Ng?????i vi???t b??o c??ng c?? c??i duy??n c???a n??

Thứ tư - 12/06/2019 21:51
V??nh Nguy??nNG?????I VI???T B??O C??NG C?? C??I DUY??N C???A N??Boong t??u lau xong s???ch b??ng. To??n th??? m???i ng?????i t???p trung boong tr?????c ??ns??ng. ??n xong, t??i c??ng m???t s??? anh em c???m l???i (c??ng ??? boong tr?????c) nghe ????iti???ng n??i Vi???t Nam. H???i ???y, to??n ph??n ?????i, t??u n??o c??ng ???????c ph??t m???t c??i ????iorionton ????? nghe tin t???c, nghe ch????ng tr??nh ca nh???c v??o nh???ng gi??? ngh??????
Ng?????i vi???t b??o c??ng c?? c??i duy??n c???a n??
 • Video c?? ti??h ch???t minh h???a

 • V??nh Nguy??n
  NG?????I VI???T B??O C??NG C?? C??I DUY??N C???A N??
  Boong t??u lau xong s???ch b??ng. To??n th??? m???i ng?????i t???p trung boong tr?????c ??n s??ng. ??n xong, t??i c??ng m???t s??? anh em c???m l???i (c??ng ??? boong tr?????c) nghe ????i ti???ng n??i Vi???t Nam. H???i ???y, to??n ph??n ?????i, t??u n??o c??ng ???????c ph??t m???t c??i ????i orionton ????? nghe tin t???c, nghe ch????ng tr??nh ca nh???c v??o nh???ng gi??? ngh?????? T??i nh??n th???y tay li??n l???c ti???u ??o??n t??? tr??n b??? b?????c xu???ng c???u thang t??u r???i l??n t??u. Nh?? ???? quen, tay li??n l???c chui v??o khoang thuy???n tr?????ng. M???t l??t sau, thuy???n tr?????ng Nguy???n Ho??ng Thi???t c??ng tay li??n l???c ??i l??n v?? t???i ch??? ch??ng t??i. Thuy???n tr?????ng Thi???t n??i v???i t??i: ????????ng ch?? Vinh, v??? ph??ng thay qu??n ph???c ch???n chu r???i l??n ti???u ??o??n c?? vi???c g???p.???  T??i c??ng tay li??n l???c ??i l??n ti???u ??o??n ??ang ????ng qu??n trong c??c nh?? d??n l??ng H??? ??o???n. V???a ??i, t??i t?? m?? h???i tay li??n l???c c??ng c???p binh nh???t: C???u c?? bi???t ti???u ??o??n g???i t??? l??n l?? vi???c g?? kh??ng? H???n ta n??i: C?? ??ng b??? binh mang qu??n h??m trung ??y (ngang c???p ti???u ??o??n tr?????ng) ??ang trao ?????i c??ng vi???c chi ????. Th?? c??? l??n r???i bi???t.
  - B??o c??o ti???u ??o??n tr?????ng, t??i binh nh???t Nguy???n Quang Vinh, b??o v??? t??u 171, ti???u ??o??n 200, c?? m???t!
  - R???t t???t, ti???u ??o??n tr?????ng n??i r???i ch??? chi???c gh??? tr???ng ?????i di???n trung ??y b??? binh ??ang ng???i. Trung ??y b??? binh c?? khu??n m???t r???t t????i ???? ch??m ch?? nh??n t??i t??? l??c t??i b?????c v?? nh?? v?? ?????ng nghi??m ????a tay ch??o theo qu??n l???nh.
  Ti???u ??o??n tr?????ng 200 v???n ng???i y??n tr??n gh??? c???a m??nh. Trung ??y b??? binh quay nh??n sang t??i, n??i: T??i t??n l?? Nguy???n Ph??c Nghi???p (kh??ng n??i r?? ch???c v???) ??? b??o Qu??n ?????i Nh??n d??n. Ch??ng t??i ???? ?????c m???y b???n tin, b??i c???a ?????ng ch?? g???i ?????n b??o ch??ng t??i. T??a so???n ch??ng t??i r???t qu??. Nh??ng c??nh h???i qu??n ??t b??i l???m. C??nh b??? binh th?? b??i v??? qu?? nhi???u. V?? ??t n??n c??ng qu??. Trung ??y Nghi???p n??i ti???p: T??i v???a trao ?????i v???i ti???u ??o??n tr?????ng c???a ?????ng ch??, l?? ?????ng ch?? Vinh ???? c?? ?? th???c v??? ????n v??? c???a m??nh, tuy??n truy???n vi???c l??m t???t c???a ????n v??? l??n m???t b??o. Ch??ng t??i nh???n th???y qua nh???ng b??i ?????ng ch?? g???i t???i, ?????ng ch?? r???t c?? kh??? n??ng. N???u ch???u kh?? trau d???i, c???n m???n h???c t???p r???i vi???t nhi???u h??n n???a, t????ng lai, ?????ng ch?? s??? tr??? th??nh m???t nh?? b??o chuy??n nghi???p.
  1
 •  T??i l???ng l??? kh??ng bi???t n??i g??. Ti???p ????, Trung ??y Nghi???p m??? c???p r??t ra m???t t??? gi???y ???? in s???n, nh???ng h??ng
  c?? d???u ch???m ch???m (???) c??ng ???? ghi r?? h??? t??n, tu???i, qu?? qu??n, ????n v??? c??ng t??c c???a t??i. ??? ph??a d?????i ???? c?? ????ng d???u ????? c???a b??o Qu??n ?????i v?? ng?????i k??. (Ng?????i k?? c???p h??m cao h??n trung ??y Nghi???p). Trung ??y Nghi???p n??i ti???p: Ch??ng t??i mu???n ?????ng ch?? Nguy???n Quang Vinh l??m c???ng t??c vi??n c???a b??o Qu??n ?????i Nh??n d??n, n???u ?????ng ch?? Vinh ?????ng ?? th?? k?? v??o ????y. Trung ??y Nghi???p ????a b??t cho t??i, v?? t??i ???? k?? t??n. T??? ????, t??i th??nh c???ng t??c vi??n c???a b??o qu??n ?????i Nh??n d??n Vi???t Nam. (Khi???? v??o kho???ng g???n cu???i n??m 1964). Tr??n ???????ng t??? tr??? s??? ti???u ??o??n v???  t??u, t??i ngh?? l???i nh???ng b???n tin, nh???ng b??i b??o ???? g???i cho b??o Qu??n B???ch ?????ng (b??o l??u h??nh n???i b??? c???a B??? t?? l???nh H???i qu??n) v?? b??o Qu??n ?????i Nh??n d??n. T??i l???m b???m trong m???m: ??? c??i th???ng V??, d??nbi???n Thanh Kh?? tham  gia cu???c thi b??i l???i ??? V?????t s??ng B???ch ?????ng truy???n th???ng to??n qu???c???, gi???t ???????c c??i gi???i b??t m?? t??a b??o Qu??n ?????i Nh??n d??n ch?? ?? t???i m??nh ?????n v???y ta?
             Sau ???? kh??ng l??u, t??i ???????c m???i d??? H???i ngh??? c???ng t??c vi??n c???a b??o Qu??n B???ch ?????ng. T??? b???n c???ng H??? ??o???n cu???c b??? l??n H???i Ph??ng, ?????n B??? t?? l???nh H???i qu??n ph???i m???t h??n hai gi??? ?????ng h???. Ph??ng v?? tuy???n ??i???n c???a t??i c??ng khoang t??u v???i thuy???n tr?????ng. T??i th???c d???y l??c 5h k??m 10. Chu???n b??? l??n boong sau ??u??i t??u ????nh r??ng, r???a m???t, th?? ???? nghe ba ti???ng g?? c???a c??c c??c c??c. T??i m??? c???a, Thuy???n tr?????ng Nguy???n Ho??ng Thi???t ha h??? c?????i: D???y r???i ??, s??ng nay kh???i t???p th??? d???c v???i anh em. Vinh ??i b??? l??n t???i ???? l?? th??? d???c r???i. H??? ???? m???i d??? H???i ngh??? m???t ng??y ch???c l?? c?? ??n b???a s??ng.  Nh??ng theo t???, t???i tr?????c c???ng B???, quanh ???? thi???u g?? qu??n m?? k???p th???t, c??? x??i m???t ??? cho ch???c b???ng. R???i v??o H???i ngh??? v???i ng?????i ta. Nh??? ghi ch??p cho k??? ng?????i ta n??i nh???ng g??. ?????ng ch?? Vinh ???????c ??i d??? H???i ngh??? vi???t b??o l?? vinh d??? cho c??? ph??n ?????i v?? ti???u ??o??n ta ???? nghe. ????ng nh?? l???i thuy???n tr?????ng Thi???t d???n d??. T??i tr??nh gi???y t??? ??? c???ng g??c r???i ??i v??o. ??o??n qu??n ???t???p vi???t b??o??? t??? trong nh?? ??n ???? ??n xong ??i ra. Nhi???u ng?????i ??ang x???a r??ng, u???ng n?????c tr?????c m???t c??i h??nh lang r???t d??i. C?? m???t trung s?? n??i v???i t??i:
  ?????ng ch?? binh nh???t ??? ??o??n n??o, ch???c ??? xa gi??? m???i t???i, ch??a ??n s??ng ch??? g??, v??o ??n ??i, ph??? c??n nhi???u l???m. T??i n??i t??i m???i t???i th???t, nh??ng t??i ???? ??n r???i. T??i tr??? l???i qua
  2
 • loa cho xong chuy???n. B???i l?? l???n ?????u kh?? l??? l???m n??n t??i ch?? ?? xem nh???ng ai c??ng binh nh???t v???i t??i. H??a ra c?? c??? binh nh??, h??? s??, trung s?? ????ng h??n. C???p s?? quan c?? nhi???u chu???n ??y, m???t s??? thi???u ??y (ngang c???p thuy???n tr?????ng Thi???t), l??c ????c ch??? v??i trung ??y. V??o H???i ngh???, ch??nh c???u trung s?? khi n??y l??n n??i n???i dung ch????ng tr??nh H???i ngh??? c???ng t??c vi??n c???a to??n binh ch???ng H???i qu??n (H???i ngh??? ch??? m???t ng??y) v?? gi???i thi???u gi???ng vi??n. Ng?????i gi???ng vi??n t??n h??? g?? ?????n gi??? t??i kh??ng c??n nh??? n???a, ch??? nh??? m???t ??ng trung ??y, n??i ti???ng tr??? tr??? gi???ng nh?? ng?????i qu?? mi???n Trung H?? T??nh hay Ngh??? An r???t d??? nghe l?? gi???ng vi??n ch??nh. ??ng l?? ph?? T???ng bi??n t???p b??o Qu??n ?????i Nh??n d??n Vi???t Nam t??? Th??? ???? H?? N???i m?? B??? t?? l???nh H???i qu??n m???i v??? gi???ng. C??n v??? trung s?? l??n gi???i thi???u ch????ng tr??nh, sau n??y nh??n ng??y ch??? nh???t, t??u 171 c???a t??i v??o ?????c s???a ch???a, t??i ???????c ph??p l??n th??nh ph??? H???i Ph??ng ch??i, anh em t??u th?????ng g???i ???b??t ph??????, t??i t???i th???ng b??o Qu??n B???ch ?????ng m???i bi???t v??? trung s?? kia l?? nh?? b??o S?? Tho???i, ph??? tr??ch t??? b??o ???l??u h??nh n???i b?????? c???a B??? t?? l???nh H???i qu??n. T??i c??n bi???t th??m ????nh K??nh, S?? H?????ng, L?? Ho??i Nam, L????ng S??n??? l?? nh???ng tay b??t c??? kh??i c???a b??o Qu??n B???ch ?????ng th???i ??o???n ????. ??ng gi???ng vi??n ??ang n??i ch??nh tr??? v??? t??nh h??nh mi???n Nam (trong ch????ng tr??nh l?? m???t gi???) n??o nh??n d??n mi???n Nam ??ang n???i d???y nh?? th??? n??o ????? ch???ng l???i s??? k???p c???a ch??nh quy???n S??i G??n v?? qu??n ?????ng minh ??ang nh???y v??o??? To??n nh???ng chuy???n nh??m ch??n t??i ???? nghe c??c bu???i h???c ch??nh tr??? ??? Ti???u ??o??n, Trung ??o??n??? Nh??ng ?????n gi??? sau, cho ?????n h???t c??? bu???i chi???u, ??ng gi???ng v??? chuy??n m??n n??n t??i t???p trung h???t s???c cao ?????: N??o l??, gi??? c??c ?????ng ch?? ??ang vi???t tin ng???n, tin d??i, nh???ng vi???c l??m t???t v?? nh???ng sai s??t ???nh h?????ng ?????n danh d??? c???a ng?????i chi???n s?? c??ch m???ng??? C??c ?????ng ch?? c???n n??u g????ng ng?????i t???t vi???c t???t. ??ng nh???n m???nh: Ph???i t??m c??c g????ng ??i???n h??nh, ph???i n??u b???t c??i d??ng kh?? c???a h???, gi??? d??? nh?? l??c b??? th????ng, v?????t qua hi???m ngh??o nh?? th??? n??o???t?? t?????ng, b???n l??nh ra sao v?? tr???c di???n chi???n ?????u v???i qu??n th?????Vi???t g????ng ng?????i t???t vi???c t???t (b??y gi??? g???i l?? phi h?? c???u) v???n th??nh truy???n ng???n hay m?? nh?? b??o Qu??n ?????i Nh??n d??n th?????ng cho in. B??o Qu??n B???ch ?????ng c???a ta ????y c??ng ???? in nh???ng g????ng nh?? v???y r???i, nh??ng, t??i nh???n m???nh ch??? nh??ng l?? ph???i t??m nh???ng g????ng ??i???n h??nh cao nh???t, l???t t??? t??nh c??ch c???a h???, v?? chi ti???t, r???t c???n chi ti???t s???ng ?????ng c???a h?????? khi ???y m???i c?? th??? n??n ??? truy???n???
  ???????c.Cu???i gi???. ??ng t????i c?????i n??i l???i t???m bi???t: ???T??a b??o Qu??n ?????i mong nh???n ???????c r???t nhi???u v?? r???t nhi???u... nh???ng b??i b??o t???t t??? l???p t???p hu???n n??y???.
  3
 •  ?????ng ch?? trung s?? m???i c??? l???p ra s??n ch???p ???nh k??? ni???m tr?????c khi ??n b???a c??m th??n m???t ????? chia tay. Sau ????, b??o Qu??n B???ch ?????ng g???i v??? cho t??i m???t t???m ???nh. T???m ???nh r???t to??n l??nh m???c ??o tr???ng, y???m tr???ng s???c xanh, kh??ng m??. T??i c??? gi??? t???m ???nh n??y nh??ng b??y gi??? kh??ng bi???t n?? ???? bi???n ??i ????u? Sau ???? kh??ng l??u, t??i nh???n ???????c b??o bi???u, b??o Qu??n B???ch ?????ng r???i ti???p b??o Qu??n ?????i Nh??n d??n in b??i c???a t??i. B??o Qu??n ?????i Nh??n d??n c?? g???i nhu???n b??t c??n b??o Qu??n B???ch ?????ng ???l??u h??nh n???i??? th?? kh??ng. T??i l???i ???????c b??t ph??? ?????n 61 ph??? C???u ?????t mua l???ng ch?? m??c c??u v?? c??n k???o l???c ???????ng tr???ng v??? khao anh em t??u 171 th??n y??u. T??i xin ph??p l??n H?? N???i hai ng??y. T??i t??m t???i c??c hi???u s??ch v?? mua ???????c tr???n b??? gi??o tr??nh ?????i h???c t???ng h???p v??n. T??i m???ng qu?? ??m n?? v??? t??u t??? h???c. ( Sau n??y, khi bi???t c?? em d??u ????? Th??? Kh???n ??ang h???c kh??a h???c 10+3 ra d???y c???p 2, t??i ???? g???i b??? gi??o tr??nh n??y cho Kh???n ????? c?? c?? th??m c??? li???u gi???ng d???y).T??i ti???p ra b??u ??i???n H???i Ph??ng ?????t mua d??i h???n ba lo???i b??o v?? t???p ch??: Tu???n b??o v??n ngh???, t???p ch?? V??n ngh??? Qu??n ?????i v?? t???p ch?? T??c ph???m m???i. L???y ?????a ch??? tr??n b??? l?? c???ng v??? X46 H???i Ph??ng. T??i kh??ng qu??n d???n ng?????i ph??? tr??ch c???ng v??? gi??? b??o cho t??i trong nh???ng l??c t??u ??i l??m nhi???m v???. Chi???n s??? mi???n Nam gi???a qu??n d??n ta v???i ?????ng minh ch??nh quy???n S??i G??n ng??y c??ng kh???c li???t. Ch??ng hay cho t??u nh??? ch???y nhanh v?????t tuy???n ra qu???y, khi??u kh??ch v??ng bi???n V??nh Linh v?? ph??a B???c ?????o C???n C???. R???i s??? ki???n v???nh B???c b??? x???y ra. Ph??n ?????i c?? ba t??u, trong ???? c?? t??u 171 c???a ch??ng t??i nh???n nhi???m v??? v??o ??m ??? c???a s??ng Gianh. ??i g???n nh?? qu??! Qua huy???n B??? Tr???ch, qua th??? x?? ?????ng H???i l?? t???i qu?? t??i r???i. M???t s??? anh em qu?? B??? Tr???ch, Qu???ng Tr???ch g???n ????i b??? s??ng Gianh ???????c thuy???n tr?????ng linh ?????ng (thay nhau) v??? th??m gia ????nh b???n ?????n n??m gi??? ?????ng h???. C??n ch??? m???t m??nh t??i l?? v?? tuy???n ??i???n n??n kh??ng ???????c r???i t??u. S??? ki???n l???ch s??? x???y ra v???i H???i qu??n nh??n d??n Vi???t Nam: v??o kho???ng 3h chi???u ng??y m???ng 5 th??ng 8 n??m 1965, kh??ng qu??n M??? t???p k??ch ra mi???n B???c ????nh ph?? 3 n??i: C???ng s??ng Gianh (Qu???ng B??nh), L???ch Tr?????ng (Thanh H??a) v?? Qu???ng
  Ninh. Ba t??u ph??n ?????i r???i b???n ra gi???a s??ng Gianh. T??i ???????c l???nh b??? m??y tr???c v?? tuy???n ??i???n l??n boong chuy???n ?????n. Tr?????c khi chuy???n ?????n cho kh???u ?????i ph??o boong tr?????c, t??i l??n ????i ch??? huy l???p m??y b??? ????m l??n ?????u thuy???n tr?????ng ????? nh???n l???nh chi???n ?????u v???i ph??n ?????i tr?????ng ??ang tr??n m???t chi???n h???m kh??c. M??y bay M??? lao t???i.Ch??ng l ?????n m???t v??ng tr??n qu??n c???ng. Ph??o t??u ph??n ?????i ???????c l???nh n??? s??ng r???n r???n. B???n phi c?? M??? l?????n tr???ng b???ng tr??n d??ng s??ng Gianh v?? thi nhau ph??ng bom.
  4
 • L??c ???y, t??i ??ang tr??n ????i ch??? huy ch??a k???p xu???ng boong ti???p ?????n. T??u 171 tr??ng bom kh??i ?????n m???t m?? tr??m k??n. ?????ng ch?? l??i t??u ng?? xu???ng d?????i ch??n t??i hy sinh. Thuy???n tr?????ng nh???y qua c???m tay l??i. T??i b??? th????ng ??? ????i ph???i. Thuy???n tr?????ng v???n b??nh an. Sau m???t gi??? b???n ph??, qu??n c???ng s??ng Gianh ???? b??? ????nh s???p. M??y bay M??? ????
  c??t. Hai t??u c?? chi???n s?? hy sinh, b??? th????ng ???????c l???nh c???p c???ng ph??? l??ng Thu???n B??i ????? nh??? ?????a ph????ng an t??ng s??? qu??n hy sinh v?? b??ng b?? th????ng binh. T??i ???????c l??n b???, ch??n ??i c?? nh???c. M???t ??ng n??ng d??n cao l???n s???c n??ch t??i l??n l??ng c??ng v??o m???t ng??i nh?? c???nh b??? s??ng ????? c??c c?? y t?? b??ng b?? cho nhi???u ng?????i. S??? chi???n s??? an l??nh ???????c l???nh l???y nh???ng thoi g??? ???? c???t s???n trong kho v?? b??a ra n??m ch???t hai m???n t??u b??? nhi???u l??? th???ng. Ng?????i b??? th????ng n???ng ???????c l???nh ??? l???i ?????a ph????ng ch??m s??c. T??i b??? th????ng nh???, b??ng b?? xong, t??i xin tr??? l???i t??u. T??i nh??n hai m???n chi???n h???m 171 nh?? nh??n con nh??m ??ang x?? l??ng th??? th??? tr?????c ?????ch th??? mu???n t???n c??ng m??nh. ????m ????, t??u 171 ???????c l???nh v??? ?????c H???i Ph??ng s???a ch???a. C??n hai t??u c???a
  ph??n ?????i v???n ??? l???i s??ng Gianh. Chi???n h???m 171 b??? th????ng t??ch ???? ????a ch??ng t??i v??? ?????c X46 H???i Ph??ng. Phi??n h???p to??n th??? t??u, thuy???n tr?????ng c??ng b??? s??? anh em qu?? H???i Ph??ng ???????c ngh??? ph??p ba ng??y. N???u ai l?? ng??nh tr?????ng c??c ng??nh ph???i n???p l??n cho thuy???n ph?? b???n ???k??? ho???ch s???a ch???a??? c???a ng??nh, m???i ???????c r???i t??u.
  Thuy???n ph?? l??n c???ng v??? b??o c??m. T??i c??ng theo thuy???n ph?? l??n ???? ????? l???y b??o. B??o tu???n, t???p ch?? th??ng t??i ?????t v??? ????y cu???n tr??n nh?? nh???ng ???ng th???i l???a kh?? nhi???u. T??i ki???m s???i d??y b?? th??nh m???t b?? to v??c v??? ph??ng. S??? anh em th??ch ?????c t???p ch?? V??n ngh??? qu??n ?????i, t??i cho h??? m?????n b???t. C??n t??i, c??? theo d???u b??u ??i???n ng??y b??o t???i m?? m??? ra ?????c d???n d???n... Nh?? m??y ????ng t??u B???ch ?????ng ???? s?? t??n nhi???u lo???i m??y ra c??c b???n b??i, che l??n ????? ho???t ?????ng. Nh??? th???, t??i l??m quen m???t ch??u g??i m???i 16 ho???c 17 tu???i t??n Nga xin v??o nh?? m??y h???c l??m th??? m??y. Nga k???, nh?? ch??u ch??? c?? 3 ng?????i l?? b???, m??? v?? Nga, nh?? ??ang ??? ph??? Th?????ng L??, g???n c???u Th?????ng L??. T??u 171 s???p h??? th???y. M?? h??? th???y l?? ph???i ??i xa. T??u ph??n ?????i hai chi???c ??ang ho???t ?????ng v??ng bi???n khu 4, Qu???ng B??nh. T??i t??m s??? v???i thuy???n tr?????ng Thi???t: ph??ng b??o v??? nh??? h???p nh???t t??u, m?? s??ch b??o, t???p ch?? ch???t n??ch. V???y xin thuy???n
  tr?????ng cho s?? t??n ch??ng n?? l??n b???. S?? t??n l??n ????u? G???n c???u Th?????ng L??, nh?? ch??u
  5
 •       Nga v??o nh?? m??y B???ch ?????ng h???c l??m th??? m??y. Nhi???u v???y ph???i ??i m???y chuy???n m???i h???t? B??o c??o thuy???n tr?????ng ch??? m???t chuy???n th??i. Em cho h???t v??o hai bao t???i. Em ???? li??n h??? ???????c c??i xe ?????p kh??ng chu??ng, kh??ng   phanh, c???a b??c ??i ch??? tr??n c???ng v???. M??y gi???i th???t. L??m nhanh l??n. Kh??ng k???p v???i m??y bay M??? th?? toi gi???a ???????ng. T??i chuy???n ???????c hai bao t???i l???n s??ch b??o, t???p ch?? t???i nh?? ch??u Nga b??n kia
  c???u Th?????ng L?? khi ch??u Nga kh??ng c?? ??? nh??. . C??ng n??m 1965, ??i???m m?? kh??ng qu??n M??? n??m bom ?????u ti??n xu???ng H???i Ph??ng l?? c???u Th?????ng L??. Ch??ng mu???n c???t ?????t m???ch giao th??ng ???????ng b??? ch??nh gi???a hai th??nh ph??? l???n H???i Ph??ng ??? H?? N???i. T??u 171 ??ang ho???t ?????ng d??i ng??y ??? m???t t???a ????? xa ???????c l???nh tr??? v??? H???i Ph??ng. T??u v???a c???p c???ng ???? nghe x??n xao m??y bay M??? v???a ????nh ph?? c???u Th?????ng L??. Ch??ng ????nh nhanh r???i r??t nhanh. Ch??ng t???p k??ch b???t ng???. Nh??ng l???c l?????ng ph??ng kh??ng H???i Ph??ng ???? c???nh gi??c. Rada ta ph??t hi???n s???m ???? cho n??? s??ng ????n ?????u n??n ch??ng thi nhau b??? nh??o, d???i bom nh??ng kh??ng tr??ng c???u m?? tr??ng v??o c??c nh?? d??n. Tin cho bi???t nhi???u ng?????i b??? th????ng v?? m???t b?? g??i ch???t ch??y thi??u, t???i l???m! Ch???c nh?? ch??u Nga b??? r???i? H??? c?? ??i s?? t??n kh??ng? Hay ???? ??i s?? t??n nh??ng ch??? quan l???i tr??? v??? nh??? Nh???ng b??n kho??n c???a t??i, t??i tr??nh b??y v???i thuy???n tr?????ng. V?? xin thuy???n tr?????ng cho t??i ch???y nhanh l??n ???? xem t???n m???t r???i ch???y v???. Thuy???n
  tr?????ng n??i: t??u m???i v??? c?? l???nh g?? c???p t???c v?? sao? Nh??ng ??ng c?????i r???i ?????i gi???ng th??n m???t: T??? cho c???u ch???y 2 ti???ng c?? k???p kh??ng? T??i b???o k???p. ??ng l???i b???o: T??? cho c???u m???c th?????ng ph???c, bu???c gi??y cho ch???t m?? ch???y!
  T??i l??m i nh?? v???y. C???u Th?????ng L?? ch??a b??? s???p. T??i v?????t qua. Nh?? ch??u Nga b??? s???p ho??n to??n. T??i h???i nhi???u ng?????i g???n ???? v??? nh???ng ng?????i trong gia ????nh nh?? ch??u Nga c?? ai vi???c g?? kh??ng. H??? n??i c??? nh?? ???? ??i s?? t??n n??n ch??a h??? bi???t nh?? m??nh b??? ch??y b??? s???p. T??i nh??n qua nh?? xa xa 100m nhi???u ng?????i x??n xao, c?? ng?????i kh??c. T??i l???i h???i nhi???u ng?????i. H??? b???o: Ch?? qua ???? m?? xem. T???i nghi???p l???m, m???t ch??u g??i 10 tu???i b??? bom thi??u ??en thui. B??? m??? n?? c??n s???ng ??ang c???p c???u ??? b???nh vi???n. Gi??? b?? con ??ang t??nh an t??ng ch??u nh?? th??? n??o? T??i l???i ch???y ?? qua ????. ????ng l?? m???t b?? g??i b??? ch??y ??en, t??c s??m v??ng. Gia ????nh n??y ???? ??i s?? t??n b???ng mang c??? con v???...T??i v???a ch???y v??? t??u v???a kh??c t???c t?????i nh?? kh??c cho ?????a em g??i c???a m??nh... T??i ch???y tr??? v??? t??u kh??ngnhanh nh?? l??c ch???y ??i. B???i ch??? v???t th????ng ??? ????i m???nh ?????n v???n c??n n???m trong ????. Khi l??m thu???c y t?? ch??? r???a qua thu???c ????? r???i b??ng m?? ????u bi???t m???nh ?????n chui v??os??u. (?????n b??y gi???, m???nh ?????n v???n c??n trong ng?????i t??i. M??a l???nh gi?? c?? bu???t ????i
  6
 • ch??t, c??n b??nh th?????ng th?? kh??ng h??? g??, n?? ???? th??nh quen. C??c con t??i c?? ph??n n??n: Sao ng??y tr?????c ba kh??ng gi???i ph???u v???t th????ng, l??m th??? th????ng binh? Gi??? m???i k??? thi, ba bi???t kh??ng, c??c con ???????c c???ng th??m m???t ??i???m r?????i! T??i qu??t: Vi???c c??c con h???c l?? lo h???c cho gi???i. C??n ????y l?? vi???c c???a ba. B???n ba v???a ?????ng ?????i v???a ?????ng
  h????ng ng?? ch???t d?????i ch??n ba th?? b??y gi??? gia ????nh ng?????i ta ???????c nh???ng g??? Ba l?? th???y th???. Ba c??n kh???e, ch??? lo. Bruce Weigl - Nh?? th?? n?????c M???, n??m 1967 l?? l??nh chi???n ??? chi???n tr?????ng Qu???ng Tr???, nay c??ng ??o??n Nh?? v??n M??? sang th??m v?? giao l??u v???i Nh?? v??n t???nh Th???a Thi??n- Hu???, qua ????o Kim Hoa phi??n d???ch, t??i v?? Bruce
  vui v??? n???n b??p v???t th????ng c???a nhau. Sau ????, t??i vi???t ??? Brucs Weigl v?? t??i??? c?? c??u: ??? R???i ch??ng t??i s??? n???n v???t th????ng nhau/ Nh?? h???i n??i ???y c?? c??n ??au?). Nay ch???y nhanh, ch???y l??u c??ng c?? n??n r???t ??au. Nh??ng v?? s??? tr??? gi??? t??i v???n ch???y. T??i tin v???i t???c ????? tuy h??i ch???m nh??ng v???n ch???y li??n t???c v???n k???p gi???.
  T??i b?????c l??n t??u l?? n???m v???t ra boong. Thuy???n tr?????ng c?????i c??n hoan ngh??nh: Gi???i, c??n nh???ng 15 ph??t kia ?????y!
  Nh??? em b?? b??? ch???t ch??y, t??? nhi??n t??i nh???m hai t??? ???ng???n l???a???. T??i ngh??: l???a n??y kh??ng ph???i l???a ?????n c???a qu??n th?? m?? l?? ng???n l???a c??m h???n t???t ????? c???a nh??n d??n ta v???i qu??n ????? qu???c d?? man! V?? ????m ???? t??i vi???t b??i th?? ???ng???n l???a???, m?? kh??ng vi???t b??i cho b??o.
  NG???N L???A
  Em ng???
  Quy???n s??ch g???i ?????u n??ng gi???c em ngoan
  Anh nh??n em ng???
  ????i tay tr???n tr???ng trong
  T???i nay em ng??? s???m
  Anh b???o c??? nh?? ??i ?????ng nh??? nh??ng
  Th????ng em theo tr?????ng s?? t??n
  Th??? b???y chi???u qua em m???i ?????p xe v???
  Nh??ng em t??i kh??ng th??? n??o d???y n???a
  7
 • ??i em t??i
  M???i ????y th??i
  V???i ????i tay tr???n tr???ng trong m??u s???a
  Gi??? bi???n th??nh m??u than
  M??i t??c em m???ng c??? s??m v??ng!
  Em ng????
  -Kh??ng!
  Em ???? l?? ng???n l???a!
  T??i ch??p b??i ???Ng???n l???a??? g???i b??o Qu??n ?????i Nh??n d??n. V?? ???????c qu?? b??o in r???n v???n (v??o cu???i n??m ????). ???? l?? b??i th?? ?????u ti??n trong cu???c ?????i v??n nghi???p c???a t??i sau n??y. S??? ki???n n??y ???? ghi trong (???T???ng t???p Nh?? v??n qu??n ?????i ??? k??? y???u v?? t??c ph???m???, do nh?? xu???t b???n Qu??n ?????i Nh??n d??n ???n h??nh th??ng 11 ??? 2000. Ph???n th??, t???p 2 trang 140). T??u 171 l???i v??? H???i Ph??ng. T??i l???i c?? d???p ???b??t ph??????. T??i g???p m???y anh trong b??o Qu??n B???ch ?????ng. C??c anh nh???c kh??o: Ph??n ?????i chi???n ?????u, ti???p t??? c??c ?????o vang l???ng th???, sao kh??ng th???y g???i b??i, hay c?? th?? ????ng tr??n Qu??n ?????i Nh??n d??n o??ch qu?? l???i l?? anh em b??o ???l??u h??nh n???i???? T??i nh??? nh??? c?????i cho qua chuy???n. S??? th???c
  t??m h???n t??i ???? nghi??ng qua v??n h???c.
         Sang n??m 1966, H???i Ph??ng nhi???u n??i b??? m??y bay M??? b???n ph?? d??? d???i. Nh???t l?? ch??ng phong t???a c???a bi???n b???ng ng?? l??i, bom t??? tr?????ng, bom n??? ch???m. T??u bu??n n?????c ngo??i ch??? th??? neo ngo??i kh??i xa m?? kh??ng th??? n??o v??o c???a Nam Tri???u ????? c???p c???ng H???i Ph??ng. Binh ch???ng H???i qu??n c?? s??ng ki???n ph?? th??ng lu???ng l???ch, b???ng
  c??ch: Cho t??u nh???, ch???y t???c ????? cao k??o theo s???i d??y c??p g??y k??ch n???. Th??? l?? bom n??? ch???m, bom t??? tr?????ng, th???y ng?? l??i c??? n??? ????ng???????ng??? ????ng??? theo s???i d??y c??p d??i c??? tr??m m??t???S??? s???ng, c??i ch???t ch??? trong gang t???c! V?? t??i vi???t b??i th?? ???C??c anh ??i th???p b??nh minh???. B??i th?? ???????c ????ng ??? t???p ch??
  C???a Bi???n thu???c H???i v??n h???c ngh??? thu???t H???i Ph??ng. H???i vhnt H???i Ph??ng g???i t???t l??H???i v??n ngh??? H???i Ph??ng t???ng k???t c??ng t??c cu???i n??m, t??i ???????c m???i d???. Ch??? t???ch H???i l?? nh?? v??n Nguy??n H???ng, nh??ng ??ng v???n ??? H?? N???i. Bu???i t???ng k???t cu???i n??m v???n kh??ng c?? ??ng. Nh?? th?? Nguy???n Vi???t L??m v?? ??ng V??n Ti???n, hai ph?? Ch??? t???ch,
  8
 • ph??? tr??ch. ??i???m qua b??i v??? c???ng t??c vi??n g???i t???i, b???ng nhi??n ??ng nh???c ?????n t??i: m???t chi???n s?? h???i qu??n m???i xu???t hi???n m???t b??i m?? n???i dung ???? c?? t???m t?? t?????ng, t??? th?? m???nh v?? c??ch vi???t c??ng r???t m???i! T??i bi???t nh?? th?? Nguy???n Vi???t L??m, v?? d???ch gi??? b???ng ti???ng Ph??p Nguy???n Vi???t L??m qua s??ch b??o ch??? ???? g???p ??ng bao gi???. ???y m?? C???a Bi???n m???i in cho t??i m???t b??i ?????u ti??n m?? ??ng ?????c, ??ng nh???n x??t v?? khen. L??ng t??i c??? nao nao l??m sao! Nh?? ??ng
  ??? ph??? C???u Tre, t??i c?? ?? ?????nh t???i th??m nh?? ??ng v??o m???t ch??? nh???t ?????u n??m m???i, n???u t??u v???n neo ?????u c???ng H??? ??o???n. Chi???n tranh ng??y c??ng ??c li???t. T??u l???i c??ch b???. T??i ????u c??n k???p th??m ai. Th??n t??nh nh?? thuy???n tr?????ng Thi???t, v?? chi???n h???m 171 m?? ch??ng t??i r???t ?????i t??? h??o b???i n?? c??ng mang t??n- s??? hi???u v???i Trung ??o??n (sau n??y gi???i ph??ng mi???n Nam th???ng nh???t ?????t n?????c, Trung ??o??n 171 chuy???n v??o Nam th??nh L??? 171), qua n??m 1967 ???? ph???i chia tay nhau, m???i ng?????i ??i nh???n m???t nhi???m v??? m???i kh??c??? T??i nh???n nhi???m v??? b???o qu???n t??u ??? hang Ma (V???nh H??? Long- Qu???ng Ninh). V??? ????y bu???n qu??! Th???y m??? t??i ???? m???t, ng??i ch??a B???o Thi??n th???y m??? t??i x??y d???ng
  khi t??i ch??a ra ?????i v?? c??? ng??i nh?? ba gian hai ch??i ???? ra tro b???i. Gia ????nh hai ch??? g??i t??i ??? Qu???ng B??nh ??ang s?? t??n v??o r???ng, hai em t??i ?????a v??o b??? ?????i ?????c c??ng, ?????a g??i ??t ra H?? N???i h???c ?????i h???c c??ng s?? t??n h???c ??? c??c t???nh trung du xa x??i l??m sao g???p ???????c. T???t l???i ?????n. ????m, chim l???n k??u ??c... ??c... tr??n c??c h??n ?????o m???i r???i r???i
  bu???n???L???i nh??? l???i thuy???n tr?????ng Nguy???n Ho??ng Thi???t, qu?? Vinh T??n, th??nh ph??? Vinh: ???Sao ng??y tr?????c em kh??ng khai th??nh ph???n l?? b???n c??? n??ng ????? ???????c ????o t???os?? quan???? C?? hai ng?????i n???a c??ng th??n t??nh h???i t??i nh?? th???. ???? l?? ??ng Tr???n ????m,h???c ??? Trung Qu???c, l???y b???ng thuy???n tr?????ng ??? Trung Qu???c, qu?? l??ng L??? K??? c??ng x??
  v???i t??i. Ng?????i th??? ba l?? ??ng Tr???n ????nh B???o, ch??nh tr??? vi??n ti???u ??o??n, qu?? thu???c l??  V??nh B???o, H???i Ph??ng. V?? t??i ???? n??i v???i h???: L??m sao t??i c?? th??? khai gian l?? l???ch. N???u kh??ng c?? c??i ???uy??? c???a th???y t??i th?? khi c???i c??ch ru???ng ?????t, gia ????nh t??i ph???i quy ph?? n??ng, b???i gia ????nh t??i nhi???u ru???ng m?? m??? t??i thu?? ng?????i gi??p vi???c ??? lu??n trong nh??. Th??nh ph???n gia ????nh t??i l?? trung n??ng l???p tr??n, t??i ph???i khai ????ng nh?? th???. C??n t??i, c??? l??m l??nh c??ng t???t, c?? sao ????u??? C??ch m???ng mi???n Nam ng??y c??ng ph??t tri???n m???nh. Qu??n ta th???ng nhi???u tr???n l???n. C?? c??? m???t Trung ??o??n Vi???t Nam c???ng h??a b??? s??ng ?????u h??ng qu??n gi???i ph??ng ??? m???t tr???n ???????ng 9 - Nam L??o. N???u kh??ng b???o qu???n t??u cho t???t th?? khi gi???i ph??ng mi???n Nam, ta l???y ????u ra t??u m?? v??o gi???i ph??ng? C??ng vi???c b???o qu???n t??u c??n d??i???
  9
 • ... T??i v??? Trung ??o??n 171 nh???n l???nh m???i: b??? sung v??o ph??n ?????i m???i ba t??u l??n H?? N???i v???i nhi???m v??? b???o v??? c???u Long Bi??n l???ch s???, chia l???a v???i qu??n d??n Th??? ???? ch??? qu??n gi???c t???i! V?? m?????i hai ng??y ????m ??i???n Bi??n Ph??? tr??n kh??ng ???? di???n ra??? T??u t??i ?????u ph??a b??? s??ng H???ng g???n B??t C??? Vi???n, t??u ch??? huy ?????u g???n c???u Long Bi??n ph??a Gia L??m b???n m??y bay b??? nh??o, t??u th??? ba ?????u ph??a tr??n l??ng B???c C???u b???n ch??o c??nh s???. S??ng, ph??o qu??n d??n H?? N???i c??ng n??? ran tr???i. T??i l??n boong tr?????c chuy???n t???ng b??ng ?????n cho kh???u ?????i ph??o 37 hai n??ng.
  Ta nh???n ?????nh ????ng. Ch??ng thi nhau b??? nh??o ph??ng bom ph?? c???u Long Bi??n. T???ng chi???c, t???ng chi???c lao xu???ng ph??ng bom v?? m???t h??t. Ch???ng c?? ai n??i m??y bay b???c ch??y, m?? n??i ???c???u Long Bi??n ???? g??y r???i???. T??i nh??n th??n c??y c???u, n?? g??y ??o???n g???n b??? ph??a Gia L??m, g???n t??u ch??? huy. Ch???c t??u ch??? huy kh??ng th??? tr??nh kh???i th????ng vong? T??u ch??? huy hy sinh ba ph??o th???. ????m ????, h??? ???????c an tang trong v?????n d??u
  c???a l??ng B???c C???u. M???y th??ng sau tr??n b??o Th??? ???? c?? in b??i th?? c???a nh?? th?? B???ng Vi???t, c?? c??u:
  ???Th??ng t??m c???u nh?? hai nh???p g??y???, th??? m?? t??i ?????ng g???n, nh??n r???t g???n c???u Long Bi??n g??y g???c l??c kh??i bom tr??m k??n m?? ch???ng vi???t ???????c c??u n??o? Tin vui truy???n ??i m???i n???o ???????ng, m???i ng??i nh??: Ta ???? bu???c M??? ng???ng n??m
  bom tr??n to??n mi???n B???c Vi???t Nam, trong m???t hi???p ?????nh t???i Paris n??m 1973. Ph??n ?????i t??u ch??ng t??i tr??? l???i H???i Ph??ng. ????n v??? cho t??i ngh??? ph??p 12 ng??y v??? th??m gia ????nh ??? Qu???ng B??nh. ??i sung s?????ng qu??! V??? nh?? g???p ???????c hai ch???, c??n hai em ??ang ??? xa th?? kh??ng sao. Nh??n c?? h???i n??y t???i th??m c??c anh ch??? trong H???i v??n ngh??? v?? S??? V??n h??a Qu???ng B??nh. Tr?????c ????, t??i ???? g???i nhi???u th?? v??? hai ?????a ch??? n??y v?? ???????c ????ng kh?? nhi???u. Gi??? t??i t???i th??m mang qu??n ph???c h???i qu??n, vai g???n lon th?????ng s?? ch???c h??? qu?? t??i l???m? S??ng h??m sau, t??i t???i c?? quan H???i v??n ngh??? Qu???ng B??nh, g???p anh Xu??n Ho??ng ??? ph?? Ch??? t???ch tr???c H???i, t??i ?????t v???n ????? th???ng v???i anh l?? mu???n chuy???n ng??nh v??? H???i. Nhi???u ng?????i r???t t??n th??nh, nh??ng nh?? th?? Xu??n Ho??ng n??i: Ri??ng m??nh th?? m??nh ?????ng ?? r???i, nh??ng c??n t??? ch???c c???u ???. ????? t??i h???i ?? Ban th?????ng v??? r???i tr??? l???i ?????ng ch?? vi???c ti???p nh???n. Nh?? th?? c?????i ha h??? n??i th??m: 10h s??ng mai V??nh Nguy??n tr??? l???i ????y c?? ???????c kh??ng? T??i tr??? l???i: D??? ???????c, r???i n??i th??m: Qu?? h??a qu??, trong th???i gian n??y em ???????c ??i th??m b?? con, r???i c??n tr??? ph??p. ???????ng c??n nhi???u h??? bom xe ph???i ??i v??ng... Nh?? th?? Xu??n Ho??ng l???i c?????i ha h???, n??i:??? Ch??ng t??? ??? trong t??i bom c??n l??? l??ng g??. Th??i em v??? g???p b?? con. Mai ?????n ????ng gi??? nghe???...
  10
 •     T??i c???m t??? ti???p nh???n nh??n vi??n m???i c?? ch??? k??, ????ng d???u ????? c???a Ban th?????ng
  v??? H???i V??n h???c Ngh??? thu???t Qu???ng B??nh, v??? ????n v???. C??n ?????ng tr??n b???, ch??a b?????c ch??n xu???ng c???u thang g??? ????? l??n t??u, t??i ???? b?? b?? v???i c??c chi???n h???u b??? ph???n bu???m d??y: B??y gi??? t??? l?? d??n s??? r???i nh??. - Gi???i th??? l??m g?? m?? ch???ng xong ??? Ngan, qu?? Ngh??? An n??i v?? c?????i. T??i tr??nh gi???y cho thuy???n tr?????ng, ti???p l??n tr??nh gi???y cho ti???u ??o??n. R???i l??n Trung ??o??n. T??i ????a gi???y t??? cho trung ??y ph??? tr??ch h???u c???n. Trung ??y xem gi???y t??i tr??nh r???i r??t trong t???p gi???y tr?????c b??n m???t t??? gi???y ???? in s???n ????a cho t??i v?? n??i: B??t ????y, t??i ?????c v?? anh ghi v??o c??c kho???ng tr???ng cho ????ng, cho nhanh: B??? T?? l???nh H???i qu??n/ Trung ??o??n 171/ s??? 1780L Ng??y 22 th??ng 01 n??m 1974
  Th??? tr?????ng Trung ??o??n 171
  ????????????.
  X??t ????? ngh??? c???a c??c ?????ng ch??: Th??? tr?????ng c?? quan quy???t ?????nh
  ??i???u 1 ??? Nay chu???n y cho ?????ng ch?? Nguy???n Quang Vinh nh???p ng?? th??ng 04-
  1962. Xu???t ng??: Kh??ng. T??i ng??: Kh??ng. C???p b???c: Th?????ng s??. Ch???c v???: Tr?????ng
  ????i v?? tuy???n ??i???n.
  ????n v???: Trung ??o??n 171 B??? t?? l???nh H???i qu??n.
  ???????c: chuy???n ng??nh. V???: T??? ch???c d??n ch??nh. ???y ban h??nh ch??nh t???nh Qu???ng
  B??nh.
  ??i???u 2- ????n v??? ch???u tr??ch nhi???m gi???i quy???t m???i quy???n l???i cho ?????ng ch?? Vinh t???
  4 ??? 1962 ?????n h???t ng??y 22 ??? 01 ??? 1974.
  ??i???u 3- C??c ?????ng ch?? tham m??u tr?????ng, ch??? nhi???m ch??nh tr???, ch??? nhi???m h???u
  c???n, c??c c?? quan c?? li??n quan v?? ?????ng ch?? Nguy???n Quang Vinh chi???u quy???t ?????nh
  thi h??nh.
  Th??? tr?????ng Trung ??o??n 171
  Thi???u t?? Ph???m Quang Nho ???? k?? v?? ????ng d???u.
  C???m t??? quy???t ?????nh chuy???n ng??nh m???ng l???m, t??i ??i khoe kh???p, m???ng l???m. T??i cho anh em h???t qu???n ??o qu??n ph???c, m???ng l???m. Nh??ng ????u ???? ???????c r???i t??u. C??n ph???i b??n giao m??y m??c, kh?? t??i, v???t t?? cho ?????ng ch?? b??o v??? m???i. Ch??? l??u ch??a c??
  11
 •  ng?????i thay th??? th?? c?? th??? ???linh ?????ng??? n???u, ??ng thuy???n ph?? nh???n cho. R???i c??n b???a c??m th??n m???t chia tay ???t??u l?? nh??, bi???n l?? qu?? h????ng???. Khi ???y m???i ???????c r???i t??u. Ri??ng v??? ph???n t??i khi r???i qu??n ng?? h???i qu??n, c?? ????i ch??t b??i ng??i: M???t s??? s??ch b??o v?? nh???ng ghi ch??p g???i ??? nh?? ch??u Nga l?? ph???n nh???. Ph???n l???n l?? kh??ng bi???t h??? ??ang ??? ????u ????? t??i n??i ????i l???i l??c chia xa. R???t nhi???u l???n, t??i v??o nh?? m??y h???i Ban t??? ch???c t??m h??? ?????a ch??? nh??ng v???n b???ng kh??ng??? Th??? hai l??, t??i ???? ????ng m???t quy???n s??ch b??a c???ng v?? d??y nh?? quy???n t??? ??i???n. M???t ph??a t??i ghi nh???t k?? v??? nh???ng ho???t ?????ng trong ?????i th???y th???, nh???ng con ng?????i, nh???ng con t??u t??i c??ng chung s???ng v?? c?? th??? c??ng ch???t v???i h?????? M???t ph??a t??i ???? ghi c??c b??i h???c, ch???c n??ng c??c ????n ??i???n t???. Ngh??? v?? tuy???n ??i???n ra bi???n s??ng gi??,
  s???m s??t l?? kh?? nh???c v?? c??ng, th?? c??c c???c l?????i c???a ????n s??? l???c s??ng mang cho ta nh???n ???????c t??n hi???u r?? r??ng h??n. Sau n??y t??m s??? v???i nh?? v??n Nguy???n Quang L???p (T??? ph??ng kh??ng kh??ng qu??n chuy???n v??? S??? v??n h??a B??nh Tr??? Thi??n), L???p cho bi???t:B??y gi??? c?? ????n s??ng ch???y, n?? l???c s??ng t???t h??n 8 c???c l?????i b??n h???i qu??n c???a b??c d??ng m??y Nga X?? r???t nhi???u. Bi???t l?? ????? bi???t v???y v??? nghi???p v??? c???a nhau m???t ch??t cho vui. T??i b??i ng??i l???nh bu???t t???n tim gan v??? ph??a cu???n nh???t k??, n?? l?? ngu???n t?? li???u r???t qu?? r???t thi???t th???c cho vi???c vi???t b??o v?? cho c??? v??n h???c sau n??y c???a t??i. Ti???c qu??! M???i l???n nh??? l???i n?? l?? t??i mu???n kh??c!.
         R???i t??u, t??i kh??ng t??m ra n??. T??i ch???ng bi???t h???i ai. T??i c??ng kh??ng b??o c??o ch??? huy t??u. Nh??ng, t??i t??? nh???n: L???i t???i t??i. T??i t??? ?????ng c??u ????n trong m??y ra ????? ?????c s??ch khuya. T??i c??ng bi???t ti???t ki???m ??i???n c???a t??u ch???. Khi l??m vi???c l?? b???t ????n th???t s??ng. C??n ?????c s??ch ch??? d??ng b??ng ????n qu??? nh??t v?? ????? s??ng (o??t) th???p nh???t, k??o t???n
  gi?????ng n???m ?????c, khi ??i ng??? th?? k??o d??y ra. D?? bi???t ti???t ki???m ??i???n cho t??u, d?? s??? thi???t h???i ch??? b?? x??u th?? v???n l?? c?? l???i. C??n vi???c nghi l?? nghi anh em ng??nh c?? ??i???n, c??ng vi???c c???a h??? l?? n???p ???c quy h??ng ng??y. H??? c??ng kh??ng b??o c??o l??nh ?????o v??? s??? vi ph???m c???a t??i, v?? s??? ti??u hao ch??? l?? bao. Nh??ng t??i nghe c?? ng?????i trong ng??nh ???y
  n??i b??ng qu?? v??? t??i c??ng ch??? ????? t??i nghe: Tay ???t???t t?? t?? t???t??? l??m s???t th??? ??i???n ch??? c??n ai? N?? vi???t b??o r???i l???i vi???t th??, sao n?? vi???t ???????c nhi???u th???? H??n chi, nh???ng l???n t??i mua tr??, b??nh v??? khao anh em t??u, c?? m???t hai anh c?? ??i???n kh??ng l??n d???, h??? gi??? v??? n??i l?? ??ang b???n tay??? T??i ???? bi???t l???i... ng???m ng??i... nh??ng m??i ?????n b??y gi??? m???i c?? d???p n??i ra tr??n m???t b??o cho thi??n h??? c??ng hay???
              T??i v??? H???i v??n ngh??? Qu???ng B??nh ch???ng ???????c n???a n??m, c?? quan H???i cho ??i h???c l???p b???i d?????ng vi???t v??n (Kh??a 7) thu???c H???i nh?? v??n Vi???t Nam s???p m??? t???i H?? N???i. M???i h???c ???????c m???y th??ng, b???t ng??? Hu??? gi???i ph??ng. H???c vi??n Hu??? c?? hai ng?????i n??i
  12
 • xin v??? th??m Hu??? v??i ng??y r???i ra ti???p t???c h???c. Nh??ng h??? ???? b??? h???n. R???i S??i g??n gi???i ph??ng (30/04/1975), s??? h???c vi??n S??i g??n c?? 4 ng?????i, h??? c??ng n??i xin nh?? tr?????ng v??? th??m S??i G??n nh?? th?????? nh??ng h??? ???? kh??ng tr??? l???i tr?????ng... . Kh??a h???c h???c vi??n c?? v???i b???t nh??ng v???n h???c b??nh th?????ng... Nhi???u ng??y ch??? nh???t, t??i th?????ng b??? c??m tr?????ng, ??i b??? v??? nh?? anh Ph??ng Qu??n ch??i. T??i ???? ?????c ??? V?????t C??n ?????o??? c???a anh. C?? b???n b??o n??i r???ng: chuy???n l?? do c??c t?? C??n ?????o k???, Nh?? v??n Ph??ng Qu??n nghe ???????c ??? Thanh H??a r???i vi???t. C??n anh ch??a t???i C??n ?????o bao gi?????? Ch??a t???i C??n ?????o m?? v???n vi???t ???????c r???a l?? ng?????i t??i r???i? G???p anh, anh t????i c?????i. Tay vu???t vu???t ch??m r??u c???m r???i k??o t??i l??n nh??. ???Nh?? anh l?? c??i ch??i ng???m s??ng cho c??c thi s?? ?????n ????y tha h??? ng???m???! V???a n??i, anh v???a ??m h??? r?????u ra ?????t gi???a s??n nh?? l??t g???. Th???ng th???ng ch??a v???i r??t, anh gi???i th??ch c???n k??? v??? h??? r?????u: Ngo??i ni c?? lo???i m?? H????ng T??ch th??m l???m qu?? l???m. ?????n m??a m?? ch??n, ng?????i ta ch???n m?? r???i cho v??o h??? ng??m v???i ???????ng tr???ng l?? th??nh sir?? m??. Khi ???? ch???t h???t n?????c, anh cho r?????u tr???ng 40 ????? v??o l?? th??nh r?????u m????? N??y, thi s?? Qu???ng B??nh ra h???c tr?????ng Nguy???n V??n Du h???? Anh ng??c ng??c ?????u m???m m???mc?????i??? n??i ti???p: Anh ch??? em Qu???ng B??nh ra h???c, anh c??ng ti???p h??? tr??n c??i ch??i n??y m?? th??nh danh ??????? Anh ????a ch??n r?????u v??o tay t??i v?? ?????c ??? R?????u nh?? l???a ta u???ng tr??n thay n?????c???, thi s?? Qu???ng B??nh, u???ng ??i! Cha ch???, anh l???i g???i t??i l?? thi s??? T??i l?? ?????a hay kh??c th?? c??. Ch??? ???? vi???t ???????c c??i g?? ????u. Anh g???i th??? l??m t??i ng?????ng qu??! R???i anh b??i ng??i n??i v??? qu?? anh ??? Hu???. Gi??? Hu??? gi???i ph??ng r???i nh??ng anh ????u c?? ???ti??u chu???n??? m?? v???! Anh ???? ra ga H??ng C???, ra c??c b???n xe, nh??n ng?????i nh??n xe nh???n nh???o v??o Nam??? v?? vu???t n?????c m???t tr??? v???! Nghe hai ch??? ???ti??u chu???n??? t??i ???? ???a n?????c m???t v???i anh! Anh say s??a k??? v??? v??ng qu?? Th???y D????ng c???a anh ?????y s??ct??ch??? Anh k???  v??? nh???ng th??ng ng??y anh ??i tr???ng s???n tr???ng khoai gian nan tr??n Th??i Nguy??n nh?? nh???ng ng?????i t?? giam l???ng nh?? th??? n??o b???i d??nh v??? Nh??n v??n-Giai ph???m??? Anh c??ng k??? c??ng cu???n h??t t??i. T??i qu?? v?? y??u anh t??? ???????
  T??i ??i th???c t???p v??? n??ng nghi???p ??? huy???n Gia L???c t???nh H???i D????ng ??ang l??n, sau ???B??i ca 5 t???n??? t???nh Th??i B??nh. Tr??? l???i tr?????ng, t??i vi???t thu ho???ch v?? ???n???p quy???n???. T??i trong t???p h???c vi??n h???c gi???i ???????c nh???n gi???y khen c???a nh?? tr?????ng khi ra tr?????ng. Tr??? v??? c?? quan H???i v??n ngh??? Qu???ng B??nh, ???? nghe k??? ho???ch nh???p t???nh B??nh Tr???
  Thi??n, v?? ?????u n??m 1977 ch??ng t??i l?? h???i vi??n H???i v??n ngh??? B??nh Tr??? Thi??n. H???i ra t???p san ??? V??n ngh??? B??nh Tr??? Thi??n??? ( Ba th??ng m???t s???).T??i nghe h???p t??c x?? Th???y D????ng l??m ??n kh??, ???????c th??? t?????ng Ph???m V??n ?????ng v?? T???ng b?? th?? L?? Du???n v??? th??m. Qu?? h????ng anh Ph??ng Qu??n ????y r???i! T??i xin ?????n ???? l???y t?? li???u. ????ng l?? h???
  13
 • l??m ??n kh?? th???t. C??? l??ng Thanh Th???y Th?????ng ??ang ?????u ??ng: V??ng ru???ng ?? B??u Cho??ng r???ng m??nh m??ng m???y ch???c ha nh???t ?????ng ??i???n ??ang ng???p n?????c s??u nh???t, n???u kh??ng b??m, t??t kh?? n?????c, th?? l??m sao k???p c???m c??y m??? xu???ng?... V??, t??i ???? vi???t b??t k?? ???Tr??n qu?? h????ng anh Ph??ng Qu??n???. Ch??? Tr???nh Ho??ng Anh ( Ch??? con b??c c???a nh???c s?? Tr???nh C??ng S??n) ????nh m??y b???n th???o n??y. T??i tr??nh b???n th???o cho Ban bi??n t???p. Hai anh trong Ban bi??n t???p l?? HPNT v?? NKP nh???n x??t l?? b??i vi???t r???t kh?? nh??ng n??n b??? ch??? Qu??n, b???i ai c??ng y??u qu?? anh Qu??n, nh??ng ?? c???p tr??n ch??a cho tuy??n truy???n t??n anh. V?? b???n th???o s???a l???i ?????? ????? ????? ???????c in: ???Ghi ch??p tr??n qu??
  h????ng anh Ph??ng???. T???p san ra m???t, t??i xin 2 s???. ????p chuy???n t??u Hu???- H?? N???i, ?????n nh?? anh ch???ng v???ng t???i, t??i ?????ng tr?????c c???ng s??? 3 ph??? H??ng C??n, t??i g???i: Anh Qu??n ??i, em l?? V??nh Nguy??n ??? Hu??? ra th??m anh ch??? ????y. Anh Qu??n ra m??? c???a ????a t??i v??o nh??. ?????t chai r?????u Chu???n t???ng anh l??n b??n r???i r??t hai t???p san V??n ngh??? BTT
  trong t??i x??ch ra ????a v??o tay anh, t??i run run n??i: Anh Qu??n ??i, h??? b??? t??n anh m???t r???i, ch??? c??n anh Ph??ng th??i! Anh v??? tay v??o vai t??i an ???i: ????ng r???i em ??i. C??? anh Ph??ng l?? t???t r???i. C??? r???a ????. Em l??m c??ng c??ng kh??ng ???????c. V?? ng?????i ta c??ng kh??ng in cho. R???i d???n d???n ng?????i ta s??? hi???u???Ch??? B???i Tr??m n??i (qua b??n x??m ch??t)
  ???? ????a v??? m???t d??a ki???u mu???i tr???n v???i th???t heo ba ch??? t?? ???. V?? ????m ???y, t??i th???c tr???ng nghe chuy???n anh k??? v?? nghe anh ?????c th????? ?????n th??ng s??u n??m 1983 th??nh l???p t???p ch?? S??ng H????ng, t??i ???????c H???i nh?? b??o
  Vi???t Nam c???p th??? nh?? b??o ????? ??i vi???t b??o. Bi???t Qu???ng B??nh c?? hai thuy???n chuy??n ????nh c?? m???p, l???y v??y v?? s???n c?? n??y xu???t kh???u, t??i ra ???? ??i theo thuy???n c???a thuy???n ph?? L?????c ra kh??i xa v?? t???n m???t nh??n c??ch ????nh lo??i c?? n??y. V??? Hu??? vi???t b??i b??t k?? ???Theo thuy???n ????nh c?? m???p???, t??i g???i b??i cho Tu???n b??o v??n ngh??? v?? ????i ti???ng n??i Vi???t Nam. H???nh ph??c ???? ?????n v???i t??i: Hai c?? quan b??o v?? ????i tr??n ??ang ?????ng t??? ch???c cu???c thi b??t k??, v?? b??i c???a t??i ???? tr??ng gi???i th?????ng cao. B??t k?? n??y c??ng in t???p ch?? S??ng H????ng s??? 4. H???t xu???ng bi???n, t??i l???i l??n r???ng. Mi???n Trung ??ang cao tr??o t??m tr???m h????ng. T??i ra L??? Th???y (l??c n??y nh???p huy???n th??nh L??? Ninh), t??i theo m???t b???n tr???m l??n t??t Ng??n Th???y- Ng??n S??n gi??p bi??n gi???i r???ng L??o. T??i ch??nh ki???n b???n tr???m h??? m???t c??y tr???m
  gi?? hai v??ng tay ng?????i ??m. T??i ??au ?????n bi???t ch???ng n??o khi c??y tr???m ????? xu???ng ???? ???? b???p h??ng tr??m c??y nh??? h??n l??m tr???ng tr???i c??? m???t kho???ng tr???i??? R???i c??? b???n tr???m gi??ng r??u v??o c??c ch???ng ba t??? th??n c??y, v?? c??c ch???ng ba c???a c??c c??nh, nh??nh. H??? l???i ch??m ng?? nh???ng c??y nh??? chung quanh b???i v?????ng v??u tay r??u c???a h?????? K???t qu???,
  h??? c??ng xoi ???????c v??i v???c tay tr???m lo???i ba m??u v??ng ??a, ch??? ????u c?? lo???i m???t n???i m??u ??en tuy???n??? Nh??ng kh???n n???n thay, mu???n l??n ???????c ch???c ???Vua tr???m??? ????u ph???i qua t???n r???ng L??o ????? t??m tr???m, ??ng vua ???y ph???i bi???t c???nh gi??c v?? ????nh tr??? c??c ?????i
  14
 • th??? kh??c ????? b???o to??n l???c l?????ng v?? b???n tr???m l?? t??i s???n qu?? gi??, ph???i v?????t qua bao kh?? kh??n v???t v?? ???? gi??ng r??u v??o th??n c??y, cu???c thu???ng ????o b???t g???c r???, m??o m???t khi ng?????i v?? v??ng ??en c??ng ng?? nh??o xu???ng h?????? ??ng Vua tr???m m?? t??i vi???t trongb??i l?? ??ng Vua tr???m m???t xanh nanh v??ng thua cu???c trong m???t tr???n ????nh v???i m???t
  b???n tr???m m???nh h??n. Qu??n c???a ??ng ???? v???t h???t c??? t??? k??? nam ??en nh?? m???c t??u cho ch??ng ????? c?????p l???y ??ng Vua c???a m??nh, b??ng r???ng th??o ch???y c??? ng??y ????m, khi v?????t kh???i r???ng gi?? th?? d???ng l???i ,????nh d???u ?????a h??nh r???i ????o huy???t an t??ng ??ng Vua Tr???m c???a h???.
          B??t k?? ???Vua tr???m??? ???????c ????ng Tu???n b??o V??n ngh???, ???????c ?????c tr??n ????i ti???ng n??i
  Vi???t Nam. V??, t???p b??t k?? VUA TR???M c???a t??i ??o???t gi???i ba ???V??n h???c C??? ??????? l???n th??? nh???t ( 5 n??m m???t l???n x??t gi???i).
  ... N??m 2014 c?? cu???c thi ph??ng s???, b??t k?? v??? giao th??ng v???n t???i do Tu???n b??o v??n ngh??? v?? B??? giao th??ng v???n t???i ?????ng t??? ch???c. B??t k?? ???B???n ph?? Tr??c Ly??? c???a t??i ??o???t gi???i khuy???n kh??ch. C??c cu???c thi b??o ch?? h??ng n??m c???a H???i nh?? b??o t???nh Th???a Thi??n- Hu???, t??i ??o???t ???????c ba l???n gi???i:
  L???n 1, B??t k?? ???Nh???p s??ng xanh??? ??o???t gi???i nh???t.
  L???n 2, B??t k?? ???Tr??n qu?? h????ng anh h??ng H??? Vai??? ??o???t gi???i khuy???n kh??ch.
  L???n 3, B??t k?? ???M???t d???u ch???m tr??n ph?? Tam Giang??? ??o???t gi???i khuy???n kh??ch.
  N??m 2004 t??i v??? ngh??? ch??? ????? h??u. T??i v??o sinh ho???t ??? c??u l???c b??? (CLB) nh?? b??o h??u tr?? t???nh Th???a Thi??n- Hu???.
  N??m 2007, ?????i h???i CLB nhi???m k??? ( 2,5 n??m), t??i ???????c ?????i h???i b???u Ph?? tr?????ng Ban ch??? nhi???m. ?????n ?????i h???i ti???p theo, t??i ???????c ?????i h???i b???u Ch??? nhi???m CLB cho ?????n ng??y 30/01/2013 th?? ?????i h???i m???i. ?????ng gi???a ?????i h???i, t??i xin ngh???. V?? Ch??? nhi???m m???i tr??ng c??? l?? nh?? b??o Nguy???n B???nh Khi??m. T??i ???? b??n giao ?????y ????? t??i li???u cho Ch???
  nhi???m m???i. Ph???n kinh t???, t??i b??n giao cho Ph?? ch??? nhi???m Nguy???n L?? Huy. Trong c??c nhi???m k??? t??i l??m ph?? Ch??? nhi???m ?????n Ch??? nhi???m CLB anh ch??? em vui v???, sinh ho???t ?????u ?????n, t??? ch???c c??c cu???c vui ch??i, ??i du ngo???n t???i khu th????ng m???i Lao B???o- Qu???ng Tr??? (6 l???n) ??i t???m bi???n (8 l???n), tham quan du l???ch ???? N???ng (1 l???n). ??i th??m ?????i t?????ng V?? Nguy??n Gi??p, ti???p ??i th??m M??i Ng???c v?? c???a kh???u M??ng C??i (1 l???n). Anh ch??? em ??i v?? v??? s???c kh???e t???t v?? an to??n tuy???t ?????i. T??i vi???t
  15
 • b??i v??? chuy???n ??i d??i ng??y ???y, ????ng l??n b??o Th???a Thi??n- Hu???. Anh ch??? em CLB ph???n kh???i, Ch??? nhi???m th??m ch??t uy t??n. ?????c bi???t, d??? ??n kinh t??? T??y B???c Qu??n H??u thu???c t???nh Qu???ng B??nh. T??i ph??t hi???n d??? ??n n??y phi khoa h???c. H??? mu???n ???i m??? m??? m?? nh??n d??n l??ng V??nh Tuy ???? quy ho???ch ?????n 3 l???n t??? sau ng??y h??a b??nh l???p l???i (1954) n??n khu ngh??a ?????a n??y ???? ??i v??o n??? n???p, khang trang. Nay h??? mu???n san ???i ????a m??? m??? ??ng cha c???a d??n l??ng v??o l??i n?????c r???n qu?? g???n x??m d??n c?? th??? g??y ?? nhi???m m??i tr?????ng r???t n???ng. B??? n??m
  d??ng h??? c???a l??ng vi???t ????n l??n x??, huy???n ph???n ?????i. M???t v?? d??? c??? th???: H??? cho ?????p m???t con ???????ng l???n, r???ng xuy??n qua ?????u ghi ph??a Nam c???a ga L??? K??? ????? n???i v???i ???????ng H??? Ch?? Minh ????ng. Khi con ???????ng ?????p t???i g???n ga th??, c??n b???, c??ng nh??n ga L??? K??? kh??ng cho l??m. Ga L??? K??? th??nh ga ???chuy???n t???i??? s??? m??? r???ng khi ga ch??nh th??nh ph??? ?????ng H???i m??? r???ng. Th??? th??, t???i sao d??? ??n kh??ng th??ng qua T???ng c???c ???????ng s???t Vi???t Nam? D??? ??n kh??ng th??ng quad??n l??ng, c?? b???n v??? nh??ng d???u kh??ng cho d??n bi???t...????? c??? l??m l???y ???????c??? v??n v??n v?? v??n v??n... V?? t??i ???? vi???t b??i ???M???t d??? ??n kinh t??? ??n m??? m??????, Tu???n b??o V??n ngh??? tr??? in ba k??? li???n. M???i k??? b??o ra, t??i ph?? t?? ?????n tr??m b???n. T??? Hu???, t??i mang ra qu??, t??i ph??t cho b?? con t??? x??m d?????i ?????n l??ng tr??n. Ph??t cho c??? c??c l??ng l??n c???n n???a; ???????c d??n l??ng V??nh Tuy hoan ngh??nh v?? d??? ??n ???? b??? b??i b???. Nh???ng ng?????i tr???c ti???p l??m d??? ??n ???? b??? c???a ch???y l???y ng?????i. B???i h??? ???? chi???m ?????t c???a d??n ????? l??m ???????ng, h??? ??ang n??? ti???n d??n nh??ng h??? kh??ng tr???, v?? ???? ????? l???i h???u qu??? t??? h???i l?? h??ng tr??m ha ?????t ?????i, ?????t m??u c???a d??n nh??ng d??n ph???i ch???u b?? tay b???i nh???ng tr???c ???????ng ?????p qu?? cao, m???t tr???n m??a l?? ng???p kh??ng c??n l???i tho??t nh?? ng??y x??a... B??y gi???, l???n n??o t??i t??? Hu??? v??? l??ng, g???p ai ?????u nh???n ???????c nh???ng n??? c?????i th??m t??nh v?? tay b???t m???t m???ng. H??? ch??o t??i kh??ng b???ng t??n c??ng c??m m?? b???ng t??n danhd??? v?? nghi???p v??? c???a nh???ng ng?????i l??m b??o: ch??o Nh?? b??o! CLB Nh?? b??o h??u tr?? t???nh Th???a Thi??n ???Hu??? l??c t??i l??m Ch??? nhi???m ???????c nh?? b??o Thanh Thu???n vi???t b??i ???C??ng gi?? b??t c??ng s???c??? in l??n b??o Th???a Thi??n Hu??? c??n nh???n m???nh, ng???i khen t???ng b??t danh c??? th??? c??c c??y b??t c??? ph??ch trong CLB Nh??b??o h??u tr?? c???a ch??ng t??i!
                                                                          Hu??? 24/05/2019
                                                                              V??nh Nguy??n
  16

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
 • Đang truy cập12
 • Hôm nay1,292
 • Tháng hiện tại21,413
 • Tổng lượt truy cập9,035,559
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây