B??c b??? lu???n ??i???u Trung Qu???c khuy??n Vi???t Nam ???L??ng t??? h???i ?????u???

Chủ nhật - 04/08/2019 02:32
V??o ng??y 02/05/2014, Trung Qu???c (TQ) ????a gi??n khoan H???i D????ng 981 v??o v??ng ?????c quy???n kinh t??? 200 h???i l?? c???a Vi???t Nam v?? ti???n h??nh khoan th??m d?? d???u kh?? m???t c??ch phi ph??p. Ch??nh ph??? Vi???t Nam ???? m???nh m??? t??? c??o h??nh ?????ng n??y c???a Trung Qu???c. H??nh ?????ng ngang ng?????c c???a Trung Qu???c c??ng ???? g??y ra s??? ph???n ?????i t??? c???ng ?????ng qu???c t???. ?????n ng??y 16/07, Trung Qu???c r??t gi??n khoan 981 ra kh???i v??ng ?????c quy???n kinh t??? c???a n?????c ta, s???m 1 th??ng so v???i k??? ho???ch ban ?????u. S??? ki???n n??y ????? l???i cho ch??ng ta nh???ng b??i h???c h???u ??ch ?????n nay v???n c???n ??n l???i.
B??c b??? lu???n ??i???u Trung Qu???c khuy??n Vi???t Nam ???L??ng t??? h???i ?????u???

B??c b??? lu???n ??i???u Trung Qu???c khuy??n Vi???t Nam ???L??ng t??? h???i ?????u???

Print Friendly, PDF & Email

T??c gi???: H??? Anh H???i

V??o ng??y 02/05/2014, Trung Qu???c (TQ) ????a gi??n khoan H???i D????ng 981 v??o v??ng ?????c quy???n kinh t??? 200 h???i l?? c???a Vi???t Nam v?? ti???n h??nh khoan th??m d?? d???u kh?? m???t c??ch phi ph??p. Ch??nh ph??? Vi???t Nam ???? m???nh m??? t??? c??o h??nh ?????ng n??y c???a Trung Qu???c. H??nh ?????ng ngang ng?????c c???a Trung Qu???c c??ng ???? g??y ra s??? ph???n ?????i t??? c???ng ?????ng qu???c t???. ?????n ng??y 16/07, Trung Qu???c r??t gi??n khoan 981 ra kh???i v??ng ?????c quy???n kinh t??? c???a n?????c ta, s???m 1 th??ng so v???i k??? ho???ch ban ?????u. S??? ki???n n??y ????? l???i cho ch??ng ta nh???ng b??i h???c h???u ??ch ?????n nay v???n c???n ??n l???i.

M???c d?? tr???ng tr???n vi ph???m ch??? quy???n c???a Vi???t Nam nh??ng Trung Qu???c lu??n tuy??n truy???n r???ng Vi???t Nam m???i l?? k??? qu???y r???i h??? th???c thi ch??? quy???n. Ng??y 19/06/2014, Nh??n d??n Nh???t b??o, c?? quan ng??n lu???n c???a Nh?? n?????c Trung Qu???c ????ng b??i ???Trung Qu???c khuy??n Vi???t Nam: K??? h?? h???ng n??n t???nh ng??? tr??? v?????? (TQ ph???ng khuy??n Vi???t Nam ???L??ng t??? h???i ?????u???).[1] T??c gi??? b??i b??o l???i l??? x??ch m?? n??y l?? b?? T?? Hi???u Huy (????????? Su Xiao Hui), Ph?? Ch??? nhi???m Ban Nghi??n c???u Chi???n l?????c qu???c t??? thu???c Vi???n Nghi??n c???u c??c v???n ????? Qu???c t??? c???a Trung Qu???c.

Xin ?????c m???t s??? c??u trong b??i b??o n??y (ch??ng t??i in ?????m nh???ng ch??? c???n ch?? ??):

Trong t??nh h??nh Vi???t Nam m???nh m??? qu???y nhi???u c??ng vi???c b??nh th?????ng c???a c??ng ty TQ t???i qu???n ?????o T??y Sa [Vi???t Nam g???i l?? Ho??ng Sa], g??y n??n t??nh th??? c??ng th???ng li??n t???c n??ng c???p, ???y vi??n Qu???c v??? TQ D????ng Khi???t Tr?? ???? ?????n Vi???t Nam h???i ????m v???i Tr?????ng ??o??n ???y ban Ch??? ?????o H???p t??c song ph????ng TQ-VN. Trong h???i ????m, hai b??n ?????u t??? ?? coi tr???ng m???i quan h??? song ph????ng v?? ?? mu???n qu???n l?? ki???m so??t t??nh h??nh tr??n bi???n; t??nh th??? c??ng th???ng su??t b??ng n??? ???? d???n d???n ???????c h??a ho??n???

Chuy???n ??i c???a D????ng Khi???t Tr?? cho th???y ???TQ m???t l???n n???a t???o c?? h???i cho Vi???t Nam gh??m ng???a tr?????c v???c th???m. Tr?????c ???? TQ ???? nhi???u l???n nghi??m ch???nh tuy??n b??? qu???n ?????o T??y Sa l?? l??nh th??? v???n c?? c???a TQ, kh??ng t???n t???i b???t c??? tranh ch???p n??o, v?? y??u c???u Vi???t Nam ng???ng qu???y r???i t??c nghi???p [th??m d?? d???u kh??, x??y ?????p ?????o???] c???a ph??a TQ??? Trong h???i ????m, D????ng Khi???t Tr?? m???t l???n n???a n??i r?? gi???i h???n cu???i c??ng ?????i v???i Vi???t Nam, TQ mong mu???n Vi???t Nam t??? b??? d?? t??m kh??ng thi???t th???c, ng???ng t???o ra c??c tranh ch???p m???i, qu???n l?? ???????c b???t ?????ng, tr??nh g??y thi???t h???i l???n h??n cho m???i quan h??? song ph????ng. TQ b??? ra r???t nhi???u c??ng s???c khuy??n Vi???t Nam ???L??ng t??? H???i ?????u???, nh??ng Vi???t Nam c?? th??? ??i c??ng TQ hay kh??ng th?? v???n l?? v???n ????? ch??a bi???t??????

C??u cu???i c??ng vi???t m???p m???, kh??ng r?? ????y l?? l???i D????ng Khi???t Tr?? hay l???i T?? Hi???u Huy; nh??ng ???? ????ng tr??n ???Nh??n d??n Nh???t b??o??? th?? ch???c ch???n l?? quan ??i???m c???a Nh?? n?????c TQ.

Ch??? H??n ???L??ng t?????? l?? ?????a con/em h?? h???ng, b??? nh?? ??i l??u l???ng. ???L??ng t??? h???i ?????u??? l?? ?????a con/em h?? h???ng [???? ?????n l??c] ??n n??n h???i l???i, c???i t?? quy ch??nh, tr??? v??? v???i gia ????nh.

Tr?????c th??i ????? n?????c l???n k??? c??? n??i tr??n c???a TQ, ch??ng ta c???n tr??? l???i: Vi???t Nam ?????u tranh b???o v??? s??? to??n v???n l??nh th??? n?????c m??nh l?? ho??n to??n ch??nh ????ng, kh??ng c?? g?? ph???i ??n n??n h???i c???i v?? ch???ng c?? c??i ???gia ????nh??? n??o ??? TQ ????? ch??ng ta ???tr??? v?????? c???.

T???i TQ l??u nay v???n l??u h??nh m???t quan ??i???m l???ch s??? cho r???ng Vi???t Nam v???n l?? ?????t c???a TQ, v??? sau l???i d???ng c?? h???i n???i b??? TQ lo???n l???c m?? t??ch ra th??nh m???t qu???c gia ri??ng; d??n t???c Vi???t Nam v???n l?? m???t trong c??c t???c ng?????i b??? t???c Hoa H??? (t??? tri???u H??n tr??? ??i g???i l?? t???c H??n) ??? Trung nguy??n g???i v?? ????a c??? n???m l?? ???B??ch Vi???t???, nh?? M??n Vi???t, Ng?? Vi???t, L???c Vi???t???; trong khi c??c t???c n??y ?????u ph???c t??ng s??? ???chinh ph???c??? [th???c ra l?? x??m l?????c v?? cai tr???, c?????p b??c, ?????ng h??a] c???a t???c Hoa H??? th?? t???c Vi???t Nam l???i c???ng ?????u c???ng c??? t??ch ra kh???i ???gia ????nh B??ch Vi???t???, ?????c l???p v???i TQ; nay ???? ?????n l??c Vi???t Nam ??? ?????a con h?? h???ng b??? nh?? ra ??i n??y n??n s???m h???i c???i, tr??? v??? v???i ???gia ????nh??? [n??i c??ch kh??c, tr??? th??nh n?????c ch?? h???u c???a TQ].

Kh??ng ??t d??n m???ng TQ tuy??n truy???n quan ??i???m n??i ng?????i Vi???t Nam v???n l?? ng?????i TQ, s???ng tr??n ?????t TQ, c?? v????ng tri???u ?????u ti??n l?? tri???u Tri???u ???? n?????c Nam Vi???t, hai qu???n Giao Ch??? v?? C???u Ch??n c???a n?????c n??y ch??nh l?? mi???n b???c Vi???t Nam; v??? sau Vi???t Nam gi??nh ?????c l???p, t??ch ra th??nh m???t qu???c gia nh??ng v???n tri???u c???ng TQ, nh???n l??m m???t ???phi??n qu???c??? [n?????c ph??n gi???u] c???a TQ, cho t???i khi b??? Ph??p chi???m (1884). S??? ch??nh th???ng Vi???t Nam kh??ng coi nh?? Tri???u l?? v????ng tri???u c???a m??nh, ch???ng t??? h??? kh??ng c??n coi TQ l?? ???t??n ch??? qu???c??? [ch??nh qu???c, n?????c m???] c???a m??nh, nh?? th??? l?? vong ??n ph??? ngh??a???.

C??c quan ??i???m k??? tr??n ho??n to??n tr??i v???i s??? th???t l???ch s???, c???n d???t kho??t b??c b???.  D?????i ????y xin tr??nh b??y quan ??i???m c???a ch??ng t??i v??? c??c v???n ????? ????.

1- L??nh th??? Vi???t Nam kh??ng ph???i l?? ?????t c???a Trung Qu???c.

Sau khi ??u???i ???????c gi???c Minh ra kh???i b??? c??i n?????c nh??, n??m 1428 L?? L???i ra ???B??nh Ng?? ?????i c??o??? tuy??n b???: ???Nh?? n?????c ?????i Vi???t ta th???a tr?????c, V???n x??ng n???n v??n hi???n ???? l??u, N??i s??ng b??? c??i ???? chia, Phong t???c B???c Nam c??ng kh??c??????

????ng l?? ???b??? c??i ???? chia???: M???nh ?????t ch??? S n??y tr?????c ?????i T???n l?? m???t v??ng ?????t ri??ng bi???t, ng?????i ph????ng b???c ch??a h??? ?????t ch??n t???i. Thi??n nhi??n r??o ch???n m???nh ?????t n??y c??? b???n ph??a: ph??a t??y c?? d??y Tr?????ng S??n ng??n c??ch; ph??a ????ng v?? nam ???????c bi???n b???c k??n, ph??a b???c c?? d??y Th???p v???n ?????i s??n hi???m tr???. Vi???t Nam c??ch r???t xa v??ng Trung nguy??n TQ ??? n??i sinh ra t???c Hoa H??? v?? t??? ?????i T???n xu???t hi???n ????? ch??? Trung Hoa c??ng ch??? ngh??a ?????i H??n. Ch??? sau khi b??? nh?? T???n chi???m (214 TCN), n?????c ta b???t ?????u th???i k??? B???c thu???c v?? t??? ???? m???i b???t ?????u ti???p x??c v???i n???n v??n minh Trung Hoa. ?????t n?????c n??y d?? b??? TQ cai tr??? h??n 1000 n??m v?? v??? sau b??? Ph??p cai tr??? 80 n??m nh??ng v???n l?? ?????t c???a d??n t???c Vi???t Nam. N???u n??i l??nh th??? n??o t???ng b??? TQ chi???m ????ng ?????u l?? l??nh th??? TQ th?? c??? ch??u ??u v?? TQ ?????u l?? l??nh th??? c???a M??ng C??? ch??ng?

Qu?? tr??nh b??nh tr?????ng c???a ch??? ngh??a ?????i H??n kh???i ?????u b???ng vi???c T???n Th???y Ho??ng ???chinh ph???c, th???ng nh???t 6 n?????c???, th???c ch???t l?? x??m chi???m l??nh th??? 6 n?????c H??n, Tri???u, Ng???y, S???, Y??n, T??? trong c??c n??m 230-221 TCN nh???m bi???n n?????c T???n th??nh m???t ????? qu???c l???n m???nh. Qu??n T???n gi???t ng?????i nh?? gi???t ng??e, d?? man t???i m???c d?? n?????c H??n ???? ?????u h??ng nh??ng ch??ng v???n ???Ng?? m?? phanh th??y??? vua n?????c H??n v?? x??? ch??m h??ng tr??m ngh??n t?? binh n?????c Tri???u; d??n th?????ng b??? gi???t nhi???u v?? k???. Th??? ??o???n t??n ??c n??y khi???n c??c n?????c xung quanh s??? h??i, nhanh ch??ng ?????u h??ng khi b??? qu??n nh?? T???n x??m chi???m.

N??m 219 TCN, nh?? T???n cho 50 v???n qu??n ????nh xu???ng ph??a nam Tr?????ng Giang, qu?? h????ng c???a c??c b??? l???c ???B??ch Vi???t???, trong ???? c?? v??ng L??nh Nam ??? ph??a nam d??y Ng?? L??nh. Cu???c chi???n n??y ??c li???t h??n cu???c chi???n chi???m 6 n?????c tr?????c ????, nh???t l?? khi g???p s??? ch???ng c??? c???a ng?????i L???c Vi???t ??? Qu???ng T??y. ?????n n??m 214 TCN nh?? T???n m???i chi???m ???????c L??nh Nam sau khi m???t h??n 10 v???n l??nh. T??? con s??? n??y c?? th??? suy ra bao nhi??u v???n d??n B??ch Vi???t t???ng ch???t d?????i tay qu??n T???n. M???t s??? b??? l???c B??ch Vi???t ph???i di t???n, nh??? th??? t???n t???i v?? tr??? th??nh c??c d??n t???c thi???u s??? ng??y nay ??? TQ; v?? d??? ng?????i L???c Vi???t, nay l?? d??n t???c Tr??ng. C??c b??? t???c ??? l???i d???n d???n b??? ti??u di???t ho???c ?????ng h??a.

H???u h???t c??c v????ng tri???u TQ ?????u ra s???c t??ng s??? d??n n?????c m??nh b???ng ch??? tr????ng gi???t d??n ??? c??c v??ng chi???m ???????c ??? ch??? y???u gi???t ????n ??ng v?? ????a nhi???u ng?????i H??n ?????n ?????nh c??. M???y ngh??n n??m qua ch??ng li??n t???c x??m chi???m c??c v??ng xung quanh v?? ?????ng ho?? c??c d??n t???c thua tr???n, bi???n h??? th??nh ng?????i H??n.[2] K???t qu??? l?? t??? m???t n?????c T???n ??? hai t???nh Thi???m T??y, Cam T??c h??n 2200 n??m tr?????c, hi???n nay t???c H??n chi???m 92% trong s??? h??n 1,3 t??? ng?????i s???ng tr??n l???c ?????a r???ng 9,6 tri???u km2 v?? c??n mu???n chi???m 90% di???n t??ch bi???n ????ng. Ng??y nay ng?????i TQ t??? h??o v???i c??ng tr???ng ???y, cho d?? t??? ti??n h??? ph???i tr??? gi?? b???ng h??ng tr??m tri???u sinh m???ng ??? ??i???u n??y cho th???y t?? t?????ng n?????c l???n ????????i nh???t th???ng??? ???? ??n s??u v??o ?????u ??c h??? nh?? th??? n??o.

2- Ng?????i Vi???t Nam kh??ng ph???i l?? ng?????i Trung Qu???c v?? kh??ng thu???c c???ng ?????ng B??ch Vi???t

X??t v??? m???t ng??n ng???ti??u chu???n quan tr???ng nh???t ????? ph??n bi???t c??c d??n t???cth???i c???, t??? ti??n ta ??? xa c??ch TQ cho n??n ti???ng Vi???t Nam thu???c ng??? h??? M??n-Khmer, kh??c h???n ti???ng H??n v?? ti???ng c???a c??c t???c B??ch Vi???t ?????u thu???c ng??? h??? H??n-T???ng.

Ti???ng Vi???t c?? nh???ng ??m v?? thanh ??i???u kh??ng c?? trong ti???ng H??n, nh?? ??m b, ??, v, g, nh, ng, ??,??? , thanh ??i???u n???ng v?? ng??.

Ti???ng Vi???t c?? s??? l?????ng ??m ti???t (syllable) nhi???u g???p kho???ng 15 l???n (ng??t 18 ngh??n so v???i h??n 1000 ??m ti???t);[3] ngh??a l?? c?? h??n ch???c ngh??n ??m ti???t m?? ti???ng H??n kh??ng c??, ng?????i H??n kh??ng ph??t ??m ???????c. V?? th??? ch??? H??n kh??ng th??? ghi ???????c ti???ng Vi???t v?? ti???ng Vi???t kh??ng th??? n??o l?? m???t ph????ng ng??? c???a H??n ng???. M???c d?? Vi???t ng??? d??ng ch??? H??n hai ngh??n n??m nh??ng ng?????i TQ kh??ng th??? nghe hi???u b???t k??? b??i v??n th?? ch??? H??n n??o ?????c b???ng ti???ng Vi???t.

H??n ng??? ngh??o ??m ti???t n??n ch??? c?? th??? d??ng ch??? vi???t lo???i ghi ?? (v?? d??? ch??? H??n), m?? kh??ng th??? d??ng ch??? vi???t lo???i ghi ??m nh?? ch??? Qu???c ng??? Vi???t Nam.

C??c t???c B??ch Vi???t nh?? M??n Vi???t, Ng?? Vi???t, Vu Vi???t, L???c Vi???t??? ?????u n??i m???t trong c??c th??? ti???ng ?????a ph????ng (ph????ng ng???) c???a H??n ng???, thu???c ng??? h??? H??n-T???ng, v?? ch??? H??n ghi ???????c c??c ph????ng ng??? ????.

Th??ng 11/2016, TQ c??ng b??? k???t qu??? c??ng tr??nh ???Nghi??n c???u Ph????ng qu???c L???c Vi???t??? c???p nh?? n?????c, th???c hi???n trong 8 n??m, do s??? gia n???i ti???ng TQ L????ng ????nh V???ng ch??? tr??, x??c ?????nh 8 d??n t???c thu???c ng??? t???c Tr??ng-?????ng [Zhuangdong] l?? Tr??ng, ?????ng, B??? Y, L??, Th??i, Th???y, M???c L??o v?? Mao Nam c?? t??? ti??n chung l?? ng?????i L???c Vi???t; trong ???? t???c Tr??ng (Zhuangzu, ch??? Tr??ng vi???t l?? Bouxcuengh) ????ng nh???t, l?? h???u du??? ch??nh g???c c???a ng?????i L???c Vi???t;[4] ti???ng n??i c???a h???, t???c ti???ng L???c Vi???t, thu???c ng??? h??? H??n-T???ng, kh??c v???i ng??? h??? c???a ti???ng Vi???t Nam.

Th???i x??a m???t s??? ng?????i Tr??ng di c?? ?????n Vi???t Nam l??m th??nh d??n t???c T??y-N??ng, hi???n c?? 2,7 tri???u ng?????i. Ti???ng T??y-N??ng ch??nh l?? ti???ng Tr??ng, ng?????i Kinh nghe kh??ng hi???u.

V??? ng??? ph??p, m???t kh??c bi???t r???t r?? l?? ti???ng Vi???t ?????t t??nh ng??? sau danh t???, ng?????c v???i H??n ng???, ta g???i l?? n??i ng?????c. V?? d??? ???Ng??n h??ng Nh??n d??n Trung Qu???c??? trong H??n ng??? ph???i ?????t t??nh ng??? ???Nh??n d??n Trung Qu???c??? l??n tr?????c ???Ng??n h??ng???, th??nh ???Zhongguo Renmin Yinhang???. Tr??ng ng??? c??ng vi???t ???Cunghgoz Yinzminz Yinzhangz??? theo th??? t??? h???t nh?? H??n ng???. Trong ti???ng Vi???t, tr???ng ng??? ch??? th???i gian c?? th??? ?????t tr?????c ho???c sau ch??? ng??? nh??ng trong ti???ng H??n bao gi??? c??ng ph???i ?????t tr?????c ch??? ng???.

L??? th?????ng c??c d??n t???c ??? g???n nhau ?????u c?? ng??n ng??? gi???ng nhau. S??? kh??c bi???t ng??n ng??? qu?? l???n k??? tr??n gi???a ti???ng Vi???t v???i ti???ng c???a c??c t???c B??ch Vi???t l?? b???ng ch???ng r?? nh???t cho th???y d??n t???c ta th???i x??a kh??ng ??? g???n c???ng ?????ng c??c t???c B??ch Vi???t.

D?? nhi??n, sau h??n 10 th??? k??? l?? qu???n huy???n c???a TQ v?? g???n 2000 n??m d??ng ch??? H??n, ng??n ng??? Vi???t ch???u ???nh h?????ng l???n c???a H??n ng???, kho???ng 60% t??? v???ng ti???ng Vi???t c?? g???c ch??? H??n.

X??t v??? th??? h??nh, ng?????i Vi???t Nam thu???c ch???ng ng?????i th???p nh???, ph??? n??? thanh m???nh, kh??c v???i ng?????i B??ch Vi???t ??? Qu???ng ????ng, Qu???ng T??y, Ph??c Ki???n, Chi???t Giang???M???t nghi??n c???u m???i ????y c???a c??c nh?? khoa h???c n?????c ta cho th???y h??? gene c???a ng?????i Vi???t Nam kh??c r???t xa h??? gene c???a ng?????i H??n.[5]

X??t v??? v??n h??a, m???c d?? ch???u ???nh h?????ng l???n c???a v??n h??a H??n sau h??n 1000 n??m B???c thu???c, nh??ng n???n v??n h??a c???a d??n t???c ta v???n c?? nhi???u ??i???m kh??c. N???i b???t nh???t l?? s??? kh??c bi???t v??? v??n h??a ch??nh tr???: Ng?????i Vi???t Nam coi ?????c l???p d??n t???c l?? l??? s???ng cao nh???t; d?? b??? n?????c ngo??i chi???m ????ng cai tr??? nh??ng d??n t???c ta x??a nay ch??a h??? ng???ng ?????u tranh gi??nh ?????c l???p v?? ch???ng ?????ng h??a. ?????c l???p d??n t???c ???? tr??? th??nh ????i h???i cao nh???t, tr??n h???t; ?????i v???i ng?????i Vi???t Nam ???Kh??ng c?? g?? qu?? h??n ?????c l???p t??? do??? (l???i Ch??? t???ch H??? Ch?? Minh).

Trong h??n 1000 n??m B???c thu???c, ng?????i Vi???t Nam ?????u coi c??c v????ng tri???u TQ cai tr??? m??nh l?? ch??nh quy???n c???a k??? ?????ch, v?? kh??ng ng???ng ch???ng l???i ch??ng. Quan ??i???m ???? ho??n to??n ch??nh ????ng. Tri???u ???? ng?????i H??n qu?? H?? B???c, xa Vi???t Nam h??ng ngh??n d???m v?? c??? ??em qu??n ????nh chi???m n?????c ta ??ang s???ng trong h??a b??nh, g??y ra c???nh ch???t ch??c t??n ph?? ??au th????ng, r?? r??ng l?? k??? x??m l?????c. Tri???u ????nh n?????c Nam Vi???t c???a Tri???u ???? ????ng ???? t???i Phi??n Ngung, to??n b??? quan l???i, qu??n ?????i l?? ng?????i TQ, quan qu??n cai tr??? Vi???t Nam c??ng ?????u l?? ng?????i TQ; ch??ng ch??? lo ??p b???c b??c l???t d??n ta, sao c?? th??? coi nh?? Tri???u l?? v????ng tri???u c???a Vi???t Nam?

V???i quan ??i???m tr??n, t??? ti??n ta, k??? c??? ph??? n???, ???? kh??ng ng???ng n???i d???y ????nh ??u???i gi???c x??m l?????c: Hai B?? Tr??ng (n??m 40), B?? Tri???u (n??m 248), ??? Kh??c Th???a D??? (n??m 905) v?? k???t th??c b???ng chi???n th???ng gi??nh ?????c l???p c???a Ng?? Quy???n (n??m 938).

C?? s??? gia TQ n??i M?? Vi???n di???t kh???i ngh??a Hai B?? Tr??ng l?? ???c??ng vi???c n???i b?????? TQ, t????ng t??? vi???c ????n ??p m???i cu???c n???i d???y kh??c c???a n??ng d??n TQ, kh??ng th??? g???i l?? x??m l?????c.[6]Th???t v?? l??. D??n t???c ta ??ang s???ng y??n l??nh b???ng d??ng b??? b???n ng?????i ph????ng b???c v?? c??? ????nh chi???m n?????c ta r???i s??p nh???p l??m qu???n huy???n c???a ch??ng. Hai B?? Tr??ng ????nh ??u???i gi???c chi???m ????ng l?? ch??nh ngh??a. M?? Vi???n ????nh n?????c ta, r?? r??ng l?? x??m l?????c.

?????c bi???t h??n c??? l??, d?? b??? ch??nh quy???n cai tr??? ??p ph???i h???c v?? d??ng ch??? H??n su???t c??? ngh??n n??m nh??ng do hi???u r?? nguy c?? ????? m???t ti???ng m??? ????? th?? s??? ????? m???t n??i gi???ng d??n t???c m??nh n??n t??? ti??n ta ???? t??m m???i c??ch gi??? nguy??n v???n ti???ng m??? ????? c??ng n???n v??n h??a ti???ng Vi???t, nh??? th??? d??n t???c ta kh??ng b??? H??n h??a. ????y l?? th???ng l???i v?? ?????i nh???t trong l???ch s??? Vi???t Nam. Th???i thu???c Ph??p, d??n ta c??ng ?????u tranh th???ng l???i ????i th???c d??n Ph??p b??i b??? ch??? ????? bu???c ng?????i Vi???t h???c ti???ng Ph??p t??? b???c ti???u h???c; nh??? v???y sau 80 n??m Ph??p thu???c d??n ta v???n kh??ng n??i ti???ng Ph??p nh?? c??c thu???c ?????a Ph??p kh??c.

Nh??ng c??c t???c B??ch Vi???t nh?? Ng?? Vi???t, M??n Vi???t????????u kh?? d??? d??ng ch???p nh???n s??? chi???m ????ng, cai tr??? v?? ?????ng h??a c???a nh?? T???n. T???c L???c Vi???t c?? ????nh tr??? v?? l??nh v??? v??ng n??i Qu???ng T??y, nh??? v???y gi??? ???????c ti???ng n??i; nh??ng sau ???? h??? kh??ng d??m n???i d???y ????nh ??u???i qu??n x??m l?????c. Ng??y nay h??? tr??? th??nh m???t d??n t???c thi???u s??? ??? TQ, s???ng trong Khu T??? tr??? d??n t???c Tr??ng, kh??ng ???????c l?? m???t qu???c gia ?????c l???p nh?? Vi???t Nam.

Ngay c??? d??n t???c H??n ????ng ng?????i nh???t th??? gi???i khi b??? ngo???i t???c (M??ng t???c, M??n t???c???) x??m l?????c c??ng ch???u ????? cho k??? ?????ch cai tr??? h??ng tr??m n??m m?? kh??ng v??ng l??n ????nh ??u???i; gi???i quan l???i ng?????i H??n ngoan ngo??n l??m t??i t??? cho vua ch??a ngo???i t???c, gi??p ch??ng ??p b???c b??c l???t ?????ng b??o m??nh, ??p h??? ph???i theo v??n h??a ngo???i t???c. Th???i M??n Thanh, ????n ??ng TQ ph???i ????? ??u??i sam theo ki???u t??c t???c M??n, c??c tri???u th???n ph???i kh??m n??m t??? x??ng l?? ???n?? t??i??? tr?????c Ho??ng ????? ng?????i M??n. Ch??nh quy???n TQ v???i ?????i ng?? quan l???i c?? s??? h???u h???t l?? ng?????i H??n th???i k??? ?????u c??n b??? ch??? H??n, d??ng ch??? M??n, v?? t???ng ch???t ?????u h??ng tri???u ????n ??ng TQ kh??ng ch???u ????? ??u??i sam. H??n t???c v?? c??c t???c B??ch Vi???t ?????u coi nh?? Nguy??n v?? nh?? Thanh l?? v????ng tri???u c???a m??nh, tuy th???c ra ???? ch??? l?? v????ng tri???u th???c d??n; th???m ch?? coi ho??ng ????? Th??nh C??t T?? H??n c???a ????? qu???c M??ng C??? l?? anh h??ng, coi Khang Hy l?? minh qu??n c???a ng?????i TQ???

T??m l???i, t??? nh???ng kh??c bi???t nhi???u m???t k??? tr??n, c?? th??? kh???ng ?????nh: Ng?????i Vi???t Nam th???i c??? kh??ng ph???i l?? ng?????i di c?? t??? ph????ng b???c xu???ng; tr?????c khi nh?? T???n x??m l?????c Vi???t Nam, d??n ta kh??ng c?? quan h??? v???i c??c t???c ng?????i ??? b??n kia bi??n gi???i ph??a b???c. D??n t???c ta kh??ng ph???i l?? th??nh vi??n c???a c???ng ?????ng B??ch Vi???t. T??? ti??n ta ch??a bao gi??? ng???ng ?????u tranh gi??nh ?????c l???p d??n t???c v?? tr??n th???c t??? ???? gi??nh ???????c nh???ng th???ng l???i v?? ?????i, gi??? ???????c nguy??n v???n n??i gi???ng v?? l??nh th???. Ch??ng ta ki??n quy???t gi??? v???ng truy???n th???ng ????, kh??ng cho ph??p b???t c??? k??? n??o x??m ph???m ?????t n?????c n??y.

??????????????????-

[1] ??????????????????????????????????????????????????????    (2014.6.19  ????????????????????? ) B??o ?????ng: TQ m???t l???n n???a cho VN c?? h???i, h???t l??ng khuy??n k??? h?? h???ng VN s???m t???nh ng??? tr??? v??? (Nh??n d??n nh???t b??o, b???n ph??t h??nh ra n?????c ngo??i)

[2] T???c ng?????i H??n: M???t b???n s???c ???????c ki???n t???oTia S??ng, 21/06/2019.

[3] L???m b??n v??? t??nh ghi ?? c???a ch??? H??n (Nh??n ?????c ???Nghi??n c???u ch??? H??n hi???n ?????i c???a th??? k??? XX???)Tia S??ng, 26/06/2019.

[4] ??????????????????????????????  (2016.11.07  ?????????-????????????) C??ng b??? ???Nghi??n c???u Ph????ng qu???c L???c Vi???t???

[5] C??ng b??? nghi??n c???u l???n nh???t v??? b??? gen c???a ng?????i Vi???tNh??n D??n, 16/07/2019.

[6] ????????????????????????????????????????????????????????????????????????  T??nh c???m ch???ng TQ c???a VN: S??ch gi??o khoa VN vi???t ???L???ch s??? VN l?? l???ch s??? TQ x??m l?????c???

18/07/1925: Hitler xu???t b???n cu???n t??? truy???n ???Mein Kampf???

Print Friendly, PDF & Email

Hitlerlatest_2785757b

Ngu???n: ???Hitler publishes Mein Kampf,??? History.com (truy c???p ng??y 16/7/2015).

Bi??n d???ch & Hi???u ????nh: Nguy???n Huy Ho??ng

V??o ng??y n??y n??m 1925, b???y th??ng sau khi ???????c th??? t??? nh?? t?? Landsberg, l??nh ?????o ?????c Qu???c x?? Adolf Hitler xu???t b???n t???p ?????u ti??n c???a b???n tuy??n ng??n c?? nh??n c???a ??ng, Mein Kampf. ???????c vi???t n??n trong ch??n th??ng Hitler ??? t??, Mein Kampf, hay ???Cu???c tranh ?????u c???a t??i,??? l?? m???t c??u chuy???n cay ?????ng nh??ng hu??nh hoang v???i th??i ????? b??i Do Th??i, coi th?????ng ?????o ?????c, t??n th??? quy???n l???c, v?? c??c chi ti???t trong k??? ho???ch th???ng tr??? th??? gi???i c???a Hitler. Cu???n t??? truy???n n??y nhanh ch??ng tr??? th??nh kinh th??nh c???a ?????ng Qu???c x??.

?????u nh???ng n??m 1920, h??ng ng?? ?????ng Qu???c x?? c???a Hitler ?????y nh???ng ng?????i ?????c b???t m??n v?? ???ng h??? ???????ng l???i c???a ?????ng trong vi???c ch??n gh??t, th?? h???n ch??nh quy???n d??n ch??? c???a n?????c ?????c, ch??nh tr??? c??nh t???, v?? ng?????i Do Th??i. Th??ng 11 n??m 1923, sau khi ch??nh ph??? ?????c ti???p t???c ph???i thanh to??n c??c kho???n b???i th?????ng chi???n tranh cho Anh v?? Ph??p (sau Th??? chi???n I), ?????ng Qu???c x?? ph??t ?????ng cu???c ????????o ch??nh nh?? h??ng bia,??? n??? l???c ?????u ti??n c???a h??? ????? ti???m quy???n ch??nh ph??? ?????c (t???c n???n C???ng h??a Weimar) b???ng v?? l???c.

Hitler hi v???ng r???ng cu???c c??ch m???ng d??n t???c ch??? ngh??a c???a ??ng ??? Bavaria s??? lan r???ng trong qu??n ?????i ?????c v???n ??ang b???t m??n, ??i???u ???? s??? h??? b??? ch??nh ph??? ??? Berlin. Tuy nhi??n, cu???c n???i d???y ???? b??? ????n ??p ngay l???p t???c. Hitler b??? b???t v?? b??? k???t ??n n??m n??m t?? giam v?? t???i ph???n qu???c.

???????c g???i ?????n nh?? t?? Landsberg, Hitler d??nh th???i gian ????? so???n n??n cu???n t??? truy???n Mein Kampf v?? trau d???i k??? n??ng h??ng bi???n c???a m??nh. Sau ch??n th??ng trong t??, ??p l???c ch??nh tr??? t??? nh???ng ng?????i ???ng h??? ?????ng Qu???c x?? ???? gi??p ??ng ???????c th???. Trong ??t n??m sau ????, Hitler c??ng nh???ng l??nh ?????o ?????c Qu???c x?? kh??c t??? ch???c l???i ?????ng c???a h??? nh?? m???t phong tr??o qu???n ch??ng cu???ng t??n v?? gi??nh ??????c ??a s??? trong Qu???c h???i ?????c b???ng c??c ph????ng ti???n ph??p l?? trong n??m 1932.

C??ng n??m ????, T???ng th???ng Paul von Hindenburg ????nh b???i Hitler trong cu???c b???u c??? t???ng th???ng, nh??ng ?????n th??ng 1 n??m 1933, ??ng bu???c ph???i b??? nhi???m Hitler l??m th??? t?????ng v???i hi v???ng c?? th??? bu???c Hitler ph???n tu??n ph???c nh?? m???t th??nh vi??n trong n???i c??c c???a t???ng th???ng.

Tuy nhi??n, Hindenburg ???? ????nh gi?? th???p s??? li???u l??nh ch??nh tr??? c???a Hitler, v?? m???t trong nh???ng h??nh ?????ng ?????u ti??n c???a v??? th??? t?????ng m???i l?? l???i d???ng v??? ph??ng h???a t??a nh?? Qu???c h???i ?????c nh?? m???t c??i c??? ????? k??u g???i t???ng tuy???n c???. L???c l?????ng c???nh s??t d?????i quy???n Hermann G??ring ???? ????n ??p phe ?????i l???p c???a ?????ng Qu???c x?? tr?????c b???u c???, th??? n??n ?????ng Qu???c x?? ???? gi??nh ???????c ??a s??? c???n thi???t. ??t l??u sau ????, Hitler l??n n???m quy???n l???c tuy???t ?????i th??ng qua ?????o lu???t Trao quy???n 1933 (Enabling Act ??? ?????o lu???t s???a ?????i Hi???n ph??p cho ph??p Hitler ban h??nh c??c ?????o lu???t m?? kh??ng c???n th??ng qua Qu???c h???i ??? NBT).

N??m 1934, Hindenburg qua ?????i, nh???ng t??n t??ch cu???i c??ng c???a ch??nh quy???n d??n ch??? ?????c b??? ph?? b???, ????? Hitler tr??? th??nh l??nh t??? ?????c nh???t c???a m???t qu???c gia theo ??u???i chi???n tranh v?? di???t ch???ng.
 

C??n b???ng l???i ??ch M???-Trung th???i Trump-T???p

Print Friendly, PDF & Email

Ngu???n: David Lampton, ???Balancing US???China interests in the Trump???Xi era???,
East Asia Forum, 10/12/2017

Ng?????i d???ch: Hu???nh Hoa

T??? n??m 1945 ?????n 2016, Hoa K??? s??? d???ng s???c m???nh kinh t???, qu??n s??? v?? h??? t?? t?????ng ????? x??y d???ng c??c thi???t ch???, c??c li??n minh v?? c??c ch??? ?????, g??p ph???n v??o t??ng tr?????ng kinh t??? to??n c???u v?? tr??nh n?? m???t cu???c chi???n tranh gi???a c??c c?????ng qu???c. ????? l??m ???????c nh?? v???y, Hoa K??? ???? nu??i d?????ng s??? tr???i d???y c???a m???t ???ch??m sao??? c??c c?????ng qu???c m???i; trong ???? ????ng ch?? ?? c?? Trung Qu???c ??? qu???c gia m?? gi??? ????y Hoa K??? ph???i th????ng l?????ng. N???u Hoa K??? mu???n l???i ??ch c???a m??nh ???????c ????p ???ng, Washington ph???i gi??nh ???????c s??? h???p t??c c???a B???c Kinh h??n l?? th??c ??p h???.

Khi l??n nh???m ch???c, t???ng th???ng Hoa K??? Donald Trump ???? t???m g??c l???i m???t s??? v???n ????? d??? g??y b???t ?????ng v???i Trung Qu???c v???i hy v???ng s??? ?????t ???????c m???c ti??u ?????u ti??n c???a m??nh l?? gi???i tr??? v?? kh?? h???t nh??n ??? B???c H??n. Khi n??? l???c ???? th???t b???i, nh???ng ??u ti??n quan tr???ng trong quan h??? M???-Trung l???i tr??? n??n s??i ?????ng v???i nh???ng v???n ????? tr?????c kia b??? n??n l???i.

V??i v???n ????? nh?? v???y ??? ch???ng h???n nh?? ho???t ?????ng b???o v??? t??? do h??ng h???i c???a Hoa K??? ??? Bi???n ????ng, c??u chuy???n v??? thu??? su???t ??p l??n m???t h??ng th??p v?? nh??m, b??n v?? kh?? cho ????i Loan, l???i ??e d???a si???t ch???t d??ng ch???y c??ng ngh??? v?? ?????u t?? c??ng nh?? c???m v???n m???t s??? c??ng ty Trung Qu???c ??? c?? nguy c?? s??? tr??? n??n nghi??m tr???ng n???u kh??ng ???????c x??? l?? m???t c??ch c???n th???n h??n l?? c??ch m?? ch??nh ph??? c???a ??ng Trump ??ang th??? hi???n.

Th??? th??, ????u l?? ??i???u h???u ??ch m?? Hoa K??? c?? th??? l??m? C?? ba v???n ????? m?? Washington n??n t???p trung ch?? ??: nu??i d?????ng m???t s??? c??n b???ng quy???n l???c kinh t??? ??? ch??u ?? ????? th??c ?????y s??? ???n ?????nh khu v???c, ?????t t???i s??? t????ng h??? (reciprocity) l???n h??n n???a trong quan h??? M???-Trung v?? x??? l?? v???n ????? v?? kh?? h???t nh??n v?? h???a ti???n c???a B???c H??n.

Ph???n trung t??m trong t???m nh??n ?????a ch??nh tr??? c???a ??ng T???p l?? s??? m??? r???ng c??c m???i li??n k???t khu v???c v?? th??c ?????y ???? th??? h??a, t??ng tr?????ng kinh t??? ??? c??c n?????c ph??? c???n Trung Qu???c ????? bi???n Trung Qu???c th??nh t??m ??i???m c???a khu v???c ??ang t??ng tr?????ng nhanh n??y. ?????i v???i B???c Kinh, ??i???u c?? c?? ngh??a l?? x??y d???ng m???i li??n k???t b???c-nam ??? c?? th??? coi l?? nh???ng chu???i cung ???ng xu???t ph??t t??? Trung Qu???c, v????n t???i ???n ????? D????ng, ????ng Nam ??, bi???n Andaman, v???nh Bengal v?? xa h??n n???a.

Tr??? phi Washington mu???n ch??u ?? tr??? th??nh kh??ng gian ????n c???c ?????y ???nh h?????ng c???a Trung Qu???c, Hoa K??? n??n g???n b?? nhi???u h??n v???i vi???c x??y d???ng c?? s??? h??? t???ng khu v???c ????? nu??i d?????ng nh???ng m???i li??n k???t, kh??ng ch??? theo h?????ng b???c-nam [h???p tung] m?? c??? theo h?????ng ????ng-t??y [li??n ho??nh] t??? ???n ????? t???i Vi???t Nam xuy??n qua Mi???n ??i???n, Th??i Lan v?? Cambodia t???i Nh???t B???n v?? ra Th??i B??nh D????ng r???ng l???n.

V??? t??nh t????ng h???, khi Trung Qu???c ???????c k???t n???p v??o T??? ch???c Th????ng m???i th??? gi???i (WTO) n??m 2001, ho???t ?????ng ngo???i th????ng v?? t??i ch??nh h???i ngo???i c???a n?????c n??y t??ng tr?????ng r???t m???nh m???. T????ng t???, th???ng d?? c???a Trung Qu???c trong giao d???ch th????ng m???i to??n c???u, v?? th????ng m???i song ph????ng v???i Hoa K???, c??ng t??ng tr?????ng r???t m???nh. Ch???ng bao l??u, B???c Kinh ???? c?? ???????c c??ng ngh???, ti???n v???n v?? n??ng l???c ????? n???m l???y nh???ng c?? h???i ??ang m??? r???ng ??? n?????c ngo??i m?? kh??ng ph???i cung c???p s??? ti???p c???n th??? tr?????ng n???i ?????a cho Hoa K??? v?? c??c n?????c kh??c theo nguy??n l?? t????ng h???, c?? ??i c?? l???i.

T??? n??m 2008 tr??? v??? sau, nh???p ????? t??? do h??a kinh t??? n???i ?????a, t??i ch??nh v?? ngo???i th????ng ???? b??? ch???m l???i. C??c ?????i t??c th????ng m???i c???a Trung Qu???c kh???p th??? gi???i b???t ?????u nh???n ra r???ng khi Trung Qu???c lao ra n?????c ngo??i ????? n???m b???t c?? h???i th?? n?????c n??y v???n kh??ng m??? c???a th??? tr?????ng theo nguy??n l?? t????ng h??? ??? nh???ng l??nh v???c m?? doanh nghi???p n?????c ngo??i c?? l???i th??? so s??nh. H???u qu??? l??, v???n ????? ???t??nh t????ng h?????? v?? ???c??ng b???ng??? ???? n???i l??n h??ng ?????u, tr???ng t??m trong quan h??? Trung-M???. Gi??? ????y, c??c c??ng ty Hoa K??? ph???i t??? h???i, t???i sao doanh nh??n Trung Qu???c ???????c t??? do th??u t??m c??c doanh nghi???p c??ng ngh??? v?? d???ch v??? c???a Hoa K??? ??? nh???ng l??nh v???c m?? Trung Qu???c c???m c???a doanh nh??n n?????c ngo??i?

Trong khi n???i c??m gh??t c???a ng?????i M??? d??ng cao th?? r???t kh?? t??m ra nh???ng ph????ng c??ch th??c ?????y t??nh t????ng h??? v???i B???c Kinh sao cho kh??ng g??y thi???t h???i cho ng?????i lao ?????ng M??? ho???c nh???ng ng?????i ngo??i cu???c kh??c. H???n ch??? v???n ?????u t?? c???a Trung Qu???c v??o c??c doanh nghi???p t???o ra vi???c l??m s??? l??m gi???m c?? h???i c?? c??ng vi???c c???a ng?????i M???. Nh??ng ng?????c l???i, b??? qua v???n ????? n??y s??? k??ch th??ch nh???ng ????? xu???t c???c ??oan trong n???i b??? Hoa K??? c??ng nh?? s??? khinh th?????ng c???a B???c Kinh.

Cu???i c??ng, v???n ????? B???c H??n. ??ng Trump ngh?? r???ng nh???ng ng?????i ti???n nhi???m c???a ??ng ???? ????ng trong vi???c g??y s???c ??p bu???c B???c Kinh ph???i gia t??ng ??p l???c l??n B???c H??n v?? ????nh gi?? r???ng B???c Kinh c?? ?????y ????? ph????ng ti???n ????? l??m nh?? v???y. ??ng Trump tin r???ng, ch??? sai l???m c???a nh???ng ng?????i ti???n nhi???m l?? ??? ch??? trong khi g??y s???c ??p c???n thi???t l???i kh??ng nh??n nh?????ng ????? ????? B???c Kinh th???y h??? ????ng l??m nh?? v???y.

V?? th??? l??, ??ng Trmp ????? ngh??? Washington s??? nh?????ng b??? B???c Kinh ??? m???t s??? l??nh v???c kh??c, trong ???? c?? th????ng m???i v?? ????i Loan ??? ????? ?????i l???y vi???c B???c Kinh gia t??ng ??p l???c l??n B???c H??n. Trong s??? nh???ng l?? do khi???n cho c??ch ti???p c???n n??y ?????n nay v???n kh??ng c?? hi???u qu??? (cho d?? m???t s??? s??? nh?????ng b??? m?? ??ng Trump ???? h???a ho??n to??n c?? kh??? n??ng th???c hi???n ???????c), th?? l?? do n???i tr???i nh???t l?? B??nh Nh?????ng ch???ng l???i vi???c ??i theo b???t k??? l???i khuy??n n??o t??? b??n ngo??i, v?? s??? r???ng ch??ng s??? ????a ch??? ????? B???c H??n t???i ch??? ch???t.

K???t qu??? l?? gi??? ????y ch??nh ph??? c???a ??ng Trump m???t m??nh ?????i m???t v???i nh???ng s??? l???a ch???n kh?? kh??n gi???ng nh?? c??c v??? ti???n nhi???m c???a ??ng, ngo???i tr??? chuy???n ??ng Trump ?????t c?????c qu?? l???n v??o v???n ????? n??y v?? B???c H??n ???? ??i xa h??n tr??n con ???????ng ph??t tri???n v?? kh?? h???t nh??n.

???? ?????n l??c Washington (c?? s??? tham v???n ch???t ch??? v???i c??c ?????ng minh Nam H??n v?? Nh???t B???n) n??n th???a nh???n r???ng B???c H??n c?? m???t kh??? n??ng v?? kh?? h???t nh??n khi??m t???n, v?? Hoa K??? n??n thay ?????i m???c ti??u, t??? gi???i tr??? v?? kh?? h???t nh??n sang ph??ng ng???a vi???c s??? d???ng v?? ph??? bi???n r???ng r??i h??n c??i kh??? n??ng m???i n??y.

Quan h??? Hoa K???-Trung Qu???c ??ang ?????y r???y v???n ????? kh?? v?? s??? ti???p t???c nh?? v???y trong m???t t????ng lai nh??n th???y ???????c. Hoa K??? kh??ng c??n ?????ng ??? v??? tr?? c?? th??? th??c ??p Trung Qu???c ????? bu???c n?????c n??y ph???i h???p t??c. M???i s??? thay ?????i ch??nh s??ch ??? B???c Kinh ph???i ???????c mang ra th????ng th???o v?? trong nh???ng v??? th????ng th???o n??y Washington ph???i t??m ???????c s??? c??n b???ng quy???n l???c v?? l???i ??ch.

David M Lampton l?? gi??o s?? v?? gi??m ?????c trung t??m nghi??n c???u Trung Qu???c t???i tr?????ng nghi??n c???u qu???c t??? cao c???p thu???c ?????i h???c Johns Hopkins. Cu???n s??ch m???i g???n ????y c???a ??ng l?????Following the Leader: Ruling China, from Deng Xiaoping to Xi Jinping??? (??i theo l??nh t???: Cai tr??? Trung Qu???c t??? ?????ng Ti???u B??nh t???i T???p C???n B??nh).

Ngu???n: Viet-studies

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay719
  • Tháng hiện tại24,453
  • Tổng lượt truy cập5,769,325
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây