Th?? kh??c C??? Ngoo ????nh Di???m

Th?? kh??c C??? Ngoo ????nh Di???m

 •   24/08/2019 03:30:05 AM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
NG?? MINH H???NGTI???C TH????NG(Nh??n ng??y gi??? C??? T???ng Th???ng Ng?? ????nh Di???m, v??? T???ngTh???ng kh??? k??nh ?????u ti??n c???a n?????c Vi???t Nam C???ng H??a.)M???t ??nh sao b??ng t???t gi???a tr???iGiang s??n t??? ?????y t???i th??m th??iTh????ng ng?????i ngh??a kh?? t??n c??n m???ng
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 11)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 11)

 •   21/08/2019 11:14:01 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Cu???c ?????i l??nh
N??o c?? ra th??? g??!
Th???ng cha c???m quy???n n??o c??ng h?? h??o c??? ?????ng.
Xui b???y lo??i ng?????i qu??ng cu???c s???ng,

Lao v??o ch??m gi???t tang th????ng!
T??i ???? ??i ?????n t???n c??ng c???a cu???c chi???n tranh
???? th???y m??i vi??n ?????n ?????ng kia nh???n s???c nh?? m???t lu???ng ??c ??
Kh???u s??ng l???nh nh?? d??ng ngh???ch l??
Gi??? cu???c ?????i bao m??? tri???t l?? r??m!
V???nh V??n n?? H???uThinhr

V???nh V??n n?? H???uThinhr

 •   18/08/2019 07:49:49 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
H???u Th???nh cu???i c??ng n??? ???????c chi
M??i m??n ??o m???ng kho??c th?? thi
?? ??i m???y ch??? khi ai ??i???u,
S??? s???m ????i l???i l??c l???p bi
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 9)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 9)

 •   16/08/2019 09:19:00 PM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
TH?? T??? DO C???A ????? HO??NG (B??i s??? 9)T??M S??? NG?????I L??NH (*)N???I ??AU TRONG LO??I TA ???Con ng?????i c??n gi???t nhau kinh kh???ng l???m.Tr??n h??nh tinh n??y m??u th???m lu??n r??i!Nh???ng kho???ng r???ng l?? nh?? x????ng tr???ng,Nh???ng ?????ng hoang r???n r???n s??? ng?????i!
Th?? t??? do cu??? ????? Ho??ng ( B??i 8)

Th?? t??? do cu??? ????? Ho??ng ( B??i 8)

 •   01/08/2019 08:00:15 AM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
T??? t??? v??ng quay tr??i ?????t quanh m???t tr???i tri???u tri???u ?????i v???n kh??ng thay ?????i.V?? kh??ng s???m n??o kh??ng c?? m???t tr???i l??n,V?? kh??ng c?? s???m n??o kh??ng c?? b??nh minh ?????p.Th??? m?? kh??ng c?? s???m n??o l???i v???ng ti???ng g????m ??ao v?? ti???ng k??u c???a ng?????i b??? gi???t
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 7)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 7)

 •   30/07/2019 08:59:07 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
Qu??n! Qu??n! Qu??n!R???i ng?????i ta s??? qu??n t???t c???Chuy???n nh???ng g?? h??m nay ?????i c??n c??? ?????ng r??m beng R???i ng?????i ta s??? v???t v??o m???t x?? C??? th??? gi???i n??y ?????o ??i??n!
N???i bu???n ga l???

N???i bu???n ga l???

 •   29/07/2019 07:48:47 AM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
N???I BU???N GA L???Xu??n Ho??ng (*)...??? ????y m?? v???n c??n ga l???.Heo h??t n???m tr??n tuy???n vi???n h??nhB???ng th???y th????ng sao chi???u t???nh l???.B???n m??a ch??? c?? g???p tr???i xanh!
Th?? t??? do c???a ?????Ho??ng (B??i 6)

Th?? t??? do c???a ?????Ho??ng (B??i 6)

 •   26/07/2019 04:44:52 AM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
N???I ??AU TRONG LO??I TA ??? Con ng?????i c??n gi???t nhau kinh kh???ng l???m.Tr??n h??nh tinh n??y m??u th???m lu??n r??i!Nh???ng kho???ng r???ng l?? nh?? x????ng tr???ng,Nh???ng ?????ng hoang r???n r???n s??? ng?????i!
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 5)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 5)

 •   23/07/2019 04:54:06 AM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
???????c ph??t n??o ch??i cho hay ph??t ???y,
tr??n ?????i n??y m??nh c??n ra th??? chi
bao ?????c m?? th??nh vi???n v??ng u???ng ph??
sinh m???ng m??nh nh?? c???ng r??c v???t ??i!

ngh??o kh??ng c?? ti???n mua r?????u,
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 4)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 4)

 •   22/07/2019 10:52:38 PM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
C??NG VI???C B??NH TH?????NG C???A
NG?????I L??NH H??M NAY


M??? h??i th???m ?????t ba l?? con c??c,
C??n kh??t kh?? ng?????i khi v?????t ?????i tranh.
?????c ch??? ????y t??m ra b??t n?????c.
Ngo??i ra kh??ng c??n ?????c g?? th??m!
Tho t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 3)

Tho t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 3)

 •   22/07/2019 11:50:46 AM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng ( B??i 2)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng ( B??i 2)

 •   22/07/2019 02:02:09 AM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
????? HO??NG T??M S??? NG?????I L??NH (*)T??ng qu??n l??? th??? t???ng kinh chi???n,Thuy???t ????o nam chinh c??c t??? s???u(L??nh gi?? t???ng tr???i m??i chinh chi???n, Nghe ????nh v??? Nam h???t c??? h???n!) Nguy???n Trung Ng???n - ????? Ho??ng d???ch
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (1)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (1)

 •   21/07/2019 09:07:52 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
????? HO??NG NGH?? V??? CU???C ?????I H??M NAYCu???c ?????i h??m nay,Lo??i ng?????i h??m nay.Nh?? tr??i tim taTr??i tim b??? c???c h??nh c???a vi??n ?????n ?????i lu??n c???u x??!Nh?? tr??i ?????t n??yNh???ng ?????i d????ng r??i l???.
Oan h???n l??nh g??i

Oan h???n l??nh g??i

 •   21/07/2019 03:53:35 AM
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0
V???a r???i vannghecuocsong.com c?? in b??i c???a h???c gi??? Th??i Do??n Hi???u n??i v??? s??? th???t Nh???t k?? ?????ng Th??y Tr??m, c?? ??o???n: ??? ?????ng Th??y Tr??m v?? th???t t??nh, b??? ??i chi???n tr?????ng r???i l??m v??? th??ng, v??? n??m cho B?? th?? Huy???n ???y Tam K??? ????? m??u c???u l???i ??ch ch??nh tr??? sau n??y. ..???NXB H???i Nh?? v??n l?? n???i in s??ch n??y v?? s???a ch???a nhi???u vi ph???m lu???t xu???t b???n v?? quy???n c?? nh??n ri??ng t??..??? M???t nh??m s???ng b??n Nga c??ng xin ???????c t??i tr??? c??c nh?? h???o t??m cho d???ch ra t???ng Nga in th??nh s??ch v?? c??? ?????ng t??ng x??ng
Vi???nh ????? Chi???u

Vi???nh ????? Chi???u

 •   16/07/2019 09:16:46 AM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
V???NH B??CH DI???N (100 v???)????? Ho??ng 21 - ????? CHI???UC??? Chi???u th?? ??ui gi??? ?????o nh??.H??n ph?????ng c?? m???t ph???n ??ng cha,Van b???y gi???c ????? nh?? van kh??
V???nh Tr???n V??n Truy???n

V???nh Tr???n V??n Truy???n

 •   28/06/2019 12:00:07 AM
 •   Đã xem: 187
 •   Phản hồi: 0
Th?? ch???ng gi???c n???i,ngo???i x??m
????? Ho??ng

V???NH TR???N V??N TRUY???N (*)

Xui x???o l??m sao c??i g?? Truy???n
??n chung ????? t???i m???t m??nh ri??ng.
Ch??ng v?? ngh??n t??? phong n??n th??nh,
??ng v??t m???y ?????ng ??p h??a ??i??n!
T???c s??? Quy Nh??n

T???c s??? Quy Nh??n

 •   26/06/2019 11:01:16 PM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
"S??ng ra ng??? d???y, ti???n m???t gi??M?????i ?????ng c??n l???i m???t ?????ng th??iNg?????i ta nh??n nau m???t tr???ng d??Cu???c s???ng ??ang m???t c??? m??u ng?????i!"...(T???c s??? Quy Nh??n 1988 - ????? Ho??ng)
Ki???u Th?? - ????? Ho??ng (Tr??ch)

Ki???u Th?? - ????? Ho??ng (Tr??ch)

 •   20/06/2019 10:15:44 AM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0
Trong nguy??n b???n Kim V??n Ki???u truy???n c???a Thanh T??m T??i T??? c?? g???n 1 000 c??u th?? do Ki???u (572 c??u), Th??c Sinh (110 c??u), S??? Khanh (8 c??u) , Gi??c Duy??n (4 c??u), T???ng Ng???c (44 c??u) s??ng t??c. ?????i thi h??o Nguy???n Du trong Truy???n Ki???u c?? nh???c ?????n vi???c Ki???u s??ng t??c nh??ng kh??ng c?? t??c ph???m n??o ???????c d???ch. M?? Ki???u c??ng nh?? Th??c Sinh, S??? Khanh...c?? r???t nhi???u th??. Ch???ng h???n: Th?? lu???n v??? b???c m???nh, th?? vi???t ??? g???c c??y, th?? v???nh, th?? th?? t???c, th?? vi???t ??? c???a c??ng??? ???Kh??c nh?? lay t???a n??n ch????ng/ M???t thi??n B???c m???nh l???i c??ng n???o nh??n???
Kh??ng c?? ai vui ng??y 30 th??ng t??

Kh??ng c?? ai vui ng??y 30 th??ng t??

 •   06/06/2019 03:45:56 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng KH??NG C?? AI VUI NG??Y 30 TH??NG T?? Kh??ng c?? ai vui ng??y 30 th??ng t??.D?? th???ng anh mi???n B???c Vi???t Nam chi???m nh??, chi???m v???, chi???m con... th???ng em mi???n Nam Vi???t NamR???i ng???i cho qu???t ??i???n quay n??m ng??y, n??m ????m h?????ng th???ng l???i thi??n ???????ng c???ng s???n!D?? ??ng th??? l??nh ng???o ngh??? nh??n l???nh c??m nh???ng n??i x????ng, s??ng m??u x??y cho ng??y h???p tuy???n.

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập10
 • Hôm nay5,600
 • Tháng hiện tại172,513
 • Tổng lượt truy cập4,827,817
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây