Chung quanh t???p th?? b??? c???m chui!

Thứ sáu - 03/05/2019 10:18
T??i kh??ng bi???t vi???c g?? m?? anh n??i c?? v??? h??? tr???ng th???.
V???a ng???i xu???ng gh???, anh ????a c??i c??ng v??n c???a Ban T?? t?????ng - V??n h??a Trung ????ng ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam g???i c??c T???ng bi??n t???p c??c b??o ????i, Ban Tuy??n gi??o c?? s??? v??? vi???c c???m c??c b??o ????i tuy??n truy???n hay b??nh lu???n g?? v??? t???p th?? T??m s??? ng?????i l??nh c???a t??i cho t??i xem.
?????n h??m nay t??i v???n nh??? v??i ?? ch??nh trong c??ng v??n n??y:
???V???a r???i Nh?? xu???t b???n H???i Nh?? v??n Vi???t Nam cho xu???t b???n t???p th?? T??m S??? ng?????i l??nh c???a t??c gi??? ????? Ho??ng. T???p th?? c?? c??i nh??n sai l???ch v??? cu???c kh??ng chi???n ch???ng M??? c???a d??n t???c v?? ph???m ch???t anh b??? ?????i C??? H???. ????? ngh??? c??c b??o ????i kh??ng ????a tin, b??nh lu???n g?? v??? t???p th?? n??y??????
Chung quanh t???p th?? b??? c???m chui!

NH?? TH?? ????? HO??NG: CHUNG QUANH T???P TH?? ???T??M S??? NG?????I L??NH??? B??? C???M

 
T??i ??ang h???c l???p n??ng cao ti???ng Anh c???a B??? Lao ?????ng ??? Th????ng binh x?? h???i t??? ch???c th?? anh L?? V??n C???nh, T???ng bi??n t???p b??o ?????i ??o??n k???t h???c vi??n c??ng h???c nh??n gi??? gi???i lao b???o t??i v??? ph??ng anh c?? vi???c.
T???p th?? T??m s??? ng?????i l??nh

T??i kh??ng bi???t vi???c g?? m?? anh n??i c?? v??? h??? tr???ng th???.
V???a ng???i xu???ng gh???, anh ????a c??i c??ng v??n c???a Ban T?? t?????ng - V??n h??a  Trung ????ng ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam g???i c??c T???ng bi??n t???p c??c b??o ????i, Ban Tuy??n gi??o c?? s??? v??? vi???c c???m c??c b??o ????i tuy??n truy???n hay b??nh lu???n g?? v??? t???p th?? T??m s??? ng?????i l??nh c???a t??i cho t??i xem.
?????n h??m nay t??i v???n nh??? v??i ?? ch??nh trong c??ng v??n n??y:
???V???a r???i Nh?? xu???t b???n H???i Nh?? v??n Vi???t Nam cho xu???t b???n t???p th?? T??m S??? ng?????i l??nh c???a t??c gi??? ????? Ho??ng. T???p th?? c?? c??i nh??n sai l???ch v??? cu???c kh??ng chi???n ch???ng M??? c???a d??n t???c v?? ph???m ch???t anh b??? ?????i C??? H???. ????? ngh??? c??c b??o ????i kh??ng ????a tin, b??nh lu???n g?? v??? t???p th?? n??y??????
Anh C???nh h???i d??:
- C???u vi???t g?? m?? h??? c???m d??? v???y?
T??i tho??ng ch???nh l??ng:
- N??i ra th?? nhi???u l???m anh ???, nh??ng t???u trung l???i h??? ch??? mu???n tuy??n truy???n m???t chi???u v?? kh??ng cho ai c?? ?? ki???n d?? chi???n tranh ???? ??i qu?? xa! H??? l??m ??? m???t Ban si??u b??? m?? t??n nh?? xu???t b???n c??n kh??ng bi???t th?? n??i ?????n vi???c qu???c s??? n??o n???a. Anh ???! Kh??ng ph???i Nh?? xu???t b???n H???i Nh?? v??n m?? l?? Nh?? xu???t b???n V??n h???c. H??? ch???ng hi???u g?? c???!
Sau ???? m???t v??i h??m t??i g???p m???t s??? ng?????i h???i t??i v??? t???p th?? b??? c???m. T??i b???o r???ng, t??i kh??ng c?? th??ng b??o g?? v??? chuy???n n??y. V?? cho ?????n h??m n??y sau g???n 20 n??m t??i c??ng kh??ng nh???n ???????c m???t th??ng b???o n??o c??? d?? l?? th??ng b??o c???a c?? qan t??i ??ang l??m vi???c. Th???c s??? l?? h??? c???m chui! Kh??ng d??n ch??? v?? kh??ng ????ng ho??ng c???a m???t Nh?? n?????c c???m quy???n. Trong c??c th??? ch??? ?????c t??i ????u ????u m?? ch???ng nh?? v???y!
                                                           *
                                                         *  *
T???p th?? T??m s??? ng?????i l??nh t??i vi???t t??? th???p k??? 70 th??? k??? tr?????c, nhi???u nh???t l?? nh???ng n??m 1970 ?????n 1975, th???i gian ??? qu??n ng??.
???? l?? t???p th?? l??n ??n chi???n tranh c???a lo??i ng?????i m?? nh??n lo???i kh??ng c?? c??ch g?? d???p b??? ???????c. T??i bi???t trong th??? ch??? ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam c???m quy???n kh??ng th??? n??o in ???????c. May m???n th???i c?? ???? ?????n, ????ng ???u s???p ?????, ch??? ngh??a c???ng s???n tan r?? ??? th??nh tr?? Li??n X?? v?? tr??n th??? gi???i, nh??n th???i c?? ????, cu???i th???p k??? 80, t??i ????a b???n th???o T??m s??? ng?????i l??nh ?????n Nh?? xu???t b???n V??n h???c hy v???ng ???????c xu???t b???n. N??m 1992 Nh?? xu???t b???n V??n h???c c???p gi???y ph??p. O??i ??m thay, t??i kh??ng c?? ti???n. In t???p th?? l??c ???? nhi???u ti???n. T??i th?? l????ng kh??ng ????? s???ng, l???i nu??i con trai ??n h???c (Ch??u ??ang h???c tr?????ng Trung h???c c?? s??? ??? t??n Mai, qu???n Hai B?? Tr??ng ??? H?? N???i). N??m 1994 c?? gi???y ph??p v???n kh??ng c?? ti???n in. ?????n th??ng 10 n??m 1996 m???i in ???????c.
Ng?????i bi??n t???p t???p th?? c???a t??i l?? Nguy???n V??n L??u, bi??n t???p vi??n Nh?? xu???t b???n V??n h???c.
Nh?? v??n Nguy???n V??n L??u
Nh?? xu???t b???n V??n h???c l?? Nh?? xu???t b???n h??ng ?????u c???a Vi???t Nam. Nh??ng khi n???n kinh t??? th??? tr?????ng b??ng ph??t, ng??n s??ch Nh?? n?????c eo h???p th?? n?? c??ng b??? h??? c???p tr???m tr???ng. Gi??m ?????c nh?? xu???t b???n Nh?? n?????c c???p V??? tr?????ng c?? ti??u chu???n xe con c?? quan nh??ng t??i c??n thua m??? M??o b??n s??ch ??? 5 ?????inh L???, B??? H???.
T??i th?????ng g???i ????a l?? Nguy???n V??n L??u l?? Nguy???n V??n L??u Manh. L??u Manh ng?????i Thanh H??a c?? ??i b??? ?????i, th????ng binh, nh?? v??n vi???t ph?? b??nh theo ch??nh th???ng. Ch???c L??u Manh c?? m???y ng?????i anh ?????ng h????ng nh?? nh?? th?? Nguy???n Bao (l??c ???? l?? Ph?? Gi??m ?????c NXB V??n h???c ti???n c??? n??n m???i ???????c v??o l??m ??? Nh?? xu???t b???n V??n h???c). L??u Manh l?? v??n n??, ????nh n???i bu???n chi???n tranh c???a B???o Ninh s??t v??n, nh??ng th???i C???ng s???n s???p ????? v?? c??ng tr???i qua ?????i l??nh n??n L??u Manh ?????ng c???m v???i t???p th?? c???a t??i. Sau n??y L??u Manh l??m ???????c gi??m ?????c NXB V??n h???c, t??i v???i L??u Manh th?????ng bia b???t ch??i th??n v???i nhau.
Khi t???p th?? b??? c???m, ????m quan ch???c V??n h??a vu cho t??i in chiu, in l???u ch??? kh??ng ai c???p ph??p.  N???u t??i l??m th??? ch???c b??? bay ?????u r???i!

V??N B???N L??U GI???
Xin xem l???i nh???n x??t c???a bi??n t???p vi??n. Sau th???m ?????nh c???a L??u Manh, gi??m ?????c NXB L??? Huy Nguy??n k?? quy???t ?????nh xu???t b???n.  Th??? t???c g???m c??: H??? s?? b???n th???o; Gi???y tr??ch ngang k??? ho???ch xu???t b???n. Hai gi???y quan tr???ng n??y ?????u c?? ch??? k?? c???a L??? Huy Nguy??n v?? ????ng d???u.
   
Xin tr??ch:
H??? S?? B???N TH???O
T??n t??c ph???m: T??M S??? NG?????I L??NH
T??c gi???: ????? Ho??ng
Th??? lo???i: Th??
???.
?? ki???n bi??n t???p (Ch??? Nguy???n V??n L??u)
Th?? ????? Ho??ng l?? nh???ng k??? ni???m gi??u t??nh c???m, ch??n th??nh c???a ng?????i tr???i qua th???i  k??? chi???n tranh. C?? th??? cho xu???t b???n ???????c.

                                                Ng??y 22 th??ng 5 n??m 1996
                                                     NG?????I BI??N T???P (???? k??)
                                                           Nguy???n V??n L??u
Ch?? th??ch:
B???n th???o ???? bi??n t???p v?? ????ng k?? gi???y ph??p n??m 1994, nay t??c gi??? m???i c?? ??i???u ki???n in. ???? ????ng k?? l???i.
?? ki???n tr?????ng ban:
Xin duy???t in
Ng??y 22/5/1996
???? k??
L??u.

Gi??m ?????c duy???t in

24/5/1996
L??? Huy Nguy??n
(???? k??)

K??m Gi???y tr??ch ngang k??? ho???ch xu???t b???n       

B??? V??N H??A TH??NG TI|N|     C???NG H??A X?? H???I CH??? NGH??A VI???T NAM
NH?? XU???T B???N V??N H???C          ?????c l???p  - T??? do  -  H???nh ph??c
S???: 96 /Vh /GP                                     ------------- * -------------

                         GI???Y TR??CH NGANG K??? HO???CH XU???T B???N
   
K??nh g???i c?? s??? in ----------------------------------   
C??n s?? gi???y ph??p ch???p nh???n ????ng k?? k??? ho???ch xu???t b??n s??? 216 c???a C???c xu???t b???n ng??y 9 th??ng 5 n??m 1996 (k??m theo nguy??n m???u)

T??n t??c ph???m  T??c gi???, d???ch gi???     S??? trang        S??? b???n in        S??? ????ng k??
                                                                                              k??? ho???ch xu???t b???n

T??m s??? ng?????i l??nh   ????? Ho??ng               80              1 000     14/216

                                                    H?? N???i, ng??y 17 th??ng 6 n??m 1996
                                                           Gi??m ?????c (???? k?? v?? ????ng d???u|)
                                                                  L??? Huy Nguy??n     

 
 Ra H?? N??i v?? l??c ch??a ra H?? N???i t??i bi???t t??c ph???m b??? c???m l?? ?????i t??c gi??? ??i toi. T??i s???n s??ng ch???p nh???n m???i h??nh ph???t khi m???c k??ch ?????i H???u Loan, Tr???n D???n, Ph??ng Qu??n, Nguy???n H???u ??ang, Ho??ng C???m, Ph??ng Cung v?? t??i k??nh n??? v?? giao du nh???ng ng??y h???c ??? H?? N???i.
L??u Manh n??i v???i t??i:
- C???u n???p l???i h???t t???p th?? ??i. T??i y??n , c???u y??n. C???u bi???t r???i ?????y, m?? d??i ng???a ???? ch???t, hu???ng g?? m?? d??i ?????ng, ??ng kh??ng kh??o th?? toi lu??n.
- T??i kh??ng n???p, ??ng l??m g?? n??o? ??? T??i s???ng gi???ng.
L??u Manh ?????u d???u:
C???u th????ng t??i, t??i ??i t?? th?? v??? con ch???t ????i, rau m?? c??ng kh??ng c?? m?? ??n.
Ngh?? th????ng t??nh v?? theo g???i ?? c???a L??u Manh n??n t??i n???p t???t c??? c??c s??ch ???? in m?? ch??a ph??t h??nh.
T???p th?? T??m s??? ng?????i l??nh b??? c???m, ????i b??o kh??ng ????a tin n??n c??ng lu???n kh??ng ai bi???t, nh??ng gi???i v??n ngh??? s??? th?? bi???t nhi???u. C?? ng?????i th??ng c???m, nh??ng nhi???u ng?????i kh??ng th??ng c???m, nh???t l?? ????m v??n ngh??? s??? m???u d???ch, h??? coi t??i l?? tay v??n ch????ng ph???n ?????ng s??? m???t Vi???t Nam. C???m, c?? ch??m (m???t v??? b??o v??? v??n h??a ??? c??ng an) ch??? th???ng:
M??y vi???t th??? th?? t???ng th???ng M??? n?? c??ng c???m ch??? n?????c m??nh.
Cao Ti???n L?? b???o t??i:
Tao n??i ????a tao xem m??y kh??ng ????a, m??y ????a th???ng Phong (Ho??ng Phong ??? gi??m ?????c Nh?? xu???t b???n Thanh ni??n) , h???n d??n ch??nh tr??? bi???t g??. Nh??ng m??y vi???t r???t b???y b???. N???u ??? ????n v??? tao, tao s??? t?????c qu??n t???ch ??u???i m??y ra kh???i qu??n ?????i.
Cao Ti???n L?? l??c ???? ??ang l?? T???ng bi??n t???p, Ph?? gi??m ?????c Nh?? xu???t b???n Thanh ni??n.
Ti???p ?????n anh Xu??n Thi???u. Anh Thi???u kh??ng C??? Ngh??? nh?? Cao Ti???n L??, nh??ng t??i r???t ??au x??t!
Anh Thi???u nh??? nh??? n??i:
- Theo g???i ?? c???a anh Ma V??n Kh??ng, anh ng?????i gi???i thi???u th??? nh???t cho Ho??ng v??o H???i Nh?? v??n Vi???t Nam, m??nh ng?????i gi???i thi???u th??? hai. M??nh ?????ng ?? nh??ng c??ng th???t bu???n l?? Ho??ng vi???t T??m s??? ng?????i l??nh. B??? ?????i m??nh hy sinh v?? ngh??a h???t c??? sao?
T??i im l???ng v?? kh??ng th??? n??i g?? th??m, ch??? bi???t c??m ??n anh ???? k?? ????n v?? c???m v???.
T??? ???? l?? g???n 20 n??m ch??m n???i l??m qua h??n m???t gi??p b??? ch??nh th???ng (12 b???, ng??nh).
T??i ph???i r???i T???p ch?? Lao ?????ng X?? h???i, v??? ?????u qu??n ??? T???p ch?? Di???n ????n V??n ngh??? Vi???t Nam.
??ang l??m y??n ???n ??? ????y th?? Ph???m Ti???n Du???t ???????c b??? nhi???m v??? l??m T???ng bi??n t???p.
????? Ho??ng v?? Ph???m Ti???n Du???t
Ph???m Ti???n Du???t l?? nh?? th?? n???i ti???ng nh???t trong chi???n tranh ch???ng M???, th??ng minh, t??i hoa, b???n t??nh thi???n t??m nh??ng ?????ng b??ng v?? kh??ng coi ai h??n m??nh, s???n s??ng tr?? ??m k??? ch?? th?? m??nh.
Anh Du???t t??nh ??a r?????u, t??i c??ng v???y. Du???t ba ng??y ti???c nh???, b???y ng??y ti???c l??n. Cu???c n??o t??i v?? anh Du???t c??ng ?????i ???m lu b??. R???i th?? l???i say v???n th???t. C?? h??i men t??i b???o:
- Th?? anh l?? th?? tuy??n truy???n m???t chi???u, b???y gi??? h??? g???i l?? th?? M???u d???ch. Th?? m???u d???ch kh??ng ch??? Nh?? n?????c ?????t h??ng m?? nh?? th?? c??ng t??? gi??c M???u d???ch h??a. Ng?????i ta ch?? ???????ng ra tr???n m??a n??y ?????p l???m l?? ????ng. T??i ?????c b??i th?? C?? b??? ????? ???y ??i r???i c???a anh:
C?? b??? ?????i ???y ??i r???i
Chuy???n ????n v??? v??o v??ng trong ???y.
Em g??i ??i c??c anh ??? l???i   
Bi???t bao gi??? cho ???????c g???p nhau???
V?? ph??n:
Anh l?? ng?????i nh??t gan, kh??ng x??ng pha l???a ?????n, anh  xui c??c c?? g??i ??i v??o n??i nguy hi???m, ch???t ch??c, c??n m??nh th?? ??? ?????i b???n doanh, h???u ph????ng an to??n. Th?? th??? ai g???i l?? th?? m?? in v??o 100 b??i th?? hay nh???t th??? k??? XX!
Anh Du???t t??m m???t, c?? t??i l???m v?? t??m c??ch tr??? th??.
Sau v??i l???n C???m, c?? ch??m (ti???ng l??ng chi m???t v??? c??ng an, trong ???? c?? m???t ng?????i t??n l?? Nam l??m ??? A25- B??? C??ng an) ?????n l??m vi???c v???i anh, anh ch??? th???ng v??o m???t t??i:
- V???i T??m s??? ng?????i l??nh c???c k??? ph???n ?????ng, ??ng n??n t??m m???t ch??? n??o l??m h???p l?? h??n ch??? kh??ng ???????c l??m ??? t??? t???p ch?? danh ti???ng c?? ?????ng c???p n??y. Anh em kh??ng h???p nhau th?? bi???n!
T??i quy???t li???t:
- T??i ??i ng??y b??y gi???.
T??i b??? ??i kh??ng th??m xin m???t c??i gi???y t??? g??. (Sau n??y anh Du???t c?? chuy???n l????ng v?? c??c th??? gi???y kh??c cho t??i). L??c ???y l?? n??m 2001
L???i ??i ti???p v??o c??i gi?? b???i ???????ng ?????i!

H?? N???i, ng??y 11 th??ng 5 n??m 2013
NH?? TH?? ????? HO??NG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay4,771
  • Tháng hiện tại19,849
  • Tổng lượt truy cập9,394,016
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây