Cao S??n ??? H??? Long

Cao S??n ??? H??? Long

 •   06/06/2019 07:29:29 PM
 •   Đã xem: 1307
 •   Phản hồi: 0
Cao S??n ??? Anh h??ng gi???a thanh thi??n B??t k?? c???a ????? Ho??ng H??? Long, C???m Ph??? m???i ng??y m???t thay ?????i tr??ng th???y. Ph??? x?? s???m u???t n??? ra nh?? hoa m??a xu??n. C??? m???i l???n v??? Qu???ng Ninh, t??i th???y s??? kh???i s???c ?????n l??? l??ng. C???u B??i Ch??y ???????ng b??? c??ng tr??nh li??n k???t Vi???t ??? Nh???t uy nghi gi???a thanh thi??n nh?? m???t bi???u t?????ng c???a H??? Long tr??? trung ??ang v????n xa. ???????ng ph??? r???ng r??i ??an xen v???i nhi???u l??n ???????ng. ??? ????y c??ng ??? ng???a xe nh?? n?????c, ??o qu???n nh?? n??m??? kh??ng kh??c Th??? ???? l?? m???y. Ngay ng?????i b???n ?????a c??ng ng??? ng??ng tr?????c s??? ?????i thay nhanh ch??ng c???a qu?? h????ng m??nh.
Cha v?? con linh tr???n - Tr???n Kh???i (ti???p theo)

Cha v?? con linh tr???n - Tr???n Kh???i (ti???p theo)

 •   31/05/2019 08:51:13 PM
 •   Đã xem: 1025
 •   Phản hồi: 0
Truy???n K?? NG?????I CON G??I ??? NG?? BA XU??N L???C Tr???n Kh???iT??i b???t ng??? g???p l???i em. Kh??ng th??? nh??? ngay ra t??n em ???????c. Gi???a ????ng ????c nh???ngkhu??n m???t m???t th???i ?????n bom tr???n m???c, gi??? tr??ng v???a l??? v???a quen. B???i so v???i nh???ng n??m th??nggian kh???, khi tu???i m?????i t??m ????i m????i tr??? trung s??i n???i ???y, gi??? ch??ng t??i ?????u ???? l???n tu???i. Ng??y k??? ni???m 45 n??m th??nh l???p S?? ??o??n 3 Sao V??ng t???i Quy Nh??n, B??nh ?????nh, Ban t???ch???c b??? tr?? ng???i theo b??n tr??n, m???i b??n ????? ch??n, m?????i ng?????i. L??ng ai c??ng m???ng m???ng t???i t???i.Cu???c g???p m???t ?????ng ?????i c??, nh??ng th???t kh?? nh???n ra nhau ngay. Sau nh???ng c??i tay b???t m???t m???ng,l?? l???ng l???i nh???ng ng???m ng??i, v?? m???t s??? ?????ng ?????i kh??ng tr??? v???, v?? m???t s??? kh??c ???? s???m ra ??i.
Cha v?? con linh tr???n - Tr???n Kh???i

Cha v?? con linh tr???n - Tr???n Kh???i

 •   30/05/2019 05:45:58 PM
 •   Đã xem: 1187
 •   Phản hồi: 0
Nh?? th?? Tr???n Kh???i v???a ???????c Nh?? xu???t b???n H???i Nh?? v??n Vi???t Nam ???n h??nh t???p truy???n k?? " Cha v?? con l??nh tr???n" n??m 2018, T???p truy???n k?? ph???n ??nh m???t c??ch trung th???c cu???c s???ng h??n m?????i n??m chi???n ?????u m???t m???t, m???t c??n c???a Tr???n Kh???i ??? m???t chi???n tr?????ng v?? c??ng ??c li???t: B??nh ?????nh, Khu 5. Nhi???u truy???n ?????i th???c, vi???c th???c, ng?????i th???c h??o h??ng, oanh ki???t, nhi???u truy???n c???m ?????ng r??i n?????c m???t... T??c ph???m ???????c b???n ?????c nhi???t li???t ????n nh???n! Xin gi???i thi???u truy???n " H????ng qu??? Tr?? B???ng" c???a t??c gi???! vannghecuocsong.com
Th??nh ph??? nh???t nh???o, ????n gi???n

Th??nh ph??? nh???t nh???o, ????n gi???n

 •   21/05/2019 03:11:59 AM
 •   Đã xem: 1051
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng

T???p truy???n ng???n Th??nh ph??? ??i v???ng c???a Nguy???n Th??? Thu Hu??? do Nh?? xu???t b???n Tr??? in v?? n???p l??u chi???u qu?? II n??m 2012, g???m 16 truy???n ng???n nh?? t??n g???i ?????t d?????i t???a ?????.
T??i ?????c Nguy???n Th??? Thu Hu??? c??ch ????y h??n hai th???p k??? v???i truy???n H???u thi??n ???????ng. Truy???n nh??? nh??ng s??u l???ng in tr??n T???p ch?? V??n ngh??? Qu??n ?????i. Ngh?? r???ng t??c gi??? tr??? n??y s??? ??i xa. Sau ???? ?????c th??m truy???n ng???n Ngo???i hay Ngo???i ??i g?? ???? th?? t??i ho??n to??n th???t v???ng.
R???i bi???t ???????c ti???u s??? t??c gi???. T??c gi??? kh??ng ph???i xu???t th??n trong gia ????nh danh gia v???ng t???c nh??ng c??ng l?? gia ????nh tr?? th???c n???i ti???ng, ?????i s???ng ???n ?????nh, c??ng vi???c c???a t??c
????? Tr????ng ... Truy???n k???

????? Tr????ng ... Truy???n k???

 •   21/05/2019 03:05:00 AM
 •   Đã xem: 1082
 •   Phản hồi: 0
(Nha?? th?? ?????? Hoa??ng ngoa??i ta??i n??ng, anh co??n co?? ki????n th????c, va?? ca??i mo??n Ha??n v??n th??m h????u. Trong ph?? bi??nh v??n ho??c anh th????ng th????n, nhi????u khi ??????n "??anh ??a?? va?? cha??t chu??a" cha??m vi??a nhi????u ng??????i. Khi vi????t v???? ch??n dung ?????? Hoa??ng va?? ??o??c ba??i vi????t cu??a nha?? th?? Tr????n Quang ??a??o v???? gia ca??nh ??H, t??i ch????t nh???? ??????n c??u chuy????n ???? Monaco ??a?? r????t l??u r????i.)CO?? NH????NG ??I????U KH??NG TH???? HI????UTh???i ti???t Ch??u ??u n??m nay, d?????ng nh?? h??i ?????ng ?????nh. ???? ?????u th??ng s??u, tr???i v???n c??n se l???nh. M??a d???m m??a d???, kh??ng th???i ?????t th???i c??t nh?? ??? qu?? nh??, nh??ng ????? l??m n?????c s??ng Elber
Tr?? h????ng d??ng kh??

Tr?? h????ng d??ng kh??

 •   04/03/2019 10:23:01 AM
 •   Đã xem: 1162
 •   Phản hồi: 0
TRA?? H????NG DU??NG KHI??
(Truy????n ng????n cu??a ?????? Tr??????ng)

Tr????i ??a?? l????p xu??n, v????y ma?? gio?? b????c v????n nh?? nh????ng ngo??n roi qu????t va??o m????t ng??????i. Ma??n ????m ?????? xu????ng th????t nhanh. Ba??i ven s??ng la??ng Tra?? H????ng, Khu??c Giang a??nh ??u????c b????ng l??n. Ti????ng va cha??m binh khi??, ti????ng reo ho?? cu??a ca??c binh si?? vang ca?? m????t khu??c s??ng. T???? trong bo??ng t????i, ti????ng vo?? ng????a d????n d????p, th????p thoa??ng lao nhanh v???? phi??a trung qu??n. Nh????n ra Ma??c Hi????n, anh em Pha??m Ha??p va?? Pha??m C???? La??ng ch????ng ??ao, he??t binh si?? ng????ng t????p. Ch????c ch????n co?? vi????c c????n ki??p, La??ng v????i ?????? Hi????n xu????ng ng????a. La??ng ch??a ho??i, Hi????n ??a?? ba??o, co?? th?? kh????n cu??a S???? qu??n Ph???m B???ch H??? va?? ??inh B???? Li??nh. Hi????n S???? qu??n ??a?? v???? v????i Li??nh, h????p binh ???? Hoa L?? ??????ng. Theo s???? ti????n c???? cu??a S???? qu??n, ??inh B???? Li??nh m????i Tra?? H????ng t??????ng si?? chu??ng ta v???? Hoa L?? cu??ng m??u nghi????p l????n.
Ng?????i ??m qua GI??P B??? (12 B???)

Ng?????i ??m qua GI??P B??? (12 B???)

 •   29/12/2018 07:37:18 AM
 •   Đã xem: 1425
 •   Phản hồi: 0
Nh?? v??n Ho?? Vang

NG?????I L??M QUA M???T GI??P B??? (12 B???)
????? Ho??ng c?? nhi???u b??i th??, t???p th?? ?????c r???t ???????c. G?? ???? t???ng c??ng nhi???u b???n b?? ????????ng ch???t c??? ???????ng quan??? nh??ng ch??a k???p ???ch???t oan??? (?? th?? ????? Ho??ng), m???c d???u c??? hai n??i ?????u ???? ????nh h???t ????n, h???t chi??u, ng?? v???t ra c??? r???i ??ang c??? n???m m?? th?????? th?? l???i ra ch??u th??? s??ng H???ng, h??nh nh?? c?? c??? m???t c??i g???i l?? v??n minh s??ng H???ng (s??? giao thoa gi???a Kinh B???c v?? Th??ng Long) ??i lang thang m??u sinh ki???m s???ng ??? m???t gi??p b??? (m???t gi??p l?? 12 theo s??? t??? vi) .
G?? ???? ??i v?? l??m vi???c t???n tu??? ??? nh???ng b??? ????, v?? c??n l??m th???a ra ??? nh???ng c?? quan ch??nh th???ng kh??c n???a nh??: U??? ban to??n qu???c Li??n hi???p c??c H???i v??n h???c ngh??? thu???t Vi???t Nam, H???i Nh?? v??n???
????? hai b??? B???c Lu??n b??nh y??n

????? hai b??? B???c Lu??n b??nh y??n

 •   23/12/2018 07:26:17 AM
 •   Đã xem: 1444
 •   Phản hồi: 0
????? hai b??? B???c Lu??n b??nh y??n

B??t k?? c???a ????? Ho??ng

???? g???n m?????i n??m, t??i m???i c?? d???p tr??? l???i M??ng C??i. M??ng C??i m???t th??? tr???n ???????ng bi??n l???ng l??? tr?????c ????y nay ???? l?? m???t th??nh ph??? s???m u???t ????m ng??y s??i ?????ng. Tr?????c khi t??i v??? m???y ng??y, th??ng 11 n??m 2008, M??ng C??i ???? ???????c Nh?? n?????c ta c??ng nh???n l?? th??nh ph???. S??? thay ?????i t??n t??? th??? tr???n l??n th??nh ph??? x???ng ????ng v???i t???m v??c c???a M??ng C??i h??m nay ????? cho M??ng C??i c??ng ng??y c??ng ph??t tri???n ??i l??n.
D???ch Th?? Vi???t ra Th?? Vi???t

D???ch Th?? Vi???t ra Th?? Vi???t

 •   23/12/2018 07:16:08 AM
 •   Đã xem: 1269
 •   Phản hồi: 0
L?? V??m Ng??n

Ngu??n b???n (1)

M???

M??? sinh t??i t??? d?????i ????y x?? h???i
C??ng t??? d?????i ????y x?? h???i, m??? nu??i t??i kh??n l???n l??n th??nh ng?????i...

D???ch:

M??? sinh con d?????i ????y ?????i,
Nu??i con kh??n l???n n??n ng?????i h??m nay...

K???T MI???T T???

 •   19/01/2016 03:34:00 AM
 •   Đã xem: 2070
 •   Phản hồi: 0
Thống kê
 • Đang truy cập22
 • Hôm nay2,748
 • Tháng hiện tại23,704
 • Tổng lượt truy cập9,037,850
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây