Ki???u Th?? - ????? Ho??ng (Tr??ch)

Ki???u Th?? - ????? Ho??ng (Tr??ch)

 •   20/06/2019 10:15:44 AM
 •   Đã xem: 280
 •   Phản hồi: 0
Trong nguy??n b???n Kim V??n Ki???u truy???n c???a Thanh T??m T??i T??? c?? g???n 1 000 c??u th?? do Ki???u (572 c??u), Th??c Sinh (110 c??u), S??? Khanh (8 c??u) , Gi??c Duy??n (4 c??u), T???ng Ng???c (44 c??u) s??ng t??c. ?????i thi h??o Nguy???n Du trong Truy???n Ki???u c?? nh???c ?????n vi???c Ki???u s??ng t??c nh??ng kh??ng c?? t??c ph???m n??o ???????c d???ch. M?? Ki???u c??ng nh?? Th??c Sinh, S??? Khanh...c?? r???t nhi???u th??. Ch???ng h???n: Th?? lu???n v??? b???c m???nh, th?? vi???t ??? g???c c??y, th?? v???nh, th?? th?? t???c, th?? vi???t ??? c???a c??ng??? ???Kh??c nh?? lay t???a n??n ch????ng/ M???t thi??n B???c m???nh l???i c??ng n???o nh??n???
Kh??ng c?? ai vui ng??y 30 th??ng t??

Kh??ng c?? ai vui ng??y 30 th??ng t??

 •   06/06/2019 03:45:56 AM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng KH??NG C?? AI VUI NG??Y 30 TH??NG T?? Kh??ng c?? ai vui ng??y 30 th??ng t??.D?? th???ng anh mi???n B???c Vi???t Nam chi???m nh??, chi???m v???, chi???m con... th???ng em mi???n Nam Vi???t NamR???i ng???i cho qu???t ??i???n quay n??m ng??y, n??m ????m h?????ng th???ng l???i thi??n ???????ng c???ng s???n!D?? ??ng th??? l??nh ng???o ngh??? nh??n l???nh c??m nh???ng n??i x????ng, s??ng m??u x??y cho ng??y h???p tuy???n.
Kh??ng c?? ai vui ng??y 30 th??ng t??

Kh??ng c?? ai vui ng??y 30 th??ng t??

 •   28/04/2019 01:33:21 AM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng KH??NG C?? AI VUI NG??Y 30 TH??NG T?? Kh??ng c?? ai vui ng??y 30 th??ng t??.D?? th???ng anh mi???n B???c Vi???t Nam chi???m nh??, chi???m v???, chi???m con... th???ng em mi???n Nam Vi???t NamR???i ng???i cho qu???t ??i???n quay n??m ng??y, n??m ????m h?????ng th???ng l???i thi??n ???????ng c???ng s???n!D?? ??ng th??? l??nh ng???o ngh??? nh??n l???nh c??m nh???ng n??i x????ng, s??ng m??u x??y cho ng??y h???p tuy???n.T??i kh??ng ph???i ????? ?????n b??y gi??? m???i k??u l??n "Kh??ng c?? ai vui ng??y ba th??ng t??"
D???i

D???i

 •   11/04/2019 09:58:29 AM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng

D???I

D???i ng?????i, d???i ?????t, d???i tr???i xanh.
D???i ????? m?? ri??ng ???????c t??c th??nh.
D???i gi???i d???i lu??n b???y gi??? d???i
D???i hay d???i c??? b???n l??u manh!
G???i nh?? c???m quy???n

G???i nh?? c???m quy???n

 •   11/04/2019 09:52:29 AM
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng

G???I NH?? C???M QUY???N (*)

Nh?? v??n kh??ng t???c quy???n, t???c b???c, t???c ti???n.
B???t nh?? v??n l?? s??? n???n g??n c???a ch??nh th???.
Nh???ng n?????c v??n minh d??n ch??? t??? do kh??ng bao gi??? h??? l??m th???
N?????c Anh cho xu???t b???n s??ch ngh??n trang cho tha h??? n??i x??u n?????c Anh
N?????c M??? c??ng cho xu???t b???n s??ch ngh??n trang s??ch cho tha h??? n??i x??u n?????c M???.
T??y th?? ca

T??y th?? ca

 •   11/04/2019 09:45:05 AM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0
??????

????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
TH?? CH???NG GI???C N???I NGOAI X??M ng??y 7-12-2014

TH?? CH???NG GI???C N???I NGOAI X??M ng??y 7-12-2014

 •   19/03/2019 09:40:48 AM
 •   Đã xem: 351
 •   Phản hồi: 0
TH?? CH???NG GI???C N???I NGOAI X??M ng??y 7-12-2014

????? Ho??ng
N?????C HOANG T??N
(Xu??i thu???n ngh???ch ??oc)

?????c thu???n:

Tan hoang n?????c ????? l?? c??y bay!
Nhi???u nh??ng quan tham ????m c?????p ng??y
T??n t??? v??t v?? kho kh??? s???p,
X??c x?? b??n b??t l???m ????n bay.
Than d??n mi???ng r???ng tr???i ????u th???u,
??o???n k???t hai t??c ph???m ??o???n tr?????ng t??n thanh

??o???n k???t hai t??c ph???m ??o???n tr?????ng t??n thanh

 •   18/03/2019 10:01:47 AM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0
??o???n k???t hai t??c ph???m ??o???n tr?????ng t??n thanh c???a Nguy???n Du v?? Ki???u Th?? c???a ????? Ho??ng
??O???N K???T

??o???n tr?????ng t??n thanh c???a Nguy???n Du (3254 c??u)

3240- Ng???m hay mu??n s??? t???i tr???i
Tr???i kia ???? n???t l??m ng?????i c?? th??n
B???t phong tr???n ph???i phong tr???n
Cho thanh cao m???i ???????c ph???n thanh cao
Nh?? th?? L?? Th??n - ?????i Trung ???????ng

Nh?? th?? L?? Th??n - ?????i Trung ???????ng

 •   18/03/2019 09:53:36 AM
 •   Đã xem: 353
 •   Phản hồi: 0
Nh?? th?? L?? Th??n - ?????i Trung ???????ng
L?? Th??n (ch??? H??n: ??????, ? ??? 846), t??n t??? l?? C??ng Th??y, t???ch qu??n ??? V?? T??ch, Nhu???n Ch??u [1], nh?? ch??nh tr???, nh?? v??n h??a ho???t ?????ng trong giai ??o???n trung k??? ?????i ???????ng. V??? ch??nh tr???, Th??n l?? th??nh vi??n quan tr???ng c???a L?? ?????ng, t???ng ??? ng??i t??? t?????ng 4 n??m, tham gia t??ch c???c v??o Ng??u L?? ?????ng tranh. V??? v??n h??a, Th??n v???i B???ch C?? D???, Nguy??n Ch???n ?????ng ?????u cu???c v???n ?????ng T??n Nh???c ph???, l?? m???t trong nh???ng nh?? th?? ti??u bi???u ??????ng th???i, c?? hi???u l?? ??o???n L??.
H???i ngh??? d???ch r???m

H???i ngh??? d???ch r???m

 •   18/03/2019 09:39:32 AM
 •   Đã xem: 327
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng

H???I D???CH R???M

D???ch di???t th??? n??o, b???n n??i nghe?
D???ch g???m t??? x??? h??? h??ng phe
D???ch m???i ??? tr???ng Na Uy ?????n
D???ch c???y ??ng ??en H???o V???ng v???!
Ch???i M???

Ch???i M???

 •   01/03/2019 06:50:42 AM
 •   Đã xem: 460
 •   Phản hồi: 0
Ch???i M??? nhi???u nh???t b??c c???ng qu??n
Sang M??? nhi???u nh???t ch??u c???ng th???n
Ki???m, x??, ki???m x??ng, b???ng gi??? M???
Con ???????ng quan l???i d??? vinh th??n!
Di but, vawn no]]

Di but, vawn no]]

 •   25/02/2019 08:19:30 AM
 •   Đã xem: 429
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng
V??N N??, ???? B??T
V??n n??, ???? b??t nh???t h??nh tinh
H??? m???m ng??n n??m v??? th???i r??nh
M???i ??? da m??u sang d???ch s???
G???i ch??ng m??i l?? t???i phi??n ki]nh
C??u th?? m???u d???ch choa xin g???i
M???u b??o qu???c doanh t??? k??nh tr??nh.
Ti???n thu??? d??n ngh??o thu d???n h??ng]
Nh???c cho ti??n t??? x??? Nam m??nh!
xot tien dan

xot tien dan

 •   23/02/2019 06:03:01 AM
 •   Đã xem: 458
 •   Phản hồi: 0
Do Hoang
5 gi??? ??
????? Ho??ng

X??T TI???N D??N

Tr???n ???????c ti???n d??n ch??ng m??? tr??
Tu???ng, ch??o, v?? l???i, k???ch v??n n??.
Ngo??i ?????ng l??a rap, ng?????i k??u ????i
Trong ph??? l???u tr????ng k??? h??t h??!
V???n n?????c gi???t l??i c??n kh???n ?????n,
C?? tr???i ti???n tho??i c??i nguy to!
Giang s??n g???m v??c c??n h?? ???nh
Gi???c d??? bi??n c????ng l???i th???p th??!
H?? N???i 23 - 2-2019
?? - H
V???nh V??n no@

V???nh V??n no@

 •   06/02/2019 07:30:34 AM
 •   Đã xem: 646
 •   Phản hồi: 0
Vinh V??n n?? @

????? Ho??ng

Khom lung, b?? g???i ki???m x??ng tr??n
M???t n??i ?????a m?? ng?? r???ng li???n
Ch???p ch??i ph?? gi?? hoan hi h???,
T??o T??ng - K??? H???i tu??? (1)

T??o T??ng - K??? H???i tu??? (1)

 •   08/01/2019 08:16:37 AM
 •   Đã xem: 3662
 •   Phản hồi: 0
B??i th??: K??? H???i tu??? (Hy T??ng Qu???ng Minh ni??n) k??? 1 - ????????????????????????
K??? H???i tu??? (Hy T??ng Qu???ng Minh ni??n) k??? 1 ??????????????????????????????????????? ??? N??m K??? H???i (n??m Qu???ng Minh ?????i Hy T??ng) k??? 1
Ph?? ti???n ????t m??o ngoao

Ph?? ti???n ????t m??o ngoao

 •   13/12/2018 06:27:36 AM
 •   Đã xem: 481
 •   Phản hồi: 0
PH?? TI???N C??NG V??N S?? M??O NGOAO
????? Ho??ng
???? ?????n ?????nh k??? x??t h???i vi??n
B???y b???y l???p l???p ch???y nh?? ??i??n.
H???i ?????ng chin v??? h??o d??ng m??o.
Th?? v??? m??a ????ng

Th?? v??? m??a ????ng

 •   09/12/2018 08:01:00 AM
 •   Đã xem: 668
 •   Phản hồi: 0
M??a ????ng c??ng c?? nhi???u th?? hay t??? c??? ch?? kim
Nh?? th?? Ng?? Minh

Ch??n dung Ng?? Minh

 •   09/12/2018 07:42:49 AM
 •   Đã xem: 547
 •   Phản hồi: 0
Nh?? th?? Ng?? Minh (Ng?? Minh Kh??i 1949 - 2018). ??ng qu?? Qu???ng B??nh, m???t t???i Hu???.
Xin gi???i thi???u ch??n dung ??ng trong 810 V??? V??N S?? VI???T
????? Ho??ng
104 - Ng?? Minh s???o bi???n ????? m??u
Huy???t b???m h???t c??t ?????n ??au v???n ?????i
ch???t c??y

ch???t

 •   04/12/2018 09:14:40 AM
 •   Đã xem: 571
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng
CH???T
Ch???t ch??n ng?????i r???i, ch??ng ch???t c??y.
Ch???t l??m n??o lo???n c??? tr???i m??y.
Ch???t ng???i m??u ph???t phun ?????y m???t,
Ch???t ?????ng x????ng r??i d???p tr??n m??y
Ch???t ??p ph??? ph?????ng thay gi???ng th???o,
Thống kê
 • Đang truy cập11
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm10
 • Hôm nay5,035
 • Tháng hiện tại25,261
 • Tổng lượt truy cập5,094,175
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây