??i???u kho???n v?? ??i???u ki???n s??? d???ng

????y l?? c??c ??i???u kho???n v?? ??i???u ki???n ??p d???ng cho website n??y. Truy c???p v?? s??? d???ng website t???c l?? b???n ???? ?????ng ?? v???i c??c quy ?????nh n??y.
C???m ??n b???n ???? s??? d???ng. Xin vui l??ng ?????c c??c ??i???u kho???n m???t c??ch c???n th???n, v?? li??n h??? v???i ch??ng t??i n???u b???n c?? b???t k??? c??u h???i. B???ng vi???c truy c???p ho???c s??? d???ng website c???a ch??ng t??i, b???n ?????ng ?? b??? r??ng bu???c b???i c??c ??i???u kho???n v?? ??i???u ki???n s??? d???ng c??ng nh?? Ch??nh s??ch b???o m???t c???a ch??ng t??i. N???u kh??ng ?????ng ?? v???i c??c quy ?????nh n??y, b???n vui l??ng ng??ng s??? d???ng website.

Danh m???c
??i???u 1: ??i???u kho???n li??n quan ?????n ph???n m???m v???n h??nh website
??i???u 2: Gi???i h???n cho vi???c s??? d???ng Website v?? c??c t??i li???u tr??n website
??i???u 3: S??? d???ng th????ng hi???u
??i???u 4: C??c h??nh vi b??? nghi??m c???m
??i???u 5: C??c ???????ng li??n k???t ?????n c??c website kh??c
??i???u 6: T??? ch???i b???o ?????m
??i???u 7: Lu???t ??p d???ng v?? c?? quan gi???i quy???t tranh ch???p
??i???u 8: Thay ?????i ??i???u kho???n v?? ??i???u ki???n s??? d???ng

??i???u kho???n li??n quan ?????n ph???n m???m v???n h??nh website

- Website c???a ch??ng t??i s??? d???ng h??? th???ng NukeViet, l?? gi???i ph??p v??? website/ c???ng th??ng tin ngu???n m??? ???????c ph??t h??nh theo gi???y ph??p b???n quy???n ph???n m???m t??? do ngu???n m??? ???GNU General Public License??? (vi???t t???t l?? GNU/GPL hay GPL) v?? c?? th??? t???i v??? mi???n ph?? t???i trang web www.nukeviet.vn.
- Website n??y do ch??ng t??i s??? h???u, ??i???u h??nh v?? duy tr??. NukeViet (hi???u ??? ????y l?? ???h??? th???ng NukeViet??? (bao g???m nh??n h??? th???ng NukeViet v?? c??c s???n ph???m ph??i sinh nh?? NukeViet CMS, NukeViet Portal, NukeViet Edu Gate...), ???www.nukeviet.vn???, ???t??? ch???c NukeViet???, ???ban ??i???u h??nh NukeViet???, "Ban Qu???n Tr??? NukeViet" v?? n??i chung l?? nh???ng g?? li??n quan ?????n NukeViet...) kh??ng li??n quan g?? ?????n vi???c ch??ng t??i ??i???u h??nh website c??ng nh?? quy ?????nh b???n ???????c ph??p l??m v?? kh??ng ???????c ph??p l??m g?? tr??n website n??y.
- H??? th???ng NukeViet l?? b??? m?? ngu???n ???????c ph??t tri???n ????? x??y d???ng c??c website/ c???ng th??ng tin tr??n m???ng. Ch??ng t??i (ch??? s??? h???u, ??i???u h??nh v?? duy tr?? website n??y) kh??ng h??? tr??? v?? kh???ng ?????nh hay ng??? ?? v??? vi???c c?? li??n quan ?????n NukeViet. ????? bi???t th??m nhi???u th??ng tin v??? NukeViet, h??y gh?? th??m website c???a NukeViet t???i ?????a ch???: http://nukeviet.vn.

Tr??? l???i danh m???c

Gi???i h???n cho vi???c s??? d???ng Website v?? c??c t??i li???u tr??n website

- T???t c??? c??c quy???n li??n quan ?????n t???t c??? t??i li???u v?? th??ng tin ???????c hi???n th??? v??/ ho???c ???????c t???o ra s???n cho Website n??y (v?? d??? nh?? nh???ng t??i li???u ???????c cung c???p ????? t???i v???) ???????c qu???n l??, s??? h???u ho???c ???????c cho ph??p s??? d???ng b???i ch??ng t??i ho???c ch??? s??? h???u t????ng ???ng v???i gi???y ph??p t????ng ???ng. Vi???c s??? d???ng c??c t??i li???u v?? th??ng tin ph???i ???????c tu??n th??? theo gi???y ph??p t????ng ???ng ???????c ??p d???ng cho ch??ng.
- Ngo???i tr??? c??c t??i li???u ???????c c???p ph??p r?? r??ng d?????i d???ng gi???y ph??p t?? li???u m??? Creative Commons (g???i l?? gi???y ph??p CC) cho ph??p b???n khai th??c v?? chia s??? theo quy ?????nh c???a gi???y ph??p t?? li???u m???, ?????i v???i c??c lo???i t??i li???u kh??ng ghi gi???y ph??p r?? r??ng th?? b???n kh??ng ???????c ph??p s??? d???ng (bao g???m nh??ng kh??ng gi???i h???n vi???c sao ch??p, ch???nh s???a to??n b??? hay m???t ph???n, ????ng t???i, ph??n ph???i, c???p ph??p, b??n v?? xu???t b???n) b???t c??? t??i li???u n??o m?? kh??ng c?? s??? cho ph??p tr?????c b???ng v??n b???n c???a ch??ng t??i ngo???i tr??? vi???c s??? d???ng cho m???c ????ch c?? nh??n, n???i b???, phi th????ng m???i.
- M???t s??? t??i li???u ho???c th??ng tin c?? nh???ng ??i???u kho???n v?? ??i???u ki???n ??p d???ng ri??ng cho ch??ng kh??ng ph???i l?? gi???y ph??p t?? li???u m???, trong tr?????ng h???p nh?? v???y, b???n ???????c y??u c???u ph???i ch???p nh???n c??c ??i???u kho???n v?? ??i???u ki???n ???? khi truy c???p v??o c??c t??i li???u v?? th??ng tin n??y.

Tr??? l???i danh m???c

S??? d???ng th????ng hi???u

- VINADES.,JSC, NukeViet v?? th????ng hi???u g???n v???i NukeViet (v?? d??? NukeViet CMS, NukeViet Portal, NukeViet Edu Gate...), logo c??ng ty VINADES thu???c s??? h???u c???a C??ng ty c??? ph???n ph??t tri???n ngu???n m??? Vi???t Nam.
- Nh???ng t??n s???n ph???m, t??n d???ch v??? kh??c, logo v??/ ho???c nh???ng t??n c??ng ty ???????c s??? d???ng trong Website n??y l?? nh???ng t??i s???n ???? ???????c ????ng k?? ?????c quy???n v?? ???????c gi??? b???n quy???n b???i nh???ng ng?????i s??? h???u v??/ ho???c ng?????i c???p ph??p t????ng ???ng.

Tr??? l???i danh m???c

C??c h??nh vi b??? nghi??m c???m

Ng?????i truy c???p website n??y kh??ng ???????c th???c hi???n nh???ng h??nh vi d?????i ????y khi s??? d???ng website:
- X??m ph???m c??c quy???n h???p ph??p (bao g???m nh??ng kh??ng gi???i h???n ?????i v???i c??c quy???n ri??ng t?? v?? chung) c???a ng?????i kh??c.
- G??y ra s??? thi???t h???i ho???c b???t l???i cho ng?????i kh??c.
- L??m x??o tr???n tr???t t??? c??ng c???ng.
- H??nh vi li??n quan ?????n t???i ph???m.
- T???i l??n ho???c ph??t t??n th??ng tin ri??ng t?? c???a t??? ch???c, c?? nh??n kh??c m?? kh??ng ???????c s??? ch???p thu???n c???a h???.
- S??? d???ng Website n??y v??o m???c ????ch th????ng m???i m?? ch??a ???????c s??? cho ph??p c???a ch??ng t??i.
- N??i x???u, l??m nh???c, ph??? b??ng ng?????i kh??c.
- T???i l??n c??c t???p tin ch???a virus ho???c c??c t???p tin b??? h?? m?? c?? th??? g??y thi???t h???i ?????n s??? v???n h??nh c???a m??y t??nh kh??c.
- Nh???ng ho???t ?????ng c?? kh??? n??ng ???nh h?????ng ?????n ho???t ?????ng b??nh th?????ng c???a website.
- Nh???ng ho???t ?????ng m?? ch??ng t??i cho l?? kh??ng th??ch h???p.
- Nh???ng ho???t ?????ng b???t h???p ph??p ho???c b??? c???m b???i ph??p lu???t hi???n h??nh.

Tr??? l???i danh m???c

C??c ???????ng li??n k???t ?????n c??c website kh??c

- C??c website c???a c??c b??n th??? ba (kh??ng ph???i c??c trang do ch??ng t??i qu???n l??) ???????c li??n k???t ?????n ho???c t??? website n??y ("C??c website kh??c") ???????c ??i???u h??nh v?? duy tr?? ho??n to??n ?????c l???p b???i c??c b??n th??? ba ???? v?? kh??ng n???m trong quy???n ??i???u khi???n v??/ho???c gi??m s??t c???a ch??ng t??i. Vi???c truy c???p c??c website kh??c ph???i ???????c tu??n th??? theo c??c ??i???u kho???n v?? ??i???u ki???n quy ?????nh b???i ban ??i???u h??nh c???a website ????.
- Ch??ng t??i kh??ng ch???u tr??ch nhi???m cho s??? m???t m??t ho???c thi???t h???i do vi???c truy c???p v?? s??? d???ng c??c website b??n ngo??i, v?? b???n ph???i ch???u m???i r???i ro khi truy c???p c??c website ????.
- Kh??ng c?? n???i dung n??o trong Website n??y th??? hi???n nh?? m???t s??? ?????m b???o c???a ch??ng t??i v??? n???i dung c???a c??c website kh??c v?? c??c s???n ph???m v??/ ho???c c??c d???ch v??? xu???t hi???n v??/ ho???c ???????c cung c???p t???i c??c website kh??c.

Tr??? l???i danh m???c

T??? ch???i b???o ?????m

NGO???I TR??? PH???M VI B??? C???M THEO LU???T PH??P HI???N H??NH, CH??NG T??I S???:
- KH??NG CH???U TR??CH NHI???M HAY B???O ?????M, M???T C??CH R?? R??NG HAY NG??? ??, BAO G???M S??? B???O ?????M V??? T??NH CH??NH X??C, M???C ????? TIN C???Y, HO??N THI???N, PH?? H???P CHO M???C ????CH C??? TH???, S??? KH??NG X??M PH???M QUY???N C???A B??N TH??? 3 V??/HO???C T??NH AN TO??N C???A N???I D???NG WEBSITE N??Y, V?? NH???NG TUY??N B???, ?????M B???O C?? LI??N QUAN.
- KH??NG CH???U TR??CH NHI???M CHO B???T K??? S??? THI???T H???I HAY M???T M??T PH??T SINH T??? VI???C TRUY C???P V?? S??? D???NG WEBSITE HAY VI???C KH??NG TH??? S??? D???NG WEBSITE.
- CH??NG T??I C?? TH??? THAY ?????I V??/HO???C THAY TH??? N???I DUNG C???A WEBSITE N??Y, HO???C T???M HO??N HO???C NG??NG CUNG C???P C??C D???CH V??? QUA WEBSITE N??Y V??O B???T K??? TH???I ??I???M N??O M?? KH??NG C???N TH??NG B??O TR?????C. CH??NG T??I S??? KH??NG CH???U TR??CH NHI???M CHO B???T C??? THI???T H???I N??O PH??T SINH DO S??? THAY ?????I HO???C THAY TH??? N???I DUNG C???A WEBSITE.

Tr??? l???i danh m???c

Lu???t ??p d???ng v?? c?? quan gi???i quy???t tranh ch???p

- C??c ??i???u Kho???n v?? ??i???u Ki???n n??y ???????c ??i???u ch???nh v?? gi???i th??ch theo lu???t c???a Vi???t Nam tr??? khi c?? ??i???u kho???n kh??c ???????c cung c???p th??m. T???t c??? tranh ch???p ph??t sinh li??n quan ?????n website n??y v?? c??c ??i???u Kho???n v?? ??i???u Ki???n s??? d???ng n??y s??? ???????c gi???i quy???t t???i c??c t??a ??n ??? Vi???t Nam.
- N???u m???t ph???n n??o ???? c???a c??c ??i???u Kho???n v?? ??i???u Ki???n b??? xem l?? kh??ng c?? gi?? tr???, v?? hi???u, ho???c kh??ng ??p d???ng ???????c v?? l?? do n??o ????, ph???n ???? ???????c xem nh?? l?? ph???n ri??ng bi???t v?? kh??ng ???nh h?????ng ?????n t??nh hi???u l???c c???a ph???n c??n l???i.
- Trong tr?????ng h???p c?? s??? m??u thu???n gi???a b???n Ti???ng Anh v?? b???n Ti???ng Vi???t c???a b???n ??i???u Kho???n v?? ??i???u Ki???n n??y, b???n Ti???ng Vi???t s??? ???????c ??u ti??n ??p d???ng.

Tr??? l???i danh m???c

Thay ?????i ??i???u kho???n v?? ??i???u ki???n s??? d???ng

??i???u kho???n v?? ??i???u ki???n s??? d???ng c?? th??? thay ?????i theo th???i gian. Ch??ng t??i b???o l??u quy???n thay ?????i ho???c s???a ?????i b???t k??? ??i???u kho???n v?? ??i???u ki???n c??ng nh?? c??c quy ?????nh kh??c, b???t c??? l??c n??o v?? theo ?? m??nh. Ch??ng t??i s??? c?? th??ng b??o tr??n website khi c?? s??? thay ?????i. Ti???p t???c s??? d???ng trang web n??y sau khi ????ng c??c thay ?????i t???c l?? b???n ???? ch???p nh???n c??c thay ?????i ????.

Tr??? l???i danh m???c

Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay2,748
  • Tháng hiện tại23,462
  • Tổng lượt truy cập9,037,608
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây