BLV Quang Huy: ???? b??ng gi???i b??y gi??? s?????ng th???t!

Thứ tư - 18/12/2019 00:45
BLV Quang Huy n??i v???i BBC r???ng Li??n ??o??n B??ng ???? Vi???t Nam (VFF) "d??? b??o" U22 s??? ???????c th?????ng kho???ng 20 t??? ?????ng trong khi ?????i Tuy???n B??ng ???? N??? v??o kho???ng 12 t??? ?????ng v?? r???ng ??ng nh??n th???y m???t s??? doanh nghi???p t?? nh??n l???n v???n ti???p t???c "truy???n th???ng" th?????ng l???n.Trong khi n??i v??? c??c "m???nh th?????ng qu??n" th?? d?????ng nh?? ??i???u l??m ??ng Quang Huy ng???c nhi??n h??n l?? vi???c ng?????i nh?? c???a c???u th??? v?? ban hu???n luy???n c??ng ???????c t???ng th?????ng t??? m???t h??ng h??ng kh??ng. Tr??n Facebook h??m 13/12 ??ng vi???t:
BLV Quang Huy: ???? b??ng gi???i b??y gi??? s?????ng th???t!


BLV Quang Huy: ???? b??ng gi???i b??y gi??? s?????ng th???t!

  • C??c c???u th??? U22 v?? Tuy???n B??ng ???? N??? trong bu???i g???p m???t t???i V??n ph??ng Ch??nh ph??? h??m 11/12/2019.Ba??n quy????n hi??nh a??nhCHINHPHU.VN
Image captionC??c c???u th??? U22 v?? Tuy???n B??ng ???? N??? trong bu???i g???p m???t t???i V??n ph??ng Ch??nh ph??? h??m 11/12/2019.

M???t trong nh???ng b??nh lu???n vi??n th??? thao h??ng ?????u t???i Vi???t Nam m?? t??? h??nh th???c t??i tr??? cho c??? ng?????i th??n c???u th??? b??ng ???? l?? "th???t nh??n v??n".

BLV Quang Huy n??i v???i BBC r???ng Li??n ??o??n B??ng ???? Vi???t Nam (VFF) "d??? b??o" U22 s??? ???????c th?????ng kho???ng 20 t??? ?????ng trong khi ?????i Tuy???n B??ng ???? N??? v??o kho???ng 12 t??? ?????ng v?? r???ng ??ng nh??n th???y m???t s??? doanh nghi???p t?? nh??n l???n v???n ti???p t???c "truy???n th???ng" th?????ng l???n.

Trong khi n??i v??? c??c "m???nh th?????ng qu??n" th?? d?????ng nh?? ??i???u l??m ??ng Quang Huy ng???c nhi??n h??n l?? vi???c ng?????i nh?? c???a c???u th??? v?? ban hu???n luy???n c??ng ???????c t???ng th?????ng t??? m???t h??ng h??ng kh??ng. Tr??n Facebook h??m 13/12 ??ng vi???t: ??

U22 Vi???t Nam: Huy ch????ng v??ng 'nh??ng v???n c?? ??i???m y???u'

Tuy???t Dung: 'T??i ??em ph???n th?????ng v??? cho m???'

H???i lu???n BBC v??? th???ng l???i c???a b??ng ???? Vi???t Nam t???i SEA Games 30

Th??? t?????ng Ph??c: U22 l??m n??n d???u ???n l???ch s??? th??? n??o?

Chung k???t SEA Games: Vi???t Nam th???ng thuy???t ph???c

"N???u t??i kh??ng nh???m th?? ????y l?? l???n ?????u ti??n nh???ng ng?????i th??n - ng?????i h??ng th???m l???ng c???a Ban hu???n luy???n v?? c??c c???u th??? c??ng ???????c th?????ng ngang b???ng c???u th???. H??nh th???c t??i tr??? cho c??? ng?????i th??n n??y th???t nh??n v??n".

Th??ng c??o b??o ch?? c???a Vietjet g???i c??c ph??ng vi??n n??i h??ng h??ng kh??ng n??y quy???t ?????nh trao t???ng to??n b??? c??c c???u th??? v?? ban hu???n luy???n hai ?????i tuy???n b??ng ???? nam v?? n??? m???t n??m bay mi???n ph?? "v?? t??? h??o v?? tr??n tr???ng nh???ng c???ng hi???n c???a hai ?????i".

"Kh??ng ch??? c??c c???u th???, ban hu???n luy???n m?? t???t c??? ng?????i th??n trong gia ????nh c???a ?????i tuy???n c??ng nh???n ???????c nh???ng chuy???n bay kh??? h???i mi???n ph?? tr??n t???t c??? 130 ???????ng bay n???i ?????a v?? 85 ???????ng bay qu???c t??? c???a Vietjet," th??ng c??o ????? ng??y 10/12 cho hay.

BLV Quang Huy m?? t??? r???ng "doanh nghi???p t?? nh??n c??ng ph??t tri???n, l???n m???nh th?? c??c c???u th??? c??? y??n t??m m?? c???ng hi???n, g???t h??i th??nh t??ch r???i v??? nh???n m??a ti???n th?????ng.

"Vietjet v?? c??c "s??? m??" kh??c c??ng ch??nh l?? ngu???n l???c x?? h???i h??a m???nh ????a b??ng ???? n?????c nh?? v????n t???i nh???ng ?????nh cao ch??u l???c, th??? gi???i. ???? b??ng gi???i b??y gi??? s?????ng th???t ?????y!," Quang Huy vi???t.

HLV Park Hang-seo tr??n m???t chuy???n bay c???a VietjetAirBa??n quy????n hi??nh a??nhVIETJET
Image captionHLV Park Hang-seo tr??n m???t chuy???n bay c???a VietjetAir

M???t h??ng h??ng kh??ng t?? nh??n kh??c c??ng tuy??n b??? t??i tr??? m???t n??m bay mi???n ph?? cho to??n b??? tuy???n th??? ?????i tuy???n b??ng ???? nam, b??ng ???? n??? Vi???t Nam v?? Ban hu???n luy???n.

H??ng h??ng kh??ng Bamboo Airways m?? t??? vi???c t??i tr??? n??y l?? "h??a c??ng c???m x??c th??ng hoa c???a h??ng tri???u ng?????i h??m m??? b??ng ???? Vi???t Nam".

"Bamboo Airways d??nh t???ng m??n qu?? n??y nh?? l???i tri ??n ?????n c??c t??i n??ng tr??? c??ng nh?? ban hu???n luy???n c???a th??? thao n?????c nh?? - nh???ng ng?????i ???? l??m vi???c, t???p luy???n v?? chi???n ?????u h???t m??nh ????? h??ng ch???c tri???u ng?????i h??m m??? Vi???t Nam ???????c h??n hoan trong ni???m vui chi???n th???ng" ?????i di???n h??ng ???????c truy???n th??ng trong n?????c d???n l???i.

M???t trong nh???ng ??i???m ????ng ch?? ?? ???trong ?????t khen th?????ng cho b??ng ???? nam v?? n??? Vi???t Nam l???n n??y l?? s??? ti???n m?? tuy???n n??? Vi???t Nam ???????c th?????ng cao h??n r???t nhi???u so v???i nh???ng l???n ??o???t gi???i tr?????c ????y.

Ban hu???n luy???n v?? c??c c???u th??? ???????c cam k???t ti???n th?????ng nhi???u t??? ?????ng t??? T???p ??o??n H??ng Th???nh, Novaland c??c ng??n h??ng BIDV, ng??n h??ng HDBank, Vinamilk v?? m???t s??? doanh nh??n kh??c.

Vingroup cho bi???t h??? t???ng 20 tri???u ?????ng cho m???i c???u th??? nam v?? n??? v?? m???i c???u th??? n??? ?????i tuy???n m???t xe m??y ??i???n tr??? gi?? g???n 40 tri???u ?????ng.

Nguy???n Th??? Tuy???t Dung, ti???n v??? tuy???n n??? qu???c gia Vi???t n??i BBC v??? c?? s??? t???ng chi???c xe m??y n??y cho m??? m??nh.

"B???n th??n t??i ???? ngh?? ?????n ??i???u ???y r???i, c?? l??? t??i d??nh ph???n th?????ng n??y t???ng cho m??? t??i. M??? t??i l??c n??o c??ng ??? b??n c???nh t??i su???t c??? qu?? tr??nh, m??? ch??? c???n bi???t t??i, khi nh???ng tr???n ?????u th???t b???i hay th??nh c??ng, th?? ng?????i ??? b??n c???nh t??i l??c n??o c??ng l?? m???, n??n m??n qu?? n??y t??i s??? d??nh t???ng cho m???."

T???i l??? g???p m???t hai ?????i b??ng nam v?? n??? c???a Vi???t Nam h??m 11/12, Th??? t?????ng Vi???t Nam n??i ??ng mu???n VFF th??ng tin c??? th??? t???ng nh?? t??i tr???, th???c hi???n trao th?????ng c??ng khai minh b???ch, kh??ng ????? t??nh tr???ng "???ng h??? tr??n gi???y".

C??? ?????ng vi??n ??n m???ng chi???n th???ng c???a c??? tuy???n n??? v?? U22 Vi???t NamBa??n quy????n hi??nh a??nhAFP
Image captionC??? ?????ng vi??n ??n m???ng chi???n th???ng c???a c??? tuy???n n??? v?? U22 Vi???t Nam

??ng Nguy???n Xu??n Ph??c c??ng n??i ???? li??n h??? v???i gi???i doanh nghi???p ????? t??m ki???m s??? h??? tr??? cho c??c c???u th??? b??ng ???? n???, ????? gi??p ????? h??? v??? c??ng ??n, vi???c l??m, ?????c bi???t l?? sau khi "gi???i ngh???".

Tham gia ch????ng tr??nh b??n tr??n BBC h??m 12/12, Nguy???n Huy???n Trang, m???t ng?????i h??m m??? th??? thao t??? TP HCM cho r???ng vi???c khen th?????ng l?? c???n thi???t nh??ng c??n c?? nhi???u vi???c h??n n???a c???n l??m.

"T??i ngh?? kh??ng ch??? b??ng ???? m?? c??n c??c b??? m??n th??? thao kh??c n???a c??ng c???n c?? s??? quan t??m ????ng m???c.

"Ch???ng h???n v???n ?????ng vi??n ??i???n kinh c???a ch??ng ta gi??nh huy ch????ng v??ng r???i m?? v??? nh?? v???n ph???i ki???m th??m thu nh???p b???ng vi???c b??n ????? th??? thao tr??n m???ng l?? ??i???u kh??ng xa l???.

"V???i b??ng ???? n??i ri??ng v?? th??? thao n??i chung th?? t??i th???y r???ng c???n c?? nh???ng ch??nh s??ch ??u ti??n n??o ???? cho h???.

"V???i nh???ng ????ng g??p mang l???i vinh quan v?? t??? h??o c???a h??? th???i thanh xu??n cho ?????t n?????c v?? ???????c ghi nh???n th?? l??m sao khi h??? ngh??? thi ?????u th?? h??? ph???i c?? ???????c c?? h???i ????? ???n ?????nh cu???c s???ng.

"V?? ??i???u n??y c???n th???c hi???n cho t???t c??? c??c m??n th??? thao ch??? kh??ng ch??? c?? b??ng ???? m?? th??i," Huy???n Trang n??i.

M???i qu?? v??? b???m v??o ???????ng d???n n??y ????? theo d??i m???t h???i lu???n B??n tr??n th??? N??m v??? th??nh t??ch c???a b??ng ???? Vi???t Nam t???i SEA Games 30 t???i Philippines.
P/v : Theo BB P/v: Theo BBC news

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,748
  • Tháng hiện tại24,019
  • Tổng lượt truy cập9,038,165
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây