306 nhà văn Việt Nam

306 nhà văn Việt Nam

 •   09/03/2020 01:32:15 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Do Hoang
Lts:
Nước ta ai cũng làm được thơ lục bát, từ thứ dân cho đến ông vua đầu triều. Với quan niệm biên độ Thơ rộng như hôm nay thì người người làm thơ, nhà nhà làm thơ. Làm thơ xuất bản thành tập cũng đến triệu người. Văn độ chừng một phần ba. Trong hàng vạn, hàng triệu người đó, nhà thơ Đỗ Hoàng đã đọc và chọn 810 vị khắc họa chân dung theo thể thơ lục bát, mỗi người 2 câu.
Trước khi công bố tuyển chọn Chân dung 162 vị Văn sĩ Việt đương đại (gồm 108 vị Thơ, 54 vị Văn) xin công bố lại Chân dung 810 vị Văn sĩ Việt đương đại đã qua sửa chữa, thêm bớt lần I (Sẽ có lần sau)
CHÂN DUNG VĂN VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI
CHƯƠNG MỘT
V??? tr???i Nam d??i d???u ti???n nh??n

V??? tr???i Nam d??i d???u ti???n nh??n

 •   25/10/2019 09:16:40 PM
 •   Đã xem: 345
 •   Phản hồi: 0
C??n ch??a ?????y m???t th??ng n???a l?? ?????n ?????i l??? ngh??n n??m Th??ng Long. H?? N???i ???? chu???n b??? bao n??m nay ????? k??? ni???m ng??y ?????i l??? c?? m???t kh??ng hai trong l???ch s??? ?????t n?????c m???y ng??n n??m qua. Tr??n th??? gi???i c?? h??ng tr??m n?????c nh??ng c??ng ch??a qu?? 30 n?????c c?? th??? ???? ngh??n tu???i. Th??ng Long m???t ngh??n tu???i ???? l?? ni???m t??? h??o cho c??? non s??ng v?? con ch??u mu??n ?????i. ????? chu???n b??? cho s??? 10 T???p ch?? Nh?? v??n k??? ni???m ng??n n??m Th??ng Long, t??i c?? chuy???n h??nh ph????ng Nam ng???u h???ng.
M???t l???n ?????n h???i M??ng

M???t l???n ?????n h???i M??ng

 •   08/10/2019 11:29:17 PM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0
Tr?????c khi ?????n v???i ???Ng??y H???i v??n ho?? d??n t???c M??ng??? n??m 2006, t??i t???i Vi???n D??n gian thu???c Trung t??m Khoa h???c X?? h???i v?? Nh??n v??n, n??i c?? nhi???u ?????ng s??? quen bi???t ???? l??m n??n vi???n tr?????ng, vi???n ph?? v?? chuy??n vi??n nghi??n c???u ?????u ng??nh ????? ?????t b??i vi???t v??? V??n ho?? d??n t???c M??ng.
B??? BU???C V??? QU?? LAO ?????NG C???I T???O (ti???p)

B??? BU???C V??? QU?? LAO ?????NG C???I T???O (ti???p)

 •   08/10/2019 01:30:09 AM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0
Chuy???n nh???t 43????? Ho??ngB??? BU???C V??? QU?? LAO ?????NG C???I T???O (ti???p)T??i ?????n ch??n ????o M???ng G?? th?? tr???i ????? m??a l???n.Th???t l?? t??m linh, ?????i t??i nh???ng l???n b??? bi???m b??? x??? ra ??i ?????u b??? ?????i v??.M??a m??? m???t n??i r???ng. N??i M???ng G?? xa x??i c??ch tr??? l???m th?? d???, voi r???ng c???p b??o. N???u kh??ng h???c s?? t??n n??i y??n t??nh kh??ng bom r??i ?????n n??? th?? ??i ?????n ????o M???ng G?? l??m g??.T??i l???y ni long (t???m cho??ng) kho??c qua ba l?? che ng?????i v?? l???m l???i b?????c
Thi??n t??nh ch???

Thi??n t??nh ch???

 •   07/10/2019 07:04:11 AM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
B??t k?? c???a ????? Ho??ng Khi t??i v?? nh?? v??n Ph???m Thanh Kh????ng t??? tr??n b???n L?? Si t???n c??ng ?????t n?????c ??? tr??n ch??t v??t c???c B???c Lai Ch??u v??? ?????n ?????n Bi??n ph??ng Thu L??m th?? c?? gi??o ?????ng Th??? Hi???u ???? xu???ng S??n La tr?????c ???? m???t ng??y, c?? v??? ????? k???p nh???p h???c kho?? h???c ?????i h???c, khoa ti???u h???c c???a tr?????ng ?????i h???c T??y B???c.
Linh nghi???m - Tr???n Huy Quang

Linh nghi???m - Tr???n Huy Quang

 •   02/09/2019 07:06:46 AM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
T??i li???n ngh?? ?????n c??u chuy???n c??ch ????y ????ng 20 n??m, v??? m???t b??i b??o t??i c??n nh??? m??i, coi l?? m???t tuy???t t??c c???a n???n v??n h???c - th??ng tin b??o ch?? th???i hi???n ?????i. ???? l?? b??i b??o xu???t hi???n tr??n tu???n b??o V??n ngh???, c?? quan c???a H???i Nh?? V??n Vi???t Nam, s??? 27, ra ng??y 4 th??ng 7 n??m 1992. S??? b??o n??y ???????c nghi??m l???nh "tuy???t m???t" c???a Ban T?? t?????ng - V??n h??a Trung ????ng ?????ng CS h???i ???? "tri???t ????? thu h???i" ng??y 8 th??ng 7, sau khi ra ???????c 4 ng??y.

C??c b???n tr??? ng??y nay ch???c ch??a bi???t g?? v??? hi???n t?????ng v??n h??a - ch??nh tr??? l?? th?? n??y
H???i ik?? nh?? v??n Nguy??n Ng???c

H???i ik?? nh?? v??n Nguy??n Ng???c

 •   06/07/2019 12:21:41 AM
 •   Đã xem: 316
 •   Phản hồi: 0
Nh???ng ??i???u t??i n??i v???i anh ????o Duy T??ng h??m ???? th???t s??? l?? nh???ng ??i???u t??m huy???t c???a t??i su???t th???i gian t??i ??? n???m ??? t??? b??o V??n ngh???. Khi kh??ng ??? b??o n???a, ???? v???n l?? t??m huy???t c???a t??i trong m???i vi???c t??i c??n c?? th??? l??m ch??t g?? ???? cho v??n h???c. V?? c??ng l??, tr?????c h???t, t??? l??m cho ch??nh t??i. T??? gi???i ph??ng m??nh.Trong m???i ch??ng ta, ?????u c?? m???t k??? n?? l???.
L??ng ??i! Ru???ng ??i!

L??ng ??i! Ru???ng ??i!

 •   21/06/2019 11:44:15 PM
 •   Đã xem: 321
 •   Phản hồi: 0
L??ng Thu???n c???a t??i th???i kh??ng chi???n ch???ng Ph??p c?? c??? T??n, D????ng, M???, Th??i, g???i chung l?? x?? Cao V??n thu???c huy???n L??? Thu???, t???nh Qu???ng B??nh. M??? t??i t???ng l?? B?? th?? ph??? n??? x?? kh??ng chi???n Cao V??n. Sau ho?? b??nh n??m 1954 l???p l???i th?? x?? Cao V??n chia th??nh b???n x?? c?? ri??ng gi??? ?????n b??y gi???: T??n Thu???, D????ng Thu???, Th??i Thu??? v?? M??? Thu???. L??ng Thu???n t??i gi??? ch??? g??i g???n trong x?? M??? Thu???.
NGUYEN NG???C - HO?? B??NH KH?? NH???C - PH???N 3

NGUYEN NG???C - HO?? B??NH KH?? NH???C - PH???N 3

 •   18/06/2019 08:02:28 PM
 •   Đã xem: 477
 •   Phản hồi: 0
C??ng vi???c H???i nh?? v??n, ai t???ng ??? ?????y ?????u bi???t, mu???n l??m th?? l??m bao nhi??u c??ng kh??ng h???t ; kh??ng l??m c??ng ch???ng sao. Ng?????i vi???t v???n vi???t. Ng?????i vi???t hay c??? vi???t hay. Ng?????i vi???t t???i c??? vi???t t???i.D???o ???y t??i c??? g???ng l??m hai vi???c : h???t s???c g??p ph???n l???p tr?????ng Nguy???n Du. V?? ra t??? V??n h???c n?????c ngo??i.Tr?????ng Nguy???n Du l?? ????? c??? g???ng d???n d???n t???o m???t th??? h??? c???m b??t m???i, ????? th???t h???c nh?? ch??ng t??i.
Ng?????i vi???t b??o c??ng c?? c??i duy??n c???a n??

Ng?????i vi???t b??o c??ng c?? c??i duy??n c???a n??

 •   12/06/2019 09:51:57 PM
 •   Đã xem: 348
 •   Phản hồi: 0
V??nh Nguy??nNG?????I VI???T B??O C??NG C?? C??I DUY??N C???A N??Boong t??u lau xong s???ch b??ng. To??n th??? m???i ng?????i t???p trung boong tr?????c ??ns??ng. ??n xong, t??i c??ng m???t s??? anh em c???m l???i (c??ng ??? boong tr?????c) nghe ????iti???ng n??i Vi???t Nam. H???i ???y, to??n ph??n ?????i, t??u n??o c??ng ???????c ph??t m???t c??i ????iorionton ????? nghe tin t???c, nghe ch????ng tr??nh ca nh???c v??o nh???ng gi??? ngh??????
Thi??n t??nh ch???

Thi??n t??nh ch???

 •   12/06/2019 06:03:15 AM
 •   Đã xem: 363
 •   Phản hồi: 0
Thi??n t??nh ch??? B??t k?? d??? thi Gi??o d???c c???a ????? Ho??ng Khi t??i v?? nh?? v??n Ph???m Thanh Kh????ng t??? tr??n b???n L?? Si t???n c??ng ?????t n?????c ??? tr??n ch??t v??t c???c B???c Lai Ch??u v??? ?????n ?????n Bi??n ph??ng Thu L??m th?? c?? gi??o ?????ng Th??? Hi???u ???? xu???ng S??n La tr?????c ???? m???t ng??y, c?? v??? ????? k???p nh???p h???c kho?? h???c ?????i h???c, khoa ti???u h???c c???a tr?????ng ?????i h???c T??y B???c.
????? ????i b??? B???c Lu??n b??nh y??n

????? ????i b??? B???c Lu??n b??nh y??n

 •   10/06/2019 10:01:46 PM
 •   Đã xem: 441
 •   Phản hồi: 0
????? ????i b??? B???c Lu??n b??nh y??n B??t k?? c???a ????? Ho??ng ???? g???n m?????i n??m, t??i m???i c?? d???p tr??? l???i M??ng C??i. M??ng C??i m???t th??? tr???n ???????ng bi??n l???ng l??? tr?????c ????y nay ???? l?? m???t th??nh ph??? s???m u???t ????m ng??y s??i ?????ng. Tr?????c khi t??i v??? m???y ng??y, th??ng 11 n??m 2008, M??ng C??i ???? ???????c Nh?? n?????c ta c??ng nh???n l?? th??nh ph???. S??? thay ?????i t??n t??? th??? tr???n l??n th??nh ph??? x???ng ????ng v???i t???m v??c c???a M??ng C??i h??m nay ????? cho M??ng C??i c??ng ng??y c??ng ph??t tri???n ??i l??n.
Cao S??n ??? H??? Long

Cao S??n ??? H??? Long

 •   06/06/2019 07:29:29 PM
 •   Đã xem: 418
 •   Phản hồi: 0
Cao S??n ??? Anh h??ng gi???a thanh thi??n B??t k?? c???a ????? Ho??ng H??? Long, C???m Ph??? m???i ng??y m???t thay ?????i tr??ng th???y. Ph??? x?? s???m u???t n??? ra nh?? hoa m??a xu??n. C??? m???i l???n v??? Qu???ng Ninh, t??i th???y s??? kh???i s???c ?????n l??? l??ng. C???u B??i Ch??y ???????ng b??? c??ng tr??nh li??n k???t Vi???t ??? Nh???t uy nghi gi???a thanh thi??n nh?? m???t bi???u t?????ng c???a H??? Long tr??? trung ??ang v????n xa. ???????ng ph??? r???ng r??i ??an xen v???i nhi???u l??n ???????ng. ??? ????y c??ng ??? ng???a xe nh?? n?????c, ??o qu???n nh?? n??m??? kh??ng kh??c Th??? ???? l?? m???y. Ngay ng?????i b???n ?????a c??ng ng??? ng??ng tr?????c s??? ?????i thay nhanh ch??ng c???a qu?? h????ng m??nh.
Cha v?? con linh tr???n - Tr???n Kh???i (ti???p theo)

Cha v?? con linh tr???n - Tr???n Kh???i (ti???p theo)

 •   31/05/2019 08:51:13 PM
 •   Đã xem: 307
 •   Phản hồi: 0
Truy???n K?? NG?????I CON G??I ??? NG?? BA XU??N L???C Tr???n Kh???iT??i b???t ng??? g???p l???i em. Kh??ng th??? nh??? ngay ra t??n em ???????c. Gi???a ????ng ????c nh???ngkhu??n m???t m???t th???i ?????n bom tr???n m???c, gi??? tr??ng v???a l??? v???a quen. B???i so v???i nh???ng n??m th??nggian kh???, khi tu???i m?????i t??m ????i m????i tr??? trung s??i n???i ???y, gi??? ch??ng t??i ?????u ???? l???n tu???i. Ng??y k??? ni???m 45 n??m th??nh l???p S?? ??o??n 3 Sao V??ng t???i Quy Nh??n, B??nh ?????nh, Ban t???ch???c b??? tr?? ng???i theo b??n tr??n, m???i b??n ????? ch??n, m?????i ng?????i. L??ng ai c??ng m???ng m???ng t???i t???i.Cu???c g???p m???t ?????ng ?????i c??, nh??ng th???t kh?? nh???n ra nhau ngay. Sau nh???ng c??i tay b???t m???t m???ng,l?? l???ng l???i nh???ng ng???m ng??i, v?? m???t s??? ?????ng ?????i kh??ng tr??? v???, v?? m???t s??? kh??c ???? s???m ra ??i.
Cha v?? con linh tr???n - Tr???n Kh???i

Cha v?? con linh tr???n - Tr???n Kh???i

 •   30/05/2019 05:45:58 PM
 •   Đã xem: 429
 •   Phản hồi: 0
Nh?? th?? Tr???n Kh???i v???a ???????c Nh?? xu???t b???n H???i Nh?? v??n Vi???t Nam ???n h??nh t???p truy???n k?? " Cha v?? con l??nh tr???n" n??m 2018, T???p truy???n k?? ph???n ??nh m???t c??ch trung th???c cu???c s???ng h??n m?????i n??m chi???n ?????u m???t m???t, m???t c??n c???a Tr???n Kh???i ??? m???t chi???n tr?????ng v?? c??ng ??c li???t: B??nh ?????nh, Khu 5. Nhi???u truy???n ?????i th???c, vi???c th???c, ng?????i th???c h??o h??ng, oanh ki???t, nhi???u truy???n c???m ?????ng r??i n?????c m???t... T??c ph???m ???????c b???n ?????c nhi???t li???t ????n nh???n! Xin gi???i thi???u truy???n " H????ng qu??? Tr?? B???ng" c???a t??c gi???! vannghecuocsong.com
Th??nh ph??? nh???t nh???o, ????n gi???n

Th??nh ph??? nh???t nh???o, ????n gi???n

 •   21/05/2019 03:11:59 AM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng

T???p truy???n ng???n Th??nh ph??? ??i v???ng c???a Nguy???n Th??? Thu Hu??? do Nh?? xu???t b???n Tr??? in v?? n???p l??u chi???u qu?? II n??m 2012, g???m 16 truy???n ng???n nh?? t??n g???i ?????t d?????i t???a ?????.
T??i ?????c Nguy???n Th??? Thu Hu??? c??ch ????y h??n hai th???p k??? v???i truy???n H???u thi??n ???????ng. Truy???n nh??? nh??ng s??u l???ng in tr??n T???p ch?? V??n ngh??? Qu??n ?????i. Ngh?? r???ng t??c gi??? tr??? n??y s??? ??i xa. Sau ???? ?????c th??m truy???n ng???n Ngo???i hay Ngo???i ??i g?? ???? th?? t??i ho??n to??n th???t v???ng.
R???i bi???t ???????c ti???u s??? t??c gi???. T??c gi??? kh??ng ph???i xu???t th??n trong gia ????nh danh gia v???ng t???c nh??ng c??ng l?? gia ????nh tr?? th???c n???i ti???ng, ?????i s???ng ???n ?????nh, c??ng vi???c c???a t??c
????? Tr????ng ... Truy???n k???

????? Tr????ng ... Truy???n k???

 •   21/05/2019 03:05:00 AM
 •   Đã xem: 332
 •   Phản hồi: 0
(Nha?? th?? ?????? Hoa??ng ngoa??i ta??i n??ng, anh co??n co?? ki????n th????c, va?? ca??i mo??n Ha??n v??n th??m h????u. Trong ph?? bi??nh v??n ho??c anh th????ng th????n, nhi????u khi ??????n "??anh ??a?? va?? cha??t chu??a" cha??m vi??a nhi????u ng??????i. Khi vi????t v???? ch??n dung ?????? Hoa??ng va?? ??o??c ba??i vi????t cu??a nha?? th?? Tr????n Quang ??a??o v???? gia ca??nh ??H, t??i ch????t nh???? ??????n c??u chuy????n ???? Monaco ??a?? r????t l??u r????i.)CO?? NH????NG ??I????U KH??NG TH???? HI????UTh???i ti???t Ch??u ??u n??m nay, d?????ng nh?? h??i ?????ng ?????nh. ???? ?????u th??ng s??u, tr???i v???n c??n se l???nh. M??a d???m m??a d???, kh??ng th???i ?????t th???i c??t nh?? ??? qu?? nh??, nh??ng ????? l??m n?????c s??ng Elber
Tr?? h????ng d??ng kh??

Tr?? h????ng d??ng kh??

 •   04/03/2019 10:23:01 AM
 •   Đã xem: 419
 •   Phản hồi: 0
TRA?? H????NG DU??NG KHI??
(Truy????n ng????n cu??a ?????? Tr??????ng)

Tr????i ??a?? l????p xu??n, v????y ma?? gio?? b????c v????n nh?? nh????ng ngo??n roi qu????t va??o m????t ng??????i. Ma??n ????m ?????? xu????ng th????t nhanh. Ba??i ven s??ng la??ng Tra?? H????ng, Khu??c Giang a??nh ??u????c b????ng l??n. Ti????ng va cha??m binh khi??, ti????ng reo ho?? cu??a ca??c binh si?? vang ca?? m????t khu??c s??ng. T???? trong bo??ng t????i, ti????ng vo?? ng????a d????n d????p, th????p thoa??ng lao nhanh v???? phi??a trung qu??n. Nh????n ra Ma??c Hi????n, anh em Pha??m Ha??p va?? Pha??m C???? La??ng ch????ng ??ao, he??t binh si?? ng????ng t????p. Ch????c ch????n co?? vi????c c????n ki??p, La??ng v????i ?????? Hi????n xu????ng ng????a. La??ng ch??a ho??i, Hi????n ??a?? ba??o, co?? th?? kh????n cu??a S???? qu??n Ph???m B???ch H??? va?? ??inh B???? Li??nh. Hi????n S???? qu??n ??a?? v???? v????i Li??nh, h????p binh ???? Hoa L?? ??????ng. Theo s???? ti????n c???? cu??a S???? qu??n, ??inh B???? Li??nh m????i Tra?? H????ng t??????ng si?? chu??ng ta v???? Hoa L?? cu??ng m??u nghi????p l????n.
Ng?????i ??m qua GI??P B??? (12 B???)

Ng?????i ??m qua GI??P B??? (12 B???)

 •   29/12/2018 07:37:18 AM
 •   Đã xem: 667
 •   Phản hồi: 0
Nh?? v??n Ho?? Vang

NG?????I L??M QUA M???T GI??P B??? (12 B???)
????? Ho??ng c?? nhi???u b??i th??, t???p th?? ?????c r???t ???????c. G?? ???? t???ng c??ng nhi???u b???n b?? ????????ng ch???t c??? ???????ng quan??? nh??ng ch??a k???p ???ch???t oan??? (?? th?? ????? Ho??ng), m???c d???u c??? hai n??i ?????u ???? ????nh h???t ????n, h???t chi??u, ng?? v???t ra c??? r???i ??ang c??? n???m m?? th?????? th?? l???i ra ch??u th??? s??ng H???ng, h??nh nh?? c?? c??? m???t c??i g???i l?? v??n minh s??ng H???ng (s??? giao thoa gi???a Kinh B???c v?? Th??ng Long) ??i lang thang m??u sinh ki???m s???ng ??? m???t gi??p b??? (m???t gi??p l?? 12 theo s??? t??? vi) .
G?? ???? ??i v?? l??m vi???c t???n tu??? ??? nh???ng b??? ????, v?? c??n l??m th???a ra ??? nh???ng c?? quan ch??nh th???ng kh??c n???a nh??: U??? ban to??n qu???c Li??n hi???p c??c H???i v??n h???c ngh??? thu???t Vi???t Nam, H???i Nh?? v??n???

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập13
 • Hôm nay11,883
 • Tháng hiện tại199,562
 • Tổng lượt truy cập5,571,476
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây