch??u ??. C??n ????? ?????t tr??nh ????? chung c???a c??c c???u th??? ch??u ??u, c???u ???y c??n ph???i ho??n thi???n h??n n???a.???


White Shark Is No Longer The Scariest Sea Monster
Van Hau theo doi ca si Bao Anh va nhom nhac Black Pink tren trang ca nhan.
V??n H???u t???a s??ng t???i tr???n chung k???t SEA Games 30 v???i c?? ????p b??n th???ng


Hi???n t???i, ??o??n V??n H???u ???? tr??? l???i CLB SC Heereveen ????? ti???p t???c t???p luy???n v?? trau d???i th??m kh??? n??ng ngo???i ng??? nh???m hi v???ng c?? tr???n ?????u ra m???t trong m??u ??o c???a ?????i 1 C??u l???c b??? n??y. Tr?????c ????, V??n H???u ???? th??? hi???n r???t t???t trong m??u ??o ?????i tr??? c???a Heereveen.

Trong khi ????, c??c ?????ng ?????i t???i U22 Vi???t Nam ???? t???p trung tr??? l???i v?? s??? b???t ?????u chuy???n t???p hu???n t???i H??n Qu???c (t??? ng??y 14/12 ?????n 22/12) nh???m chu???n b??? k??? l?????ng cho VCK U23 Ch??u ?? 2020 di???n ra t???i Th??i Lan t??? ng??y 8/1 ?????n 26/1/2020./.


Theo Th??? thao Vi???t Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay2,166
  • Tháng hiện tại34,604
  • Tổng lượt truy cập9,408,771
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây