TH?? CH???NG GI???C N???I NGOAI X??M ng??y 7-12-2014

TH?? CH???NG GI???C N???I NGOAI X??M ng??y 7-12-2014

 •   21/09/2019 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
TH?? CH???NG GI???C N???I NGOAI X??M ng??y 7-12-2014

????? Ho??ng

N?????C HOANG T??N
(Xu??i thu???n ngh???ch ??oc)

?????c thu???n:

Tan hoang n?????c ????? l?? c??y bay!
Nhi???u nh??ng quan tham ????m c?????p ng??y
T??n t??? v??t v?? kho kh??? s???p,
X??c x?? b??n b??t l???m ????n bay.
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 18, 19)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 18, 19)

 •   21/09/2019 03:51:56 AM
 •   Đã xem: 323
 •   Phản hồi: 0
V?? SAO?L??nh l???i v??o ?????y b???n.Ch??? chuy???n qu??n b???m t??m ch??n tr???iM??a ????ng ??i ra tr???n,C?? ??nh m???t n??o vui!Tr??ng tr??ng ??o??n qu??n l???ng l???,M??a gi?? run, c??y c??? c??ng run.Kh??ng bi???t v?? m??a ????ng l???nh,Hay v?? c??n c?? nh???ng ??o??n qu??n? 27 ??? 12 - 1973
Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m c???a ????? Ho??ng n??m 2014

Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m c???a ????? Ho??ng n??m 2014

 •   21/09/2019 03:35:41 AM
 •   Đã xem: 301
 •   Phản hồi: 0
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??N ng??y 4-12-2014????? Ho??ngKI???M Ki???m ch??c nh?? b??y qu?? t??? t??nKi???m l??m d??n ch??ng ph???i k??u than!Ki???m v??ng nu??i v??? con ngh??n l??Ki???m ng???c d?????ng b??? b???ch v???n ????n
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 15)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 15)

 •   10/09/2019 06:27:31 AM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0
VI???N V??NG


c?? ch??ng trai
ng???i trong t??p l???u,
d??i kh??ng r?? d??i,
chu???t kh??ng ra chu???t
nh??ng trong l??ng ?????y m?? ?????c
- n??o kh??ch v??n ch????ng r???ng r??? mu??n ?????i,
- n??o v??? t?????ng oai h??ng ngay tu???i ??ang trai
Chinh ph??? ng??m - Kh??c ng??m l??nh - ????? Ho??ng d???ch,( ti???p theo)

Chinh ph??? ng??m - Kh??c ng??m l??nh - ????? Ho??ng d???ch,( ti???p theo)

 •   09/09/2019 05:04:04 AM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0
Hoa ti???n nguy???t chi???u nguy???t t??? b???ch
??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Nguy???t h??? hoa khai hoa t??? h???ng
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Nguy???t hoa hoa nguy???t h??? ???nh tr??ng tr??ng
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Hoa ti???n nguy???t h??? h??? t??m xung xung
??? ??? ??? ??? ??? ???
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 14)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 14)

 •   06/09/2019 11:48:51 PM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0
TH?? T??? DO C???A ????? HO??NG (B??i 14)CHUY???N S??NG M??U, N??I X????NG (*)M???i v??o l??nh,H??? ch??a bi???t ????u!Con g??i l???n l??n bu???i ?????u xa m???.T??i x??t xa nh??n nh???ng c?? g??i ng??y th??, tr????i tr???.??i ng???i cu???c ?????i chinh chi???n x??m l??ng!H??? ng??? ??m l??nh ????m nay,H??? c?? bi???t kh??ng?
????? Ho??ng d???ch Chinh ph??? ng??m- Kh??c ng??m v??? l??nh

????? Ho??ng d???ch Chinh ph??? ng??m- Kh??c ng??m v??? l??nh

 •   06/09/2019 04:08:20 AM
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0
(KH??C NG??M V??? L??NH)
(B???n d???ch ????? Ho??ng)

I
1- C??i ?????t tr???i quay cu???ng b???i gi??, (1)
Ph???n m?? h?????ng th????ng kh?? bao phi??n! (2)
Cao xanh th??m th???m gi??ng mi???n (3)
Ai l??m n??n n???i ?????o ??i??n ?????t b???ng? (4)
5- Tr???ng Tr?????ng Th??nh ????nh tr??ng n??o ?????ng, (5)
L???a Cam Tuy???n ch??y b???ng m??y xanh (6)
Ch??m th?? in b??o Nh??n D??n c???a ????? Ho??ng

Ch??m th?? in b??o Nh??n D??n c???a ????? Ho??ng

 •   05/09/2019 06:34:49 AM
 •   Đã xem: 400
 •   Phản hồi: 0
Th?? ????? Ho??ng
H???c ti???ng B???n M?????ng

Th???y mi???t xu??i,
L??n mi???t n??i.
??i qua tr??m ng???n ????o,
??i qua tr??m ng???n su???i.
?????n b???n m?????ng,
h???c ch??? b???n m?????ng th??m!
Nh???ng ??m thanh ng??n l??n.
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 13)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 13)

 •   04/09/2019 12:32:51 AM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0
TH?? T??? DO C???A ????? HOANG (B??i 13)

NGH?? V??? CU???C ?????I H??M NAY(*)

Cu???c ?????i h??m nay,
Lo??i ng?????i h??m nay.
Nh?? tr??i tim ta
Tr??i tim b??? c???c h??nh c???a vi??n ?????n ?????i lu??n c???u x??!
Nh?? tr??i ?????t n??y
Nh???ng ?????i d????ng r??i l???.
M???t tr??ng kia bi???n th??nh con m???t h???n c??m.
ki???u th?? (Ti???p)

ki???u th?? (Ti???p)

 •   02/09/2019 11:54:35 PM
 •   Đã xem: 372
 •   Phản hồi: 0
KI???U TH?? - ????? HO??NG (Tr??ch)

A Lts: Trong Kim V??n Ki???u c?? g???n 1000 c??u th?? (857 c??u) do Ki???u, S??? Khanh, Gi??c Duy??n, Thuc Sinh...s??ng t??c. Trong ???? Ki???u s??ng t??c r???t nhi???u v?? r???t hay.Vi???c n??y cho ta th???y Ki???u l?? ng?????i t??i s???c v?? song. Thanh T??m T??i T??? l?? b???c V??n s?? tr??c vi???t mu??n ?????i.
Khi ph??ng t??c "??o???n tr?????ng t??n thanh 3254 c??u" (quen g???i truy???n Ki???u) C??? Nguy???n Du c?? ch??? nh???c ?????n, c?? ch??? kh??ng nh???c ?????n. V?? d??? nh?? khi Ki???u tr???m m??nh s??ng Ti???n ???????ng ????? l???i b??i th?? L???c tuy???t
Ch??ng n?? c?? nghe l???i H??? ????u!

Ch??ng n?? c?? nghe l???i H??? ????u!

 •   02/09/2019 04:36:07 AM
 •   Đã xem: 369
 •   Phản hồi: 0
C??i phong tr??o h???c t???p theo t???m g????ng ?????o ?????c Ch??? t???ch H??? Ch?? Minh t???n bao nhi??u ti???n d??n. Nh??ng hi???u qu??? c???a n?? kh??ng ?????t bao nhi??u. V?? c?? ai nghe l???i v?? h???c ??ng H??? ????u.
Th?? t??? do c???a ?????Ho??ng (B??i 12)

Th?? t??? do c???a ?????Ho??ng (B??i 12)

 •   30/08/2019 11:11:44 PM
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0
V??? NG?????I L??NH G???i nh?? v??n Nguy???n Minh Ch??uT??i kh??ng th??ch ???D???u ch??n ng?????i l??nh??? (1) c???a anh! n?? m???i ch??? l?? d???u ch??n th??i. ??i???u suy ngh?? ???y ?????n gi??? t??i v???n ????ng. c?? l??? anh v?? cu???c ?????i ch???p nh???n. t??c ph???m b??? ngo??i hi???n th???c chi???n tranh h??m nay!
Ki???u th??- ????? Ho??ng (Tr??ch)

Ki???u th??- ????? Ho??ng (Tr??ch)

 •   29/08/2019 12:34:46 AM
 •   Đã xem: 334
 •   Phản hồi: 0
KI???U TH?? - ????? HO??NG (Tr??ch)

A Lts: Trong Kim V??n Ki???u c?? g???n 1000 c??u th?? (857 c??u) do Ki???u, S??? Khanh, Gi??c Duy??n, Thuc Sinh...s??ng t??c. Trong ???? Ki???u s??ng t??c r???t nhi???u v?? r???t hay.Vi???c n??y cho ta th???y Ki???u l?? ng?????i t??i s???c v?? song. Thanh T??m T??i T??? l?? b???c V??n s?? tr??c vi???t mu??n ?????i. Nh?? th?? ????? Ho??ng khi ph??ng t??c Ki???u Th?? ???? d???ch ra th?? Vi???t. Xin gi???i thi???u c??ng b???n ?????c.
vannghecuocsong.com
Chi???n th??nh Nam - Th?? L?? B???ch

Chi???n th??nh Nam - Th?? L?? B???ch

 •   27/08/2019 03:34:06 AM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0
Lts: Trong nhi???u b???n d???ch Chi???n th??nh Nam th?? b???n d???ch c???a nh?? th?? ????? Ho??ng ?????t hi???u qu??? t???t. N?? v???a s??t ngh??a,s??t ??, l??m cho nguy??n b???n hay h??n:"R???a g????m trong song b??? d??uNg???a ??n c??? m??u t???n ?????u Thi??n S??n"Xin gi???i thi???u c??ng ?????c gi???. vannghecuocsong.com??????
H??nh l??? nan - Th?? L?? B???ch

H??nh l??? nan - Th?? L?? B???ch

 •   25/08/2019 07:19:38 AM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0
H??nh l??? nan k??? 3H???u nh?? m???c t???y D??nh Xuy??n thu???,H???u kh???u m???c th???c Th?? D????ng quy???t!H??m quang h???n th??? qu?? v?? danh,H?? d???ng c?? cao t??? v??n nguy???t!Ng?? quan t??? c??? hi???n ?????t nh??n,C??ng th??nh b???t tho??i giai v???n th??n
Th?? kh??c C??? Ngoo ????nh Di???m

Th?? kh??c C??? Ngoo ????nh Di???m

 •   24/08/2019 03:30:05 AM
 •   Đã xem: 311
 •   Phản hồi: 0
NG?? MINH H???NGTI???C TH????NG(Nh??n ng??y gi??? C??? T???ng Th???ng Ng?? ????nh Di???m, v??? T???ngTh???ng kh??? k??nh ?????u ti??n c???a n?????c Vi???t Nam C???ng H??a.)M???t ??nh sao b??ng t???t gi???a tr???iGiang s??n t??? ?????y t???i th??m th??iTh????ng ng?????i ngh??a kh?? t??n c??n m???ng
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 11)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 11)

 •   21/08/2019 11:14:01 PM
 •   Đã xem: 303
 •   Phản hồi: 0
Cu???c ?????i l??nh
N??o c?? ra th??? g??!
Th???ng cha c???m quy???n n??o c??ng h?? h??o c??? ?????ng.
Xui b???y lo??i ng?????i qu??ng cu???c s???ng,

Lao v??o ch??m gi???t tang th????ng!
T??i ???? ??i ?????n t???n c??ng c???a cu???c chi???n tranh
???? th???y m??i vi??n ?????n ?????ng kia nh???n s???c nh?? m???t lu???ng ??c ??
Kh???u s??ng l???nh nh?? d??ng ngh???ch l??
Gi??? cu???c ?????i bao m??? tri???t l?? r??m!
V???nh V??n n?? H???uThinhr

V???nh V??n n?? H???uThinhr

 •   18/08/2019 07:49:49 AM
 •   Đã xem: 362
 •   Phản hồi: 0
H???u Th???nh cu???i c??ng n??? ???????c chi
M??i m??n ??o m???ng kho??c th?? thi
?? ??i m???y ch??? khi ai ??i???u,
S??? s???m ????i l???i l??c l???p bi
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 9)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 9)

 •   16/08/2019 09:19:00 PM
 •   Đã xem: 392
 •   Phản hồi: 0
TH?? T??? DO C???A ????? HO??NG (B??i s??? 9)T??M S??? NG?????I L??NH (*)N???I ??AU TRONG LO??I TA ???Con ng?????i c??n gi???t nhau kinh kh???ng l???m.Tr??n h??nh tinh n??y m??u th???m lu??n r??i!Nh???ng kho???ng r???ng l?? nh?? x????ng tr???ng,Nh???ng ?????ng hoang r???n r???n s??? ng?????i!

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập13
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay1,623
 • Tháng hiện tại14,840
 • Tổng lượt truy cập5,909,842
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây