C?????p, d???i, l??o...

C?????p, d???i, l??o...

 •   27/09/2019 01:15:35 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Ltg: V???a r???i chuy??n c?? c???a b?? Ngy???n Th??? Kim Ng??n ch??? b???n b???t h???o ph???n qu???c (????o t???u ??? H??n Qu???c) ta th???y gi???i ch??nh tr??? Vi???t Nam n??t b??t. Xin in l???i 2 b??i "D???i" v?? "L??o" ????? th???y ???????c b???n ch???t c???a h???.
????? Ho??ng

TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M C???A ????? HO??NG

D???I

D???i ng?????i, d???i ?????t, d???i tr???i xanh.
D???i ????? m?? ri??ng ???????c t??c th??nh.
D???i gi???i d???i lu??n b???y gi??? d???i
Th?? t??? do cu??? ????? Ho??ng (B??i 20, 21)

Th?? t??? do cu??? ????? Ho??ng (B??i 20, 21)

 •   24/09/2019 03:52:45 AM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
THO TU DO @1 ??? DO HOANG

NH???T T??? B??N

Nh???t t??? b??n
B??ng sen tr???ng, b??ng sen h???ng
H????ng th??m ngh??n n??m!

Nh???t t??? b??n
H??n than ??en nh??nh ??nh tr???i
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M ng??y 15-12-2014

TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M ng??y 15-12-2014

 •   23/09/2019 04:19:06 AM
 •   Đã xem: 773
 •   Phản hồi: 0
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M ng??y 15-12-2014

????? Ho??ng


PH???C

Ph???c bao ngh??a s??? s???ng v?? d??n.
Ph???c b???c ch?? cao bi???t x??? th??n!
Ph???c t??? ti??n thi??ng d??nh l???c th??nh
Ph???c cha ??ng gi???i g???i ??n th???n!
Ph???c ng?????i gi??p n?????c qua ngh??o ????i,
TH?? CH???NG G???C N???I NGO???I X??M ng??y 9-12-2014-

TH?? CH???NG G???C N???I NGO???I X??M ng??y 9-12-2014-

 •   22/09/2019 04:22:28 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
TH?? CH???NG G???C N???I NGO???I X??M ng??y 9-12-2014

????? Ho??ng

LO???N TI???N S??? B??

Vi???t Nam ti???n s??? nh???t ho??n c???u.
R???i kh???p th??? th??nh ?????n n??i s??u.
Gi??p nh???t c??n ??ai khi v???y m??
B???ng v??ng bia ???? l??c rung r??u!
C??ng tr??nh ch???y b???c bu hoe t??c
TH?? CH???NG GI???C N???I NGOAI X??M ng??y 7-12-2014

TH?? CH???NG GI???C N???I NGOAI X??M ng??y 7-12-2014

 •   21/09/2019 09:45:48 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
TH?? CH???NG GI???C N???I NGOAI X??M ng??y 7-12-2014

????? Ho??ng

N?????C HOANG T??N
(Xu??i thu???n ngh???ch ??oc)

?????c thu???n:

Tan hoang n?????c ????? l?? c??y bay!
Nhi???u nh??ng quan tham ????m c?????p ng??y
T??n t??? v??t v?? kho kh??? s???p,
X??c x?? b??n b??t l???m ????n bay.
TH?? CH???NG GI???C N???I NGOAI X??M ng??y 7-12-2014

TH?? CH???NG GI???C N???I NGOAI X??M ng??y 7-12-2014

 •   21/09/2019 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
TH?? CH???NG GI???C N???I NGOAI X??M ng??y 7-12-2014

????? Ho??ng

N?????C HOANG T??N
(Xu??i thu???n ngh???ch ??oc)

?????c thu???n:

Tan hoang n?????c ????? l?? c??y bay!
Nhi???u nh??ng quan tham ????m c?????p ng??y
T??n t??? v??t v?? kho kh??? s???p,
X??c x?? b??n b??t l???m ????n bay.
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 18, 19)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 18, 19)

 •   21/09/2019 03:51:56 AM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
V?? SAO?L??nh l???i v??o ?????y b???n.Ch??? chuy???n qu??n b???m t??m ch??n tr???iM??a ????ng ??i ra tr???n,C?? ??nh m???t n??o vui!Tr??ng tr??ng ??o??n qu??n l???ng l???,M??a gi?? run, c??y c??? c??ng run.Kh??ng bi???t v?? m??a ????ng l???nh,Hay v?? c??n c?? nh???ng ??o??n qu??n? 27 ??? 12 - 1973
Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m c???a ????? Ho??ng n??m 2014

Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m c???a ????? Ho??ng n??m 2014

 •   21/09/2019 03:35:41 AM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??N ng??y 4-12-2014????? Ho??ngKI???M Ki???m ch??c nh?? b??y qu?? t??? t??nKi???m l??m d??n ch??ng ph???i k??u than!Ki???m v??ng nu??i v??? con ngh??n l??Ki???m ng???c d?????ng b??? b???ch v???n ????n
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 15)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 15)

 •   10/09/2019 06:27:31 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
VI???N V??NG


c?? ch??ng trai
ng???i trong t??p l???u,
d??i kh??ng r?? d??i,
chu???t kh??ng ra chu???t
nh??ng trong l??ng ?????y m?? ?????c
- n??o kh??ch v??n ch????ng r???ng r??? mu??n ?????i,
- n??o v??? t?????ng oai h??ng ngay tu???i ??ang trai
Chinh ph??? ng??m - Kh??c ng??m l??nh - ????? Ho??ng d???ch,( ti???p theo)

Chinh ph??? ng??m - Kh??c ng??m l??nh - ????? Ho??ng d???ch,( ti???p theo)

 •   09/09/2019 05:04:04 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Hoa ti???n nguy???t chi???u nguy???t t??? b???ch
??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Nguy???t h??? hoa khai hoa t??? h???ng
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Nguy???t hoa hoa nguy???t h??? ???nh tr??ng tr??ng
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Hoa ti???n nguy???t h??? h??? t??m xung xung
??? ??? ??? ??? ??? ???
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 14)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 14)

 •   06/09/2019 11:48:51 PM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0
TH?? T??? DO C???A ????? HO??NG (B??i 14)CHUY???N S??NG M??U, N??I X????NG (*)M???i v??o l??nh,H??? ch??a bi???t ????u!Con g??i l???n l??n bu???i ?????u xa m???.T??i x??t xa nh??n nh???ng c?? g??i ng??y th??, tr????i tr???.??i ng???i cu???c ?????i chinh chi???n x??m l??ng!H??? ng??? ??m l??nh ????m nay,H??? c?? bi???t kh??ng?
????? Ho??ng d???ch Chinh ph??? ng??m- Kh??c ng??m v??? l??nh

????? Ho??ng d???ch Chinh ph??? ng??m- Kh??c ng??m v??? l??nh

 •   06/09/2019 04:08:20 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
(KH??C NG??M V??? L??NH)
(B???n d???ch ????? Ho??ng)

I
1- C??i ?????t tr???i quay cu???ng b???i gi??, (1)
Ph???n m?? h?????ng th????ng kh?? bao phi??n! (2)
Cao xanh th??m th???m gi??ng mi???n (3)
Ai l??m n??n n???i ?????o ??i??n ?????t b???ng? (4)
5- Tr???ng Tr?????ng Th??nh ????nh tr??ng n??o ?????ng, (5)
L???a Cam Tuy???n ch??y b???ng m??y xanh (6)
Ch??m th?? in b??o Nh??n D??n c???a ????? Ho??ng

Ch??m th?? in b??o Nh??n D??n c???a ????? Ho??ng

 •   05/09/2019 06:34:49 AM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Th?? ????? Ho??ng
H???c ti???ng B???n M?????ng

Th???y mi???t xu??i,
L??n mi???t n??i.
??i qua tr??m ng???n ????o,
??i qua tr??m ng???n su???i.
?????n b???n m?????ng,
h???c ch??? b???n m?????ng th??m!
Nh???ng ??m thanh ng??n l??n.
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 13)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (B??i 13)

 •   04/09/2019 12:32:51 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
TH?? T??? DO C???A ????? HOANG (B??i 13)

NGH?? V??? CU???C ?????I H??M NAY(*)

Cu???c ?????i h??m nay,
Lo??i ng?????i h??m nay.
Nh?? tr??i tim ta
Tr??i tim b??? c???c h??nh c???a vi??n ?????n ?????i lu??n c???u x??!
Nh?? tr??i ?????t n??y
Nh???ng ?????i d????ng r??i l???.
M???t tr??ng kia bi???n th??nh con m???t h???n c??m.
ki???u th?? (Ti???p)

ki???u th?? (Ti???p)

 •   02/09/2019 11:54:35 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
KI???U TH?? - ????? HO??NG (Tr??ch)

A Lts: Trong Kim V??n Ki???u c?? g???n 1000 c??u th?? (857 c??u) do Ki???u, S??? Khanh, Gi??c Duy??n, Thuc Sinh...s??ng t??c. Trong ???? Ki???u s??ng t??c r???t nhi???u v?? r???t hay.Vi???c n??y cho ta th???y Ki???u l?? ng?????i t??i s???c v?? song. Thanh T??m T??i T??? l?? b???c V??n s?? tr??c vi???t mu??n ?????i.
Khi ph??ng t??c "??o???n tr?????ng t??n thanh 3254 c??u" (quen g???i truy???n Ki???u) C??? Nguy???n Du c?? ch??? nh???c ?????n, c?? ch??? kh??ng nh???c ?????n. V?? d??? nh?? khi Ki???u tr???m m??nh s??ng Ti???n ???????ng ????? l???i b??i th?? L???c tuy???t
Ch??ng n?? c?? nghe l???i H??? ????u!

Ch??ng n?? c?? nghe l???i H??? ????u!

 •   02/09/2019 04:36:07 AM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0
C??i phong tr??o h???c t???p theo t???m g????ng ?????o ?????c Ch??? t???ch H??? Ch?? Minh t???n bao nhi??u ti???n d??n. Nh??ng hi???u qu??? c???a n?? kh??ng ?????t bao nhi??u. V?? c?? ai nghe l???i v?? h???c ??ng H??? ????u.
Th?? t??? do c???a ?????Ho??ng (B??i 12)

Th?? t??? do c???a ?????Ho??ng (B??i 12)

 •   30/08/2019 11:11:44 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
V??? NG?????I L??NH G???i nh?? v??n Nguy???n Minh Ch??uT??i kh??ng th??ch ???D???u ch??n ng?????i l??nh??? (1) c???a anh! n?? m???i ch??? l?? d???u ch??n th??i. ??i???u suy ngh?? ???y ?????n gi??? t??i v???n ????ng. c?? l??? anh v?? cu???c ?????i ch???p nh???n. t??c ph???m b??? ngo??i hi???n th???c chi???n tranh h??m nay!
Ki???u th??- ????? Ho??ng (Tr??ch)

Ki???u th??- ????? Ho??ng (Tr??ch)

 •   29/08/2019 12:34:46 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
KI???U TH?? - ????? HO??NG (Tr??ch)

A Lts: Trong Kim V??n Ki???u c?? g???n 1000 c??u th?? (857 c??u) do Ki???u, S??? Khanh, Gi??c Duy??n, Thuc Sinh...s??ng t??c. Trong ???? Ki???u s??ng t??c r???t nhi???u v?? r???t hay.Vi???c n??y cho ta th???y Ki???u l?? ng?????i t??i s???c v?? song. Thanh T??m T??i T??? l?? b???c V??n s?? tr??c vi???t mu??n ?????i. Nh?? th?? ????? Ho??ng khi ph??ng t??c Ki???u Th?? ???? d???ch ra th?? Vi???t. Xin gi???i thi???u c??ng b???n ?????c.
vannghecuocsong.com
Chi???n th??nh Nam - Th?? L?? B???ch

Chi???n th??nh Nam - Th?? L?? B???ch

 •   27/08/2019 03:34:06 AM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Lts: Trong nhi???u b???n d???ch Chi???n th??nh Nam th?? b???n d???ch c???a nh?? th?? ????? Ho??ng ?????t hi???u qu??? t???t. N?? v???a s??t ngh??a,s??t ??, l??m cho nguy??n b???n hay h??n:"R???a g????m trong song b??? d??uNg???a ??n c??? m??u t???n ?????u Thi??n S??n"Xin gi???i thi???u c??ng ?????c gi???. vannghecuocsong.com??????

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập16
 • Hôm nay5,556
 • Tháng hiện tại172,469
 • Tổng lượt truy cập4,827,773
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây