CSVN mu???n tho??t T??u?

Thứ sáu - 11/10/2019 01:29
Qua s??? ???b???t ????n xanh??? n??y, ta th???y tr??n c??c b??o ????i c???a CSVN, ???? c?? nhi???u b??i m???nh d???n h??n n??i v??? l???ch s??? ????nh T??u c???a d??n Vi???t. B???t ?????u l?? nh???ng b??i vi???t ????? c???p ?????n m???t c??ch ch??nh th???c tr???n h???i chi???n Ho??ng Sa c???a H???i qu??n VNCH nh??n k??? ni???m tr???n chi???n n??y v??o th??ng Gi??ng v???a qua trong khi ????? cao ng?????i chi???n s?? VNCH v???n l?? ??i???u CSVN v???n c???m k??? t??? tr?????c ?????n nay.
CSVN mu???n tho??t T??u?

CSVN mu???n tho??t T??u?

  • ??ng Nguy???n Ph?? Tr???ng v?? ??ng T???p C???n B??nh t???i H?? N???i ng??y 12 th??ng 11, 2017. ???nh: AP

Theo ??ng H???u Th???nh, Ch??? t???ch h???i nh?? b??o Vi???t Nam cho bi???t l?? gi???a th??ng 12/2018, Trung ????ng CSVN ???cho ph??p??? t??? ch???c t?????ng ni???m 40 n??m tr???n chi???n bi??n gi???i ph??a B???c v???i Trung C???ng b???ng v??n th??. T???c l?? cho d??ng v??n th?? ????? ca ng???i cu???c chi???n bi??n gi???i x???y ra v??o th??ng 2 n??m 1979 c??ch nay 40 n??m.

Qua s??? ???b???t ????n xanh??? n??y, ta th???y tr??n c??c b??o ????i c???a CSVN, ???? c?? nhi???u b??i m???nh d???n h??n n??i v??? l???ch s??? ????nh T??u c???a d??n Vi???t. B???t ?????u l?? nh???ng b??i vi???t ????? c???p ?????n m???t c??ch ch??nh th???c tr???n h???i chi???n Ho??ng Sa c???a H???i qu??n VNCH nh??n k??? ni???m tr???n chi???n n??y v??o th??ng Gi??ng v???a qua trong khi ????? cao ng?????i chi???n s?? VNCH v???n l?? ??i???u CSVN v???n c???m k??? t??? tr?????c ?????n nay.

M???i ????y, b??o ch?? l???i b???t ?????u ????ng nhi???u k??? ???h???i ???c??? c???a ??ng V?? M??o v??? cu???c chi???n bi??n gi???i v?? nh???ng t??n ??c c???a qu??n ?????i Trung C???ng. Nh???ng lo???i b??i vi???t nh?? th??? n??y kh??ng c??n xu???t hi???n tr??n b??o ch?? ?????ng t??? h??n 10 n??m qua. L?? do l?? CSVN s??? T??u C???ng kh?? ch???u. Ngay c??? nh???ng ?????a danh ?????ng ????? ??c li???t v???i qu??n T??u C???ng v?? nh???ng t???m bia n??i l??n t???i ??c T??u c???ng l???p h???i n??m 1979 ??? 1980 c??ng b??? CSVN ph??. V???y m?? n??m nay Ban Tuy??n gi??o thay ?????i ch??? tr????ng, ???cho??? k??? t???i x??m l?????c c???a ?????ng Ti???u B??nh v?? l??m l??? k??? ni???m 40 n??m tr???n chi???n bi??n gi???i n??y.

Theo h??ng tin Reuters, khi coi ???????c b???n d??? th???o th????ng thuy???t c???a kh???i ASEAN v??? quy t???c ???ng x??? tr??n Bi???n ????ng, th?? th???y H?? N???i c?? v??? m???nh d???n nh???t trong kh???i th??c ?????y nh???ng ??i???u kho???n c?? th??? l??m ph???t l??ng B???c Kinh nh?? h???n ch??? c??c v??ng nh???n di???n ph??ng kh??ng, phi ph??p ho?? vi???c x??y ?????o nh??n t???o, phong to??? v??ng bi???n v?? tri???n khai v?? kh?? t???n c??ng.

?????u th??ng Gi??ng n??m nay, CSVN c??ng nhanh nh???u l??n ti???ng c??? v?? t??? do h???i h??nh tr??n Bi???n ????ng ngay sau khi chi???n h???m USS McCampbell c???a M??? tu???n tra s??t g???n Ho??ng Sa tr?????c s??? ph???n ?????i c???a T??u C???ng.

Nh???ng ?????ng th??i tr??n c???a H?? N???i c?? th??? t???o ???n t?????ng cho ng?????i ta ngh?? r???ng CSVN nay c??ng ??ang mu???n tho??t kh???i ???nh h?????ng c???a T??u C???ng?

Gi??? thuy???t n??y kh??ng ph???i l?? kh??ng t?????ng. B???n ch???t c???a CSVN l?? kh??ng c?? s??? chung thu??? tuy???t ?????i v???i ai ngo??i s??? chung thu??? tr?????c sau v???i m???c ti??u duy nh???t l?? c?????p v?? n???m gi??? ch??nh quy???n b???ng m???i gi??.

L???ch s??? ???? cho th???y ng?????i CS ???? thanh tr???ng t??n s??t ch??nh nh???ng ?????ng ch?? anh em c???a m??nh ????? tranh gi??nh quy???n l???c c???ng c??? gh??? ng???i tr??n c???a m??nh. Trong m???c ????ch b??m gi??? quy???n l???c ta th???y l??nh ?????o CSVN lu??n ??i t??m th??? l???c m???nh ????? ch???ng l??ng d???a v??o, nh?? ???? l??? thu???c v??o kh???i CS qu???c t??? ????? chi???m mi???n Nam, l??? thu???c v??o Li??n S?? ?????n n???i ?????ng Ti???u B??nh c???a T??u C???ng n???i gi???n mu???n d???y cho b??i h???c trong cu???c chi???n bi??n gi???i 1979, v?? khi Li??n S?? s???p ????? th?? l???i quay sang kh???u t???u T??u C???ng. Cho n??n kh??ng ph???i l?? ??i???u ng???c nhi??n khi T??u C???ng c?? d???u hi???u g???p kh?? kh??n v??? kinh t??? trong tr???n chi???n th????ng m???i v???i M???, khi s??? hung h??ng c???a T???p C???n B??nh khi???n qu???c t??? lo ng???i b???t ?????u mu???n c?? l???p k???m ch??? T??u th?? CSVN c??ng b???t ?????u mu???n th??? c???ng chu???n b??? ??i t??m m???t ch??? d???a kh??c v?? ??ang d???n m??nh v??o th??? ??u d??y gi???a vi???c l??? thu???c T??u v?? vi???c treo gi?? ????? b??n m??nh cho ????n anh n??o kh??c.

Nh??ng n???u qu??? th???t nh?? th??? li???u CSVN c?? th??? tho??t T??u ???????c kh??ng?

T??u C???ng l?? th???y c???a CSVN v?? h??n ai h???t c??ng l?? c???ng s???n v???i nhau th?? hi???u b???n ch???t c???a nhau h??n ai h???t, nh???t l?? khi T??u C???ng ???? t???ng tin r???ng CSVN ???? ??n ch??o ???? b??t ph???n b???i m??nh ????? ??i v???i Li??n S?? tr?????c kia. Cho n??n T??u C???ng ???? th??? tr?????c v?? ???? g??i l??nh ?????o CSVN v??o v??ng kim c?? kh?? tho??t kh???i.

Theo Thi???u t?????ng c??ng an Tr????ng Giang Long, Ph?? T???ng c???c tr?????ng T???ng c???c Ch??nh tr??? C??ng an Nh??n d??n v?? Gi??m ?????c H???c vi???n Ch??nh tr??? C??ng An Nh??n d??n nay ???? b??? cho v??? h??u non, th?? Trung Qu???c ???? c??i c???m s??u ng?????i trong n???i b??? ?????ng CSVN. T??u C???ng c??ng ???? n???m ki???m so??t ???????c c??c ?????a ??i???m chi???n l?????c v??? kinh t??? v?? qu??n s??? c???a Vi???t Nam. T??u C???ng c??ng l?? vua mua tham nh??ng, n??n gi???i c???m quy???n CSVN v???n to??n quan tham ???? d??? d??ng b??? mua chu???c ????? b??? kh???ng ch??? ho??n to??n.

Ta c??ng th???y Nguy???n Ph?? Tr???ng ???? v?? ??ang h??nh x??? r???p khu??n theo T???p C???n B??nh v??? vi???c nh???t th??? n???m ?????ng v?? nh?? n?????c, ?????t c???i n?????ng l?? theo ??u??i ???????? h??? di???t ru???i???. Cho n??n d?? CSVN c?? mu???n hay kh??ng, kh??? n??ng tho??t T??u c???a H?? N???i h???u nh?? v?? v???ng khi m?? CSVN v???n c??n c???m quy???n tr??n ?????u d??n Vi???t.

M???t l?? gi???i th???c t??? h??n, l?? nh???ng ?????ng th??i c?? v??? tho??t T??u k??? tr??n ch??? l?? h??nh th???c. M???c ti??u c???a H?? N???i l?? chi??u d??? M??? v?? c??c n?????c ??ang lo ng???i T??u ????? h??? o b??? m??nh h??n. ?????ng th???i qua ???? l??nh ?????o CSVN xoa d???u v?? ru ng??? tinh th???n kh??ng T??u trong n???i b??? ?????ng v?? m???t s??? ng?????i d??n nh??? d???, ????? tr??nh nh???ng cu???c bi???u t??nh ch???ng T??u ??e d???a s??? s???ng c??n c???a ch??? ????? nh?? v??? bi???u t??nh ng??y 10 th??ng 6 x???y ra kh???p 12 t???nh th??nh ch???ng d??? lu???t v??? ?????c khu.

N??i c??ch kh??c, Nguy???n Ph?? Tr???ng v?? phe nh??m cho di???n tr?? ch???ng T??u tr??n m???t b??o ?????ng ch??? l?? th??? thu???t nh???m l??m gi???m ??p su???t c???a qu???n ch??ng gh??t T??u c???ng tr?????c s??? c??ng th???ng c???a cu???c chi???n m???u d???ch M???-Trung v?? nh???t l?? che ?????y ??m m??u b??n n?????c qua vi???c cho t?? b???n T??u ??o ???t ?????u t?? t???i Vi???t Nam ????? tr??nh ??p thu??? c???a Hoa K??? g???n ????y.

T??m l???i, quan h??? gi???a CSVN v???i T??u c???ng ???? k??o d??i h??n n???a th??? k???. C??i g???i l?? ???t??nh h???u ngh?????? c???a hai ?????ng ???? t???ng ???????c v?? l?? ???r??ng m??i??? th?? l??m sao CSVN d??m bu??ng Trung C???ng. ?????t n?????c Vi???t Nam ch??? tho??t ???????c c??i b??ng T??u c???ng khi n??o Vi???t Nam c?? m???t th??? ch??? th???t s??? do ng?????i d??n b???u ra v?? ?????t quy???n l???i T??? Qu???c v?? D??n T???c l??n tr??n h???t.

Nguy???n B??nh Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay1,071
  • Tháng hiện tại56,757
  • Tổng lượt truy cập9,189,531
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây