G???i b???n...

G???i b???n...

 •   28/10/2019 06:57:24 AM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0
G???I B???N ...
????? Ho??ng
Th??i B?? T??n ch???i b???y
T??? ??ng nh???, ??ng to
?????u m???t ph?????ng r???n ch???y
Thua c??? l?? tr??u b??!
Nguy???n Th??? Kim Ng??n vinhj

Nguy???n Th??? Kim Ng??n vinhj

 •   26/10/2019 09:17:39 PM
 •   Đã xem: 316
 •   Phản hồi: 0
B??ch di???n v???nh
Nguy???n Th??? Kim Ng??n v???nh
H???t b??n r??i vaixgiwax tr???n gian
Ch?????i

Ch?????i

 •   24/10/2019 11:39:31 AM
 •   Đã xem: 302
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng
CH?????I (2)
Ch?????i tr??n ch?????i xu???ng l?? tranh ph???n
Ch?????i ????m ??n t??n c??? c???t, ph??n.
Ch?????i ?????a ho???n heo l??n r???m t?????ng,
Ch?????i th???ng b???i b???p xu???ng thi??u qu??n!
B??ch di???n vinh (ti???p theo)

B??ch di???n vinh (ti???p theo)

 •   23/10/2019 08:07:40 PM
 •   Đã xem: 332
 •   Phản hồi: 0
2 - N?????C M???T C?? S???U V???NH

B??n h???t ?????t ??ai h???t bi???n tr???i
L???i c??n th??t th??t gi???t tr??o r??i
Nh??m nhoam v???i kh??? che r??u chu???t,
Nh??? nho??? m??i soa b???t m??m d??i.
2 - N?????C M???T C?? S???U V???NH

B??n h???t ?????t ??ai h???t bi???n tr???i
L???i c??n th??t th??t gi???t tr??o r??i
Nh??m nhoam v???i kh??? che r??u chu???t,
Nh??? nho??? m??i soa b???t m??m d??i.
G????ng g???o h?? ??i???u nh??n v???i ?????o
Ti toe h??t lu???t ngh??a v?? ?????i
??p ra d??ng l??? nh?? l?? th???t
N?????c m???t s???u gi?? d??n b???n ??i!

H?? N???i qu???ng 2012
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (Ti???p theo)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (Ti???p theo)

 •   19/10/2019 10:42:31 PM
 •   Đã xem: 303
 •   Phản hồi: 0
CH???P NH???N

?????y l?? khi
Em nh???n ra tr??i tim mang v???t ch??m
D???u l???c l???a c???a k??? b??n bu??n
S??? chia ly ???y
L??m n??m th??ng ??au bu???n

Em s??? s???ng tr??m n??m c?? ????n
Tr??m n??m c?? ????n kh??ng t??m ph????ng tr???i n??o n???a
N???u tr??i ?????t n??y
Th?? m??a thu c???a ????? Ho??ng

Th?? m??a thu c???a ????? Ho??ng

 •   12/10/2019 08:20:10 AM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0
Th?? M??a Thu - ????? Ho??ng
TH?? M??A THU
????? Ho??ng

M??A THU (*)
M??a thu v??? ?????t ng???t
L?? bay ?????y ngo??i hi??n
??m vang x?? x??o x???c
Nh?? m??a con n?????c l??n
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M (ngay18 -11 ??? 2014

TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M (ngay18 -11 ??? 2014

 •   09/10/2019 06:23:06 AM
 •   Đã xem: 333
 •   Phản hồi: 0
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M (ngay18 -11 ??? 2014)

????? Ho??ng

D??n r???t nhi???u t??? t???
????i k??? m??i kh??ng r???i
Quan th?? ch??a ???????c th???.
?????t ??u???c ??i t??m th??i!

H?? N???i, ngay 18 ??? 11 - 2014
Tr??? Vi???n ph?? Qu??n y cho M???

Tr??? Vi???n ph?? Qu??n y cho M???

 •   07/10/2019 06:19:22 AM
 •   Đã xem: 275
 •   Phản hồi: 0
M??? ?????U
M??? m???t
???? m?????i n??m
?????t tr???ng th??m nhi???u kho???ng tr???ng
C??y rau mu???ng c??ng kh??ng th??? xanh h??n
C??y rau d???n c??ng kh??ng th??? xanh h??n!
Nh???ng ????m m??y tang m??a ??i th???t n??o n???.
H??m ????a m??? l??n c???n m??? tha ma, h??? h??ng c??? nh?? ?????u kh??c.
GI???I THI???U B??I TH?? ???????NG LU???T C???A ????? HO??NG DUY NH???T ???????C IN TH?? T???P CH?? S??NG H????NG B??? C???M PHAT H??NH

GI???I THI???U B??I TH?? ???????NG LU???T C???A ????? HO??NG DUY NH???T ???????C IN TH?? T???P CH?? S??NG H????NG B??? C???M PHAT H??NH

 •   06/10/2019 09:40:31 AM
 •   Đã xem: 303
 •   Phản hồi: 0
GI???I THI???U B??I TH?? ???????NG LU???T C???A ????? HO??NG DUY NH???T ???????C IN TH?? T???P CH?? S??NG H????NG B??? C???M PHAT
H??NH

?????c thu???n:

?????C M??

Em ?????n ???????c gi??? bao ?????c m??.
????? anh ?????i m??i m??i l??m th??.
????m ????m t???nh th???c c??ng s????ng gi??,
S??ng s??ng m??m say l???i n???ng m??a!
Th??m bi???t th??ng ng??y t???ng ?????i ????n,
Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m 25 -6 -2014@

Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m 25 -6 -2014@

 •   05/10/2019 11:41:50 PM
 •   Đã xem: 273
 •   Phản hồi: 0
Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m 25 -6 -2014@

????? Ho??ng

AI ??EO V??NG?

Con b???ch tu???c T??u v??o, m??o l???n v??o theo
Bao l?? chu???t quan tham tr???n ti???ng meo meo
Chu??ng ?????ng ngh??n t???n ???? ????c s???n
Kh??ng c?? ??ng t?????ng 5 sao d??m ?????n ??eo!

H?? N???i, ng??y 25 -6 -2014
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng 21, 22 (ti???p theo)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng 21, 22 (ti???p theo)

 •   05/10/2019 04:47:52 AM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0
21- PH??T EM QUAM???i chi???uM???i s???m em quaNh?? tia n???ng xanh nh?? ng??i sao b???cTrai tim t??i B??? m??i t??n ?? r???t (*)??am m?? n??yAi g??? cho ra?T??i bi???n th??nh con b?? v??ng ????a em ra ?????o
?????i t?????ng th??nh th???n

?????i t?????ng th??nh th???n

 •   02/10/2019 09:08:13 PM
 •   Đã xem: 319
 •   Phản hồi: 0
?????I T?????NG TH??NH TH???N
????? Ho??ng

Anh n???m m???t ti???u ?????i
M?? ho??n th??nh vi???c qu??n
Th??? l?? c??ng qu?? gi???i
S??? ???????c l??ng mu??n d??n!
????? Chi???u - Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m (ti???p theo)

????? Chi???u - Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m (ti???p theo)

 •   30/09/2019 10:26:46 PM
 •   Đã xem: 325
 •   Phản hồi: 0
13 - ????? CHI???U
C??? Chi???u tha ??ui gi??? ?????o nh??
H??n ph?????ng c?? m???t ph???n ??ng cha
Van b???y gi???c ????? nh?? van kh??i,
Gi???t ????m d??n ??en t???a gi???t g??!
B??ch di???n v???nh (ti???p theo)

B??ch di???n v???nh (ti???p theo)

 •   30/09/2019 04:33:44 AM
 •   Đã xem: 302
 •   Phản hồi: 0
1 - H??? T???P CH????NGNg?????i ta l??ng t???m, kh??i tr???m h????ng.Kh??ng n???m ?????t t??n H??? T???p Ch????ng!L???ng l??? tr???i cao tr??m x??m ph???,Im l??m ?????t th???p ch???p th??n ph?????ng!
Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m (ti???p theo)

Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m (ti???p theo)

 •   30/09/2019 03:08:09 AM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0
V???N B??I TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M
????? Ho??ng
TH?? TH??NG 9 N??M 2017
????? Ho??ng
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M (ti???p theo)
Th??ng 9 ??? 2017
L???I QU?? CHO B???N THAM
Tr??n d?????i m??t t?? thu???c gi???ng l??n
T??? tr?????ng, ng?? ??o???n lo???i ch???n khun!
C?????p, d???i, l??o...

C?????p, d???i, l??o...

 •   27/09/2019 01:15:35 AM
 •   Đã xem: 297
 •   Phản hồi: 0
Ltg: V???a r???i chuy??n c?? c???a b?? Ngy???n Th??? Kim Ng??n ch??? b???n b???t h???o ph???n qu???c (????o t???u ??? H??n Qu???c) ta th???y gi???i ch??nh tr??? Vi???t Nam n??t b??t. Xin in l???i 2 b??i "D???i" v?? "L??o" ????? th???y ???????c b???n ch???t c???a h???.
????? Ho??ng

TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M C???A ????? HO??NG

D???I

D???i ng?????i, d???i ?????t, d???i tr???i xanh.
D???i ????? m?? ri??ng ???????c t??c th??nh.
D???i gi???i d???i lu??n b???y gi??? d???i
Th?? t??? do cu??? ????? Ho??ng (B??i 20, 21)

Th?? t??? do cu??? ????? Ho??ng (B??i 20, 21)

 •   24/09/2019 03:52:45 AM
 •   Đã xem: 333
 •   Phản hồi: 0
THO TU DO @1 ??? DO HOANG

NH???T T??? B??N

Nh???t t??? b??n
B??ng sen tr???ng, b??ng sen h???ng
H????ng th??m ngh??n n??m!

Nh???t t??? b??n
H??n than ??en nh??nh ??nh tr???i
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M ng??y 15-12-2014

TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M ng??y 15-12-2014

 •   23/09/2019 04:19:06 AM
 •   Đã xem: 927
 •   Phản hồi: 0
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M ng??y 15-12-2014

????? Ho??ng


PH???C

Ph???c bao ngh??a s??? s???ng v?? d??n.
Ph???c b???c ch?? cao bi???t x??? th??n!
Ph???c t??? ti??n thi??ng d??nh l???c th??nh
Ph???c cha ??ng gi???i g???i ??n th???n!
Ph???c ng?????i gi??p n?????c qua ngh??o ????i,
TH?? CH???NG G???C N???I NGO???I X??M ng??y 9-12-2014-

TH?? CH???NG G???C N???I NGO???I X??M ng??y 9-12-2014-

 •   22/09/2019 04:22:28 AM
 •   Đã xem: 329
 •   Phản hồi: 0
TH?? CH???NG G???C N???I NGO???I X??M ng??y 9-12-2014

????? Ho??ng

LO???N TI???N S??? B??

Vi???t Nam ti???n s??? nh???t ho??n c???u.
R???i kh???p th??? th??nh ?????n n??i s??u.
Gi??p nh???t c??n ??ai khi v???y m??
B???ng v??ng bia ???? l??c rung r??u!
C??ng tr??nh ch???y b???c bu hoe t??c

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay1,623
 • Tháng hiện tại14,816
 • Tổng lượt truy cập5,909,818
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây