vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Nh???n h???i l??? t???i 3 tri???u USD 'x??a nay ch??a t???ng c??'

Tr??nh b??y b??o c??o c???a Ch??nh ph??? v??? c??ng t??c ph??ng, ch???ng t???i ph???m n??m 2019 t???i phi??n h???p, Th??? tr?????ng B??? C??ng an L?? Qu?? V????ng cho bi???t t??? ng??y 1.10.2018 - 31.7.2019, c??c l???c l?????ng ch???c n??ng ph??t hi???n 14.228 v??? v??? tr???t t??? qu???n l?? kinh t???, 281 v??? v??? tham nh??ng v?? ch???c v???, ??t h??n 0,35% so v???i c??ng k??? n??m 2018.
Nh???n h???i l??? t???i 3 tri???u USD 'x??a nay ch??a t???ng c??'

Nh???n h???i l??? t???i 3 tri???u USD 'x??a nay ch??a t???ng c??'

??ng Nguy???n ?????c S??u, ???y vi??n UBTP n??i, v??? AVG t???i nay b??? can th???a nh???n nh???n h???i l??? t???i 3 tri???u USD th?? x??a nay ch??a t???ng c??.
'?????i bi???u Tr????ng Tr???ng Ngh??a ph??t bi???u t???i phi??n h???p
 /// ???nh: Ho??ng H???i'

?????i bi???u Tr????ng Tr???ng Ngh??a ph??t bi???u t???i phi??n h???p
???nh: Ho??ng H???i
Nh???ng th??ng tin v??? vi???c hai c???u B??? tr?????ng TT-TT Nguy???n B???c Son v?? Tr????ng Minh Tu???n ???? nh???n h??n 3 tri???u USD t??? doanh nghi???p v?? c???p d?????i ???? ???????c ????a ra th???o lu???n t???i phi??n h???p to??n th??? ng??y 3.9 c???a ???y ban T?? ph??p Qu???c h???i.

Ph??t hi???n tham nh??ng ch??a nhi???u

Tr??nh b??y b??o c??o c???a Ch??nh ph??? v??? c??ng t??c ph??ng, ch???ng t???i ph???m n??m 2019 t???i phi??n h???p, Th??? tr?????ng B??? C??ng an L?? Qu?? V????ng cho bi???t t??? ng??y 1.10.2018 - 31.7.2019, c??c l???c l?????ng ch???c n??ng ph??t hi???n 14.228 v??? v??? tr???t t??? qu???n l?? kinh t???, 281 v??? v??? tham nh??ng v?? ch???c v???, ??t h??n 0,35% so v???i c??ng k??? n??m 2018.
B??o c??o m???t s??? ?? ki???n c???a nh??m nghi??n c???u c???a ???y ban T?? ph??p (UBTP) Qu???c h???i v??? b??o c??o n??u tr??n, Ph?? ch??? nhi???m UBTP Nguy???n V??n Pha ????nh gi?? vi ph???m ph??p lu???t v?? t???i ph???m tham nh??ng v???n r???t ph???c t???p, nh???t l?? ???tham nh??ng v???t??? trong c??c c?? quan, nh??n vi??n nh?? n?????c v?? tham nh??ng trong c?? quan c?? ch???c n??ng ph??ng, ch???ng tham nh??ng, g??y b???c x??c trong nh??n d??n, c??ng lu???n. Tuy nhi??n, vi???c ph??t hi???n v???n ch??a ???????c nhi???u v?? gi???m (0,35%) so v???i c??ng k???.
Tham gia ?? ki???n sau ????, ?????i bi???u (??B) Tr????ng Tr???ng Ngh??a (TP.HCM), ???y vi??n UBTP, cho r???ng b??o c??o c??ng t??c ph??ng, ch???ng t???i ph???m c???a Ch??nh ph??? nh???p chung c??c v??? tham nh??ng v???i m???t lo???t t???i ph???m kinh t???, bu??n l???u th?? th???y t???i ph???m tham nh??ng r???t ??t, trong khi t??nh h??nh chung theo nh???n ?????nh c???a nhi???u c?? quan ch???c n??ng v?? c??? tri th?? t???i ph???m tham nh??ng c??n nhi???u.
B??n c???nh ????, theo ??B Ngh??a, m???t s??? v??? ??n ???r???t to??? nh??ng khi ????a ra x??t x??? th?? l???i kh??ng th???y t???i danh v??? tham nh??ng. Theo ??ng Ngh??a, t???i nay ch??? c?? v??? ??n m?? nh??n d??n ??ang ch??? ?????i l?? v??? MobiFone mua 95% c??? ph???n C??ng ty CP nghe nh??n to??n c???u (AVG) th?? th???y kh???i t??? t???i nh???n h???i l???, c??n nhi???u v??? n???m trong di???n Ban Ch??? ?????o T.?? v??? ph??ng ch???ng tham nh??ng ch??? ?????o nh??ng kh??ng th???y h??nh vi tham nh??ng. ???K??? c??? v??? ??n ???????ng d??y ????nh b???c ng??n t??? li??n quan t???i 2 t?????ng c??ng an c??ng kh??ng th???y y???u t??? tham nh??ng n???i l??n. Th???c s??? l?? nh?? v???y, hay kh?? qu?? kh??ng ??i???u tra ra????, ??ng Ngh??a n??u.
Ph??t bi???u sau ????, ??ng Nguy???n ?????c S??u, ???y vi??n UBTP, c??ng cho r???ng nh?? v??? AVG t???i nay b??? can th???a nh???n nh???n h???i l??? t???i 3 tri???u USD th?? x??a nay ch??a t???ng c??. Trong khi ????, ??B Ho??ng V??n H??ng, Ph?? tr?????ng ??o??n chuy??n tr??ch ??o??n ??B Qu???c h???i t???nh Th??i Nguy??n, ????? ngh??? Ch??nh ph??? c???n c?? gi???i ph??p li??n quan t???i ???tham nh??ng v???t??? v?? ????y l?? v???n ????? c??? tri, ng?????i d??n ph???n ??nh r???t nhi???u.

C??ng khai ?????a ph????ng kh??ng thi h??nh ??n h??nh ch??nh

T???i phi??n h???p, tr??nh b??y b??o c??o c???a Ch??nh ph??? v??? c??ng t??c thi h??nh ??n n??m 2019, Th??? tr?????ng B??? T?? ph??p ?????ng Ho??ng Oanh, cho hay t???i 31.7, TAND c??c c???p ???? chuy???n giao cho c??c c?? quan thi h??nh ??n d??n s??? 2.057 b???n ??n h??nh ch??nh ????? theo d??i. T???i nay, c??c c?? quan h??nh ch??nh ???? thi h??nh xong 215 v???, ??ang ti???p t???c thi h??nh 336 v???. Ri??ng ?????i v???i 50 v??? vi???c ng?????i ph???i thi h??nh ??n l?? ch??? t???ch UBND, UBND c??c c???p ???? thi h??nh xong 32 b???n ??n, quy???t ?????nh. B?? Oanh c??ng cho bi???t 90% c??c b???n ??n h??nh ch??nh thu???c l??nh v???c qu???n l?? nh?? n?????c v??? ?????t ??ai n??n r???t ph???c t???p, c???n th???i gian r?? so??t.
????nh gi?? v??? l??nh v???c n??y, ?????i di???n nh??m nghi??n c???u c???a UBTP, Ph?? ch??? nhi???m UBTP Nguy???n C??ng H???ng cho r???ng Ch??nh ph??? ???? c?? bi???n ph??p ch???n ch???nh, kh???c ph???c nh???ng t???n t???i, vi ph???m trong gi???i quy???t v??? ??n h??nh ch??nh, thi h??nh ??n h??nh ch??nh theo quy ?????nh c???a ph??p lu???t. Tuy nhi??n, ??ng H???ng ????nh gi?? t??? l??? thi h??nh ??n h??nh ch??nh t??? ng??y 1.10.2018 - 31.7.2019 ?????t th???p (ch??? 39%), s??? v??? ??n h??nh ch??nh t???n ?????ng ch??a thi h??nh xong t??ng g???p h??n 2 l???n h??n so v???i c??ng k??? n??m 2018. ???????? ngh??? Ch??nh ph??? c???n l??m r?? nguy??n nh??n, nh???t l?? v??? nguy??n nh??n ch??? quan v?? c?? gi???i ph??p quy???t li???t???, ??ng H???ng n??i.
N??u ?? ki???n v??? n???i dung n??y, ??ng Ho??ng V??n H??ng c??ng b??y t??? r???ng ??ng r???t bu???n khi ch??? 39% b???n ??n h??nh ch??nh ???????c thi h??nh trong khi ????ng ra t??? l??? ph???i l?? 100%. ???V???y tr??ch nhi???m ng?????i ?????ng ?????u ??? ????u? Nh???ng b???n ??n c?? hi???u l???c ph??p lu???t l?? thi h??nh ngay, b???t k??? c??ng d??n n??o nh??ng ????y l?? c?? quan c??ng quy???n m?? ????? t??nh tr???ng n??y l?? kh??ng ???n???, ??ng H??ng n??i v?? ????? ngh??? Ch??nh ph??? c???n ph???i c??ng khai nh???ng t???nh n??o kh??ng thi h??nh c??c b???n ??n h??nh ch??nh. Theo Ch??? nhi???m UBTP L?? Th??? Nga, n??m ngo??i, UBTP c??ng ????? ngh??? c??ng khai s??? li???u th?? ch???c ch???n t??? l??? thi h??nh ??n h??nh ch??nh n??m sau s??? cao h??n h???n.

Nhi???u v??? ??n gi???t ng?????i v???i h??nh vi d?? man, t??n b???o

B??o c??o c???a nh??m nghi??n c???u c???a UBTP c??ng ????nh gi?? m???c d?? v??? t???ng th???, t??nh h??nh t???i ph???m n??m 2019 gi???m, tuy nhi??n v???n x???y ra nhi???u v??? gi???t ng?????i v???i h??nh vi d?? man, t??n b???o (gi???t nhi???u ng?????i, gi???t ng?????i v???t x??c, ch???t x??c, ?????t x??c, gi???t ng?????i d???u x??c trong th??ng b?? t??ng...); ?????c bi???t, c?? nhi???u v??? gi???t ng?????i, c??? ?? g??y th????ng t??ch do ?????i t?????ng b??? ???o gi??c v?? s??? d???ng ma t??y t???ng h???p g??y ra, g??y lo l???ng trong nh??n d??n. B??n c???nh ????, s??? v??? x??m h???i tr??? em ???????c ph??t hi???n, x??? l?? nhi???u h??n so v???i c??ng k???, nh??ng t??nh tr???ng b???o h??nh, x??m h???i tr??? em x???y ra ??? nhi???u n??i, nh???t l?? t???i ph???m x??m h???i t??nh d???c tr??? em ti???p t???c gia t??ng, g??y b???c x??c trong x?? h???i. ????ng l??u ?? l?? ?????i t?????ng x??m h???i ph???n l???n l?? ng?????i quen, th???m ch?? l?? ru???t th???t c???a n???n nh??n. ??i???u n??y cho th???y ?????o ?????c x?? h???i, ?????o ?????c gia ????nh xu???ng c???p m???t c??ch ????ng b??o ?????ng.
P/v Theo b??o Thanh ni??n
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây