????? Trung Lai d???ch ph?? n??t ???????ng thi...

Chủ nhật - 14/04/2019 05:54
????? Ho??ng

T??i ???? c?? b??i vi???t m???y n??m tr?????c v??? D????ng K??? Anh b???c th??m th?? th???m Ho??ng Quang Thu???n ???Ph?? th???y D????ng K??? Anh b???c th??m th?? th???m Ho??ng Quang Thu???n???. Ho??ng Quang Thu???n l?? tay anh ch??? kh??ng bi???t l??m th??, l??m th?? ch??a s???ch n?????c c???n, th??? m?? D????ng K??? Anh ph?? ph??p: hai ng?????i v??o ??? kh??ch s???n, c??ng k?? v??o g???n hai tr??m t??? gi???y, s??ng ra Ho??ng Quang Thu???n ???? l??m ?????n 150 b??i th?? thi???n v??? Y??n T???, 150 b??i th?? thi???n v??? Hoa L??. Th???t l?? b??? l??o, b???
????? Trung Lai d???ch ph?? n??t ???????ng thi...
D????NG K??? ANH B???C TH??M ????? TRUNG LAI, ????? TRUNG LAI PH?? N??T ???????NG THI- KH??NG X???NG DANH K??? S??!

????? Ho??ng 

T??i ???? c?? b??i vi???t m???y n??m tr?????c v??? D????ng K??? Anh b???c th??m th?? th???m Ho??ng Quang Thu???n ???Ph?? th???y D????ng K??? Anh b???c th??m th?? th???m Ho??ng Quang Thu???n???. Ho??ng Quang Thu???n l?? tay anh ch??? kh??ng bi???t l??m th??, l??m th?? ch??a s???ch n?????c c???n, th??? m?? D????ng K??? Anh ph?? ph??p: hai ng?????i v??o ??? kh??ch s???n, c??ng k?? v??o g???n hai tr??m t??? gi???y, s??ng ra Ho??ng Quang Thu???n ???? l??m ?????n 150 b??i th?? thi???n v??? Y??n T???, 150 b??i th?? thi???n v??? Hoa L??. Th???t l?? b??? l??o, b??? kho??t kh??ng c?? ?????i n??o ch???u th???u v?? t?????ng t?????ng ra th???i nay h??? l??m ti???n c??? th???n ph???t, v??n ch????ng. Nguy???n Tr??i, Nguy???n B??nh Khi??m, c??c s?? thi???n c??? ?????i s???ng v???i , y??u Y??n T??? m???i l??m n???i m???t hai b??i. Tay Hoang Quang Thu???n v?? danh ti???u t???t n??o m?? m???t ????m l??m g???n 200 b??i th?? thi???n v??? Y??n T???, Hoa L??. M???t s??? ph?? th???y, t??ng b???c ?????u c??ng c???a D????ng K??? Anh th???t l?? v?? ti???n kho??ng h???u. D????ng K??? Anh c??n cao gi???ng ??? cu???c h???i th???o th?? Ho??ng Quang Thu???n do H???i Nh?? v??n t??? ch???c, c??? t???a c?? nhi???u nh?? v??n, nh?? th??, b???n ?????c c??ng th??? tr?????ng, ngo???i giao Nguy???n Chi???n Th???ng v?? nguy??n b??? tr?????ng ngo???i giao Nguy???n Di Ni??n, nh???ng k??? kh??ng bi???t th?? ph?? v??n ch????ng l?? g??!
L
???n n??y D????ng K??? Anh l???i b???c th??m ????? Trung Lai d???ch ???????ng thi - ???????? Trung Lai v?? 100 nh?? th?? ???????ng???. ????? Trung Lai l?? m???t anh ch??? H??n b??? ????i kh??ng bi???t, c??? vi???t, c??? n??i, c??? nghe kh??ng m???y may bi???t m???t t?? g??. ????? Trung Lai ???? t??? nh???n ??i???u ????. Vi???c d???ch ti???ng n?????c ngo??i ra ti???ng ta th?? ph???i bi???t ngo???i ng???, kh??ng bi???t l??m sao d???ch ???????c. V?? sao ????? Trung Lai kh??ng bi???t t?? ti ch??? H??n l???i d???ch c??c thi h??o ?????i ???????ng v?? ???????c c??c nh?? xu???t b???n, nh???t l?? nh?? xu???t b???n Gi??o d???c in ?????n 4, 5 cu???n s??ch , cu???n n??o c??ng t??? ba, b???n tr??m trang c?? cu???n g???n 1000 trang. R???i l???i ???????c ????m c??nh h???u mang ti???ng l?? tr?? th???c, nh?? b??o, nh?? v??n, h???a s??? l??ng x?? th???i k??n r???i ???????c b??o vi???t, b??o h??nh, b??o nghe ph???ng v???n, ghi h??nh, ghi ti???ng, ph??t s??ng l??m um x??m v??n tr?????ng v?? th??? tr?????ng! Ng?????i ?????c, h???c sinh, sinh vi??n, nh??n d??n??? kh??ng bi???t ????u m?? l???n!
Nguy
??n nh??n ????? Trung Lai ph?? ph??p ???????c l?? th??? n??y:
1 - V
??n h??a H??n v??o n?????c t??? h??ng ngh??n n??m nay. V??n ch????ng c??ng v??o th???i gian nh?? v???y
2 ??? ??
?????ng thi ???????c c??c h???c gi???, tr?? th???c, nh?? th??, nh?? v??n x??a d???ch ngh??a, d???ch th?? ph??? bi???n trong d??n ch??ng. Ngay th???i C??ch m???ng ???????ng thi c??ng ???????c d???ch r???t nh???u. Ngo???i B???c c?? Th?? ???????ng hai t???p - Nh?? xu???t b???n V??n h??a in n??m 1962. Trong Nam (S??i G??n ) c??ng ???????c in nhi???u. T??m l???i ???????ng thi r???t ph??? c???p.
3
??? C??c b???n d???ch ngh??a c???a c??c t??c nho th???i tr?????c kh?? chu???n, ?????c b???n d???ch ngh??a c??ng hi???u ???????c th???n th??i b??i th??.
4
??? ????? Trung Lai kh??ng bi???t m???t ch??? H??n nh??ng l??u c?? ?????c qua b???n d???ch ngh??a, ?????c b???n d???ch th?? c???a c??c nh?? th??, h???c gi??? r???i th??m b???t m???t v??i ch??? cho c?? v??? m??nh d???ch, r???i l??e thi??n h???, r???i c?? ch??t danh nh?? th?? Qu???c gia l???i l??e c??c nh?? xu???t b???n b??? ti???n ra in th?? ???????ng ????? Trung Lai d???ch , r???i ????a v??o nh?? tr?????ng g??y t??c h???i mu??n ?????i cho con ch??u.
D
????ng K??? Anh c??ng l?? t??n l??u manh, ph?? th???y. kh??ng hi???u ???????ng thi l???i ???? t??ng b???c. th???i k??n cho k??? ph?? ho???i V??n h??a nh??n lo???i. C??ng nh?? Phan C???m Th?????ng, kh??ng bi???t ???????ng thi c??ng t??ng b???c ????? Trung Lai l??n m??y xanh!
T
??i ???? c?? ba b??i vi???t v??? vi???c ????? Trung Lai d???ch ???????ng thi. ???????? Trung Lai d???ch ph?? n??t ???????ng thi???. L???n n??y ph?? ph??n D????ng K??? Anh b???c th??m ????? Trung Lai!Nh?? th?? D????ng K??? Anh

D
????ng K??? Anh vi???t:
???Nh???ng c??u th?? hay ????ng-T??y-Kim-C?????? do t??i s??u t???m v?? bi??n so???n, ph???n v??? c??c nh?? th?? ???????ng t??i ???? ch???n nhi???u b??i do T???n ????, Tr???n Tr???ng Kim, Ng?? T???t T???, Nam Tr??n??? d???ch. Nh??ng t??i v???n ????? nhi???u c??u th?? hay c???a L?? B???ch, ????? Ph???, B???ch C?? D?????? do ????? Trung Lai d???ch v?? t??i th???y d???ch r???t c?? h???n.
Nh
?? cao ai ?????ng trong g????ng/ Tr??ng l??n t??c b???c m?? th????ng ph???n ng?????i (B??i T????ng ti???n t???u c???a L?? B???ch - ????? Trung Lai d???ch).
C
??ng ?????c th?? s??t k??m/ V??n ch????ng c??ng suy ?????i/ V???n th???y ????o n??i ????/ D???ng th??nh bia gi???a tr???i (B??i L???p bia c???a B???ch C?? D??? - ????? Trung Lai d???ch).???
C??u nguy??n b???n trong b??i ???T????ng ti???n t???u??? c???a L?? B???ch l??:
??????
???????????????????????? 
????????????????????????
Cao ???????ng minh k??nh bi b???ch ph??t, 
Tri??u nh?? thanh ty m??? th??nh tuy???t. 
N??i l???u cao, ng?????i soi g????ng bu???n nh??n t??c b???c tr???ng
S
??ng c??n t?? xanh, chi???u ???? th??nh tuy???t 
????? Trung Lai :
???Nh?? cao ai ?????ng trong g????ng
Tr
??ng l??n t??c b???c m?? th????ng ph???n ng?????i???


L?? v?? ph???a c???a ????? Trung Lai. Th?? L?? B???ch hi???n ?????i h??n h???u hi???n ?????i b??y gi???, ????? Trung Lai chuy???n n?? ra v?? m?? chuy???n kh??ng ????ng, sai c??? ngh??a, c??? ??, c??? l???i, c??? th???n th??i. L???i c??n v??? v???n n???a. Trong nguy??n b???n ???Cao ???????ng minh k??nh bi b???ch ph??t??? ??? G????ng s??ng l???u cao chi???u n???i bu???n t??c b???c???, ???Tri??u nh?? thanh ti, m??? th??nh tuy???t??? ??? S???m t?? xanh, chi???u ra tuy???t??? C?? ai ?????ng ??? ????u trong t???m g????ng. T???m g????ng ai m?? ?????ng v??o ???????c(!) Chi???u t??c b???c, sao l???i tr??ng l??n t??c b???c. R???i c??n th????ng ph???n ng?????i ! ??? d??u ra? Qu?? l??? b???ch. ????? Trung Lai d???ch ph?? ???????ng thi, hay h??? th???p v?? h??? nh???c thi??n t??i. B??i th?? T????ng ti???n t???u hi???n ?????i nh?? th??? m?? ????? Trung Lai chuy???n n?? ra v?? Vi???t, m?? v?? qu?? th???i! Thua c??? v?? ???L?? l???t???.
Nguy
??n b???n:
?????????
??? 
???????????????????????? 
????????????????????????
Qu??n b???t ki???n
Ho
??ng H?? chi th???y thi??n th?????ng lai
B
??n l??u ?????? h???i b???t ph???c h???i
(Anh ch
???ng th???y
N
?????c s??ng Ho??ng t??? tr??n tr???i ????? xu???ng
Cu
???n cu???n ch???y tu??n ra bi???n kh??ng quay tr??? l???i.)
C
??u th?? cu???n tr??o nh?? s??ng, m???nh m??? nh?? nh?? r???ng bay, nh?? tu???n m?? cao phi nh?? th???, c??c nh?? th?? h???u h???u hi???n ?????i b??y gi??? h???c ch??n. Th??? m?? ????? Trung Lai cho n?? ra v?? ?? ??i a, a, ta, ba, la xa???. M?? v?? sai c??? ngh??a t??? trong n???i dung, ch??a n??i th???n thi, linh t??????
????? Trung Lai d???ch:
"Anh kh
??ng th???y
N
?????c tr???i r??i m??i
Th
??nh m??nh m??ng m???t d???i Ho??ng H??
Ch???y mau v??? v???i bi???n xa
C
?? tr??i tr??? l???i c??ng ta bao gi??????"


????ng l?? v??? r???n th??m ch??n!
D
???ch th??? n??y m?? D????ng K??? Anh cho ?????ng b??n c??c t??i danh d???ch gi???: T???n ????, Ng?? T???t T???, Kh????ng H???u D???ng, Nh?????ng T???ng, Kh??i H??ng, Nam Tr??n, Ho??ng T???o, T????ng Nh??, th???t l?? h???n x?????c!
C
??n b??i L???p bi c???a B???ch C?? D??? nguy??n b???n:

?????????;
???????????????
??? 
?????????????????? 
??????????????????
??????????????????
Hu??n ?????c k?? h??? suy, 
V??n ch????ng di???c l??ng di. 
????n ki???n s??n trung th???ch, 
L???p t??c l??? b??ng bi. ..
(C
??ng ?????c ???? s??t k??m 
V??n ch????ng c??ng suy ?????i 
V???n th???y t???m ???? l???y t??? trong n??i 
D???ng th??nh bia b??n ???????ng)


Kh??ng c???n tr??nh ????? H??n h???c, ch??? th???o m???t ch??t th?? ng?? ng??n l?? chuy???n ??o???n tr??n ra ???????c th?? Vi???t.
(C
??ng ?????c ???? s??t k??m 
Qu?? suy ?????i v??n ch????ng
L
???y t???m ???? trong n??i 
D???ng bia ph??i b??n ???????ng)


????? Trung Lai d???ch:

???C??ng ?????c th?? s??t k??m
V
??n ch????ng c??ng suy ?????i
V
???n th???y ????o n??i ????
D???ng th??nh bia gi???a tr???i???


C??u n??o, b??i n??o ????? Trung Lai c??p nguy??n r???i th??m v??i ??, v??i ch??? c???a m??nh cho c?? s??ng t???o, tr??n v???n ???i, th?? ch???n v???n ???i l?? Tr???i. Nh??ng tr???i ????u ??? ????y! D???ch th??m th???t l??m sai c??? h???n th??, sai n???i dung nguy??n b???n c???a c??c thi h??o!
???L???p t??c l??? b??ng bi??? (L???p bia b??n ???????ng), ch??? c?? ???L???p t??c thi??n b??ng bi??? ????u m?? ???D???ng th??nh bia gi???a tr???i???
H??ng v???n, h??ng v???n c??i sai, c??i s??t, c??i ngu, c??i d???t c???a ????? Trung Lai nh??ng v???y m?? D????ng K??? Anh lu??n m???m b???c th??m:
???????? Trung Lai t???ng t??i t???p th?? c???a anh m???i xu???t b???n. ?? th??? ?? th?? (Kh??ng bi???t t??i vi???t th??? c?? ????ng kh??ng v?? b??a th?? h??nh nh?? t??c gi??? c??? t??nh ch??i ch????) v?? cu???n 100 nh?? th?? ???????ng do ????? Trung Lai bi??n so???n v?? d???ch th??.
Cu
???n s??ch d??y 828 trang v???i gi?? b??n l?? 300.000 ?????ng. R???t nhi???u nh?? th?? ???????ng quen thu???c m?? t??i ???? ?????c v?? nhi???u nh?? th?? ?????i ???????ng b??y gi??? t??i m???i bi???t t??n. Nh???ng V????ng T??ch, D????ng Qu??nh, V????ng B???t, L???c T??n V????ng, L?? Chi???u L??n, Tr???n T??? Ngang, Vi Th???a Kh??nh, ????? Th???m Ng??n, Th???m Thuy??n K???, Ti???t T???c, T???ng Chi V???n, ??????ng Huy???n T??ng, Tr????ng Thuy???t, T?? D??nh, H??? Tri Ch????ng, Tr????ng H??c, V????ng H??n, Tr????ng C???u Linh, T??? Anh Trinh, V????ng Loan, V????ng X????ng Linh, M???nh H???o Nhi??n, B??i ?????ch, V????ng Duy, Th??i Hi???u, L?? T??ch Chi S???m Than???
???Tr?????c ????y, t??i c??ng c?? ?????c ????? M???c ?????i v??n ???????ng, ng?????i ???????c v?? nh?? l?? ????? Ph??? ?????i Th???nh ???????ng. Nh??ng nay, ?????c cu???n "100 nh?? th?? ???????ng" do ????? Trung Lai bi??n so???n v?? d???ch, t??i hi???u th??m nhi???u ??i???u, nhi???u b??i th?? hay c???a ????? M???c do ????? Trung Lai d???ch, t??i l???y l??m th??ch th??:
K
??ch g??y, ch??m s??u d?????i ????y s??ng/ M??i qua l?? g???p d???u cha ??ng/ Gi?? ????ng kh??ng gi??p Chu C??ng C???n/ Hai Ki???u tho??t n???i kh??a xu??n kh??ng????
Nguy??n b???n:
??????
???????????? 
?????????????????????
??? 
???????????????????????? 
???????????????????????? 
????????????????????????

X??ch B??ch ho??i c??? 
Chi???t k??ch tr???m sa thi???t v??? ti??u, 
T??? t????ng ma t???y nh???n ti???n tri???u. 
????ng phong b???t d??? Chu lang ti???n, 
?????ng T?????c xu??n th??m to??? nh??? Ki???u.

D
???ch ngh??a 
M??i k??ch g??y n???m trong c??t, s???t ch??a m??n h???t, 
T??? tay m??nh m??i r??a, ???? nh???n th???y d???u v???t tri???u ?????i v???a qua. 
Gi?? ????ng v?? kh??ng thu???n ti???n cho ch??ng Chu Du, 
Th?? c
???nh xu??n th??m nghi??m c???a ????i ?????ng T?????c ???? kho?? ch???t hai n??ng Ki???u.
Ti
???n nh??n ???? d???ch r???t hay:
(C
??t v??i l?????i k??ch c??n tr??
R???a m??i nh???n d???u tri???u x??a r?? r??ng
Gi
?? ????ng n???u ph??? Chu lang
M
???t ?????n ?????ng T?????c kh??a xu??n hai Ki???u!)
(KD)

????? Trung Lai d???ch:
(K
??ch g??y ch??m ngay d?????i ????y s??ng
M
??i qua l?? g???p d???u cha ??ng
Gi
?? ????ng kh??ng gi??p Chu C??ng C???n
Hai Ki
???u tho??t kh???i kh??a xu??n kh??ng?)
B
??i d???ch qu?? kh??i h??i nh?? ph?????ng ch??o, y???u k??m to??n di???n.


V??? n???i dung: ???Tr???m sa??? l?? v??i trong c??t, ch??? kh??ng c?? ????y s??ng n??o ????y. ???Nh???n ti???n tri???u??? ??? nh???n ra c??c tri???u vua tr?????c. Tri???u vua ch??? kh??ng ph???i cha ??ng!
V
??? ngh??? thu???t: Th?? t??? tuy???t l??m sai ni??m (g??y ch??? th??? 2 c??u 1 kh??ng ni??m v???i ki???u ch??? th??? 2 c??u 4) v?? d???n ?????n ??? nh???t, tam , ng?? b???t lu???n; nh???, t???, l???c ph??n minh sai lung tung! Ngh??? thu???t d??ng v???n r???t k??m, ???? 3 v???n ??ng r???i, c??n th??m 3 v???n ??ng n???a l??m cho b??i th?? t??? tuy???t qu?? n???ng n???, kh??ng thanh tho??t. N??i chung ?? t???, h???n v??a d???ch r???t k??m!
D
???ch th??? n??y th??:
???Th???i s??? th??? v??? ?????t
Quy canh V
???n th???y canh???
(Th?? ph?? k??m nh?? th???
V??? H?? Nh?? ??i c??y)
C
??n nhi???u nhi???u c??i sai, c???i h???ng k??? kh??ng h???t.
M
???t b??i n???a D????ng K??? Anh c??ng t???ng ca h???t l???i:
???V?????n Kim C???c??? l?? b??i th?? n???i ti???ng c???a ????? M???c do ????? Trung Lai s??u t???m v?? d???ch ???? th???c s??? c???m h??a t??i.
D
???ch ngh??a: S??? ph???n hoa ???? tan theo h??i b???i / N?????c ch???y v?? t??nh, c??? c??? xanh t???t / Bu???i chi???u gi?? ????ng th???i ?????n m???t ti???ng chim bu???n th????ng / Hoa r???ng t???a nh?? ng?????i x??a nh???y l???u r??i xu???ng.
D
???ch th??: Ph???n hoa theo c??t bay ??i / N?????c tr??i, c??? m???c, c??n g?? n???a ????u / Gi?? chi???u v???ng ti???ng chim s???u/ Hoa r??i, ta t?????ng tr??n l???u ng?????i r??i.
R
???t nhi???u b??i th?? c???a c??c nh?? th?? ?????i nh?? ???????ng trong cu???n s??ch do ????? Trung Lai so???n v?? d???ch th?? ???? mang ?????n cho ng?????i y??u th?? nhi???u hi???u bi???t v?? c???m h???ng kh??c l?????????
Nguy??n b???n:
??????
????????? 
???????????????????????? 
???????????????????????? 
???????????????????????? 
????????????????????????

Kim C???c vi??n 
Ph???n hoa s??? t??n tr???c h????ng tr???n, 
L??u thu??? v?? t??nh th???o t??? xu??n. 
Nh???t m??? ????ng phong o??n ????? ??i???u, 
L???c hoa do t??? tru??? l??u nh??n.
D
???ch ngh??a 
Nh???ng vi???c ph???n hoa ???? tan t??c theo l???p b???i th??m 
N?????c v?? t??nh ch???y, c??? c??? t??? t????i th???m 
Chi???u v??? chim k??u ai o??n trong gi?? ????ng 
Hoa r???ng m?? c??n nh?? ng?????i n??o (n??m x??a) nh???y xu???ng l???u
C
??c ti???n nh??n d???ch th??:
B
???n d???ch c???a Tr???n Tr???ng San 
Ph???n hoa tan t??c b???i tr???n 
V?? t??nh n?????c ch???y c??? xu??n t????i m??u 
Gi?? ????ng ai o??n chim s???u 
Hoa r??i gi???ng k??? r??i l???u ng??y x??a
Ban d
???ch: Tr???n Tr???ng Kim
Vi
???c b???n r???n l??m xong h??ng m??t 
N?????c ch???y v?? t??nh, m?????t c??? xu??n 
Gi?? chi???u chim h??t xa g???n 
Hoa r??i, t???a kh??ch gieo th??n tr??n l???u
B
???n d???ch c???a Anh Nguy??n
Ph
???n hoa h???t, s???ch h????ng ?????i, 
Th??? ?? n?????c ch???y, c??? t????i th???m m??u. 
Gi?? ????ng h
???n ti???ng chim s???u, 
Hoa r??i t???a g??i gieo l???u thu??? x??a...

B
???n d???ch Nh?? T????ng:
Ph
???n hoa tan t??c b???i r??i
V
?? t??nh n?????c ch???y c??? t????i nh???t nh??u
Gi
?? chi???u chim h??t m?? ??au
Hoa r
??i nh?? th??? tr??n l???u ng?????i r??i!
????? Trung Lai d???ch, nh???t ch??? n??y m???t t??, ch??? kia m???t t?? l??m ra b??i d???ch c???a m??nh, r???i c??p l???i c???a ti???n nh??n m?? c??n c??p sai.
Nh
?? nguy??n b???n kh??ng c?? ???ta???- ng?? ????u m?? ????? Trung Lai v???n t??? th??m ???ta" cho c?? ???s??ng t???o??? trong d???ch(!)
Nh
?? ???? ph??n t??ch ??? c??c b??i tr?????c, nh?? th?? ????? Trung Lai d???ch ???????ng thi kh??ng c?? s??ng t???o g?? h???t, ch??? d???a v??o c??c b???n d???ch c???a c??c nh?? th?? n???i ti???ng tr?????c, ch??? d??ng r???t c??, kh??ng Vi???t h??a nh?? ti???n nh??n, ?? t???, h???n ph??ch r???t k??m. ??ng l???i th??m th???t ?? ch??? quan c???a m??nh n??n c??c b???n d???ch kh??c xa nguy??n b???n v?? sai l???m l???n! ??ng d???a v??o c??c b???n d???ch ngh??a ????? d???ch ra th??. B???n d???ch ngh??a d?? c?? s??t ngh??a ?????n ????u v???n kh??ng th??? l???t t??? nguy??n b???n, nh???t th?? c???a c??c thi h??o v?? ?????i thi h??o. V?? g???p nh???ng b??i kh??ng c?? d???ch ngh??a, g???p c??c t??c gi??? ??i tr?????c d???ch sai th?? th?? ????? Trung Lai c??ng d???ch sai m???t c??ch tr???m tr???ng v?? nguy h???i! V?? nh?? b??i th?? H?? t???ng ????? Ph??? c???a L?? B???ch sau ????y:
??????
???????????? 
?????????????????????
??? 
???????????????????????? 
???????????????????????? 
????????????????????????
H?? t???ng ????? Ph??? 
Ph???n Kho??? s??n ?????u ph??ng ????? Ph???, 
?????u ?????i l???p t??? nh???t tr??c ng???. 
T?? v???n bi???t lai th??i s???u sinh, 
T???ng v??? t??ng ti???n t??c thi kh???.
Ngh
??a:
??n c
??m ?????u n??i Kh???a b???t ng??? g???p nh?? th?? ????? Ph???
N??n l?? ?????i ?????u ?????ng s???ng gi???a tr??a n???ng
?????m h???i t??? ????? xa nhau ?????n nay th???n s???c sao g???y y???u ?????n th???
T??? tr?????c ?????n gi??? ch???c v?? lao l???c v???i th?? n??n m???i kh???
B???n d???ch ????? Trung Lai
Gi
???a tr??a qua ?????u n??i Ph???n Qu??? 
T??nh c??? g???p l???i ??ng ????? Ph??? 
N??n l??, th??n g???y ?????n th??? ??? 
Ph???i v?? ?????c ?????o th?? m?? kh????
D
???ch th??? n??y c?? nguy h???i kh??ng? Ph???n l?? c??m, ??n c??m . Trong ch??? H??n c?? 5 ch??? Ph???n, h???t ba ch??? ch??? c??m, ??n c??m. Kh??ng c?? n??i Ph???n Qu??? n??o ??? trong b??i th?? ????a c???a L?? B???ch t???ng ????? Ph??? ! Sai l???m d???ch nh?? th??? th???t kh??ng th??? tha th??? ???????c.
????? Trung Lai c??ng thu???c lo???i h??o danh, cu???ng danh v?? mu???n l??m kinh t??? trong vi???c d???ch ???????ng thi. Kh??ng bi???t b???ng c??ch n??o m?? ??ng thuy???t ph???c ???????c nh?? xu???t b???n Gi??o d???c in li??n ti???p b???n n??m cu???n, m???i cu???n t??? 400 trang cho ?????n g???n 1 000 trang in v???i s??? l?????ng l???n, do ??ng d???ch t??? L?? B???ch , ????? Ph???, B???ch C?? D??? v?? 100 nh?? th?? ???????ng kh??c ph??t h??nh r???ng r??i trong nh?? tr?????ng. ????y c??ng l?? m???t ki???u ?????o Ch??ch trong kinh t???, trong khoa h???c v?? trong v??n ch????ng c???n thu h???i nh???ng ???n ph???m k??m n??t n??y v?? ph??p lu???t ph???i ra tay v???i ????? Trung Lai v?? nh???ng c?? nh??n, t???p th??? ti???p tay cho ????? Trung Lai trong ???? c?? D????ng K??? Anh, Phan C???m Th?????ng???!


H?? N???i ng??y 25 ??? 7 ??? 2017

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay4,771
  • Tháng hiện tại19,525
  • Tổng lượt truy cập9,393,692
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây