Chi???n tranh Bi???n ????ng

Thứ sáu - 07/06/2019 23:47
C??c cu???c tu???n tra tr??n Bi???n ????ng c???a c??c n?????c ph????ng T??y d?????ng nh?? nay kh??ng c??n hi???u qu???, ngo??i vi???c ch???c t???c T???p C????n B??nh v?? d??n Trung Qu???c, b???i ch??nh Hoa K??? ???? l??n ti???ng kh???ng ?????nh r???ng Trung Qu???c ???? ho??n t???t ch????ng tr??nh trang b??? ho??? ti???n ch???ng h???m t???i b???y c??n c??? "b???i ?????p tr??i ph??p" ??? Tr?????ng Sa.
Bi???n ????ng 2019: ????ng ?????o h??ng kh??ng m???u h???m c???a ?????ng minh

C??c cu???c tu???n tra tr??n Bi???n ????ng c???a c??c n?????c ph????ng T??y d?????ng nh?? nay kh??ng c??n hi???u qu???, ngo??i vi???c ch???c t???c T???p C????n B??nh v?? d??n Trung Qu???c, b???i ch??nh Hoa K??? ???? l??n ti???ng kh???ng ?????nh r???ng Trung Qu???c ???? ho??n t???t ch????ng tr??nh trang b??? ho??? ti???n ch???ng h???m t???i b???y c??n c??? "b???i ?????p tr??i ph??p" ??? Tr?????ng Sa.

Trung Qu???c ng??y nay ph???i ch??ng ???? tr??? th??nh h??? d????

N?????c Ph??p

Gi???i quan s??t t??nh h??nh th??? gi???i h??i ng???c nhi??n khi nghe B??? tr?????ng Qu???c ph??ng Ph??p Florence Parly v???a qua tuy??n b??? r???ng Ph??p s??? g???i h??ng kh??ng m???u h???m Charles de Gaulle ?????n Bi???n ????ng v???i l???c l?????ng m???nh ch??a t???ng c?? v??o th??ng 01/2019.

H??ng kh??ng m???u h???m Charles de Gaulle v???a ho??n t???t ch????ng tr??nh tu ch???nh ?????nh k??? v??o n??m 2017, s??? th???c hi???n chuy???n tu???n tra tr??n bi???n ?????u ti??n b???ng to??n b??? kh??? n??ng t??c chi???n v???i g???n 40 ti??m k??ch Rafale M.

Rafale M l?? chi???n ?????u c?? ??a n??ng c?? t???m t??c chi???n bao tr??m h??n 3.000 km v?? l?? lo???i chi???n ?????u c?? ngo???i qu???c duy nh???t ???????c ph??p ho???t ?????ng tr??n c??c h??ng kh??ng m???u h???m c???a Hoa K???.

Charles de Gaulle c??ng l?? h??ng kh??ng m???u h???m duy nh???t c???a ?????ng minh nh???n m???i lo???i chi???n ?????u c?? M??? t??nh t??? F18 C/D ????p xu???ng v?? bay ??i an to??n trong gi???i h???n 80 l?????t c???t c??nh/ng??y.

Charles de Gaulle c?? l???ch s??? ho???t ?????ng kh?? ???n t?????ng v?? l?? m???t trong nh???ng h??ng kh??ng m???u h???m tham chi???n nhi???u nh???t tr??n th??? gi???i.

N??m 2001, t??u l???n ?????u tham chi???n trong chi???n d???ch T??? do B???n v???ng do M??? d???n ?????u ch???ng l???i Taliban. Trong ?????t tri???n khai ?????u ti??n n??y, Charles de Gaulle ???? th???c hi???n 770 phi v??? chi???n ?????u.

Chi???c t??u c??ng ?????t k??? l???c v??? t??c chi???n tr??n to??n th??? gi???i, qua m???t c??? c??c h??ng kh??ng m???u h???m M??? v??? s??? l?????ng tham chi???n v?? s??? l?????ng bay v?? ????p, v?? ???? tham gia tr???c ti???p v??o cu???c chi???n Libya v???i h??n 1.400 phi v??? tr??n b???u tr???i ?????a Trung H???i v?? Libya.

Anh Qu???c

Hai h??ng kh??ng m???u h???m HMS Queen Elizabeth R08 v?? HMS Prince of Wales R09 s??? ???????c ??i???u ?????n Bi???n ????ng.

Hai h??ng kh??ng m???u h???m n??y ch??? c?? th??? ti???p nh???n m??y bay F35 ho???c c??c drone kh??ng ng?????i l??i.

Cho ?????n nay, Lockheed-Martin ch??? m???i giao cho Anh qu???c 15 chi???c F35, v?? m???i ch??? c?? 4 chi???c ?????u ti??n ???? th???c s??? bay v??? Anh t??? th??ng 6/2018.

Anh ph???i ch??? ?????n 2021 m???i th???t s??? c?? th??? tri???n khai s???c m???nh c???a HMS Queen Elizabeth v?? HMS Prince of Wales ra bi???n l???n.

Tuy nhi??n, theo South Morning China Post th?? Anh v?? ??c, th??ng 7 v???a qua, ???? ph??c th???o k??? ho???ch chung ????a HMS Queen Elizabeth ?????n Bi???n ????ng v??o ?????u n??m 2019 ????? c?? th??? y???m tr??? h???a l???c v?? l??m b??i ????p h??? tr??? cho c??c F35 c???a Nh???t v?? M??? khi c???n thi???t.
 

C??c n?????c kh??c

H???i qu??n ???n ????? s??? ??i???u h??ng kh??ng m???u h???m Vikrant v??o Bi???n ????ng.

Vikrant thu???c l???p STOL (Short Take off, Vertical Landing) s??? ??i v??o ho???t ?????ng n??m 2019 nh??ng ch??? th??ch h???p v???i m??y bay Nga nh?? Mig-29, Su-25 v?? Su-27. N???u tham chi???n tr??n Bi???n ????ng, n?? s??? ph???i ho???t ?????ng ?????c l???p.

Nh???t s??? ????a t??u ch??? tr???c th??ng Izumo v??o Bi???n ????ng.

Trung Qu???c l???i ??em t??n l???a ra Bi???n ????ng

Nh???t ??i???u ba t??u khu tr???c ?????n Bi???n ????ng

T??u ng???m Nh???t 'l???n ?????u' di???n t???p ??? Bi???n ????ng

Ph??p c?? nhi???u l?? do ????? quan t??m Bi???n ????ng

Ta th???y v???i k??? ho???ch n??y th?? Charles de Gaulle c???a Ph??p l?? c??nh tay ?????c l???c duy nh???t trong phe ?????ng minh c???a M??? tr??n m???i v??ng bi???n tr??n th??? gi???i, ?????c bi???t l?? ??? ch??u ??-Th??i B??nh D????ng.

Chi???c m???u h???m nguy??n t??? Charles de Gaulle c?? g???n 2000 thu??? th??? c???ng v???i 700 nh??n vi??n bay, ho??n to??n ?????c l???p v??? h???a l???c t??c chi???n trong v??ng 50 ng??y, tr??? th???c ph???m cho th???y th??? ??o??n l?? ph???i cung ???ng th?????ng xuy??n.
 

T??? khi ???????c ????a v??o ho???t ?????ng n??m 2001, ????y l?? l???n ?????u ti??n Charles de Gaulle ??i th???t xa v???i d??n ho??? l???c m???nh ch??a t???ng c??, m???t ?????i t??u chi???n y???m tr??? g???m c??c t??u ch???ng ng???m v?? so??i h???m Mistral.

V??? ph??a M???, ng??y 24/11 v???a qua, h??ng kh??ng m???u h???m nguy??n t??? USS Ronald Reagan ???? c???p c???ng Hong Kong v?? hi???n c?? m???t trong v??ng thay cho chi???c Carl Vinson ph???i tr??? v??? San Diego ????? s???a ch???a ?????nh k???.

????? hi???u Ph????ng T??y v?? M??? ??ang t??nh to??n g?? t???i ????y, ta c???n xem c??c ??????ng th??i c???a Nga v?? Trung Qu???c.

S??? chu???n b??? l???c l?????ng c???a Trung Qu???c v?? Nga

Ch???c ch???n l?? Trung Qu???c kh??ng d???i d???t g?? tr??ng c???y v??o l???c l?????ng h???i qu??n v???i duy nh???t m???t h??ng kh??ng m???u h???m Li??u Ninh hi???n c??, k??m c??? hi???u qu??? v?? h???a l???c c??ng nh?? thi???u kinh nghi??m t??c chi???n tr???m tr???ng so v???i ph????ng t??y.

H??ng kh??ng m???u h???m Li??u Ninh ???????c mua l???i c???a Ukraine. Tuy nhi??n, Trung Qu???c ???? th??? nghi???m h??ng kh??ng m???u h???m Type-001A ????ng m???i trong n?????c v?? ??ang ch??? t???o t??u s??n bay th??? h??? m???i c???a Trung Qu???c Type 002, truy???n th??ng n?????c n??y ????a tin.

Trung Qu???c c??ng kh??ng th??? tr??ng ?????i g?? ??? ?????ng minh duy nh???t nh??ng hay ch??? ch??? c?? h???i ????? ????m sau l??ng h???.

H??n n???a, ch??? s??? kinh t??? hi???n nay c???a Nga cho th???y Nga ??ang ??? m???c t????ng ??????ng v???i T??y Ban Nha t???i ch??u ??u v?? thua xa Ph??p v?? ?????c, ngh??a l?? thu???c v??? kh???i c??c qu???c gia ngh??o.
 

T??? khi ???????c ????a v??o ho???t ?????ng n??m 2001, ????y l?? l???n ?????u ti??n Charles de Gaulle ??i th???t xa v???i d??n ho??? l???c m???nh ch??a t???ng c??, m???t ?????i t??u chi???n y???m tr??? g???m c??c t??u ch???ng ng???m v?? so??i h???m Mistral.

V??? ph??a M???, ng??y 24/11 v???a qua, h??ng kh??ng m???u h???m nguy??n t??? USS Ronald Reagan ???? c???p c???ng Hong Kong v?? hi???n c?? m???t trong v??ng thay cho chi???c Carl Vinson ph???i tr??? v??? San Diego ????? s???a ch???a ?????nh k???.

????? hi???u Ph????ng T??y v?? M??? ??ang t??nh to??n g?? t???i ????y, ta c???n xem c??c ??????ng th??i c???a Nga v?? Trung Qu???c.

S??? chu???n b??? l???c l?????ng c???a Trung Qu???c v?? Nga

Ch???c ch???n l?? Trung Qu???c kh??ng d???i d???t g?? tr??ng c???y v??o l???c l?????ng h???i qu??n v???i duy nh???t m???t h??ng kh??ng m???u h???m Li??u Ninh hi???n c??, k??m c??? hi???u qu??? v?? h???a l???c c??ng nh?? thi???u kinh nghi??m t??c chi???n tr???m tr???ng so v???i ph????ng t??y.

H??ng kh??ng m???u h???m Li??u Ninh ???????c mua l???i c???a Ukraine. Tuy nhi??n, Trung Qu???c ???? th??? nghi???m h??ng kh??ng m???u h???m Type-001A ????ng m???i trong n?????c v?? ??ang ch??? t???o t??u s??n bay th??? h??? m???i c???a Trung Qu???c Type 002, truy???n th??ng n?????c n??y ????a tin.

Trung Qu???c c??ng kh??ng th??? tr??ng ?????i g?? ??? ?????ng minh duy nh???t nh??ng hay ch??? ch??? c?? h???i ????? ????m sau l??ng h???.

H??n n???a, ch??? s??? kinh t??? hi???n nay c???a Nga cho th???y Nga ??ang ??? m???c t????ng ??????ng v???i T??y Ban Nha t???i ch??u ??u v?? thua xa Ph??p v?? ?????c, ngh??a l?? thu???c v??? kh???i c??c qu???c gia ngh??o.
 

V???i h??n 56 chi???c t??u ng???m ?????ng c?? diesel v?? n??m t??u ng???m h???t nh??n, li???u Trung Qu???c ????? t??? tin v??? s???c m???nh qu??n s??? t???i Bi???n ????ng, Bi???n Hoa ????ng v?? eo bi???n ????i Loan?

N???u sau c??c cu???c g???p g??? T???p - Trump, b??n c??? ch??nh tr??? v???n t???i t????, M??? kh??ng ch???u nh?????ng Trung Qu???c tr??n Bi???n ????ng, hay ng??n c???n M???t V??nh ??ai, M???t Con ???????ng ho????c c??? ?? ti???p tay cho b?? Th??i Anh V??n h?????ng ????i Loan v??? ph??a ?????c l????p tr?????c ng??y b???u c??? l???i t???ng th???ng n??m 2020, th?? s???c m???nh qu??n s??? c???a Trung Qu???c tr??n bi???n s??? ???????c th??? hi????n nh?? th??? n??o?

C??u n??i ????a "th???n tr???ng nh?? qu??n ?????i Ph??p", ?? n??i qu??n ?????i Ph??p nh??t, b???i v?? Ph??p ???? h???c nhi???u b??i h???c qu?? gi?? khi ????nh nhau v???i nh???ng k??? y???u h??n h???.

Cu???c chi???n ??i???n Bi??n Ph??? l?? m???t v?? d???. T??nh h??nh c??ng c?? ph???n tr??ng h???p v???i nh???ng g?? ??ang di???n ra tr??n Bi???n ????ng hi???n nay.

????i l??c, ch??ng ta c?? nghe n??i ?????n m???t lo???i v?? kh?? g???n nh?? v?? ?????ch nh??ng ??t ai bi???t r??, ???? l?? bom xung ??i???n t??? (Electromagnetic Pulse - EMP).

Th???t ra, t???t c??? c??c n?????c ti??n ti???n ?????u ???? nghi??n c???u ????? c?? nh???ng hi???u bi???t c?? b???n v??? lo???i bom EMP, nh??ng Nga m???i l?? n?????c ???? th??? nghi???m th??nh c??ng ?????u ti??n bom "??p ph?? EMP", c??n g???i l?? E-bom, do c??ng tr??nh nghi??n c???u 60 n??m v??? tr?????c c???a nh?? b??c h???c Andrei Sakharov v?? c??c c????ng s??? Athshuler, Voitenko v?? Bichenko.
 

Ph??p ???? hai l???n th??? nghi???m s???c m???nh c???a EMP khi cho n??? bom h???t nh??n tr??n t???m cao 100 km ??? Polyn??sie Fran??ais.

M??? t??? n??m 1960 ???? c?? h??n 10 l???n th??? nghi???m, h??? k??ch ho???t m???t bom h???t nh??n t??? kh??ng gian 400 km, b???n ??i t??? ?????o Johnson g???n Hawaii v?? h??? bi???t r???t r?? c??ch c?? th??? x??a s??? m???t l???c l?????ng h??ng h???u tr??n bi???n hay m???t s??? v??? tinh t??nh b??o l??m cho ?????i ph????ng tr??? n??n m?? l??a trong cu???c chi???n.

Duy ch??? c?? l???c l?????ng t???u ng???m l?? c?? th??? tho??t kh???i t???m t???n c??ng c???a bom EMP.

D?????ng nh?? hi???n t???i Trung Qu???c ??ang suy ngh?? nhi???u v??? con ???????ng n??y khi li??n t???c t??m c??ch t????p b???n h??? c??c v??? tinh c???a ch??nh h???, tr??n bi???n v?? tr??n ?????t li???n v?? ph??t tri???n c??c thi???t b??? ng???m nh?? x??y d???ng m???t V???n l?? Tr?????ng th??nh d?????i l??ng Bi???n ????ng.

Ch??a bi???t "m??o n??o c???n m???u n??o" khi cu???c chi???n th???t s??? x???y ra, nh??ng ch???c ch???n k??? chi???n th???ng s??? l?? k??? th???ng tr??? th??? gi???i trong th??? k??? 21.

Tr?????c ???? th?? m???i ?????n ??o??n v??? s???c m???nh c??ng ch??? l?? l???i ?????n ??o??n m?? th
P/v  theo  BBC New - Ti???ng Vi???t

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay2,286
  • Tháng hiện tại34,724
  • Tổng lượt truy cập9,408,891
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây