vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Sau 14 n??m, TQ m???i cho ch??n Tri???u T??? D????ng - l??nh ?????o phe c???i c??ch b??? thanh tr???ng

Tro c???t nh?? l??nh ?????o phe c???i c??ch c???a ?????ng C???ng s???n Trung Qu???c, ??ng Tri???u T??? D????ng, b??? thanh tr???ng v?? ph???n ?????i s??? d???ng v?? l???c ????? ????n ??p c??c cu???c bi???u t??nh sinh vi??n n??m 1989, m???i ???????c ch??n c???t t???i B???c Kinh.Tro c???t c???a ??ng Tri???u T??? D????ng, ng?????i ch???t n??m 2005, ???????c an t??ng c??ng v???i v??? ??ng trong m???t bu???i l??? y??n l???ng.P/v theo BB
Sau 14 n??m, TQ m???i cho ch??n Tri???u T??? D????ng - l??nh ?????o phe c???i c??ch b??? thanh tr???ng

Sau 14 n??m, TQ m???i cho ch??n Tri???u T??? D????ng - l??nh ?????o phe c???i c??ch b??? thanh tr???ng

Image caption??ng Tri???u T??? D????ng n??i v???i sinh vi??n t???i B???c Kinh th??ng 5/1989

Tro c???t nh?? l??nh ?????o phe c???i c??ch c???a ?????ng C???ng s???n Trung Qu???c, ??ng Tri???u T??? D????ng, b??? thanh tr???ng v?? ph???n ?????i s??? d???ng v?? l???c ????? ????n ??p c??c cu???c bi???u t??nh sinh vi??n n??m 1989, m???i ???????c ch??n c???t t???i B???c Kinh.

Tro c???t c???a ??ng Tri???u T??? D????ng, ng?????i ch???t n??m 2005, ???????c an t??ng c??ng v???i v??? ??ng trong m???t bu???i l??? y??n l???ng.

??ng Tri???u T??? D????ng b??? ph??? tru???t v???i t?? c??ch l?? T???ng B?? th?? ?????ng C???ng s???n Trung Qu???c n??m 1989 v?? b??? qu???n th??c t???i gia cho ?????n khi ??ng qua ?????i.

Cu???c ????n ??p do gi???i ch???c c???ng s???n Trung Qu???c kh???i x?????ng ???? gi???t ch???t h??ng tr??m ng?????i, nh??ng nh???ng s??? ki???n n??y ???? b??? lo???i ra kh???i s??ch l???ch s??? Trung Qu???c.

C??c cu???c ????m ph??n v??? nh???ng g?? c???n l??m v???i tro c???t c???a m???t ng?????i ????n ??ng m?? ch??nh quy???n c??? g???ng lo???i ra kh???i l???ch s???, ???? di???n ra trong nhi???u n??m.

Ch??? c?? ng?????i th??n trong gia ????nh m???i ???????c ph??p tham d??? l??? ch??n c???t 'c???p th???p' t???i ngh??a trang Tianshou Garden ??? Chaoping ngo???i ?? ph??a b???c B???c Kinh. Nh???ng ng?????i ???ng h??? kh??ng ???????c ti???p c???n.

"H??m nay ch??ng t??i ch??n c???t cha m??? m??nh b???ng c??c nghi l??? gia ????nh. Bu???i l??? nh??? ???????c t??? ch???c trong b???u kh??ng kh?? gia ????nh th??n m???t, " Wang Yannan, con g??i c???a ??ng Tri???u T??? D????ng n??i v???i BBC Ti???ng Trung.

M???t sinh vi??n b??? th????ng trong cu???c ?????ng ????? gi??? l???c l?????ng Qu??n ?????i Nh??n d??n Trung Hoa v?? ng?????i bi???u t??nh v??o th??ng 6/1989Ba??n quy????n hi??nh a??nhGETTY IMAGES
Image captionM???t sinh vi??n b??? th????ng trong cu???c ?????ng ????? gi??? l???c l?????ng Qu??n ?????i Nh??n d??n Trung Hoa v?? ng?????i bi???u t??nh v??o th??ng 6/1989

B?? c??ng xin l???i v?? ???? kh??ng c??ng khai th??ng b??o v??? vi???c ch??n c???t tr?????c khi n?? di???n ra, n??i r???ng gia ????nh kh??ng ch???c ch???n li???u h??? c?? ???????c ch??nh quy???n b???t ????n xanh hay kh??ng cho ?????n ph??t ch??t.

??ng Tri???u T??? D????ng ???????c c???t nh???c b???i c???u l??nh ?????o t???i cao Trung Qu???c, ?????ng Ti???u B??nh - khi ???? ??ang t??m ki???m ng?????i gi??p c???i c??ch n???n kinh t??? v?? m??? c???a ?????t n?????c ra th??? gi???i b??n ngo??i.

V??? tr?? c???a ??ng c?? v??? ???????c ?????m b???o khi ??ng ???????c l??n l??m T???ng B?? th?? c???a ?????ng C???ng s???n c???m quy???n n??m 1987.

Nh??ng c??c cu???c bi???u t??nh c???a sinh vi??n v?? ng?????i d??n ??? B???c Kinh - v?? c??c n??i kh??c tr??n kh???p Trung Qu???c - hai n??m sau ???? ???? ti???t l??? s??? chia r??? s??u s???c trong gi???i l??nh ?????o ?????ng.

H??ng tr??m ng??n ng?????i k??u g???i c???i c??ch d??n ch??? trong m???t cu???c bi???u t??nh ??n h??a ch??? y???u t???p trung ??? Qu???ng tr?????ng Thi??n An M??n.

??ng Tri???u T??? D????ng, ng?????i c?? th??i ????? t??? do h??n c??c nh?? l??nh ?????o kh??c, ???ng h??? c??ch ti???p c???n h??a gi???i ?????i v???i ng?????i bi???u t??nh.

Quan ??i???m ???? cu???i c??ng ???? thua nh???ng ng?????i mu???n ????a qu??n ?????i v??o, v?? ??ng ?????ng Ti???u B??nh ???? ch???p thu???n vi???c giam gi??? ng?????i m?? ??ng t???ng t??n nhi???m.

C??i k???t c???a m???t cu???c ch??? ?????i d??i

Ph??n t??ch c???a Vivian Wu, BBC Ti???ng Trung

Ng??i m??? ??ng Tri???u T??? D????ng, ng?????i b??? lo???i ra kh???i l???ch s??? Trung Qu???cBa??n quy????n hi??nh a??nhBBC NEWS CHINESE
Image captionNg??i m??? ??ng Tri???u T??? D????ng, ng?????i b??? lo???i ra kh???i l???ch s??? Trung Qu???c

Vi???c ch??n c???t Tri???u T??? D????ng - t???ng l?? quan ch???c h??ng ?????u c???a Trung Qu???c - ???? l?? m???t v???n ????? g??y tranh c??i.

Th??ng th?????ng, ch??n c???t c??c nh?? l??nh ?????o nh?? n?????c Trung Qu???c l?? nh???ng s??? ki???n xa hoa, ???????c ho??n thi???n v???i s??? ph?? tr????ng c???a gi???i truy???n th??ng. Nh??ng khi ??ng Tri???u T??? D????ng qua ?????i v??o n??m 2005, c?? th??ng b??Cnews

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây