17/09/1976: NASA c??ng b??? t??u con thoi ?????u ti??n

Thứ ba - 17/09/2019 21:32
V??o ng??y n??y n??m 1976, NASA ???? c??ng khai ti???t l??? t??u con thoi ?????u ti??n c???a m??nh, t??u Enterprise, trong m???t bu???i l??? t???i Palmdale, California. Vi???c ph??t tri???n con t??u v?? tr??? v???i h??nh d??ng nh?? m??y bay n??y ???? ti??u t???n g???n 10 t??? USD v?? m???t g???n m???t th???p ni??n. N??m 1977
17/09/1976: NASA c??ng b??? t??u con thoi ?????u ti??n

17/09/1976: NASA c??ng b??? t??u con thoi ?????u ti??n

Print Friendly, PDF & Email

Ngu???n: Space Shuttle unveiledHistory.com

Bi??n d???ch: Nguy???n Th??? Kim Ph???ng

V??o ng??y n??y n??m 1976, NASA ???? c??ng khai ti???t l??? t??u con thoi ?????u ti??n c???a m??nh, t??u Enterprise, trong m???t bu???i l??? t???i Palmdale, California. Vi???c ph??t tri???n con t??u v?? tr??? v???i h??nh d??ng nh?? m??y bay n??y ???? ti??u t???n g???n 10 t??? USD v?? m???t g???n m???t th???p ni??n. N??m 1977, Enterprise ???? tr??? th??nh t??u con thoi ?????u ti??n bay t??? do sau khi ???????c m??y bay Boeing 747 ????a l??n ????? cao 25.000 feet (7.620m) v?? th??? ra, ????? n?? t??? bay tr??? l???i C??n c??? Kh??ng qu??n Edwards theo c??ch ri??ng c???a m??nh.

C??c chuy???n bay th?????ng xuy??n c???a t??u con thoi b???t ?????u v??o ng??y 12/04/1981, ng??y ph??ng t??u Columbia t??? M??i Canaveral, Florida. ???????c ph??ng b???i hai t??n l???a ?????y v?? m???t b??nh nhi??n li???u ngo??i, t??u con thoi n??y ???? ??i v??o qu??? ?????o quanh Tr??i ?????t. Sau khi ho??n th??nh nhi???m v??? k??o d??i hai ng??y, n?? kh???i ?????ng c??c ?????ng c?? ????? gi???m t???c ????? v?? sau khi bay v??o b???u kh?? quy???n th?? h??? c??nh theo ki???u t??u l?????n xu???ng C??n c??? Kh??ng qu??n Edwards.

C??c t??u con thoi trong giai ??o???n ?????u c?? nhi???m v??? ????a thi???t b??? v??? tinh v??o kh??ng gian v?? th???c hi???n nhi???u th?? nghi???m khoa h???c. Ng??y 28/01/1986, NASA v?? ch????ng tr??nh t??u con thoi g???p th???t b???i n???ng n??? khi t??u Challenger ph??t n??? ch??? 74 gi??y sau khi c???t c??nh v?? c??? b???y ng?????i tr??n t??u ?????u thi???t m???ng.

Th??ng 09/1988, c??c chuy???n bay t??u con thoi ???? ???????c n???i l???i v???i vi???c ph??ng th??nh c??ng t??u Discovery. K??? t??? ????, t??u con thoi ???? th???c hi???n nhi???u nhi???m v??? quan tr???ng, nh?? s???a ch???a v?? b???o tr?? K??nh Vi???n v???ng Kh??ng gian Hubble, c??ng nh?? x??y d???ng v?? ??i???u khi???n Tr???m V?? tr??? Qu???c t???.

M???t th???m k???ch trong kh??ng gian l???i l??m rung chuy???n c??? n?????c M??? v??o ng??y 01/02/2003, khi t??u Columbia, trong nhi???m v??? th??? 28 c???a m??nh, ???? b???t ng??? b??? ph??n r?? trong qu?? tr??nh t??i nh???p b???u kh?? quy???n Tr??i ?????t. T???t c??? b???y phi h??nh gia tr??n t??u ?????u thi???t m???ng. Sau ????, ch????ng tr??nh t??u con thoi ???? b??? gi??n ??o???n cho ?????n khi Discovery tr??? l???i v?? tr??? v??o th??ng 07/2005, trong b???i c???nh lo ng???i r???ng c??c v???n ????? li??n quan ?????n tai n???n t??u Columbia v???n ch??a ???????c gi???i quy???t ho??n to??n.

??i???p vi??n Ho??n h???o: Richard Sorge, Tr??m Gi??n ??i???p c???a Stalin

Print Friendly, PDF & Email

T??c gi???: The Economist | Bi??n d???ch: ??inh Nho Minh

An Impeccable Spy: Richard Sorge, Stalin???s Master Agent.  T??c gi???: Owen Matthews. Bloomsbury; 448 trang ; Gi??: $30 v?? ??25.

V???i cu???c ?????i ?????i ?????u v??? h??? t?? t?????ng v?? ?????a ch??nh tr???, th??? k??? 20 l?? b???i c???nh t??? nhi??n cho c??c ho???t ?????ng gi??n ??i???p. Nh???ng k??? ho???ch ???????c h??nh th??nh ??? c??c ?????i s??? qu??n, qu??n bar v?? h???i qu??n b?? m???t ???? quy???t ?????nh s??? ph???n c??c qu???c gia, khi???n cho c??ng vi???c gi??n ??i???p tr??? n??n quan tr???ng t???t c??ng. V?? trong s??? h???, Richard Sorge c?? l??? l?? ng?????i gi???i nh???t. ??ng l?? ???m???t c?? nh??n kh??ng ho??n h???o, nh??ng l?? m???t ??i???p vi??n ho??n h???o???d??ng c???m, t??i n??ng, v?? ki??n nh???n???, theo Owen Matthews trong c??u chuy???n th?? v??? v?? c???m ?????ng v??? cu???c ?????i c???a Sorge.

Cu???n ???An Impeccable Spy: Richard Sorge, Stalin???s Master Agent??? (??i???p vi??n Ho??n h???o: Richard Sorge, Tr??m Gi??n ??i???p c???a Stalin) l?? c??u chuy???n v??? c??c bi???n c??? c???a th???i k?? n??y, v?? Sorge l?? m???t hi???n th??n ho??n h???o. M???t ng?????i v???i l??ng t??? ki??u v?? qu??? c???m, ??ng hi sinh v?? m???t l?? t?????ng ngh??? nghi???p m?? t??? l??u ???? kh??ng c??n.

Sinh n??m 1895 trong m???t gia ????nh c?? b??? ng?????i ?????c v?? m??? ng?????i Nga, Sorge, gi???ng nhi???u ch??ng trai tr??? kh??c c???a th??? h??? ????, tr??? n??n bi quan sau tr???i nghi???m trong nh???ng chi???n h??o c???a Th??? Chi???n I. Sau khi h???i ph???c v???t th????ng trong b???nh vi???n, Sorge b???t ?????u quan t??m t???i Marx. Ch??? ngh??a c???ng s???n ???? m?? ho???c ??ng: l?? t?????ng c???ng s???n ph?? h???p v???i vi???n t?????ng c???a ??ng v??? b???n th??n m??nh.

C??c ho???t ?????ng c???a Sorge d???n ??ng t???i Moskva v?? Qu???c t??? c???ng s???n (Comintern), c?? quan qu???c t??? c???a c??c ?????ng C???ng s???n, ???c??u l???c b??? b?? m???t nh???t c???a c??ch m???ng th??? gi???i???. ??ng ???????c c??? ?????n Th?????ng H???i, m???t th??nh ph??? thu???c ?????a n??i ??ng u???ng r?????u v?? ??n ch??i nh?? m???t ???tay t?? s???n h???i ngo???i bi???n ch???t???, Matthews vi???t. ???Sorge r???t th??ch vai m??nh ph???i ????ng gi???.???

Nh??ng ho???t ?????ng c???a Sorge c?? ???nh h?????ng l???n nh???t khi ??ng t???i Nh???t B???n n??m 1933. V???i m???t cu???c chi???n m???i ??ang d???n h??nh th??nh, gi???i l??nh ?????o Li??n X?? ?????c bi???t quan t??m t???i c??c li??n minh v?? tham v???ng qu??n s??? c???a Nh???t B???n. Li???u Tokyo c?? t??m c??ch ????nh v??? ph??a Nam ????? ti???n s??u v??o Ch??u ??, hay ti???n v??? ph??a B???c v??o Siberia? K??? ho???ch th??? hai ch???c ch???n s??? k???t li???u Li??n X??, m???t ?????t n?????c c??n non tr??? v?? ch??a ???n ?????nh, v???i qu??n ?????i ch??a ???????c th??? s???c v?? b??? l??m cho suy y???u b???i c??c cu???c thanh tr???ng c???a Stalin. C???p tr??n c???a Sorge ??? Moskva???T???ng c???c 4 c???a B??? Tham m??u H???ng qu??n Li??n X????????? ra l???nh cho Sorge t??m l???i gi???i ????p cho c??u h???i n??y trong v??ng t??m n??m ti???p theo.

Sorge ???? th???c hi???n nhi???m v??? n??y m???t c??ch li???u l??nh. ??ng nh???y ?????m v???i c??c qu?? c?? ??? nh???ng b???a ti???c c???a c??c ?????i s??? qu??n t???i Tokyo v?? tr??? n??n n???i ti???ng trong c??c qu??n bar ??? Ginza. M???t ph??ng vi??n M??? t???ng n??i r???ng ?????ng ???y gi???ng nh?? m???t tay ch??i, kh??c h???n v???i h??nh ???nh c???a m???t gi??n ??i???p c???n m???n v?? nguy hi???m.???

Nh??ng Sorge ch??nh l?? tay gi??n ??i???p ????. Sorge l??m b???n v???i m???t s?? quan qu??n ?????i ?????c t??n l?? Eugen Ott???sau khi ???? quy???n r?? v??? c???a anh ta, m???t chi??u b??i th?????ng th???y ??? Sorge. Ott d???n th??ng quan ti???n ch???c r???i tr??? th??nh ?????i s??? c???a Hitler ??? Tokyo. Nh?? Matthews ch??? ra, Sorge l?? m???t ??i???p vi??n th??nh c??ng kh??ng ph???i nh??? ??n c???p b?? m???t m?? l?? nh??? trao ?????i b?? m???t. Nh??? m???t th??nh vi??n trong m???ng l?????i gi??n ??i???p ???????c c??i l??m c??? v???n cho th??? t?????ng Nh???t B???n, Sorge c?? ???????c th??ng tin m???t v??? ch??nh tr??? n???i b??? Nh???t B???n; ??ng truy???n nh???ng th??ng tin n??y cho Ott ????? ?????i l???i nh???ng tin m???i nh???t t??? Berlin v??? chi???n l?????c c???a Ph??t x??t ?????c. Nh???ng th??ng tin t??nh b??o n??y sau ???? ???????c ??i???n v??? Moskva.

Nh??ng cu???n ?????i???p vi??n Ho??n h???o??? c??ng n??i r?? r???ng tin t??nh b??o ch??? t???t n???u ???????c di???n gi???i ????ng. ??? Moskva nh???ng n??m 1930, m???c ti??u ch??nh c???a c??c th??nh vi??n trong ?????ng C???ng s???n l?? t??m c??ch s???ng s??t. N??m l??nh ?????o li??n ti???p c???a T???ng c???c 4 ?????u b??? x??? b???n trong c??c cu???c thanh tr???ng. Nh???ng ng?????i s???ng s??t c??n l???i ch??? c??n c??ch duy nh???t ????? tr??nh s??? ph???n t????ng t??? l?? n??i nh???ng g?? Stalin mu???n nghe: r???ng Hitler s??? kh??ng x??m l?????c Li??n X??, v?? nh???ng th??ng tin t??nh b??o tr??i ng?????c ?????u n???m trong chi???n d???ch g??y nhi???u th??ng tin c???a ?????ch.

Sorge nh???n ???????c th??ng tin v??? ??m m??u x??m l?????c t??? Ott v?? c??c ngu???n ng?????i ?????c c???a ??ng. V?? v???y, Sorge t??m c??ch b??o ?????ng c???p tr??n, nh??ng ?????u b??? Moskva ph???t l???. ??ng c??n bi???t ?????n Chi???n d???ch Barbarossa, k??? ho???ch x??m l?????c Li??n X?? c???a ?????c, v?? b??o v???i Moskva r???ng ???95% kh??? n??ng s??? x???y ra chi???n tranh???, ?????ng  th???i ch??? r?? r???ng l???c l?????ng Ph??t x??t s??? m??? chi???n d???ch v??o ng??y 15 th??ng 6. (??ng l???ch m???t tu???n: cu???c x??m l?????c b???t ?????u ng??y 22 th??ng 6). Stalin ??i???n l???i: ???????ng nghi. ????a v??o m???c nh???ng b???c ??i???n v???i ?? ????? g??y khi??u kh??ch.???

M???c d?? v???y, tin t??nh b??o c???a Sorge d?????ng nh?? ???? c?? vai tr?? quy???t ?????nh c???c di???n cu???c chi???n???c???u s???ng kh??ng ch??? Li??n X?? m?? c?? l??? to??n b??? th??? gi???i. V??o th??ng 9 n??m 1941, ??ng b??o r???ng Nh???t nhi???u kh??? n??ng s??? kh??ng t???n c??ng v??ng Vi???n ????ng Nga, ngh??a l?? Stalin c?? th??? ??i???u m???t n???a l???c l?????ng H???ng Qu??n ??? Siberia sang m???t tr???n ph??a T??y.

M???t th??ng sau, v???n may c???a Sorge ???? h???t, ??ng c??ng c??c th??nh vi??n kh??c c???a nh??m Tokyorezidentura b??? b???t b???i c???nh s??t Nh???t. Moskva kh??ng m???y b???n t??m t???i vi???c n??y: ng?????i c?? th??? ???? c???u s???ng c??? ?????t n?????c ???? nhanh ch??ng b??? b??? r??i. ??ng ng???i t?? ba n??m ??? nh?? t?? Sugamo ch??? ?????i s??? ph???n: t??? h??nh b???ng treo c???. M???t phi??n d???ch ng?????i ?????c, ng?????i gi??? di ch??c c???a Sorge, n??i r???ng ??ng gi???ng ???m???t ng?????i t??? h??o v?? ???? ho??n th??nh m???t c??ng vi???c v?? ?????i v?? ???? s???n s??ng r???i cu???c ch??i???. Matthews ???? mi??u t??? Sorge m???t c??ch t????ng x???ng: t??o b???o, kh?? th??? v?? b??? ??m ???nh b???i nh???ng s??? ??i??n r??? v?? bi k???ch c???a th???i ?????i ????.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay1,403
  • Tháng hiện tại72,819
  • Tổng lượt truy cập6,008,835
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây