a Dh @12

介绍 杜皇的诗《对士兵的信心》

 •   28/06/2020 12:33:35 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
介绍 杜皇的诗《对士兵的信心》

标题
士兵在营的另一边?
在许多站立拥挤的街道上。
明天不知道在哪里打架?
某些人必须死于不公正!
Thơ chống giặc nội ngoại xâm năm 2014

Thơ chống giặc nội ngoại xâm năm 2014

 •   25/06/2020 09:52:25 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
THƠ CHỐNG GIẶC NỘI NGOẠI XÂM (ngay18 -11 – 2014)

Dân rất nhiều tử tế
Đài kể mãi không rồi
Quan thì chưa được thế.
Đốt đuốc đi tìm thôi!

Hà Nội, ngay 18 – 11 - 2014
Lại quan gian tham

Lại quan gian tham

 •   21/06/2020 06:33:02 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Đỗ Hoàng

LẠI QUAN GIAN THAM

Chúng cài cắm con cháu chúng trong các bộ ngành như cài cắm chông chống giặc.
Chưa có một công lênh gì chúng đã lo cất nhắc
Việc nối ngôi đã định sẵn trong bào thai
Thì có cần chi sỹ phu và các bậc hiền tài
Ruộng nương mua của dân như cướp không xiết nợ
Trăm phần trăm quan gian tham sống trong biệt thự
Những đứa ngày xưa trốn giặc dưới hầm
Bây giờ chúng nảy mực cầm cân!
a quan vẹo

Vịnh quan Vẹo - Bách diện vịnh

 •   19/06/2020 08:59:46 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Đỗ HoàngVỊNH QUAN VẸO(Bách diện vịnh)Quan Vẹo có tên Cố Lớ RờĐi đâu cũng nhép mấy vần thơ.Nước đang phơi phới miền non cảnh,Dân cũng tưng bừng chốn suối mơ!
Chương hai mươi chín  Kiều báo ân

Chương hai mươi chín Kiều báo ân

 •   19/03/2020 10:41:05 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
4675- Vinh hoa bỏ lúc chôn vùi,
Muối dưa mới thấu được mùi phong lưu.
Sang giàu thấm nỗi chắt chiu.
Đại doanh hôm sớm dập dìu đèn hoa!
Châu về Hợp phố một nhà, (717)
4680- Phu nhân tâm sự kể ra nỗi mình.
a dh @1

Ác hơn Trung cỏ

 •   15/03/2020 04:19:56 AM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
@12 Do HoangTHƠ CHỐNG GIẶC NỘI NGOẠI XÂM 3 - 2020ÁC HƠN TRUNG CỔRùng rợn đồng bào đổ huyết tươi!Bởi phường một mắt, mặt đười ươi.Đồng Tâm cối kiếm chôn lời khóc,Trà Lý laser chặt tiếng cười!
NỖI ĐAU TRONG LOÀI TA Ở

NỖI ĐAU TRONG LOÀI TA Ở

 •   03/03/2020 10:33:01 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
Con người còn giết nhau kinh khủng lắm.
Trên hành tinh này máu thắm luôn rơi!
Những khoảng rừng lô nhô xương trắng,
Những đồng hoang rờn rợn sọ người!

Cái chết bây giờ không được lành nguyên.
Không chỉ giản đơn đầu lìa khỏi cổ
Không chỉ lặng im xuôi tay xuống mộ
Cái chết bây giờ
Chết lại lần hai!
Gửi về Đồng Tâm chia sẻ nỗi đau quân dân

Gửi về Đồng Tâm chia sẻ nỗi đau quân dân

 •   07/02/2020 03:03:55 AM
 •   Đã xem: 202
 •   Phản hồi: 0
ĐỖ HOÀNG GỬI VỀ ĐỒNG TÂM CHIA SẺ QUÂN DÂN陸遊 Lục Du 陸遊 (1125-1209) tự Vụ Quan 務観, hiệu Phóng Ông 放翁, người Sơn Âm, Việt Châu (nay thuộc Nhạn Môn Đạo, tỉnh Sơn Tây), thời Nam Tống ông đã làm quan Tri châu, Tri phủ, còn làm quan Quốc sử biên tu, ông là một vị thi nhân ái quốc. Sống vào thời kỳ hai hai triều Tống Kim đánh nhau, Lục Du trở thành một người rất trăn trở vì mất nước. Khi đó người Nữ Chân (vương triều Kim) đã đánh chiếm xuống phía nam, đất nước chia năm xẻ bảy, dân tình ly tán loạn lạc. Ông đã từng vào đất Nam Trịnh (Tứ Xuyên hiện nay) theo phong trào chống Kim, đã từng mặc giáp cưỡi ngựa vượt qua sông Vị cùng những toán kỵ mã yêu nước, ban đêm đột kích quân Kim nhiều lần. Ông có Kiếm nam từ chuyên tập lưu truyền đến nay.
810 v??? V??n s?? Vi???t (ti???p theo)

810 v??? V??n s?? Vi???t (ti???p theo)

 •   11/12/2019 09:01:40 PM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
CH????NG HAI28 - Hoan h?? c??i b??c H???i Nh??Ng???i ca quan l???n hi???n s?? gi??? ch??a.29 - Vi???n Ph????ng quy???t ch?? thi ??ua,L??m con chim h??t l??ng vua su???t ?????i!30 - H???u Loan b???m d???p ph???n ng?????i,Hoa sim m??u t??m v???n ng???i s???c hoa!31 - H?? ????ng ??o l???a Nguy??n Sa,X???ng danh thi b?? t??i ba v??i d??ng.
Gi???i thi???u nh?? th?? Ho??i Quang Ph????ng

Gi???i thi???u nh?? th?? Ho??i Quang Ph????ng

 •   25/11/2019 09:23:13 PM
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 0
Ho??i Quang Ph????ng (1941-) t??n th???t l?? Nguy???n Quang, qu?? ??? Th??i Lai, V??nh Th??i, V??nh Linh, Qu???ng Tr???. ??ng l?? nh?? th??, H???i vi??n H???i V??n H???c Ngh??? Thu???t Qu???ng Tr???.T??c ph???m:- ????i k??? ni???m (In chung) VN QTGP 1973- San h?? tr???ng - T???p th?? - H???i VHNT Qu???ng Tr??? 1997- Ng??i nh?? h???nh ph??c - T???p ca dao h??t ru - H???i VHNT Qu???ng Tr??? 1998- L???a m??a ????ng - T???p th?? - H???i VHNT Qu???ng Tr??? 1999
V???nh Tr???nh C??ng S??n

V???nh Tr???nh C??ng S??n

 •   18/11/2019 09:50:59 PM
 •   Đã xem: 275
 •   Phản hồi: 0
11 - TR???NH C??NG S??N
T??i ba ??m nh???c Tr???nh C??ng S??n
Vang m??i th???i gian m???t gi???ng ?????n
Sung s?????ng m???t th???i trong nh??m b???i,
Vinh vang mu??n thu??? gi???a phe h??n!
D???ch th?? H??? Tri Ch????ng...

D???ch th?? H??? Tri Ch????ng...

 •   13/11/2019 09:03:35 PM
 •   Đã xem: 279
 •   Phản hồi: 0
H???i h????ng ng???u th?? k??? 1Thi???u ti???u ly gia, l??o ?????i h???i,H????ng ??m v?? c???i, m???n mao t???i.Nhi ?????ng t????ng ki???n, b???t t????ng th???c,Ti???u v???n, kh??ch t??ng h?? x??? lai?
Ng?? Xu??n L???ch v???nh

Ng?? Xu??n L???ch v???nh

 •   12/11/2019 07:00:41 AM
 •   Đã xem: 362
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ngNG?? XU??N L???CH VINHT?????ng L???ch m???t m??m, c??ng n??t ng??i.M???t him, m??i ng???n, ch???ng nh??n ai.Lon ton Thi??n qu???c lo h??i ng???n,Thon th??t T??u bang s??? ng??p d??i!
G???i b???n...

G???i b???n...

 •   28/10/2019 06:57:24 AM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
G???I B???N ...
????? Ho??ng
Th??i B?? T??n ch???i b???y
T??? ??ng nh???, ??ng to
?????u m???t ph?????ng r???n ch???y
Thua c??? l?? tr??u b??!
Nguy???n Th??? Kim Ng??n vinhj

Nguy???n Th??? Kim Ng??n vinhj

 •   26/10/2019 09:17:39 PM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
B??ch di???n v???nh
Nguy???n Th??? Kim Ng??n v???nh
H???t b??n r??i vaixgiwax tr???n gian
Ch?????i

Ch?????i

 •   24/10/2019 11:39:31 AM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng
CH?????I (2)
Ch?????i tr??n ch?????i xu???ng l?? tranh ph???n
Ch?????i ????m ??n t??n c??? c???t, ph??n.
Ch?????i ?????a ho???n heo l??n r???m t?????ng,
Ch?????i th???ng b???i b???p xu???ng thi??u qu??n!
B??ch di???n vinh (ti???p theo)

B??ch di???n vinh (ti???p theo)

 •   23/10/2019 08:07:40 PM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
2 - N?????C M???T C?? S???U V???NH

B??n h???t ?????t ??ai h???t bi???n tr???i
L???i c??n th??t th??t gi???t tr??o r??i
Nh??m nhoam v???i kh??? che r??u chu???t,
Nh??? nho??? m??i soa b???t m??m d??i.
2 - N?????C M???T C?? S???U V???NH

B??n h???t ?????t ??ai h???t bi???n tr???i
L???i c??n th??t th??t gi???t tr??o r??i
Nh??m nhoam v???i kh??? che r??u chu???t,
Nh??? nho??? m??i soa b???t m??m d??i.
G????ng g???o h?? ??i???u nh??n v???i ?????o
Ti toe h??t lu???t ngh??a v?? ?????i
??p ra d??ng l??? nh?? l?? th???t
N?????c m???t s???u gi?? d??n b???n ??i!

H?? N???i qu???ng 2012
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (Ti???p theo)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (Ti???p theo)

 •   19/10/2019 10:42:31 PM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0
CH???P NH???N

?????y l?? khi
Em nh???n ra tr??i tim mang v???t ch??m
D???u l???c l???a c???a k??? b??n bu??n
S??? chia ly ???y
L??m n??m th??ng ??au bu???n

Em s??? s???ng tr??m n??m c?? ????n
Tr??m n??m c?? ????n kh??ng t??m ph????ng tr???i n??o n???a
N???u tr??i ?????t n??y
Th?? m??a thu c???a ????? Ho??ng

Th?? m??a thu c???a ????? Ho??ng

 •   12/10/2019 08:20:10 AM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0
Th?? M??a Thu - ????? Ho??ng
TH?? M??A THU
????? Ho??ng

M??A THU (*)
M??a thu v??? ?????t ng???t
L?? bay ?????y ngo??i hi??n
??m vang x?? x??o x???c
Nh?? m??a con n?????c l??n

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập13
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm12
 • Hôm nay1,299
 • Tháng hiện tại11,149
 • Tổng lượt truy cập5,756,021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây