G??c khu???t t??nh ??i v?? quy???n l???c c???a ba ch??? em nh?? h??? T???ng

Thứ tư - 04/12/2019 06:11
Cu???n ???Big Sister, Little Sister, Red Sister??? l?? m???t c??u chuy???n ?????y c???m th??ng v???i s??? ph???n c???a ???T???ng gia t??? mu???i??? trong th???i k?? Trung Qu???c ?????y bi???n ?????ng.
Trong ph???n gi???i thi???u cu???n s??ch m???i Big Sister, Little Sister, Red Sister: Three Women at the Heart of Twentieth-Century China, ra m???t ng??y 15/10, t??c gi??? Jung Chang vi???t r???ng ?? t?????ng ban ?????u c???a c?? l?? vi???t m???t cu???n s??ch v??? T??n Trung S??n. C?? mu???n t??m hi???u xem li???u ??ng c?? th???c s??? l?? m???t nh?? l??nh ?????o c??ch m???ng ti??n phong c???a Trung Qu???c hay kh??ng.

G??c khu???t t??nh ??i v?? quy???n l???c c???a ba ch??? em nh?? h??? T???ng

Print Friendly, PDF & Email

T??c gi???: Minh Hoa

Cu???n ???Big Sister, Little Sister, Red Sister??? l?? m???t c??u chuy???n ?????y c???m th??ng v???i s??? ph???n c???a ???T???ng gia t??? mu???i??? trong th???i k?? Trung Qu???c ?????y bi???n ?????ng.

Trong ph???n gi???i thi???u cu???n s??ch m???i Big Sister, Little Sister, Red Sister: Three Women at the Heart of Twentieth-Century China, ra m???t ng??y 15/10, t??c gi??? Jung Chang vi???t r???ng ?? t?????ng ban ?????u c???a c?? l?? vi???t m???t cu???n s??ch v??? T??n Trung S??n. C?? mu???n t??m hi???u xem li???u ??ng c?? th???c s??? l?? m???t nh?? l??nh ?????o c??ch m???ng ti??n phong c???a Trung Qu???c hay kh??ng.

Nh??ng nh???ng c??u chuy???n v??? ng?????i v??? c???a ??ng, b?? T???ng Kh??nh Linh v?? 2 ch??? em g??i c???a b?? l?? T???ng ??i Linh v?? T???ng M??? Linh ???? cu???n h??t Jung Chang. V?? c?? quy???t ?????nh cho ra m???t m???t cu???n s??ch v??? nh???ng th??ng tr???m c???a 3 ch??? em g??i ?????y quy???n l???c nh?? h??? T???ng.

C??? 3 ng?????i, ??i Linh, Kh??nh Linh v?? M??? Linh ?????u ???????c sinh ra ??? Th?????ng H???i v??o kho???ng ?????u th??? k??? tr?????c v?? h???c t???p t???i ?????i h???c Wesleyan ??? Macon, Georgia, m???t trong nh???ng tr?????ng ?????i h???c d??nh cho n??? gi???i l??u ?????i nh???t n?????c M???.

Cha c???a h???, ??ng T???ng Gia Th???, c??ng ti???p thu n???n gi??o d???c M??? v?? l?? m???t nh?? truy???n gi??o trong th???i gian ??? M???. Vi???c ???????c ??i h???c cao, c?? n???n t???ng gia ????nh t???t, th??ng th???o ti???ng Anh v?? hi???u bi???t v??? ch??? ngh??a qu???c t??? ???? gi??p ch??? em nh?? h??? T???ng c?? v??? tr?? cao trong x?? h???i th?????ng l??u Th?????ng H???i. V?? h??? c??ng ???? t???o n??n m???t s??? kh??c bi???t l???n v???i t???t c??? nh???ng ph??? n??? Trung Qu???c c?? h???c th???c kh??c khi k???t h??n v???i ba trong s??? nh???ng ng?????i ????n ??ng c?? ???nh h?????ng nh???t ??? Trung Qu???c l??c b???y gi???: Nh?? c??ch m???ng T??n Trung S??n, T???ng th???ng Trung Hoa D??n Qu???c T?????ng Gi???i Th???ch v?? ng?????i gi??u nh???t Trung Qu???c v?? c??ng l?? h???u du??? c???a Kh???ng T???, Kh???ng T?????ng Hi.

M???i li??n h??? v???i nh?? c??ch m???ng Trung Qu???c

M???t ??i???u b???t ng??? l?? cu???n s??ch c???a Chang kh??ng b???t ?????u b???ng nh???ng c??u chuy???n c???a gia ????nh h??? T???ng, m?? thay v??o ???? l?? T??n Trung S??n. T??c gi??? mi??u t??? T??n Trung S??n l?? m???t ng?????i qu?? t???p trung v??o c??ng vi???c. Kh??ng ??? Trung Qu???c trong cu???c C??ch m???ng n??m 1911 nh??ng T??n Trung S??n ???? ????ng g??p c??ng s???c r???t l???n v?? ???????c b???u l??m ?????i t???ng th???ng l??m th???i Trung Hoa D??n Qu???c n??m 1912. Nh??ng ch??? sau m???t kho???ng th???i gian ng???n ??ng ???? th???c hi???n l???i h???a nh?????ng ch???c cho Vi??n Th??? Kh???i v???i ??i???u ki???n ??ng n??y ph???i b???t vua nh?? Thanh tho??i v??? ????? th??nh l???p ch??? ????? c???ng h??a. Nh??ng Vi??n Th??? Kh???i ???? kh??ng th???c hi???n l???i h???a v?? h??nh tr??nh c??ch m???ng sau ???? c???a T??n Trung S??n h???t s???c b??n ba, l???n ?????n.

Goc khuat tinh ai va quyen luc cua ba chi em nha ho Tong hinh anh 2
Ba ch??? em nh?? h??? T???ng ???? c?? r???t nhi???u ???nh h?????ng trong l???ch s??? Trung Qu???c th??? k??? 20. ???nh: Alamy.

V?? m???i li??n h??? gi???a T??n Trung S??n v?? nh?? h??? T???ng b???t ?????u t??? ng?????i cha T???ng Gi??o Th???. ??ng T???ng r???t ng?????ng m??? T??n Trung S??n, ???? quy??n g??p m???t s??? ti???n l???n cho ho???t ?????ng c??ch m???ng v?? ???ng h??? n??? l???c ch???ng l???i Vi??n Th??? Kh???i, s??? ki???n ???????c g???i l?? ???cu???c c??ch m???ng l???n th??? hai??? c???a T??n Trung S??n. Sau khi h??nh ?????ng n??y th???t b???i, T??n Trung S??n ???? ph???i sang l??u vong t???i Nh???t B???n. ??ng T???ng Gia Th??? v?? c?? con g??i l???n ??i Linh, th?? k?? ti???ng Anh cho T??n Trung S??n, c??ng ?????ng h??nh v?? h??? tr??? r???t nhi???u cho nh?? c??ch m???ng Trung Qu???c. T??c gi??? Jung Chang c?? ti???t l??? chi ti???t l?? T??n Trung S??n ???? theo ??u???i ??i Linh v?? c???u h??n b??, d?? ??ng ???? c?? m???t ng?????i v???.

L??c n??y, m???t s??? vi???c c?? th??? ???? ph???n n??o thay ?????i suy ngh?? c???a ??i Linh v?? gia ????nh h??? T???ng v?? h??? c?? th??? ???? th???y ??ng qu?? t???p trung v??o c??ng vi???c. Trong khi T??n Trung S??n ??ang ??? Osaka, ??ng nh???n ???????c tin v??? ??ng c??ng m???t c?? con g??i g???p ph???i tai n???n xe h??i nghi??m tr???ng ??? Tokyo. Nh??ng thay v?? v???i v?? ?????n b??n v??? m??nh, Chang b??y t??? r???ng T??n Trung S??n kh??ng c?? ?? ?????nh v??? th??m h???. Chang ???? vi???t: ???Ph???n ???ng ?????u ti??n c???a ??ng ???y l?? kh??ng c?? l?? do g?? ????? ?????n Tokyo v?? ??ng kh??ng ph???i l?? b??c s?? c???a h???. V?? ??ng T??n cho r???ng ngay c??? khi ??ng ???y c?? l?? b??c s?? th?? c??ng qu?? mu???n ????? ?????n k???p. B??n c???nh ????, ??ng c??ng c??n c??c cu???c h???n ??? Fukuoka???.

??i Linh v?? cha m??nh ???? ph???n n??o s???ng s??? v??? quy???t ?????nh ????.

Sau khi ??i Linh k???t h??n v???i Kh???ng T?????ng Hi, b?? ???? kh??ng th??? ti???p t???c ?????m nh???n vai tr?? th?? k?? ti???ng Anh cho T??n Trung S??n. L??c n??y T???ng Kh??nh Linh tr??? th??nh ng?????i ph??? t?? m???i cho nh?? c??ch m???ng Trung Qu???c. B??? cu???n h??t b???i l?? t?????ng v?? con ng?????i c???a T??n Trung S??n, Kh??nh Linh ???? h???t l??ng v?? ??ng v?? ?????ng ?? k???t h??n v???i ??ng b???t ch???p s??? ph???n ?????i c???a cha m??nh.

?????c bi???t, t??c gi??? Chang c??ng l?? gi???i vi???c nh?? c??ch m???ng T??n Trung S??n hi???n v???n nh???n ???????c r???t nhi???u s??? k??nh tr???ng t??? ????i Loan, Trung Qu???c ?????i l???c v?? ??? c??c khu ph??? T??u tr??n kh???p th??? gi???i, m???t ph???n l?? v?? ch??nh T?????ng Gi???i Th???ch ???? t???o n??n s??? s??ng b??i c?? nh??n ?????i v???i ??ng T??n, ??i???u gi??p b???o ?????m v???n m???nh ch??nh tr??? c???a ch??nh ??ng ta v???i vai tr?? l?? ng?????i th???a k??? l?? t?????ng c???a T??n Trung S??n khi ??ng qua ?????i v??o n??m 1925.

Ba ng?? r??? ri??ng

V???i vai tr?? l?? v??? c???a T??n Trung S??n, th???i gian sau ????, T???ng Kh??nh Linh v???n n???i ti???p l?? t?????ng c??ch m???ng c???a ch???ng m??nh. Kh??nh Linh c??ng h???t s???c ???ng h??? v?? h??? tr??? ho???t ?????ng c???a nh???ng ng?????i c???ng s???n Trung Qu???c v?? l?? ng?????i duy nh???t trong 3 ch??? em ??? l???i Trung Qu???c sau n??m 1949. T??? ???? cho ?????n khi b?? m???t, n??m 1981, b?? c??ng kh??ng ???????c g???p l???i c??c ch??? em c???a m??nh.

Goc khuat tinh ai va quyen luc cua ba chi em nha ho Tong hinh anh 3
T???ng M??? Linh, T???ng ??i Linh v?? T???ng Kh??nh Linh n??m 1942. ???nh: AP.

Ng?????i ch??? c???, ??i Linh, l?? m???t tr??? c???t kinh t??? c???a gia ????nh. Ph???n n??o nh??? v??o s??? gi??p ????? c???a b?? m?? ??ng Kh???ng T?????ng Hi ???? tr??? th??nh B??? tr?????ng T??i ch??nh v?? Th??? t?????ng c???a Trung Hoa D??n Qu???c. M???c d?? c??y vi???t Chang kh??ng ????? c???p nhi???u v??? ??i Linh nh?? Kh??nh Linh v?? M??? Linh nh??ng ch??nh ??i Linh l?? ng?????i ???? gi???i thi???u M??? Linh v?? T?????ng Gi???i Th???ch. B?? c??ng hi v???ng r???ng cu???c h??n nh??n n??y c?? th??? c???ng c??? h??n n???a s??? gi??u c?? v?? quy???n l???c c???a gia ????nh h??? T???ng. B?? ???? sang M??? v??o th???p ni??n 1940 v?? qua ?????i n??m 1973 t???i New York.

Kh??ng ch??? b??? thu h??t b???i v??? ?????p v?? t??nh c??ch c???a M??? Linh, T?????ng Gi???i Th???ch c??n nh???n th???y vai tr?? quan tr???ng c???a b?? trong ?????i nghi???p c???a ??ng ta: M??? Linh l?? m???t ng?????i n??i ti???ng Anh l??u lo??t v?? b?? c?? th??? tr?? chuy???n v???i c??c nh?? l??nh ?????o th??? gi???i v?? s??? mang l???i hi???u qu??? t???t trong c??c chi???n d???ch g??y qu??? cho ho???t ?????ng c???a T?????ng Gi???i Th???ch t???i M???. Nh??ng theo Jung Chang, M??? Linh ???? c???m th???y b??? T?????ng Gi???i Th???ch ph???n b???i l??ng tin khi ??ng ????? l???i cho gia ????nh b?? v??? s??? th???t b???i t???i Trung Qu???c ?????i l???c. M??? Linh l?? ng?????i s???ng l??u nh???t trong 3 ch??? em v?? d??nh 25 cu???i ?????i t???i NewYork. B?? m???t n??m 2003 ??? tu???i 105.

C?? m???t ??i???u r???t ?????c bi???t trong Big Sister, Little Sister, Red Sister l?? c??u chuy???n c???a ba ch??? em g??i ???khuynh ?????o??? Trung Qu???c th??? k??? 20 ???? ???????c th??? hi???n trong b???i c???nh nam gi???i c?? s???c m???nh th???ng tr???. Ch????ng m??? ?????u cu???n s??ch t???p trung ho??n to??n v??o T??n Trung S??n v?? ch????ng ti???p theo l?? v??? ??ng T??n Gia Th???. T???t c??? ??i???u n??y nh???m to??t l??n r???ng ???nh h?????ng c???a ph??? n??? th???i k?? ???? ch??? c?? th??? ???????c th??? hi???n th??ng qua m???i li??n h??? v???i nh???ng ng?????i ????n ??ng quy???n l???c v?? m???nh m???. T??c gi??? Jung Chang c??ng cho ?????c gi??? hi???u ???????c t??m l?? v?? nh???ng h???n ch??? m?? ph??? n??? ??? Trung Qu???c th??? k??? 20 ph???i ?????i m???t khi h??? mu???n t???o d???ng s??? th??nh c??ng c???a ri??ng m??nh.

Ngu???n: Zing News

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay1,103
  • Tháng hiện tại56,789
  • Tổng lượt truy cập9,189,563
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây