a dh @1

Ác hơn Trung cỏ

 •   15/03/2020 04:19:56 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
@12 Do HoangTHƠ CHỐNG GIẶC NỘI NGOẠI XÂM 3 - 2020ÁC HƠN TRUNG CỔRùng rợn đồng bào đổ huyết tươi!Bởi phường một mắt, mặt đười ươi.Đồng Tâm cối kiếm chôn lời khóc,Trà Lý laser chặt tiếng cười!
NỖI ĐAU TRONG LOÀI TA Ở

NỖI ĐAU TRONG LOÀI TA Ở

 •   03/03/2020 10:33:01 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Con người còn giết nhau kinh khủng lắm.
Trên hành tinh này máu thắm luôn rơi!
Những khoảng rừng lô nhô xương trắng,
Những đồng hoang rờn rợn sọ người!

Cái chết bây giờ không được lành nguyên.
Không chỉ giản đơn đầu lìa khỏi cổ
Không chỉ lặng im xuôi tay xuống mộ
Cái chết bây giờ
Chết lại lần hai!
Gửi về Đồng Tâm chia sẻ nỗi đau quân dân

Gửi về Đồng Tâm chia sẻ nỗi đau quân dân

 •   07/02/2020 03:03:55 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
ĐỖ HOÀNG GỬI VỀ ĐỒNG TÂM CHIA SẺ QUÂN DÂN陸遊 Lục Du 陸遊 (1125-1209) tự Vụ Quan 務観, hiệu Phóng Ông 放翁, người Sơn Âm, Việt Châu (nay thuộc Nhạn Môn Đạo, tỉnh Sơn Tây), thời Nam Tống ông đã làm quan Tri châu, Tri phủ, còn làm quan Quốc sử biên tu, ông là một vị thi nhân ái quốc. Sống vào thời kỳ hai hai triều Tống Kim đánh nhau, Lục Du trở thành một người rất trăn trở vì mất nước. Khi đó người Nữ Chân (vương triều Kim) đã đánh chiếm xuống phía nam, đất nước chia năm xẻ bảy, dân tình ly tán loạn lạc. Ông đã từng vào đất Nam Trịnh (Tứ Xuyên hiện nay) theo phong trào chống Kim, đã từng mặc giáp cưỡi ngựa vượt qua sông Vị cùng những toán kỵ mã yêu nước, ban đêm đột kích quân Kim nhiều lần. Ông có Kiếm nam từ chuyên tập lưu truyền đến nay.
810 v??? V??n s?? Vi???t (ti???p theo)

810 v??? V??n s?? Vi???t (ti???p theo)

 •   11/12/2019 09:01:40 PM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
CH????NG HAI28 - Hoan h?? c??i b??c H???i Nh??Ng???i ca quan l???n hi???n s?? gi??? ch??a.29 - Vi???n Ph????ng quy???t ch?? thi ??ua,L??m con chim h??t l??ng vua su???t ?????i!30 - H???u Loan b???m d???p ph???n ng?????i,Hoa sim m??u t??m v???n ng???i s???c hoa!31 - H?? ????ng ??o l???a Nguy??n Sa,X???ng danh thi b?? t??i ba v??i d??ng.
Gi???i thi???u nh?? th?? Ho??i Quang Ph????ng

Gi???i thi???u nh?? th?? Ho??i Quang Ph????ng

 •   25/11/2019 09:23:13 PM
 •   Đã xem: 203
 •   Phản hồi: 0
Ho??i Quang Ph????ng (1941-) t??n th???t l?? Nguy???n Quang, qu?? ??? Th??i Lai, V??nh Th??i, V??nh Linh, Qu???ng Tr???. ??ng l?? nh?? th??, H???i vi??n H???i V??n H???c Ngh??? Thu???t Qu???ng Tr???.T??c ph???m:- ????i k??? ni???m (In chung) VN QTGP 1973- San h?? tr???ng - T???p th?? - H???i VHNT Qu???ng Tr??? 1997- Ng??i nh?? h???nh ph??c - T???p ca dao h??t ru - H???i VHNT Qu???ng Tr??? 1998- L???a m??a ????ng - T???p th?? - H???i VHNT Qu???ng Tr??? 1999
V???nh Tr???nh C??ng S??n

V???nh Tr???nh C??ng S??n

 •   18/11/2019 09:50:59 PM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0
11 - TR???NH C??NG S??N
T??i ba ??m nh???c Tr???nh C??ng S??n
Vang m??i th???i gian m???t gi???ng ?????n
Sung s?????ng m???t th???i trong nh??m b???i,
Vinh vang mu??n thu??? gi???a phe h??n!
D???ch th?? H??? Tri Ch????ng...

D???ch th?? H??? Tri Ch????ng...

 •   13/11/2019 09:03:35 PM
 •   Đã xem: 208
 •   Phản hồi: 0
H???i h????ng ng???u th?? k??? 1Thi???u ti???u ly gia, l??o ?????i h???i,H????ng ??m v?? c???i, m???n mao t???i.Nhi ?????ng t????ng ki???n, b???t t????ng th???c,Ti???u v???n, kh??ch t??ng h?? x??? lai?
Ng?? Xu??n L???ch v???nh

Ng?? Xu??n L???ch v???nh

 •   12/11/2019 07:00:41 AM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ngNG?? XU??N L???CH VINHT?????ng L???ch m???t m??m, c??ng n??t ng??i.M???t him, m??i ng???n, ch???ng nh??n ai.Lon ton Thi??n qu???c lo h??i ng???n,Thon th??t T??u bang s??? ng??p d??i!
G???i b???n...

G???i b???n...

 •   28/10/2019 06:57:24 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
G???I B???N ...
????? Ho??ng
Th??i B?? T??n ch???i b???y
T??? ??ng nh???, ??ng to
?????u m???t ph?????ng r???n ch???y
Thua c??? l?? tr??u b??!
Nguy???n Th??? Kim Ng??n vinhj

Nguy???n Th??? Kim Ng??n vinhj

 •   26/10/2019 09:17:39 PM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0
B??ch di???n v???nh
Nguy???n Th??? Kim Ng??n v???nh
H???t b??n r??i vaixgiwax tr???n gian
Ch?????i

Ch?????i

 •   24/10/2019 11:39:31 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng
CH?????I (2)
Ch?????i tr??n ch?????i xu???ng l?? tranh ph???n
Ch?????i ????m ??n t??n c??? c???t, ph??n.
Ch?????i ?????a ho???n heo l??n r???m t?????ng,
Ch?????i th???ng b???i b???p xu???ng thi??u qu??n!
B??ch di???n vinh (ti???p theo)

B??ch di???n vinh (ti???p theo)

 •   23/10/2019 08:07:40 PM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
2 - N?????C M???T C?? S???U V???NH

B??n h???t ?????t ??ai h???t bi???n tr???i
L???i c??n th??t th??t gi???t tr??o r??i
Nh??m nhoam v???i kh??? che r??u chu???t,
Nh??? nho??? m??i soa b???t m??m d??i.
2 - N?????C M???T C?? S???U V???NH

B??n h???t ?????t ??ai h???t bi???n tr???i
L???i c??n th??t th??t gi???t tr??o r??i
Nh??m nhoam v???i kh??? che r??u chu???t,
Nh??? nho??? m??i soa b???t m??m d??i.
G????ng g???o h?? ??i???u nh??n v???i ?????o
Ti toe h??t lu???t ngh??a v?? ?????i
??p ra d??ng l??? nh?? l?? th???t
N?????c m???t s???u gi?? d??n b???n ??i!

H?? N???i qu???ng 2012
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (Ti???p theo)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (Ti???p theo)

 •   19/10/2019 10:42:31 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
CH???P NH???N

?????y l?? khi
Em nh???n ra tr??i tim mang v???t ch??m
D???u l???c l???a c???a k??? b??n bu??n
S??? chia ly ???y
L??m n??m th??ng ??au bu???n

Em s??? s???ng tr??m n??m c?? ????n
Tr??m n??m c?? ????n kh??ng t??m ph????ng tr???i n??o n???a
N???u tr??i ?????t n??y
Th?? m??a thu c???a ????? Ho??ng

Th?? m??a thu c???a ????? Ho??ng

 •   12/10/2019 08:20:10 AM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Th?? M??a Thu - ????? Ho??ng
TH?? M??A THU
????? Ho??ng

M??A THU (*)
M??a thu v??? ?????t ng???t
L?? bay ?????y ngo??i hi??n
??m vang x?? x??o x???c
Nh?? m??a con n?????c l??n
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M (ngay18 -11 ??? 2014

TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M (ngay18 -11 ??? 2014

 •   09/10/2019 06:23:06 AM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
TH?? CH???NG GI???C N???I NGO???I X??M (ngay18 -11 ??? 2014)

????? Ho??ng

D??n r???t nhi???u t??? t???
????i k??? m??i kh??ng r???i
Quan th?? ch??a ???????c th???.
?????t ??u???c ??i t??m th??i!

H?? N???i, ngay 18 ??? 11 - 2014
Tr??? Vi???n ph?? Qu??n y cho M???

Tr??? Vi???n ph?? Qu??n y cho M???

 •   07/10/2019 06:19:22 AM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
M??? ?????U
M??? m???t
???? m?????i n??m
?????t tr???ng th??m nhi???u kho???ng tr???ng
C??y rau mu???ng c??ng kh??ng th??? xanh h??n
C??y rau d???n c??ng kh??ng th??? xanh h??n!
Nh???ng ????m m??y tang m??a ??i th???t n??o n???.
H??m ????a m??? l??n c???n m??? tha ma, h??? h??ng c??? nh?? ?????u kh??c.
GI???I THI???U B??I TH?? ???????NG LU???T C???A ????? HO??NG DUY NH???T ???????C IN TH?? T???P CH?? S??NG H????NG B??? C???M PHAT H??NH

GI???I THI???U B??I TH?? ???????NG LU???T C???A ????? HO??NG DUY NH???T ???????C IN TH?? T???P CH?? S??NG H????NG B??? C???M PHAT H??NH

 •   06/10/2019 09:40:31 AM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
GI???I THI???U B??I TH?? ???????NG LU???T C???A ????? HO??NG DUY NH???T ???????C IN TH?? T???P CH?? S??NG H????NG B??? C???M PHAT
H??NH

?????c thu???n:

?????C M??

Em ?????n ???????c gi??? bao ?????c m??.
????? anh ?????i m??i m??i l??m th??.
????m ????m t???nh th???c c??ng s????ng gi??,
S??ng s??ng m??m say l???i n???ng m??a!
Th??m bi???t th??ng ng??y t???ng ?????i ????n,
Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m 25 -6 -2014@

Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m 25 -6 -2014@

 •   05/10/2019 11:41:50 PM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0
Th?? ch???ng gi???c n???i ngo???i x??m 25 -6 -2014@

????? Ho??ng

AI ??EO V??NG?

Con b???ch tu???c T??u v??o, m??o l???n v??o theo
Bao l?? chu???t quan tham tr???n ti???ng meo meo
Chu??ng ?????ng ngh??n t???n ???? ????c s???n
Kh??ng c?? ??ng t?????ng 5 sao d??m ?????n ??eo!

H?? N???i, ng??y 25 -6 -2014
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng 21, 22 (ti???p theo)

Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng 21, 22 (ti???p theo)

 •   05/10/2019 04:47:52 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
21- PH??T EM QUAM???i chi???uM???i s???m em quaNh?? tia n???ng xanh nh?? ng??i sao b???cTrai tim t??i B??? m??i t??n ?? r???t (*)??am m?? n??yAi g??? cho ra?T??i bi???n th??nh con b?? v??ng ????a em ra ?????o

Các tin khác

G???ng g???i

Truy??n ng??n c??a ???? Ho??ng                                          H??n th??ng n??y, m??a nh??ng...

Thống kê
 • Đang truy cập11
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm10
 • Hôm nay5,045
 • Tháng hiện tại25,271
 • Tổng lượt truy cập5,094,185
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây