TH?? CH???NG GI???C N???I NGOAI X??M ng??y 7-12-2014

Thứ bảy - 21/09/2019 21:47
TH?? CH???NG GI???C N???I NGOAI X??M ng??y 7-12-2014

????? Ho??ng

N?????C HOANG T??N
(Xu??i thu???n ngh???ch ??oc)

?????c thu???n:

Tan hoang n?????c ????? l?? c??y bay!
Nhi???u nh??ng quan tham ????m c?????p ng??y
T??n t??? v??t v?? kho kh??? s???p,
X??c x?? b??n b??t l???m ????n bay.
TH?? CH???NG GI???C N???I NGOAI X??M ng??y 7-12-2014
TH?? CH???NG GI???C N???I NGOAI X??M ng??y 7-12-2014

????? Ho??ng

N?????C HOANG T??N
(Xu??i thu???n ngh???ch ??oc)

?????c thu???n:

Tan hoang n?????c ????? l?? c??y bay!
Nhi???u nh??ng quan tham ????m c?????p ng??y
T??n t??? v??t v?? kho kh??? s???p,
X??c x?? b??n b??t l???m ????n bay.
Than d??n mi???ng r???ng tr???i ????u th???u,
Th??t l???i m???m to ?????t ch???ng hay!
B??n lu???n chuy???n chung th???i th??? s???.
Gian manh tr???c ph?? l?? quan n??y!

H?? N???i, ng??y 6-12-2014

?????c ng?????c:

HOANG T??N N?????C

N??y quan l?? ph?? tr???c manh gian!
Th??? s??? th???i chung chuy???n lu???n b??n
Hay ch???ng ?????t to m???m l???i th??t,
Th???u ????u tr???i r???ng mi???ng d??n than!
Bay ????n l???m b??t b??n x?? x??c,
S???p kh??? kho v?? v??t t??? t??n!
Ng??y c?????p ????m tham quan nh??ng nhi???u.
Bay c??y l?? ????? n?????c hoang tan!

H?? N???i, ng??y 6-12-2014

GI??? GI??? TH???T TH???T

Gi??? gi??? l?? l?? c??i gi???ng h???i
Im im l???ng l???ng m???i ??n ng?????i
L?? l?? l??o l??o tr??i r???u h??o
D???i d???i kh??n kh??n ph???t m??u t????i!
Ng???n ng???n ng?? ng?? th???ng bi???ng nh??c
Lu???n lu???n l???t l???t ?????a ch??y l?????i
M??u m??u m???o m???o tr??m tr?? g???t
Ch???t ch???t ti??u ti??u h???t ki???p ?????i

H?? N???i, ng??y 6-12-2014

VUI

Vui th?? vui v???i ki???p d??n ??en
Vui s???ng trong m?? c???nh kh??? h??n.
Vui v???i vi???c nh?? nhi???u k??? ng???i
Vui v??? chuy???n n?????c l???m ng?????i khen.
Vui tr?? trai tr??? kh??ng ??au y???u,
Vui th?? gi?? nua ch???ng suy???n hen!
Vui m???ng?????t n?????c c??n ti??n t???
Vui ch???p th???i c?? ????? ?????i k??n!

H?? N???i, ng??y 6-12-2014

L???I QUAN GIAN THAM

Ch??ng c??i c???m con ch??u ch??ng trong c??c b??? ng??nh nh?? c??i c???m ch??ng ch???ng gi???c.
Ch??a c?? m???t c??ng l??nh g?? ch??ng ???? lo c???t nh???c
Vi???c n???i ng??i ???? ?????nh s???n trong b??o thai
Th?? c?? c???n chi s??? phu v?? c??c b???c hi???n t??i

Ru???ng n????ng mua c???a d??n nh?? c?????p kh??ng xi???t n???
Tr??m ph???n tr??m quan gian tham s???ng trong bi???t th???
Nh???ng ?????a ng??y x??a tr???n gi???c d?????i h???m
B??y gi??? ch??ng n???y m???c c???m c??n!

Ch??ng n??i hay h??n loa ????i c?? c??ng su???t h??ng v???n o??t
Ch??ng n??i ????? ?????n n???i d??n ngh??o bay ?????t c??t
Ch???t ????i n???m co ro m?? lu??n mi???ng hoan h??
T??n vinh ch??ng b???c anh minh ??ang gi??? c?? ?????!

?????y l?? ch??n dung quan tham th???i hi???n ?????i
Ch??ng s??? l??m cho giang s??n n??y tan m??y kh??i.
C?? ai l??m g?? ???????c ch??ng ????u
?????n vua c??n b???t l???c tr?????c b???y s??u


Tham nh??ng!

H?? N???i, ng??y 6-12-2014

B???O V??? NGAI

????m l??nh ch??ng bay b???o v??? ai?
Ch??ng bay b???o v??? m???y m????i ng??i
Ng???i tr??n ?????ng b???c c??n nghi??ng m???t,
X???m gi???a n??i v??ng v???n v???nh tai!
Kho ?????n qu???c gia tha h??? t??n
L???m ????n d??n ch??ng th???a s???c x??i.
Mu??n n??m ?????ng g??c h???u quan l???n
L??m ch?? canh ?????n ch??ng v???ng ngai!

H?? N???i, ng??y 6-12-2014

H????NG V??? NHI???U NH????NG

H????ng v??? th???i nay qu?? nhi???u nh????ng
N?? thua g?? c??c ?????ng qu??n v????ng
R???p r??nh chu???t r??c trong c??c l???i
L??? m??? d??i k??u gi???a ng?? ???????ng
Th?? v???t k??? quen gi?? b??a gi???
O??n h???n th???ng l??? tr??? ????n t????ng.
C??ng nhi???u xe ph??o c??ng bung b??t
Kh???n n???n d??n l??nh ????m v??? h????ng!

H?? N???i, ng??y 6-12-2014

M???T

M???t n???n t??i chinh qu?? n?? t??i
M???t ????m l??u la ch??? h???i ng??i.
M???t t???p m???t r?? lu??n gi??o vu???t
M???t b???y ?????u tr???c m??i g????m m??i!
M???t ph?????ng n??m th??ng chuy??n ch??? v??t
M???t nh??m ng??y ????m ch??? ch???c x??i!
M???t th??? tr??m phe chuy??n ??p ch???
M???t n???n chinh tr??? b???o to??n ngai!

H?? N???i, ng??y 6-12-2014

S??NG ?????N D??I CUI

Ch??ng nh??? s??ng ?????n v???i d??i cui.
Ai ch???ng gi?? cao ?????p th???ng ????i!
Con ????? l??? ng?? th?? b??? ?????t
D??n ??en l??o l??c b??? ??em thui.
Th??n nhi???u ????m t???i l???i r??n r???
X??m v???ng s??ng khuya gi???ng ng???m ng??i.
B??ng v??a y???u h??n m???n s??? ???????c.
S??? g?? s???t th??p s??ng d??i cui!

H?? N???i, ng??y 6-12-2014QU??N ??N TH???T NG?????I

C??i x??? ch??ng chuy??n ??n th???t ng?????i
C?? t??? x??a x???a bu???i ???????i ????i.
C?? sa l???t tu???t trong nh?? ph???t
Bao b??? g?? lu??n gi???a c??i ?????i.
??n h???t kh??ng tha t???ng n???c m???t
U???ng tr???i ch???ng b??? m???y tr??ng ng????i
C??i b???y m???i H??n h??n I, S
Di???t n?? kh??ng nhanh s??? h???t tr???i!

H?? N???i, ng??y 6-12-2014

K??U CHO B??? L???P

Nghe tin b??? L???p b??? c??ng tay (*)
B???t ?????n nh?? v??n th???c x??t thay!
?????i m???t b???o quy???n ch??i m???t th???t
Gi?? ?????u ??c b?? ch???i dao phay.
T??? do cho n?????c bao th??y ?????
D??n ch??? d??ng ?????i l???m tr??????c bay!
Xin r??n v??i n??m m??i t?? ng???c
Danh truy???n h??n v???n c??i m??? ??ay!

H?? N???i, ng??y 6-12-2014

CH???NG TH??M NGHE

Bao gi??? ch??ng bi???t l???ng tai nghe.
D??n ch?????i ng??y ????m kh???p v???a h??.
B???n l???i gian manh chi???u k???t nh??m
B???y quan tham nh??ng s???m gi??ng b??!
Ti???c ng???i b???ng ph??? ???? chai ?????,
Bia ?????ng cu c???m ph???p ??? ve!
Ai ch?????i m???c ai ng?????i nghe l???y
Choa ????y h??m s???m th???a s???c nh??!

H?? N???i, ng??y 7-12-2014

L???I N??I TI???P QUAN THAM ***

B???n ch??ng bao gi??? bi???t h??? ngai.
Bao nhi??u ti???ng ch?????i ????? ngo??i tai.
Li??n hoan l???u r???ng g??n t?? x???c,
Sinh nh???t du thuy???n m???t g???u nhai!
L??nh ch???t tri???u t??n cho t??? h?????ng,
B??? non ngh??n ?????a ????? choa x??i!
Ngh??o th?? c??ng ch??? ngh??o d??n ch??ng
C??n ch??u quan tham m??n l???c t??i!

H?? N???i, ng??y7-12-2014

?????C T??I

M???i mi???ng m?? ch?? l?? ?????c t??i!
Bao nhi??u x????ng l??nh m???i cao ngai.
Con ??en kh?? r??ch ??ang th??nh b?????m,
Quan l???i gi??u sang ???? h??a ng??i!
L??ng ch???t ki???m ??n d??n th???t th???u,
L???u cao t??m u???ng ch??a lai rai!
Ng?? tr??ng h???n Vi???t m?? ca c???m
Thua c??? Xi??m La, c??? M?? Lai!

H?? N???i,ng??y 7-12-2014

BU???N

Bu???n n?????c mu??n n??m m??i ????i ngh??o!
Bu???n bao gia c???nh c??? gieo neo.
Bu???n ng??y t???t ?????n c??m thiu m???m,
Bu???n t???i giao th???a ch??o nh???t ph??o!
Bu???n ch??? ??p th??n d??ng m??m c??o
Bu???n em ph?? ti???t g???i m???m beo!
Bu???n nh??n th??? s???, bu???n kh??n t???.
Bu???n Vi???t Nam ta c?? th??? teo!

H?? N???i, ng??y 7-12-2014


CA

Ca b??i ca m??i h??t kh??ng th??i.
Ca b???c quan li??m th???t tuy???t v???i.
Ca l???i qu???c d??n mu??n ngh??n t???
Ca h???i non n?????c tri???u vu??ng ?????i!
Ca quan v?? ngh??a m?? l??n ti???ng,
Ca l???i b???i t??nh ch???ng h?? m??i!
Ca ng???i quan li??m v?? l???i tr???c
Ca b??i ca m??i h??t kh??ng th??i!

H?? N???i, ng??y 7-12-2014

CA NG???I QUAN LI??M, L???I TR???C

N???i b??i ca ng??i ?????i quan li??m.
Tr??? n?????c lo d??n kh??ng v??t ti???n.
X??a ????i k??? ngh??o x??ng ph??a tr?????c,
Lo gi??u ?????t n?????c ti???n ?????u ti??n!
Quan n??m ??au ????u v?? qu???c s???
Su???t th??ng ng??ng ngong b???i t??? ti??n.
N?????c Vi???t may nh??? nhi???u b???c th??nh.
Giang s??n b??n th???ch gi??? l??u b???n!

H?? N???i, ngay 7-12-2014
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay4,771
  • Tháng hiện tại19,724
  • Tổng lượt truy cập9,393,891
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây