vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Th????ng chi???n M??? ??? Trung v?? ngh??? thu???t c???a s??? ki??n nh???n

Nh???ng ng?????i hi???n ??ang hy v???ng v??? m???t th???a thu???n th????ng m???i cu???i c??ng gi???a Trung Qu???c v?? Hoa K??? kh??ng n??n h???i h???p n??n th???. Tr??i ng?????c v???i nh???ng g?? T???ng th???ng M??? Donald Trump d?????ng nh?? ??ang ngh??, ng?????i Trung Qu???c v???n ch??a b?????c v??o ???????ng c??ng, v?? s??? kh??ng ?????t nhi??n nh?????ng b??? tr?????c c??c ????i h???i c???a Trump.
Th????ng chi???n M??? ??? Trung v?? ngh??? thu???t c???a s??? ki??n nh???n
Th????ng chi???n M??? ??? Trung v?? ngh??? thu???t c???a s??? ki??n nh???n
Ngu???n: Keyu Jin, ???The Art of Wait and See???, Project Syndicate, 11/07/2019.
Bi??n d???ch: Phan Nguy??n
Nh???ng ng?????i hi???n ??ang hy v???ng v??? m???t th???a thu???n th????ng m???i cu???i c??ng gi???a Trung Qu???c v?? Hoa K??? kh??ng n??n h???i h???p n??n th???. Tr??i ng?????c v???i nh???ng g?? T???ng th???ng M??? Donald Trump d?????ng nh?? ??ang ngh??, ng?????i Trung Qu???c v???n ch??a b?????c v??o ???????ng c??ng, v?? s??? kh??ng ?????t nhi??n nh?????ng b??? tr?????c c??c ????i h???i c???a Trump.
M???t cu???c ????m ph??n th??nh c??ng th?????ng ????i h???i m???i b??n ph???i hi???u ???????c quan ??i???m c???a b??n c??n l???i. Ng?????i ta c?? th??? nghi ng??? v??? s??? kh??n ngoan trong c??ch ti???p c???n cu???c tranh ch???p c???a Trung Qu???c cho ?????n l??c n??y, nh??ng n???u kh??ng c?? s??? hi???u bi???t s??u s???c h??n v??? t?? duy ng???n h???n v?? d??i h???n c???a Trung Qu???c th?? s??? c?? r???t ??t ti???n tri???n.
Nh???ng ng?????i ???ng h??? Trump nh???n m???nh r???ng Trump n??n ???????c ?????i x??? m???t c??ch nghi??m t??c. C??c nh?? l??nh ?????o Trung Qu???c d?????ng nh?? ?????ng ??. H??? ???? b??c b??? nh???ng y??u c???u qu?? m???c v?? v?? l?? c???a ch??nh quy???n Trump nh??ng kh??ng h??? nghi ng??? v??? ?? ?????nh ki???m ch??? Trung Qu???c c???a h???. M???c ti??u ???? ??t li??n quan ?????n quan ng???i c???a c??c doanh nghi???p c??? th???, v?? th???m ch?? c?? th??? b???t ngu???n t??? s??? th?? ?????ch v??? v??n minh v?? ch???ng t???c c???a M??? ?????i v???i Trung Qu???c. Do ????, ng?????i Trung Qu???c ???? ph???i ??i???u ch???nh t??nh to??n chi???n l?????c, c??? trong ng???n h???n v?? d??i h???n.
N???u nh??n xa h??n cu???c ????nh chi???n m???i nh???t gi???a Trump v?? T???p C???n B??nh, c??ch ti???p c???n t???ng th??? c???a Trung Qu???c ?????i v???i cu???c tranh ch???p th????ng m???i l?? b??nh t??nh ch??? ?????i. Ng?????i Trung Qu???c ???? nh???n th???y sau khi s??? vi???c x???y ra r???ng vi???c t??? ra qu?? h??o h???c mu???n ?????t m???t th???a thu???n s??? khi???n h??? tr??ng y???u th??? v?? d??? b??? t???n th????ng trong giai ??o???n ?????u c???a cu???c xung ?????t. B??y gi??? Trung Qu???c bi???t r???ng n???u cho Trump m???t ph??n, ??ng ta s??? c??? g???ng ????i c??? d???m. Sau khi Trung Qu???c ????a ra th??m c??c nh?????ng b??? l???n trong v??ng ????m ph??n h???i th??ng 5, M??? ???? ??e d???a s??? ??p th??m thu??? ?????i v???i h??ng xu???t kh???u c???a Trung Qu???c; v?? ngay c??? v???i th???a thu???n ???ng???ng b???n??? m???i, c??c m???c thu??? quan hi???n h???u v???n ???????c gi??? nguy??n.
Ch??nh ph??? Trung Qu???c s??? kh??ng mu???n tr??ng gi???ng nh?? tri???u ????nh M??n Thanh trong giai ??o???n suy t??n. Do ????, chi???n l?????c ch???-v??-xem hi???n t???i c???a Trung Qu???c ???????c ?????t ra d???a tr??n hai nh???n ?????nh. ?????u ti??n, Trung Qu???c ???? k???t lu???n r???ng s??? hi???u chi???n b???c ?????ng c???a Trump s??? ti???p t???c t??n ph?? n???n kinh t??? M???, c?? kh??? n??ng bu???c Trump ph???i xu???ng n?????c tr?????c th???m cu???c b???u c??? t???ng th???ng M??? n??m 2020.
Th??? hai, Trung Qu???c bi???t r???ng tuy??n b??? chi???n th???ng g???n ????y c???a Trump tr?????c Mexico l?? m???t h??nh ?????ng bi???u di???n nh???m ?????i ph?? v???i s??? lo l???ng ng??y c??ng t??ng c???a th??? tr?????ng; th???a thu???n m???i nh???t gi???a M??? v?? Mexico g???n nh?? ho??n to??n d???a tr??n c??c th???a thu???n ???????c k?? k???t tr?????c ???? c??ng nh?? c??c nh?????ng b??? t?????ng t?????ng c???a Mexico v???n ch??? t???n t???i tr??n c??c d??ng tweet c???a Trump. Trong b???t c??? t??nh hu???ng n??o, Trung Qu???c s??? kh??ng v???i v??ng nh?????ng b??? khi s??? b???t ???n c???a th??? tr?????ng c?? th??? bu???c M??? ph???i thay ?????i l???p tr?????ng b???t c??? l??c n??o.
Quan tr???ng h??n, do c??c nh?? l??nh ?????o Trung Qu???c nghi ng??? r???ng m???i quan t??m th???c s??? c???a ch??nh quy???n Trump kh??ng ph???i l?? ?????t ???????c m???t th???a thu???n m?? l?? t??m c??ch l??m suy y???u n???n kinh t??? Trung Qu???c, h??? s??? chu???n b??? s???n s??ng cho m???t cu???c ????? v??? ????m ph??n kh??c. ????? qu???n l?? ph?? t???n kinh t??? c???a cu???c chi???n th????ng m???i, Trung Qu???c ???? k??ch ho???t m???t s??? ????n b???y b?? ?????p, nhi???u trong s??? ???? kh??ng c?? s???n ??? Hoa K???. Ch??ng bao g???m k??ch th??ch t??i kh??a v?? ti???n t???, c??c bi???n ph??p khuy???n kh??ch t??ng tr?????ng t??n d???ng v?? t??ng c?????ng h??? th???ng t??i ch??nh Trung Qu???c. V?? ??i???u n??y, ?????n l?????t n??, ???? cho ph??p gi???m gi?? ?????ng Nh??n d??n t??? ????? b?? ?????p cho nh???ng b???t l???i ?????i v???i xu???t kh???u do thu??? quan c???a M???.
Theo quan ??i???m ??ang tr??? n??n ph??? bi???n t???i Trung Qu???c, b???t k??? ????n b???y hay l???i th??? n??o m?? M??? c?? tr?????c Trung Qu???c trong th????ng m???i ?????u kh??ng th??? b?? k???p s??? s???n s??ng ch???u ?????ng ??p l???c c???a ng?????i d??n Trung Qu???c. H??? s??? c?? nh???ng hy sinh c???n thi???t ????? duy tr?? ni???m t??? h??o d??n t???c v?? tr??nh ???n t?????ng ph???i qu??? l???y tr?????c ph????ng T??y. ?????ng l???c y??u n?????c n??y ???? ???????c t??ng c?????ng h??n n???a khi Trung Qu???c nghi??n c???u cu???c xung ?????t th????ng m???i M??? ??? Nh???t trong nh???ng n??m 1980.
???Bi???t m??nh bi???t ng?????i, tr??m tr???n tr??m th???ng???, T??n T??? ???? vi???t nh?? v???y trong cu???n Binh ph??p. Qua th???i gian, c??c l??nh ?????o Trung Qu???c ???? ch?? ?? ?????n l???i khuy??n n??y, c??? g???ng hi???u ???????c c??c ?????ng l???c ch??nh tr??? n???i b??? c???a Hoa K???. H??? bi???t r???ng Trump ??ang ????nh v??o nh???ng n???i s??? h??i ??n s??u trong n?????c c???a Trung Qu???c, v?? ??i???u n??y ph???i ???????c ????p tr??? b???ng s??? t??i s???p x???p chi???n l?????c, ch??? kh??ng ph???i b???ng s??? qu???n l?? chi???n thu???t.
Theo ????, Trung Qu???c ???? ch???p nh???n r???ng vi???c chu???n b??? cho m???t cu???c chi???n th????ng m???i k??o d??i s??? ????i h???i kh??ng ch??? vi???c ??i???u ch???nh c??c ch??nh s??ch kinh t??? trong n?????c v?? m???t th??i ????? t??? l???c. Trung Qu???c c??n c???n k???t b???n m???i v?? xoa d???u nh???ng k??? th?? c??, v?? ???? l?? l?? do t???i sao Trung Qu???c ??ang h??n g???n quan h??? v???i Nh???t B???n v?? ??? nh??? Trump ??? v???i Nga. S??ng ki???n ??????V??nh ??ai v?? Con ???????ng (BRI) v???i c??c d??? ??n ?????u t?? v?? c?? s??? h??? t???ng tr??n kh???p l???c ?????a ??- ??u s??? kh??ng th??? th???c hi???n ???????c n???u kh??ng c?? s??? ?????ng ?? ng???m c???a ??i???n Kremlin. M???t d???u hi???u cho th???y s??? h???p t??c ng??y c??ng s??u s???c gi???a Trung Qu???c v?? Nga l?? m???t ???????ng ???ng d???n kh?? ?????t c???a Nga ban ?????u h?????ng ?????n Nh???t B???n hi???n ???? ???????c ?????nh tuy???n l???i, h?????ng t???i Trung Qu???c.
?????ng th???i, Trung Qu???c ??ang t???n d???ng nh???ng nghi ng??? v??? ch??? ngh??a t??? do ph????ng T??y b???ng c??ch th??c ?????y m???t th??? gi???i quan m???i c???a ri??ng m??nh. ??i???m y???u c???a ph????ng  T??y ???? b??? ph??i b??y b???i s??? ph???c h???i kinh t??? ch???m ch???p c???a h??? k??? t??? cu???c kh???ng ho???ng t??i ch??nh n??m 2008, tu???i th??? ng?????i d??n gi???m ??? m???t s??? nh??m d??n c??, m???c s???ng tr?? tr???, v?? s??? s???p ????? c???a c??c li??n minh truy???n th???ng. Khi xu???t kh???u m???t m?? h??nh thay th???, Trung Qu???c ??ang ???ng h??? m???t c??ch kh??ng ng???i ng???n s??? can thi???p c???a nh?? n?????c ????? c???i thi???n sinh k???, c??ng nh?? m???t h??? gi?? tr??? coi ph??c l???i t???p th??? quan tr???ng h??n c??c mong mu???n c?? nh??n. Trung Qu???c c??ng ??ang n??? l???c ????? v?????t qua ho???c gi???m thi???u t??c ?????ng c???a c??c li??n minh qu??n s??? ??ang l??m n???n t???ng cho tr???t t??? do ph????ng T??y l??nh ?????o.
Tuy nhi??n, Trung Qu???c kh??ng th??? ????n gi???n x??a b??? quan h??? kinh t??? v?? th????ng m???i v???i M???. T???i m???t th???i ??i???m n??o ????, Trung Qu???c s??? c???n ????ng g??p cho h??? th???ng th????ng m???i to??n c???u m???t c??ch t????ng x???ng v???i nh???ng g?? m?? Trung Qu???c ???? ???????c h?????ng t??? h??? th???ng ????. ??i???u n??y c?? th??? c?? ngh??a l?? ch???p nh???n nh???p kh???u nhi???u h??n v?? nghi??m t??c h??n v??? b???o v??? t??i s???n s??? h???u tr?? tu???. Nh??ng trong ng???n h???n, s??? kh??ng th???c t??? n???u k??? v???ng Trung Qu???c thay ?????i lu???t ph??p ho???c t??? b??? m?? h??nh ph??t tri???n c???a m??nh nh?? ch??nh quy???n Trump ????i h???i.
V??? ph???n m??nh, Hoa K??? n??n xem x??t ?????n quan ??i???m c???a Trung Qu???c. Trung Qu???c, m???t n???n v??n minh 5.000 i??n n??m tu???i, bi???t r???ng nh???ng k??? tuy???t v???ng t??m ki???m m???t th???a thu???n cu???i c??ng s??? thua cu???c, trong khi nh???ng ng?????i ki??n nh???n v?? t???nh t??o s??? chi???n th???ng. L???p tr?????ng ???? s??? ?????nh h?????ng chi???n l?????c cho Trung Qu???c, c??? trong th???i gian tr?????c m???t c??ng nh?? trong d??i h???n.
Keyu Jin l?? Gi??o s?? Kinh t??? t???i Tr?????ng Kinh t??? London, l?? th??nh vi??n c???a nh??m L??nh ?????o Tr??? To??n c???u c???a Di???n ????n Kinh t??? Th??? gi???i.
Nghi??n c???u Qu???c t??? g???i b???n b??o.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây