Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m 25 -6 -2014@

Thứ bảy - 05/10/2019 23:41
Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m 25 -6 -2014@

????? Ho??ng

AI ??EO V??NG?

Con b???ch tu???c T??u v??o, m??o l???n v??o theo
Bao l?? chu???t quan tham tr???n ti???ng meo meo
Chu??ng ?????ng ngh??n t???n ???? ????c s???n
Kh??ng c?? ??ng t?????ng 5 sao d??m ?????n ??eo!

H?? N???i, ng??y 25 -6 -2014
Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m 25 -6 -2014@
Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m 25 -6 -2014@

????? Ho??ng

AI ??EO V??NG?

Con b???ch tu???c T??u v??o, m??o l???n v??o theo
Bao l?? chu???t quan tham tr???n ti???ng meo meo
Chu??ng ?????ng ngh??n t???n ???? ????c s???n
Kh??ng c?? ??ng t?????ng 5 sao d??m ?????n ??eo!

H?? N???i, ng??y 25 -6 -2014

????? T?????NG TR??? G??NH V??C

M???y ??ng t?????ng nh?? v??ng, l???u b???c
Nghe gi???c v??o c??o ??au th???i th??c
??n ????? r???i th?? c??? v??? h??u
Cho t?????ng tr??? l??n ????? h??? thay tr???i g??nh v??c!

H?? N???i, ngayf25 -6 -2014

V???I TRUNG QU???C

V???i Trung Qu???c ta l??i h??? ti???n
Ng?????i T??u mu???n ?????c quy???n chi???m bi???n
N???u kh??ng lien minh c??c qu???c gia
Th?? c??c  n?????c nh??? ?????u tr??? th??nh qu???n huy???n!

H?? N???i ng??y 25 ??? 6 ??? 2014    


MEO MEO

T??u c???ng nh?? con b???ch tu???t
T??u Vi???t Nam nh??? nh?? con m??o
Su???t th??ng tr???i ch??i tr?? v???n chu???t
 Trong s??ng l???ng nghe m???y ti???ng meo meo!

H?? N???i, ng??y 26 -6 -2014

GI???U DI???M

Brazin c?? m???t tri???u g??i ??i???m
????ng ho??ng ???????c nh?? n?????c b???o hi???m
Vi???t Nam m??nh ch??? v???n cave
??ang ??? c??c qu??n g???i ?????u gi???u di???m!

H?? N???i, ng??y 26 -6 -2014

QUAN THAM (***???)
Quan  tham  Ph?? ch??nh thanh tra Ch??nh ph??? Ng?? V??n Kh??nh ti???n t??i ????? s???
Th???a mua m???t H?? N???i ph???
?????i t?? c??ng an Ph???m Quy may ???????c ph??n nh??
Kh??ng th?? c??? ??ng b?? ch??u ch???t ph???i ra ??? m???!

H?? N???i, ng??y 26 -6 -2014

M???T QUAN THAM (***???)
M???t quna tham nh??ng nheo nh?? m???ng nh???c
Lim dim nh??n d??? ??n h???t b???c
Ch??ng ????m ng??y cho??n h???t tivi
Nh??n ?????a n??o c??ng r???t s???n s??c!

H?? N???i, ng??y 26 -6 -2014

 M???T NGANG

????m quan tham c??ng trong gi???ng m???t ngang
Nh??ng b???c hi???n th?? c???u v???t nh??n gian??t v?? ng??n kh??? tham t??n
C??n nh???ng ?????a lai m???t d???c
Ch??ng v??t v?? ng??n kh??? tham t??n


H?? N???i, ng??y 26 -6 -2014

DI???T LO??I THAM NH??NG

Vua ch??a n??o kh??ng di???t quan tham nh??ng
Th?? ?????t n?????c s??ng l??n nh?? ph?? th??ng
Mu??n ?????i tr??m h??? ??i??u linh
Kh??ng ch??ng th?? ch???y giang s??n r??i r???ng!

H?? n???i ,ng??y 26 -6 -2014

????NH V??O S??O HUY???T

Ch??u con ph???i h???c L?? Th?????ng Ki???t
 ????nh T??u ??  ph???i t???n s??o huy???t
Chia th??nh m?????i n?????c Trung Hoa
 Kh??ng th?? c??c li???t qu???c s??? b??? di???t!
H?? N???i, ng??y 26 - -6 - 2014
DI???T GI???C TR?????C NH??

T??u m???nh g???p m?????i l???n n?????c ta
Nh??ng ?????t n?????c ch??ng ??? qu?? xa
C??ch ????nh c???a t??? ti??n x??a nay v???n v???y
Ph???i di???t ngay ch??ng tr?????c c???a nh??!

H?? N???i, ng??y 26 -6 -2014

CH??N GI???C ??? ?????T NAM

Trong 2 500 n??m l???n chi???m l??n bang
????m T??u ?? b??y gi??? qu?? r??ng m??nh mang
B??ch Vi???t ch?? c??n nh???t Vi???t
Ph???i ch??n v??i ch??ng n?? ??? ?????t Nam

H?? N???i , ng??y 26 -6 -2014

TR??N ?????NG TRO T??N

Bao nhi??u nh??n m???ng Vi???t
T?????i m??u tr?????c s??ng g????m
Gi??? Trung Qu???c l???i mu???n
L???p l???i c???nh tro x????ng!

H?? N???i, ng??y 26 -6 -2014

TR?? X??C L??

C??i g?? c??ng l???i qu???
T??? Trung ????ng ?????n x??
Ng??n kh??? ch???ng c??n g??
Giang s??n tan x??c l??!

H?? N???i, ng??y 26 -6 -2014

NGHE C??C NH?? TH?? VI???T ????NG ????N ??? HOA K???

?????c th?? ??? n?????c M???
C?? d??m ph?? Hoa K???
Nhi???u ng?????i Vi???t ?????t qu???
V?? ch???t di o xi !

H?? N???i, ng??y 26 -6 -2014


THAM QUAN NG?? V??N KH??NH (**)

Ng?? V??n Kh??nh gi??u v??ch ?????
??n m???y ?????i ng?????i ch??
Xin b??y c??ch l??m gi??u
Cho d??n t??nh ???????c r??!
 
H?? N???i ng??y 27 ??? 6 -2014

TH?? V?? L???I, TH?? SEXY T??? CH???T

Gi???c ngo??i bi???n ????ng ??ang h?? h??t
Qu??n d??n ????m ng??y ra tay s???m s??t
Th?? v?? l???i v?? th?? sexy
Kh??ng ai thi??u c??ng t??? ch???t!

H?? n???i, ng??y 28 -6 -2014

BAO C??NG R???M

Bao ru???ng ?????ng m???t ??i v?? nh???ng ma d??? ??n
D??n t??nh to??n qu???c tha ph????ng ly t??n
Bao C??ng h??m nay ?????ng ch???t c??? v???a h??
Kh??ng c?? m???t th???ng quan tham n??o ra h???u t??a ??n!

H?? N???i, ng??y 28 - 6 -2014

C??M C???NH

Ch??a h???t m??a trong nh?? n??ng d??n ???? kh??ng c??n h???t l??a
Ti???n ????ng th???y l???i ph?? r??i nh?? l??? ???a        
T??? trung t??m Th??? ???? ?????n v??ng ven H?? Nh??
Nh??n th??? c???y, th??? c??y xu???ng ?????ng m??? h??i r??i nh?? ch??y l???a!

H?? N???i, ng??y 28 -6- 2014

TH?? V?? L???I, TH?? SEXY CH??N CHUNG M???T L???

Th?? th?? v?? l???i, sexy ??? tru???ng, ??? l???
???? ho??nh h??nh m???t th???i nh??ng nh???
Bao ?????c lang qu??n s??? ????t th???i k??n
T???t c??? ???? b??? ch??n c??ng m???t h???!

H?? N???i, ng??y 4 -7 -2014

TH?? M???T ??M TI???T

Ng?????i n?????c ngo??i h???c ti???ng Vi???t
M???i l??m th?? m???t ??m ti???t
V?? b??i th?? ch??? m???t t???
C?? nh?? th??? m???i d??? vi???t

H?? N???i, ng??y 4 -7 ??? 2014

TH?? L?? TH??, C??O L?? C??O

Ng??y tr?????c cha ??ng m??nh g???i th?? l?? Th??, c??o l?? c??o
B??y gi??? ch??ng n?? b??t nh??o
C??o g???i l?? th??, th?? ?????i th??nh c??o
Ng??o g???i l?? ng?????i, ng?????i ?????i ra Ng??o!

H?? N???i, ng??y 8 ??? 7 -2014


BAO C??NG ????? IM M???M

Ai ????a m??y l??n ng??i v??? cao
M?? m??y ?????nh ch???ng l???i b???y tao.
Gh??? m??y ng???i l?? gh??? chu???t
Tao ch??? v???y tay l?? l???t nh??o!

H?? N???i ng??y 8 ??? 7 -2014
 
L???I  H?? H??O

Ch??ng l???i ng???i trong boong ke h?? h??o ????nh gi???c
Gi???ng ch??ng kh??ng kh??c g?? ki???m s???c
Nh??ng th???y T??o ??  phun v??i tr??n ti vi phun v??i r???ng
C?? ?????a ???? mu???n h???c theo n??i Tr???n ??ch T???c!

H?? N???i, ng??y 8 -7 -2014

GI???C KHI???P V??A

V???n l???m k??? ng???i trong nh?? r???ng h?? ????nh c?????p bi???n
Vi???c ????nh gi???c b???ng m???m b??y gi??? kh??ng hi???m
Ch??? hi???m ng?????i phi ng???a c???m g????m
N???u nh?? th??? th?? gi???c n??o d??m m?? ?????n!

H?? N???i, ng??y 8 -7 -2014

M???T QUAN THAM (***???)

M???t quan tham ?????a n??o c??ng nh??n nh??n nh?? nh??
Nh??n ch??ng t??i t??m nh?? ????? k??? kh??
D??? ??n ph???n tr??m, ?????t ru???ng ch?? n??o
Th?? m??i ch??ng th??nh h??n m??i ch??!

H?? N???i, ng??y 9 -7 -2014

BAO C??NG TH???T, BAO C??NG R???M

Bao C??ng th???t c??ng l?? ph??n minh
???? d???p ???????c b??o lo??i ch??n tinh
Bao C??ng r???m chuy??n ??n c???a ????t
N??n l??m tan n??t c??? tri???u ??i??nh

H?? N???i, ng??y 9 -7 -2014

G????NG B???C TRI???U

B???c Tri???u c??n b???n ???????c qu??? t??n l???a
B???n c?????p bi???n kh??ng d??m m?? ?????n c???a
C??n ta m???y c??i thuy???n th??ng lao nhao
Ch??? va s??ng bi???n th??i c??ng ???? l???n nh??o!

H?? N???i, ng??y 9 -7 -2014

KH??NG ????? B???C THU???C L???N N???A

T??u th??n t??nh Vi???t Nam bi???n n?????c An Nam th??nh t???nh nh???
C??ng nh?? Choang, T??n C????ng d??? m???
N???u B???c thu???c l???n th??? hai
Th?? d??n ngh??o l???i th??n ph???n tr??u ch??!

H?? N???i, ng??y 11 ??? 7 -2014

CON QUAN THAM

Con quant ham n???m h???t m???i y???t h???u
Nh???ng c??ng s???, nh?? b??ng m??? m??u
D??n ????nh gi???c cho xong ????? ch??ng
Nh?? cha ??ng ch??ng l???i c?????i c??? ???? ?????u!

H?? N???i, ng??y 11- 7 - 2014


H?? H???C H???I

M???t h???c sinh g????ng m???u ng??y x??a
M???t l??o quan tham nh??ng b??y gi???
M???t vinh quang v?? c??ng kh??? ???.
V?? ????? ngh??n n??m ti??ng nhu???c nh??!

H?? N???i ng??y 28 th??ng 7 n??m 2014

??O??N NGH??A D??NG

N??n th??nh l???p m???t ??o??n Ngh??a D??ng
Chuy??n h???i t???i b???n quan tham nh??ng
L???y c???a phi ph??p chia cho d??n ngh??o
C?? nh?? rh??? m???i di???t tr??? b???n ch??ng!

H?? N???i, ng??y 28 th??ng 7 n??m 2014

THAM NH??NG NH?? ??I??N

????? quan vi??n kh??ng ??n c???a ????t
Vua ch??a ban ti???n d?????ng li??m
L????ng b??y gi??? kh??ng ????? ch???m m??t
N??n c??c quant ham nh??ng nh?? ??i??n!

H?? N???i, ng??y 28 th??ng 7 n??m 2014

N???U C??N THAM NH??NG

T??u r??t gi??n khoan nh??ng ch??a ph???i h???t
N?? b???t ???i t??nh n?????c Vi???t
N???u c??c quan c??n tham nh??ng tr??n lan
Kh??ng ph???i qu???c gia m?? con s??u c??ng ch???t!

H?? N???i, ng??y 28 ??? 7 -2014

D??N TR???NG TAY

Trong c?? ch??? xin cho nh?? th??? n??y
Th?? quan tham c?? t??u v?? tr???, m??y bay
Kh??ng ch??? chi???m ?????t M???t Tr??ng m?? c??n chi???m ?????t Sao H???a
Chircos d??n nfheo ngh??n ?????i tr???ng tqay!

H?? N???i, ng??y 28 ??? 7 -2014

N???I ??AU NH?? TR??I ?????T

Bao v???n n???m m??? hoang, bao tri???u ng?????i t??n t???t
Bao nhi??u d??n t???c l???i t??n, bao nhi??u qu???c gia ???? m???t
Kh??ng c?? ch??a chi???n n??o t???ng ???????c ??au th????ng
N???i ??au n??y to g???p ngh??n l???n qu??? ?????t!

H?? N???i, ng??y 28 ??? 7 -2014

V??O VI???T NAM  X????NG T??U TAN T???NG M???NH

Ng??y x??a M??? gi??u nh??ng kh??ng m???nh
Ng??y nay Trung Qu???c to nh??ng kh??ng m???nh
Hai m????i v???n qu??n Thanh hay hai m????i tri???u l??nh T??u
Ch??ng s??? nh?? cha ??ng ch??ng, x????ng s??? tan ra t???ng m???nh!

H?? N???i, ng??y 28 ??? 7 -2014
                                                       
DI???T QUAN THAM

B???n quan tham th???i n??o c??ng c??
Di???t ch??ng ph???i nh?? di???t c???
Nh?? n??ng phu ?????ng ??ng ng??y ng??y
N???u kh??ng n?????c nh?? to m???y c??ng ?????!

H?? N???i, ng??y 28 ??? 7 - 2014


V???NH M??? NH??N

N??ng ch??? nhi??u nh???ng k??? ?????i ki???t
Kh??ng y??u ai b???c h??o ki???t
N??n gi??? nh?? c??? b?? l???p hai
??i???m v??? ?????u b??? ??i???m li???t!

H?? N???i, ng??y 28 ??? 7 -2014

L?? G?? H?? N???I

L?? gg?? ng?????i ta h??nh chim ?????i b??ng
L?? g?? cha ??ng h??nh th??nh r???ng v??ng
L?? g?? H?? N???i th???i c???ng s???n
Con ???ch ch???t ?????u ??? Gi???ng y chang!

H?? N???i, ng??y 31 -7 -2014
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay2,163
  • Tháng hiện tại34,601
  • Tổng lượt truy cập9,408,768
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây