810 v??? V??n s?? Vi???t (ti???p theo)

810 v??? V??n s?? Vi???t (ti???p theo)

 •   11/12/2019 09:01:40 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
CH????NG HAI28 - Hoan h?? c??i b??c H???i Nh??Ng???i ca quan l???n hi???n s?? gi??? ch??a.29 - Vi???n Ph????ng quy???t ch?? thi ??ua,L??m con chim h??t l??ng vua su???t ?????i!30 - H???u Loan b???m d???p ph???n ng?????i,Hoa sim m??u t??m v???n ng???i s???c hoa!31 - H?? ????ng ??o l???a Nguy??n Sa,X???ng danh thi b?? t??i ba v??i d??ng.
Gi???i thi???u nh?? th?? Ho??i Quang Ph????ng

Gi???i thi???u nh?? th?? Ho??i Quang Ph????ng

 •   25/11/2019 09:23:13 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
Ho??i Quang Ph????ng (1941-) t??n th???t l?? Nguy???n Quang, qu?? ??? Th??i Lai, V??nh Th??i, V??nh Linh, Qu???ng Tr???. ??ng l?? nh?? th??, H???i vi??n H???i V??n H???c Ngh??? Thu???t Qu???ng Tr???.T??c ph???m:- ????i k??? ni???m (In chung) VN QTGP 1973- San h?? tr???ng - T???p th?? - H???i VHNT Qu???ng Tr??? 1997- Ng??i nh?? h???nh ph??c - T???p ca dao h??t ru - H???i VHNT Qu???ng Tr??? 1998- L???a m??a ????ng - T???p th?? - H???i VHNT Qu???ng Tr??? 1999
V???nh Tr???nh C??ng S??n

V???nh Tr???nh C??ng S??n

 •   18/11/2019 09:50:59 PM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
11 - TR???NH C??NG S??N
T??i ba ??m nh???c Tr???nh C??ng S??n
Vang m??i th???i gian m???t gi???ng ?????n
Sung s?????ng m???t th???i trong nh??m b???i,
Vinh vang mu??n thu??? gi???a phe h??n!
D???ch th?? H??? Tri Ch????ng...

D???ch th?? H??? Tri Ch????ng...

 •   13/11/2019 09:03:35 PM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
H???i h????ng ng???u th?? k??? 1Thi???u ti???u ly gia, l??o ?????i h???i,H????ng ??m v?? c???i, m???n mao t???i.Nhi ?????ng t????ng ki???n, b???t t????ng th???c,Ti???u v???n, kh??ch t??ng h?? x??? lai?
Ng?? Xu??n L???ch v???nh

Ng?? Xu??n L???ch v???nh

 •   12/11/2019 07:00:41 AM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ngNG?? XU??N L???CH VINHT?????ng L???ch m???t m??m, c??ng n??t ng??i.M???t him, m??i ng???n, ch???ng nh??n ai.Lon ton Thi??n qu???c lo h??i ng???n,Thon th??t T??u bang s??? ng??p d??i!
G???i b???n...

G???i b???n...

 •   28/10/2019 06:57:24 AM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
G???I B???N ...
????? Ho??ng
Th??i B?? T??n ch???i b???y
T??? ??ng nh???, ??ng to
?????u m???t ph?????ng r???n ch???y
Thua c??? l?? tr??u b??!
Nguy???n Th??? Kim Ng??n vinhj

Nguy???n Th??? Kim Ng??n vinhj

 •   26/10/2019 09:17:39 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
B??ch di???n v???nh
Nguy???n Th??? Kim Ng??n v???nh
H???t b??n r??i vaixgiwax tr???n gian
Ch?????i

Ch?????i

 •   24/10/2019 11:39:31 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng
CH?????I (2)
Ch?????i tr??n ch?????i xu???ng l?? tranh ph???n
Ch?????i ????m ??n t??n c??? c???t, ph??n.
Ch?????i ?????a ho???n heo l??n r???m t?????ng,
Ch?????i th???ng b???i b???p xu???ng thi??u qu??n!
B??ch di???n vinh (ti???p theo)

B??ch di???n vinh (ti???p theo)

 •   23/10/2019 08:07:40 PM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
2 - N?????C M???T C?? S???U V???NH

B??n h???t ?????t ??ai h???t bi???n tr???i
L???i c??n th??t th??t gi???t tr??o r??i
Nh??m nhoam v???i kh??? che r??u chu???t,
Nh??? nho??? m??i soa b???t m??m d??i.
2 - N?????C M???T C?? S???U V???NH

B??n h???t ?????t ??ai h???t bi???n tr???i
L???i c??n th??t th??t gi???t tr??o r??i
Nh??m nhoam v???i kh??? che r??u chu???t,
Nh??? nho??? m??i soa b???t m??m d??i.
G????ng g???o h?? ??i???u nh??n v???i ?????o
Ti toe h??t lu???t ngh??a v?? ?????i
??p ra d??ng l??? nh?? l?? th???t
N?????c m???t s???u gi?? d??n b???n ??i!

H?? N???i qu???ng 2012
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (Ti???p theo)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (Ti???p theo)

 •   19/10/2019 10:42:31 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
CH???P NH???N

?????y l?? khi
Em nh???n ra tr??i tim mang v???t ch??m
D???u l???c l???a c???a k??? b??n bu??n
S??? chia ly ???y
L??m n??m th??ng ??au bu???n

Em s??? s???ng tr??m n??m c?? ????n
Tr??m n??m c?? ????n kh??ng t??m ph????ng tr???i n??o n???a
N???u tr??i ?????t n??y
Th?? m??a thu c???a ????? Ho??ng

Th?? m??a thu c???a ????? Ho??ng

 •   12/10/2019 08:20:10 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Th?? M??a Thu - ????? Ho??ng
TH?? M??A THU
????? Ho??ng

M??A THU (*)
M??a thu v??? ?????t ng???t
L?? bay ?????y ngo??i hi??n
??m vang x?? x??o x???c
Nh?? m??a con n?????c l??n
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M (ngay18 -11 ??? 2014

TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M (ngay18 -11 ??? 2014

 •   09/10/2019 06:23:06 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M (ngay18 -11 ??? 2014)

????? Ho??ng

D??n r???t nhi???u t??? t???
????i k??? m??i kh??ng r???i
Quan th?? ch??a ???????c th???.
?????t ??u???c ??i t??m th??i!

H?? N???i, ngay 18 ??? 11 - 2014
Tr??? Vi???n ph?? Qu??n y cho M???

Tr??? Vi???n ph?? Qu??n y cho M???

 •   07/10/2019 06:19:22 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
M??? ?????U
M??? m???t
???? m?????i n??m
?????t tr???ng th??m nhi???u kho???ng tr???ng
C??y rau mu???ng c??ng kh??ng th??? xanh h??n
C??y rau d???n c??ng kh??ng th??? xanh h??n!
Nh???ng ????m m??y tang m??a ??i th???t n??o n???.
H??m ????a m??? l??n c???n m??? tha ma, h??? h??ng c??? nh?? ?????u kh??c.
GI???I THI???U B??I TH?? ???????NG LU???T C???A ????? HO??NG DUY NH???T ???????C IN TH?? T???P CH?? S??NG H????NG B??? C???M PHAT H??NH

GI???I THI???U B??I TH?? ???????NG LU???T C???A ????? HO??NG DUY NH???T ???????C IN TH?? T???P CH?? S??NG H????NG B??? C???M PHAT H??NH

 •   06/10/2019 09:40:31 AM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
GI???I THI???U B??I TH?? ???????NG LU???T C???A ????? HO??NG DUY NH???T ???????C IN TH?? T???P CH?? S??NG H????NG B??? C???M PHAT
H??NH

?????c thu???n:

?????C M??

Em ?????n ???????c gi??? bao ?????c m??.
????? anh ?????i m??i m??i l??m th??.
????m ????m t???nh th???c c??ng s????ng gi??,
S??ng s??ng m??m say l???i n???ng m??a!
Th??m bi???t th??ng ng??y t???ng ?????i ????n,
Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m 25 -6 -2014@

Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m 25 -6 -2014@

 •   05/10/2019 11:41:50 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m 25 -6 -2014@

????? Ho??ng

AI ??EO V??NG?

Con b???ch tu???c T??u v??o, m??o l???n v??o theo
Bao l?? chu???t quan tham tr???n ti???ng meo meo
Chu??ng ?????ng ngh??n t???n ???? ????c s???n
Kh??ng c?? ??ng t?????ng 5 sao d??m ?????n ??eo!

H?? N???i, ng??y 25 -6 -2014
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng 21, 22 (ti???p theo)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng 21, 22 (ti???p theo)

 •   05/10/2019 04:47:52 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
21- PH??T EM QUAM???i chi???uM???i s???m em quaNh?? tia n???ng xanh nh?? ng??i sao b???cTrai tim t??i B??? m??i t??n ?? r???t (*)??am m?? n??yAi g??? cho ra?T??i bi???n th??nh con b?? v??ng ????a em ra ?????o
?????i t?????ng th??nh th???n

?????i t?????ng th??nh th???n

 •   02/10/2019 09:08:13 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
?????I T?????NG TH??NH TH???N
????? Ho??ng

Anh n???m m???t ti???u ?????i
M?? ho??n th??nh vi???c qu??n
Th??? l?? c??ng qu?? gi???i
S??? ???????c l??ng mu??n d??n!
????? Chi???u - Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m (ti???p theo)

????? Chi???u - Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m (ti???p theo)

 •   30/09/2019 10:26:46 PM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
13 - ????? CHI???U
C??? Chi???u tha ??ui gi??? ?????o nh??
H??n ph?????ng c?? m???t ph???n ??ng cha
Van b???y gi???c ????? nh?? van kh??i,
Gi???t ????m d??n ??en t???a gi???t g??!
B??ch di???n v???nh (ti???p theo)

B??ch di???n v???nh (ti???p theo)

 •   30/09/2019 04:33:44 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
1 - H??? T???P CH????NGNg?????i ta l??ng t???m, kh??i tr???m h????ng.Kh??ng n???m ?????t t??n H??? T???p Ch????ng!L???ng l??? tr???i cao tr??m x??m ph???,Im l??m ?????t th???p ch???p th??n ph?????ng!

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập26
 • Hôm nay14,296
 • Tháng hiện tại126,531
 • Tổng lượt truy cập4,781,835
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây