C???u t?????ng c??ng an VN v?? h??ng lo???t l??nh ?????o ng??nh x??ng d???u b??? k??? lu???t

Thứ sáu - 01/11/2019 07:15
Nguy??n nh??n ???????c th??ng b??o l?? do ??ng Th???ng "???? tham m??u l??nh ?????o B??? C??ng an ban h??nh v??n b???n v??? ????n v??? nghi???p v??? kh??ng ????ng quy ?????nh, vi ph???m ph??p lu???t v??? b???o v??? b?? m???t nh?? n?????c."
Nh?? v???y, ??ng Th???ng l?? tr?????ng h???p m???i nh???t trong s??? c??c t?????ng c??ng an cao c???p b??? 's??? g??y.' Tr?????c ??ng Th???ng, h??ng lo???t c??c t?????ng c??ng an k??? c???u kh??c ???? b??? k??? lu???t, th???m ch?? b??? x??? l?? h??nh s???, b??? c??ch ch???c, c?? ng?????i ??ang ng???i t??.
C???u t?????ng c??ng an VN v?? h??ng lo???t l??nh ?????o ng??nh x??ng d???u b??? k??? lu???t

C???u t?????ng c??ng an VN v?? h??ng lo???t l??nh ?????o ng??nh x??ng d???u b??? k??? lu???t

  • 1 gi??? tr?????c
C??ng anBa??n quy????n hi??nh a??nhYE AUNG THU/GETTY IMAGES
Image captionNhi???u l??nh ?????o c???p cao ng??nh c??ng an v?? d???u kh?? b??? k??? lu???t th???i gian g???n ????y (???nh minh h???a)

Trung t?????ng Tr??nh V??n Th???ng, c???u Ph?? t???ng c???c tr?????ng T???ng c???c An ninh, v???a b??? ???y ban Ki???m tra (UBKT) Trung ????ng c???nh c??o vi ph???m b???o v??? b?? m???t nh?? n?????c, theo truy???n th??ng Vi???t Nam.

Vi???c c???nh c??o ??ng Th???ng ???????c UBKT c??ng b??? trong phi??n h???p th??? 40, t??? 28-30/10.

T??a c?? b??? s??t t???i t?????ng V??nh, t?????ng H??a?

????? ngh??? k??? lu???t t?????ng C??ng an B??i V??n Th??nh v?? Tr???n Vi???t T??n

V??? ??ng Th??ng: TBT Tr???ng 'ch???n ????ng ?????i t?????ng'

TBT Tr???ng 'kh??ng ch??? mu???n ch???ng tham nh??ng'

Nguy??n nh??n ???????c th??ng b??o l?? do ??ng Th???ng "???? tham m??u l??nh ?????o B??? C??ng an ban h??nh v??n b???n v??? ????n v??? nghi???p v??? kh??ng ????ng quy ?????nh, vi ph???m ph??p lu???t v??? b???o v??? b?? m???t nh?? n?????c."

Nh?? v???y, ??ng Th???ng l?? tr?????ng h???p m???i nh???t trong s??? c??c t?????ng c??ng an cao c???p b??? 's??? g??y.' Tr?????c ??ng Th???ng, h??ng lo???t c??c t?????ng c??ng an k??? c???u kh??c ???? b??? k??? lu???t, th???m ch?? b??? x??? l?? h??nh s???, b??? c??ch ch???c, c?? ng?????i ??ang ng???i t??.

Nh???ng t?????ng c??ng an b??? k??? lu???t n??m 2019 g???m c?? hai c???u th??? tr?????ng B??? C??ng an l?? trung t?????ng B??i V??n Th??nh v?? th?????ng t?????ng Tr???n Vi???t T??n, trung t?????ng Phan H???u Tu???n nguy??n ph?? t???ng c???c tr?????ng t???ng c???c T??nh b??o, ?????i t?? Nguy???n H???u B??ch.

N??m 2018, t?????ng Phan V??n V??nh (nguy??n T???ng c???c tr?????ng T???ng c???c C???nh s??t) v?? Nguy???n Thanh H??a (nguy??n C???c tr?????ng C???c C???nh s??t ph??ng ch???ng t???i ph???m s??? d???ng c??ng ngh??? cao - C50) b??? ????a ra x??t x??? t???i danh "L???i d???ng ch???c v??? quy???n h???n trong khi thi h??nh c??ng v???," li??n quan t???i ???????ng d??y ????nh b???c ngh??n t???.

Nhi???u l??nh ?????o x??ng d???u b??? ????? ngh??? k??? lu???t

C??ng t???i k??? h???p l???n n??y, UBKT Trung ????ng ???? xem x??t, k???t lu???n vi???c thi h??nh k??? lu???t v???i nhi???u l??nh ?????o T???p ??o??n X??ng d???u Vi???t Nam Petrolimex.

C??c vi ph???m c???a Ban th?????ng v??? ?????ng ???y Petrolimex v?? c??c c?? nh??n li??n quan ???????c ????nh gi?? l?? "???nh h?????ng x???u ?????n uy t??n c???a t??? ch???c ?????ng v?? T???p ??o??n X??ng d???u Vi???t Nam."

Do ????, UBKT Trung ????ng ????? ngh??? Ban B?? th?? xem x??t, thi h??nh k??? lu????t ??ng B??i Ng???c B???o, nguy??n T???ng gi??m ?????c Petrolimex; ????? ngh??? Ban th?????ng v??? ?????ng ???y kh???i doanh nghi???p Trung ????ng thi h??nh k??? lu???t Ban th?????ng v??? ?????ng ???y T???p ??o??n X??ng d???u Vi???t Nam nhi???m k??? 2010-2015.

??ng Nguy???n Quang Tu???n, nguy??n Ch??? t???ch ki??m Gi??m ?????c C??ng ty Petrolimex Singapore, b??? ????? ngh??? c??ch ch???c t???t c??? c??c ch???c v??? trong ?????ng; ??ng Tr???n V??n Th???nh, nguy??n T???ng gi??m ?????c b??? c???nh c??o; ??ng Tr???n Minh H???i, Ph?? b?? th?? th?????ng tr???c ?????ng ???y v?? ??ng Nguy???n Thanh S??n, ???y vi??n Ban th?????ng v??? ?????ng ???y, ???y vi??n H??QT, Ph?? T???ng gi??m ?????c Petrolimex b??? khi???n tr??ch.

Tr?????c ????, UBKT Trung ????ng x??c ?????nh Ban th?????ng v??? ?????ng ???y Petrolimex ???? "thi???u tr??ch nhi???m, bu??ng l???ng l??nh ?????o, ch??? ?????o, thi???u ki???m tra, gi??m s??t, ????? t???p ??o??n c?? nhi???u vi ph???m quy ?????nh c???a ?????ng, ph??p lu???t c???a Nh?? n?????c trong c??ng t??c c??n b???; trong qu???n l??, s??? d???ng, b???o to??n v?? ph??t tri???n v???n, t??i s???n; ho???t ?????ng kinh doanh x??ng d???u; c??? ph???n h??a, t??i c?? c???u, tho??i v???n nh?? n?????c v?? th???c hi???n m???t s??? d??? ??n ?????u t?? x??y d???ng, g??y h???u qu??? nghi??m tr???ng, thi???t h???i l???n ti???n v?? t??i s???n c???a Nh?? n?????c."

H??ng lo???t c??c l??nh ?????o cao c???p trong ng??nh d???u kh?? ???? b??? ????a ra x??t x??? trong c??ng cu???c '?????t l??' c???a Ch??? t???ch n?????c Nguy???n Ph?? Tr???ng trong v??i n??m g???n ????y.

V??? n???i b???t nh???t n??m 2018 l?? v??? x??t x??? ??ng ??inh La Th??ng, nguy??n ???y vi??n B??? Ch??nh tr???, nguy??n Ch??? t???ch H??QT T???p ??o??n D???u kh?? Vi???t Nam (PVN).

??ng Th??ng ???? nh???n ??n 30 n??m t?? v???i t???i danh "C??? ?? l??m tr??i quy ?????nh c???a Nh?? n?????c v??? qu???n l?? kinh t??? g??y h???u qu??? nghi??m tr???ng", li??n quan t???i ho???t ?????ng ?????u t??, kinh doanh c???a PVN.

C??ng n??m 2018, ??ng Tr???nh Xu??n Thanh, c???u Ch??? t???ch H???i ?????ng Qu???n tr??? T???ng c??ng ty X??y l???p d???u kh?? Vi???t Nam (PVC) b??? tuy??n ??n chung th??n v???i t???i danh "C??? ?? l??m tr??i quy ?????nh c???a Nh?? n?????c v??? qu???n l?? kinh t??? g??y h???u qu??? nghi??m tr???ng" v?? t???i "tham ?? t??i s???n."

??ng ??inh La Th??ngBa??n quy????n hi??nh a??nhVIETNAM NEWS AGENCY/GETTY IMAGES
Image caption??ng ??inh La Th??ng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay1,232
  • Tháng hiện tại81,671
  • Tổng lượt truy cập6,017,687
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây