Ch??nh s??ch b???o m???t (Quy???n ri??ng t??)

T??i li???u n??y cung c???p cho b???n (ng?????i truy c???p v?? s??? d???ng website) ch??nh s??ch li??n quan ?????n b???o m???t v?? quy???n ri??ng t?? c???a b???n
Danh m???c
??i???u 1: Thu th???p th??ng tin
??i???u 2: L??u tr??? & B???o v??? th??ng tin
??i???u 3: S??? d???ng th??ng tin
??i???u 4: Ti???p nh???n th??ng tin t??? c??c ?????i t??c
??i???u 5: Chia s??? th??ng tin v???i b??n th??? ba
??i???u 6: Thay ?????i ch??nh s??ch b???o m???t

??i???u 1: Thu th???p th??ng tin

1.1. Thu th???p t??? ?????ng:

H??? th???ng n??y ???????c x??y d???ng b???ng m?? ngu???n NukeViet. Nh?? m???i website hi???n ?????i kh??c, ch??ng t??i s??? thu th???p ?????a ch??? IP v?? c??c th??ng tin web ti??u chu???n kh??c c???a b???n nh??: lo???i tr??nh duy???t, c??c trang b???n truy c???p trong qu?? tr??nh s??? d???ng d???ch v???, th??ng tin v??? m??y t??nh & thi???t b??? m???ng v.v??? cho m???c ????ch ph??n t??ch th??ng tin ph???c v??? vi???c b???o m???t v?? gi??? an to??n cho h??? th???ng.

1.2. Thu th???p t??? c??c khai b??o c???a ch??nh b???n:

C??c th??ng tin do b???n khai b??o cho ch??ng t??i trong qu?? tr??nh l??m vi???c nh??: ????ng k?? t??i kho???n, li??n h??? v???i ch??ng t??i... c??ng s??? ???????c ch??ng t??i l??u tr??? ph???c v??? c??ng vi???c ch??m s??c kh??ch h??ng sau n??y.

1.3. Thu th???p th??ng tin th??ng qua vi???c ?????t cookies:

Nh?? m???i website hi???n ?????i kh??c, khi b???n truy c???p website, ch??ng t??i (ho???c c??c c??ng c??? theo d??i ho???c th???ng k?? ho???t ?????ng c???a website do c??c ?????i t??c cung c???p) s??? ?????t m???t s??? File d??? li???u g???i l?? Cookies l??n ????a c???ng ho???c b??? nh??? m??y t??nh c???a b???n.

M???t trong s??? nh???ng Cookies n??y c?? th??? t???n t???i l??u ????? thu???n ti???n cho b???n trong qu?? tr??nh s??? d???ng, v?? d??? nh??: l??u Email c???a b???n trong trang ????ng nh???p ????? b???n kh??ng ph???i nh???p l???i v.v???

1.4. Thu th???p v?? l??u tr??? th??ng tin trong qu?? kh???:

B???n c?? th??? thay ?????i th??ng tin c?? nh??n c???a m??nh b???t k??? l??c n??o b???ng c??ch s??? d???ng ch???c n??ng t????ng ???ng. Tuy nhi??n ch??ng t??i s??? l??u l???i nh???ng th??ng tin b??? thay ?????i ????? ch???ng c??c h??nh vi x??a d???u v???t gian l???n.

Tr??? l???i danh m???c

??i???u 2: L??u tr??? & B???o v??? th??ng tin

H???u h???t c??c th??ng tin ???????c thu th???p s??? ???????c l??u tr??? t???i c?? s??? d??? li???u c???a ch??ng t??i.

Ch??ng t??i b???o v??? d??? li???u c?? nh??n c???a c??c b???n b???ng c??c h??nh th???c nh??: m???t kh???u, t?????ng l???a, m?? h??a c??ng c??c h??nh th???c th??ch h???p kh??c v?? ch??? c???p ph??p vi???c truy c???p v?? x??? l?? d??? li???u cho c??c ?????i t?????ng ph?? h???p, v?? d??? ch??nh b???n ho???c c??c nh??n vi??n c?? tr??ch nhi???m x??? th??ng tin v???i b???n th??ng qua c??c b?????c x??c ?????nh danh t??nh ph?? h???p.

M???t kh???u c???a b???n ???????c l??u tr??? v?? b???o v??? b???ng ph????ng ph??p m?? ho?? trong c?? s??? d??? li???u c???a h??? th???ng, v?? th??? n?? r???t an to??n. Tuy nhi??n, ch??ng t??i khuy??n b???n kh??ng n??n d??ng l???i m???t kh???u n??y tr??n c??c website kh??c. M???t kh???u c???a b???n l?? c??ch duy nh???t ????? b???n ????ng nh???p v??o t??i kho???n th??nh vi??n c???a m??nh trong website n??y, v?? th??? h??y c???t gi??? n?? c???n th???n. Trong m???i tr?????ng h???p b???n kh??ng n??n cung c???p th??ng tin m???t kh???u cho b???t k??? ng?????i n??o d?? l?? ng?????i c???a ch??ng t??i, ng?????i c???a NukeViet hay b???t k??? ng?????i th??? ba n??o kh??c tr??? khi b???n hi???u r?? c??c r???i ro khi ????? l??? m???t kh???u. N???u qu??n m???t kh???u, b???n c?? th??? s??? d???ng ch???c n??ng ???Qu??n m???t kh???u??? tr??n website. ????? th???c hi???n vi???c n??y, b???n c???n ph???i cung c???p cho h??? th???ng bi???t t??n th??nh vi??n ho???c ?????a ch??? Email ??ang s??? d???ng c???a m??nh trong t??i kho???n, sau ???? h??? th???ng s??? t???o ra cho b???n m???t kh???u m???i v?? g???i ?????n cho b???n ????? b???n v???n c?? th??? ????ng nh???p v??o t??i kho???n th??nh vi??n c???a m??nh.

Tr??? l???i danh m???c

??i???u 3: S??? d???ng th??ng tin

Th??ng tin thu th???p ???????c s??? ???????c ch??ng t??i s??? d???ng ?????:

- Cung c???p c??c d???ch v??? h??? tr??? & ch??m s??c kh??ch h??ng.
- Th???c hi???n giao d???ch thanh to??n & g???i c??c th??ng b??o trong qu?? tr??nh giao d???ch.
- X??? l?? khi???u n???i, thu ph?? & gi???i quy???t s??? c???.
- Ng??n ch???n c??c h??nh vi c?? nguy c?? r???i ro, b??? c???m ho???c b???t h???p ph??p v?? ?????m b???o tu??n th??? ????ng ch??nh s??ch ???Th???a thu???n ng?????i d??ng???.
- ??o ?????c, t??y bi???n & c???i ti???n d???ch v???, n???i dung v?? h??nh th???c c???a website.
- G???i b???n c??c th??ng tin v??? ch????ng tr??nh Marketing, c??c th??ng b??o & ch????ng tr??nh khuy???n m???i.
- So s??nh ????? ch??nh x??c c???a th??ng tin c?? nh??n c???a b???n trong qu?? tr??nh ki???m tra v???i b??n th??? ba.

Tr??? l???i danh m???c

??i???u 4: Ti???p nh???n th??ng tin t??? c??c ?????i t??c

Khi s??? d???ng c??c c??ng c??? giao d???ch v?? thanh to??n th??ng qua internet, ch??ng t??i c?? th??? ti???p nh???n th??m c??c th??ng tin v??? b???n nh?? ?????a ch??? username, Email, s??? t??i kho???n ng??n h??ng... Ch??ng t??i ki???m tra nh???ng th??ng tin n??y v???i c?? s??? d??? li???u ng?????i d??ng c???a m??nh nh???m x??c nh???n r???ng b???n c?? ph???i l?? kh??ch h??ng c???a ch??ng t??i hay kh??ng nh???m gi??p vi???c th???c hi???n c??c d???ch v??? cho b???n ???????c thu???n l???i.

C??c th??ng tin ti???p nh???n ???????c s??? ???????c ch??ng t??i b???o m???t nh?? nh???ng th??ng tin m?? ch??ng t??i thu th???p ???????c tr???c ti???p t??? b???n.

Tr??? l???i danh m???c

??i???u 5: Chia s??? th??ng tin v???i b??n th??? ba

Ch??ng t??i s??? kh??ng chia s??? th??ng tin c?? nh??n, th??ng tin t??i ch??nh... c???a b???n cho c??c b??n th??? 3 tr??? khi ???????c s??? ?????ng ?? c???a ch??nh b???n ho???c khi ch??ng t??i bu???c ph???i tu??n th??? theo c??c quy ?????nh ph??p lu???t ho???c khi c?? y??u c???u t??? c?? quan c??ng quy???n c?? th???m quy???n.

Tr??? l???i danh m???c

??i???u 6: Thay ?????i ch??nh s??ch b???o m???t

Ch??nh s??ch B???o m???t n??y c?? th??? thay ?????i theo th???i gian. Ch??ng t??i s??? kh??ng gi???m quy???n c???a b???n theo Ch??nh s??ch B???o m???t n??y m?? kh??ng c?? s??? ?????ng ?? r?? r??ng c???a b???n. Ch??ng t??i s??? ????ng b???t k??? thay ?????i Ch??nh s??ch B???o m???t n??o tr??n trang n??y v??, n???u nh???ng thay ?????i n??y quan tr???ng, ch??ng t??i s??? cung c???p th??ng b??o n???i b???t h??n (bao g???m, ?????i v???i m???t s??? d???ch v??? nh???t ?????nh, th??ng b??o b???ng email v??? c??c thay ?????i c???a Ch??nh s??ch B???o m???t).

Tr??? l???i danh m???c

Ch??nh s??ch b???o m???t m???c ?????nh n??y ???????c x??y d???ng cho NukeViet CMS, ???????c tham kh???o t??? website webnhanh.vn

Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay2,748
  • Tháng hiện tại23,390
  • Tổng lượt truy cập9,037,536
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây