11/09/1915: H???i ngh??? Zimmerwald k??u g???i ch???m d???t Th??? chi???n I

Thứ tư - 11/09/2019 18:34
V??o ng??y n??y n??m 1915, t???i Zimmerwald ??? Th???y S??, c??c ?????i bi???u tham d??? H???i ngh??? Qu???c t??? X?? h???i Ch??? ngh??a l???n th??? nh???t ???? k??u g???i ch???m d???t ngay l???p t???c Th??? chi???n I. Ngay c??? khi xung ?????t k??o d??i tr??n c??c chi???n h??o c???a M???t tr???n ph??a T??y v?? cu???c chi???n tr??n kh??ng t??ng c?????ng v???i c??c cu???c
11/09/1915: H???i ngh??? Zimmerwald k??u g???i ch???m d???t Th??? chi???n I

11/09/1915: H???i ngh??? Zimmerwald k??u g???i ch???m d???t Th??? chi???n I

Print Friendly, PDF & Email

Ngu???n: Zimmerwald Conference issues a call for immediate peaceHistory.com

Bi??n d???ch: L?? H???ng Loan

V??o ng??y n??y n??m 1915, t???i Zimmerwald ??? Th???y S??, c??c ?????i bi???u tham d??? H???i ngh??? Qu???c t??? X?? h???i Ch??? ngh??a l???n th??? nh???t ???? k??u g???i ch???m d???t ngay l???p t???c Th??? chi???n I. Ngay c??? khi xung ?????t k??o d??i tr??n c??c chi???n h??o c???a M???t tr???n ph??a T??y v?? cu???c chi???n tr??n kh??ng t??ng c?????ng v???i c??c cu???c kh??ng k??ch c???a ?????c v??o London v?? c??c v??ng xung quanh, m???t nh??m c??c nh?? ho???t ?????ng ch???ng chi???n tranh v?? c??c nh?? x?? h???i ch??? ngh??a t???n t???y ???? t???p trung t???i Th???y S?? t??? ng??y 5 ?????n 11 th??ng 9 n??m 1915, t???i H???i ngh??? Qu???c t??? X?? h???i Ch??? ngh??a l???n ?????u ti??n.

???????c ch??nh th???c t??? ch???c b???i c??c ?????ng X?? h???i Th???y S?? v?? ??, h???i ngh??? bao g???m kho???ng 40 ?????i bi???u ?????n t??? 11 qu???c gia, bao g???m Nga, Ba Lan, Ph??p, ?????c, Bulgaria, Romania, ??, Th???y S??, H?? Lan, Th???y ??i???n v?? Na Uy. Trong s??? nh???ng ng?????i tham d??? n???i ti???ng c?? Vladimir Lenin, nh?? l??nh ?????o l??u vong c???a ?????ng Bolshevik x?? h???i ch??? ngh??a c???p ti???n; Leon Trotsky, c???u ?????i th??? ch??nh tr??? v?? c???p ph?? t????ng lai c???a Lenin; v?? Karl Liebknecht, m???t ?????i di???n ???????c b???u v??o Ngh??? vi???n (Reichstag) ?????c, ng?????i sau ???? s??? r???i kh???i ?????ng D??n ch??? X?? h???i ????? th??nh l???p phong tr??o Spartacus l???y c???m h???ng t??? ?????ng Bolshevik c??ng v???i Rosa Luxemburg.

Theo tuy??n ng??n c???a h???i ngh???, ???cu???c chi???n tranh t???o ra s??? h???n lo???n n??y l?? k???t qu??? c???a ch??? ngh??a ????? qu???c, l?? n??? l???c c???a giai c???p t?? s???n t???i m???i qu???c gia, ????? nu??i d?????ng l??ng tham c???a h??? trong vi???c t??m ki???m l???i nhu???n th??ng qua b??c l???t s???c lao ?????ng c???a con ng?????i v?? kho b??u t??? nhi??n c???a to??n c???u.??? H???i ngh??? kh???ng ?????nh, ????? k???t th??c chi???n tranh ngay l???p t???c, t???ng l???p c??ng nh??n ??? m???i qu???c gia n??n c??? g???ng b???ng m???i c??ch c???n thi???t ????? chuy???n ?????i cu???c ?????u tranh ch???ng ch??? ngh??a t?? b???n hi???n t???i th??nh m???t c??ng cu???c mang t??nh khai s??ng h??n: m???t cu???c c??ch m???ng c??ng nh??n qu???c t??? ho???c m???t cu???c n???i chi???n ???gi???a c??c giai c???p??? v???n s??? lan r???ng kh???p ch??u ??u v?? cu???i c??ng l?? to??n th??? gi???i.

Hai n??m sau, v???i cu???c c??ch m???ng to??n di???n ??? Nga v?? vi???c Sa ho??ng Nicholas II b??? ph??? tru???t, Lenin tr??? v??? Nga sau nh???ng ng??y th??ng l??u vong ??? v???i s??? ??m th???m gi??p s???c c???a ng?????i ?????c ??? ????? th???c hi???n nh???ng g?? m?? ??ng coi l?? b?????c ?????u ti??n trong vi???c th???c hi???n ngh??? quy???t ???????c th???ng nh???t t???i H???i ngh??? Zimmerwald. Sau khi gi??nh quy???n ki???m so??t Nga t??? tay ch??nh ph??? l??m th???i, ??ng v?? Trotsky ???? c???ng c??? quy???n l???c cho nh???ng ng?????i Bolshevik, tuy??n b??? ????nh chi???n ngay l???p t???c v???i c??c c?????ng qu???c thu???c Li??n minh Trung t??m v?? r??t Nga ra kh???i Th??? chi???n I v??o cu???i n??m 1917.

23/08/1939: X??????????c k?? hi???p ?????c b???t t????ng x??m

Print Friendly, PDF & Email

b46c9873421137890a8dd3e1ff2d430d1c8288b6

Ngu???n: ???The Hitler-Stalin Pact,??? History.com (truy c???p ng??y 22/8/2015).

Bi??n d???ch & Hi???u ????nh: Nguy???n Huy Ho??ng

B??i li??n quan: Hitler v?? Stalin: ???Li??n minh ma qu???????

V??o ng??y n??y n??m 1939, ?????c v?? Li??n X?? ???? k?? m???t hi???p ?????c kh??ng x??m l?????c l???n nhau, khi???n c??? th??? gi???i ph???i b???t ng??? do hai n?????c v???n c?? h??? t?? t?????ng ?????i ngh???ch. Tuy nhi??n, b???t ch???p v??? b??? ngo??i, c??? hai nh?? l??nh ?????o c???a hai n?????c ?????u l???i d???ng hi???p ?????c n??y nh?? m???t con b??i ch??nh tr??? c???a ri??ng h???.

Sau khi ?????c Qu???c x?? x??m l?????c Ti???p Kh???c n??m 1938, Anh ph???i quy???t ?????nh xem li???u n?????c n??y n??n can thi???p t???i ????u n???u nh?? Hitler m??? r???ng cu???c x??m l?????c c???a ?????c. Th??? t?????ng Anh Neville Chamberlain ban ?????u th??? ?? tr?????c vi???c Hitler th??n t??n Sudetenland, v??ng ?????t c?? nhi???u ng?????i d??n n??i ti???ng ?????c c???a Ti???p Kh???c, nay ?????t nhi??n nh???n th???c ???????c t??nh h??nh khi Ba Lan b??? ??e d???a.

??ng cho r???ng Anh c?? ngh??a v??? tr??? gi??p Ba Lan n???u ?????c ti???n h??nh x??m l?????c n?????c n??y. Nh??ng ??ng c??ng mu???n v?? c???n c?? m???t ?????ng minh. ?????t n?????c r???ng l???n duy nh???t c?? th??? ng??n ch???n Hitler v?? c?? l???i khi l??m nh?? v???y ch??nh l?? Li??n X??. Nh??ng Stalin ???? l???nh nh???t v???i Anh sau khi nh???ng n??? l???c c???a ??ng nh???m t???o li??n minh ch??nh tr??? v???i Anh v?? Ph??p ????? ch???ng l???i ?????c ???? b??? ch???i t??? tr?????c ???? m???t n??m. H??n n???a, c??c nh?? l??nh ?????o Ba Lan c??ng ch???ng vui v??? g?? v???i vi???n c???nh Li??n X?? tr??? th??nh ng?????i gi??m h??? c???a ?????t n?????c h???; v???i h???, ??i???u ???? ????n gi???n ch??? l?? b??? m???t ch??? ????? ma qu??? kh??c chi???m ????ng.

Phim t??i li???u v??? Hi???p ?????c X?? ??? ?????c 1939. Ngu???n: Youtube.com

Hitler tin r???ng Anh s??? kh??ng bao gi??? ????n ph????ng ch???ng l???i n?????c ?????c, v???y n??n ??ng quy???t ?????nh d???p ??i n???i lo s??? v?? gh?? t???m ch??? ngh??a c???ng s???n ????? l??m th??n v???i nh?? l??nh ?????o ?????c t??i Li??n X??, t??? ???? l??m h???ng c??c k??? ho???ch c???a Anh. C??? ?????c v?? Li??n X?? ?????u nghi ng??? l???n nhau, v?? c??? g???ng t??m ra nh???ng ?????ng c?? ???n c???a nhau. Nh??ng Hitler ??ang v???i; ??ng bi???t n???u mu???n x??m l?????c Ba Lan th?? ??ng bu???c ph???i h??nh ?????ng nhanh ch??ng, tr?????c khi ph????ng T??y c?? th??? t???o ra m???t m???t tr???n th???ng nh???t.

V??? c?? b???n, ?????c ch???p thu???n c???t m???t ph???n ????ng ??u cho Li??n X?? v?? hai b??n kh??ng can thi???p l???n nhau trong qu?? tr??nh n??y. Ngo???i tr?????ng c???a Hitler l?? Joachim von Ribbentrop ???? bay t???i Moskva ????? k?? m???t hi???p ?????c b???t t????ng x??m v???i ng?????i ?????ng c???p Li??n X?? c???a m??nh, Vyacheslav Mikhailovich Molotov (????y l?? l?? do t???i sao hi???p ?????c n??y c??n ???????c g???i l?? Hi???p ?????c Ribbentrop???Molotov). C??i nh??n l??ng m???n c???a nh???ng ng?????i ???ng h??? ch??? ngh??a B??n-s??-v??ch tr??n kh???p th??? gi???i v??? ???ch??? ngh??a x?? h???i qu???c t?????? ???? b??? h???y ho???i; h??? c???m th???y b??? s??? nh???c tr?????c vi???c Stalin c?? th??? li??n minh v???i nh?? ?????c t??i ph??t x??t.

Nh??ng khi Ba Lan ???? tr??? th??nh l??nh th??? chi???m ????ng c???a ?????c, li??n minh t???n t???i ???????c ch???ng bao l??u n???a khi v??o ng??y 22 th??ng 6 n??m 1941, ?????c m??? Chi???n d???ch Barbarossa, ch??nh th???c x??m l?????c Li??n X??.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay2,387
  • Tháng hiện tại12,978
  • Tổng lượt truy cập5,907,980
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây