12/09/1940: Ph??t hi???n b???n v??? trong hang ?????ng Lascaux

12/09/1940: Ph??t hi???n b???n v??? trong hang ?????ng Lascaux

 •   12/09/2019 06:57:54 AM
 •   Đã xem: 1059
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1940, g???n Montignac, Ph??p, m???t b??? s??u t???p tranh hang ?????ng th???i ti???n s??? ???? ???????c ph??t hi???n b???i b???n thi???u ni??n t??nh c??? t??m th???y khu di v???t c??? ?????i sau khi ??u???i theo con ch?? c???a h??? xu???ng l???i d???n h???p v??o m???t hang ?????ng. C??c b???c tranh c?? ni??n ?????i t??? 15.000 ?????n 17.000 n??m, g???m ch??? y???u l?? c??c h??nh t?????ng ?????ng v???t.
H??? Ch?? Minh v???i ngo???i ng???

H??? Ch?? Minh v???i ngo???i ng???

 •   12/09/2019 03:56:46 AM
 •   Đã xem: 954
 •   Phản hồi: 0
H???i h???c ngo???i ng??? (Trung v??n, Nga v??n) ph??? th??ng v?? ?????i h???c c?? nhi???u b??i kh??a, v?? nghe th???y gi??o k??? v??? vi???c h???c ngo???i ng??? phi th?????ng c???a H??? Ch?? Minh. H??? Ch?? Minh bi???t nhi???u ngo???i ng???, trong ???? th??ng th???o Trung, Ph??p, Anh, Nga... B??c H??? th?????ng n??i:"M???i ngo???i ng??? l?? m???t lo???i v?? kh?? gi??ng v??o ?????u k??? th??!" Ti???ng Ph??p, B??c vi???t "B???n ??n ch??? ????? th???c d??n Ph??p", ti???ng Nga, trong kh??ng chi???n ch???ng Ph??p, B??c d???ch" L???ch s??? ?????ng C???ng s???n L??n X??",
03/02/1950: B???t ??i???p vi??n ti???t l??? v??? bom nguy??n t??? cho Li??n X??

03/02/1950: B???t ??i???p vi??n ti???t l??? v??? bom nguy??n t??? cho Li??n X??

 •   11/09/2019 10:19:24 PM
 •   Đã xem: 814
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1950, Klaus Fuchs, m???t nh?? khoa h???c Anh sinh ra ??? ?????c, ng?????i ???? gi??p ph??t tri???n bom nguy??n t???, ???? b??? b???t t???i Anh v?? t???i ti???t l??? c??c th??ng tin tuy???t m???t v??? v?? kh?? cho Li??n X??. S??? ki???n n??y l?? kh???i ?????u cho h??ng lo???t v??? vi???c c?? li??n quan ?????n m???t ???????ng d??y gi??n ??i???p, m?? ?????nh ??i???m
#232 ??? H??? tr??? anh em: B??? An ninh Qu???c gia ????ng ?????c v?? Vi???t Nam DCCH trong Chi???n tranh VN

#232 ??? H??? tr??? anh em: B??? An ninh Qu???c gia ????ng ?????c v?? Vi???t Nam DCCH trong Chi???n tranh VN

 •   08/09/2019 07:36:34 PM
 •   Đã xem: 1433
 •   Phản hồi: 0
Trong th??? gi???i th???i k??? h???u Th??? Chi???n II, nhi???u m???i li??n k???t m???i ???????c thi???t l???p gi???a c??i g???i l?? ???Th??? gi???i th??? hai??? v?? ???c??c n?????c ph????ng Nam.??? T??i li???u n??y nghi??n c???u vai tr?? c???a C???ng h??a D??n ch??? ?????c, hay ????ng ?????c, nh?? l?? th??nh vi??n th??? c???p c???a phe x?? h???i ch??? ngh??a trong s??? ph??t tri???n c???a ch??? ngh??a x?? h???i nh?? n?????c v?? hi???n ?????i h??a nh?? n?????c t???i Vi???t Nam. B??i vi???t ph??n t??ch nh???ng m???i li??n h??? ???????c t???o n??n gi???a c?? quan m???t v??? c???a m???t n?????c nh??? trong Chi???n tranh L???nh, ????ng ?????c, v?? c?? quan t??nh b??o m???i ???????c th??nh l???p
05/09/1958: ???Dr. Zhivago??? c???a Pasternak xu???t b???n ??? M???

05/09/1958: ???Dr. Zhivago??? c???a Pasternak xu???t b???n ??? M???

 •   05/09/2019 04:45:18 AM
 •   Đã xem: 848
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1958, ti???u thuy???t l??ng m???n c???a t??c gi??? Boris Pasternak, Dr. Zhivago, ???? ch??nh th???c ???????c xu???t b???n t???i M???. D?? b??? c???m ??? Li??n X?? nh??ng cu???n s??ch v???n gi??nh ???????c gi???i th?????ng Nobel V??n ch????ng n??m 1958.
V?? sao ng?????i Nh???t gi??nh nhi???u gi???i Nobel khoa h???c?

V?? sao ng?????i Nh???t gi??nh nhi???u gi???i Nobel khoa h???c?

 •   02/09/2019 08:08:22 PM
 •   Đã xem: 1001
 •   Phản hồi: 0
N??m 1949, n?????c Nh???t c?? c??ng d??n ?????u ti??n ???????c trao gi???i Nobel V???t l??. Cho t???i cu???i n??m 2000 n?????c n??y ???? c?? 9 ch??? nh??n gi???i Nobel (6 gi???i Khoa h???c), nhi???u nh???t ch??u ??.
N??m 2001, ng?????i Nh???t d??? ki???n trong 50 n??m t???i s??? ph???n ?????u gi??nh ???????c 30 gi???i Nobel.
02/09/1862: McClellan ???????c kh??i ph???c to??n quy???n ch??? huy

02/09/1862: McClellan ???????c kh??i ph???c to??n quy???n ch??? huy

 •   02/09/2019 07:13:21 AM
 •   Đã xem: 901
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1862, T???ng th???ng Abraham Lincoln ???? ph???i mi???n c?????ng kh??i ph???c to??n quy???n ch??? huy cho T?????ng George B. McClellan c???a Li??n minh mi???n B???c sau th???t b???i th???m h???a c???a T?????ng John Pope trong Tr???n Bull Run th??? hai t???i Virginia v??o ng??y 29 v?? 30 th??ng 08. McClellan, ch??? huy c???a Qu??n ??o??n Potomac,
?????ng ????? V??n H???u gi???ng nh?? C??ng Ph?????ng

?????ng ????? V??n H???u gi???ng nh?? C??ng Ph?????ng

 •   01/09/2019 10:07:54 PM
 •   Đã xem: 930
 •   Phản hồi: 0
Ngay khi c?? th??ng tin V??n H???u ?????u qu??n cho SC Heerenveen (H?? Lan), th?? g???n nh?? ngay l???p t???c trang face book c???a c??u l???c b??? n??y b??? ng?????i h??m m??? Vi???t Nam ?????c chi???m. H???u ??ang r??i v??o tr?????ng h???p bu???n gi???ng nh?? C??ng Ph?????ng.
?????ng ????? V??n H???u gi???ng nh?? C??ng Ph?????ng

?????ng ????? V??n H???u gi???ng nh?? C??ng Ph?????ng

 •   01/09/2019 10:07:22 PM
 •   Đã xem: 2478
 •   Phản hồi: 0
Ngay khi c?? th??ng tin V??n H???u ?????u qu??n cho SC Heerenveen (H?? Lan), th?? g???n nh?? ngay l???p t???c trang face book c???a c??u l???c b??? n??y b??? ng?????i h??m m??? Vi???t Nam ?????c chi???m. H???u ??ang r??i v??o tr?????ng h???p bu???n gi???ng nh?? C??ng Ph?????ng.
Jimmy Lai: T??? ph?? H???ng K??ng duy nh???t d??m ?????i ?????u B???c Kinh

Jimmy Lai: T??? ph?? H???ng K??ng duy nh???t d??m ?????i ?????u B???c Kinh

 •   01/09/2019 08:09:08 PM
 •   Đã xem: 870
 •   Phản hồi: 0
M???i s??? b???t ?????u khi ??ng tr??m kinh doanh H???ng K??ng ??? m???t ng?????i t??? n???n t??? Trung Qu???c ??? t??? thay ?????i m??nh t??? gi???a nh???ng n??m 1990 th??nh nh?? s??ng l???p c???a t??? b??o khi??u kh??ch, ch???ng B???c Kinh, c?? t??n g???i Apple Daily (B??nh qu??? Nh???t b??o, hay Nh???t b??o Tr??i t??o).
NH???NG TH?????C PHIM B?? M???T QU???C GIA V??? GI??Y PH??T CU???I ?????I C???A H??? CH??? T???CH

NH???NG TH?????C PHIM B?? M???T QU???C GIA V??? GI??Y PH??T CU???I ?????I C???A H??? CH??? T???CH

 •   01/09/2019 06:31:26 AM
 •   Đã xem: 923
 •   Phản hồi: 0
M???t ng??y kh??ng ?????p tr???i, ??ang ??? t??a so???n th?? t??i nh???n ???????c cu???c ??i???n tho???i t??? s??? m??y l???. Gi???ng ph??? n??? mi???n Nam nh??? nh?? gi?? tho???ng, t??? gi???i thi???u ch??? l?? Lan, con g??i nh?? quay phim Tr???n Anh Tr??. R???i b???t ng??? ch??? ngh???n ng??o b??o tin ba ch??? m???i m???t.
T???p C???n B??nh ???? th???ng tr??? Trung Qu???c nh?? th??? n??o? (P2)

T???p C???n B??nh ???? th???ng tr??? Trung Qu???c nh?? th??? n??o? (P2)

 •   29/08/2019 08:17:58 PM
 •   Đã xem: 905
 •   Phản hồi: 0
S??? bi???n h??a c???a ??ng T???p ?????n t??? nhi???u y???u t???. ???? th??ng ti???n c???a hai ?????i th??? c???a ??ng, B???c Hy Lai, B?? th?? Tr??ng Kh??nh, v?? Chu V??nh Khang, B??? tr?????ng B??? C??ng an, ???? gi??ng h???i chu??ng b??o ?????ng c??c l??nh ?????o ?????ng. D?????i th???i H??? C???m ????o, h??? t??? ra th???n tr???ng tr??n nhi???u m???t. Nay, v???i s??? ???ng h??? c???a ??ng T???p, c??c l??nh ?????o quy???t t??m lo???i b??? B???c v?? Chu.
Phi c??ng Vi???t Nam ?????u ti??n...

Phi c??ng Vi???t Nam ?????u ti??n...

 •   27/08/2019 03:28:02 AM
 •   Đã xem: 910
 •   Phản hồi: 0
PHI C??NG ?????U TI??N C???A TA ??? TR???I T??Y
Xin k??? ra 2 nh??n v???t ??i???n h??nh: ????? H???u V??? v?? L?? H???ng Phong.
????? H???u V??? (1883-1916) l?? con c???a T???ng ?????c ????? H???u Ph????ng, m???t trong T??? ?????i ph?? h??o c???a Nam K???: Nh???t S??? nh?? Ph????ng tam X?????ng t??? ?????nh.
H???c xong t?? t??i T??y ??? S??i G??n, n??m 1906 ??ng qua Ph??p h???c tr?????ng v?? b??? Saint-Cyr danh gi??. T???t nghi???p v???i lon (?? qu??n, qu??n h??m ch???, ph???i tr??nh ch??? nh???y c???m) thi???u ??y, ??ng ??i chinh chi???n ??? B???c Phi, n??m 1910 v??o h???c tr?????ng Qu??n s??? l??i m??y bay. T???t nghi???p n??m 1911, ??ng tr??? th??nh phi c??ng ng?????i Vi???t ?????u ti??n, ???????c ch???n c??ng Victo M??nard bay 1 v??ng quanh n?????c Ph??p ????? g??y ???n t?????ng. Khi ???? h??ng kh??ng c??n s?? khai, s??? ki???n n??y r???t chi l?? gh?? g???m, ???????c ghi v??o s??? s??ch.
L???ch s??? Vi???t Nam th???i t??? ch???: L?? Th??i T??? kh???i nghi???p

L???ch s??? Vi???t Nam th???i t??? ch???: L?? Th??i T??? kh???i nghi???p

 •   24/08/2019 09:39:17 PM
 •   Đã xem: 899
 •   Phản hồi: 0
L???ch s??? l?? b??? m??n khoa h???c x?? h???i, thi???t t?????ng n??n d??ng khoa h???c ????? l?? gi???i. D?????i th???i L?? Long ????nh t??n ??c, v?? ?????o, d??n s???ng trong c???nh d???u s??i l???a b???ng. Nh??n v??o n??m 1009 Long ????nh m???t, ?????t n?????c c???n m???t v??? l??nh ?????o s??ng su???t ?????c ?????, gi???ng nh?? c???nh tr???i h???n h??n c???u m??a. B???y gi??? L?? C??ng U???n [t??n h??y Vua L?? Th??i T???] l?? v??? quan n???i ti???ng trung tr???c, t???ng c??? gan ??m x??c vua c?? l?? Trung T??ng kh??c, khi vua b??? h??nh th??ch;
23/08/1926: Ng??i sao phim c??m Rudolph Valentino qua ?????i

23/08/1926: Ng??i sao phim c??m Rudolph Valentino qua ?????i

 •   23/08/2019 07:39:13 AM
 •   Đã xem: 961
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1926, c??i ch???t c???a ng??i sao phim c??m Rudolph Valentino ??? tu???i 31 ???? khi???n ng?????i h??m m??? c???a ??ng v?? c??ng th????ng ti???c. Trong s??? nghi???p ??i???n ???nh ng???n ng???i c???a m??nh, nam di???n vi??n g???c ?? ???? t???o d???ng ???????c danh ti???ng l?? nguy??n m???u ng?????i t??nh m??n ???nh. Sau khi tin t???c v??? vi???c ??ng qua ?????i v?? m???t kh???i u b??? v??? ???????c c??ng b???, h??ng ch???c v??? t??m c??ch t??? t??? ???? ???????c b??o c??o,
17/08/1962: L??nh ????ng ?????c b???n ng?????i c??? v?????t B???c t?????ng Berlin

17/08/1962: L??nh ????ng ?????c b???n ng?????i c??? v?????t B???c t?????ng Berlin

 •   17/08/2019 07:06:33 AM
 •   Đã xem: 889
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1962, l??nh canh ????ng ?????c ???? b???n h??? m???t thanh ni??n ??ang c??? g???ng tr???n tho??t qua B???c t?????ng Berlin v??o T??y Berlin v?? ????? m???c anh ta ch???y m??u ?????n ch???t. S??? ki???n tr??? th??nh m???t trong nh???ng bi???n c??? t???i t??? nh???t x???y ra t???i m???t trong nh???ng bi???u t?????ng x???u nh???t c???a Chi???n tranh L???nh.
11/08/1952: Hussein l??n k??? v??? ngai v??ng Jordan

11/08/1952: Hussein l??n k??? v??? ngai v??ng Jordan

 •   11/08/2019 08:07:46 AM
 •   Đã xem: 881
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1952, Ho??ng t??? Hussein ???? ???????c tuy??n l??m vua Jordan sau khi cha ??ng, vua Talal, b??? Qu???c h???i Jordan ph??? tru???t v???i l?? do m???c b???nh t??m th???n. Hussein ch??nh th???c l??n ng??i v??o sinh nh???t l???n th??? 18 c???a m??nh, ng??y 14/11/1953. ??ng l?? v??? vua l???p hi???n th??? ba c???a Jordan v?? l?? th??nh vi??n c???a tri???u ?????i Hashemite, ???????c cho l?? d??ng d??i h???u du??? c???a nh?? ti??n tri Muhammad.
Ban b?? th?? (?????ng C???ng s???n Vi???t Nam)

Ban b?? th?? (?????ng C???ng s???n Vi???t Nam)

 •   09/08/2019 11:45:25 PM
 •   Đã xem: 941
 •   Phản hồi: 0
Th???i t??i ??ang c??ng t??c , th?????ng n??m c??c c?? quan c???p hai c???a H???i Nh?? v??n Vi???t Nam m???t hai l???n l??n Trung ????ng H???i h???p. M???t l???n, kho???ng tr?????c ?????i h???i Nh?? v??n kh??a IX, nh?? th?? H???u Th???nh l??c n??y ???? 72 tu???i T??y, (t???c l?? 73 tu???i Ta) ch??? tr?? cu???c h???p. H???u Th???nh n??i nhi???u vi???c, ?????n vi???c nh??n s???, bi??n ch???, h??u hi???c, m???t s???c, ngh??? vi???c... H???u Th???nh h??? gi???ng tr???n an ti???ng x?? x??o:
05/08/1858: Tuy???n c??p ??i???n b??o xuy??n ?????i T??y D????ng ?????u ti??n

05/08/1858: Tuy???n c??p ??i???n b??o xuy??n ?????i T??y D????ng ?????u ti??n

 •   07/08/2019 02:47:50 AM
 •   Đã xem: 1010
 •   Phản hồi: 0
M??y ??i???n b??o ???????c ph??t tri???n ?????u ti??n b???i Samuel F. B. Morse, m???t ngh??? s?? ki??m nh?? ph??t minh, ng?????i ???? ngh?? ra ?? t?????ng v??? m??y ??i???n b??o v??o n??m 1832. M???t s??? nh?? ph??t minh ch??u ??u ???? ????? xu???t m???t thi???t b??? nh?? v???y, nh??ng Morse ???? l??m vi???c ?????c l???p v?? ?????n gi???a nh???ng n??m 1830 ???? ch??? t???o ???????c m???t d???ng c??? ??i???n b??o c?? th??? ho???t ?????ng.

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay1,692
 • Tháng hiện tại21,813
 • Tổng lượt truy cập9,035,959
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây