vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


M??? r??n ??e T??u c???ng tr??n Bi???n ????ng

(NL??O) ??? T???ng th???ng M??? Donald Trump h??m 9-5 c???nh b??o ??ng kh??ng lo???i tr??? kh??? n??ng h??nh ?????ng qu??n s??? v???i Iran trong b???i c???nh c??ng th???ng 2 n?????c ??ang leo thang.Trong cu???c h???p b??o t???i Nh?? Tr???ng, T???ng th???ng Trump t??? ch???i b??nh lu???n v??? nguy??n nh??n c??? th??? bu???c ??ng ph???i tri???n khai nh??m t??c chi???n c???a t??u s??n bay USS Abraham Lincoln ?????n Trung ????ng.
M??? r??n ??e T??u c???ng tr??n Bi???n ????ng


T???ng th???ng Trump r??n ??e Iran v??? s???c m???nh c???a t??u chi???n M???

(NL??O) ??? T???ng th???ng M??? Donald Trump h??m 9-5 c???nh b??o ??ng kh??ng lo???i tr??? kh??? n??ng h??nh ?????ng qu??n s??? v???i Iran trong b???i c???nh c??ng th???ng 2 n?????c ??ang leo thang.

Trong cu???c h???p b??o t???i Nh?? Tr???ng, T???ng th???ng Trump t??? ch???i b??nh lu???n v??? nguy??n nh??n c??? th??? bu???c ??ng ph???i tri???n khai nh??m t??c chi???n c???a t??u s??n bay USS Abraham Lincoln ?????n Trung ????ng.

"Ch??ng t??i c?? th??ng tin m?? c??c b???n kh??ng mu???n bi???t ????u. H??? ??ang ??e d???a v?? ch??ng ta ph???i ?????m b???o an ninh cho qu???c gia n??y v?? nhi???u n??i kh??c" ??? ??ng Trump chia s???.

Khi ???????c h???i v??? nguy c?? ?????i ?????u qu??n s???, T???ng th???ng Trump n??i: "T??i kh??ng mu???n n??i l?? kh??ng c?? nguy c?? ?????i ?????u nh??ng hy v???ng ??i???u ???? s??? kh??ng x???y ra. Ch??ng ta c?? m???t trong nh???ng chi???n h???m m???nh nh???t th??? gi???i ???? s???n s??ng v?? ch??ng ta kh??ng mu???n ph???i ra tay".

C??c quan ch???c c???p cao trong nh??m c??? v???n an ninh qu???c gia c???a T???ng th???ng Trump ???? th???o lu???n v??? Iran v?? nh???ng v???n ????? kh??c trong m???t cu???c h???p th??ng th?????ng h??m 9-5, Nh?? Tr???ng cho bi???t.

T???ng th???ng Trump r??n ??e Iran v??? s???c m???nh c???a t??u chi???n M??? - ???nh 1.

T???ng th???ng Donald Trump kh??ng lo???i tr??? kh??? n??ng h??nh ?????ng qu??n s??? v???i Iran. ???nh: Reuters

Tr?????c ????, v??o ng??y 8-5, Iran tuy??n b??? t???m ng??ng th???c hi???n m???t s??? cam k???t c???a K??? ho???ch h??nh ?????ng chung to??n di???n (JCPOA), vi???n l?? do M??? vi ph???m th???a thu???n n??y trong khi c??c n?????c ch??u ??u tham gia kh??ng c?? c??c bi???n ph??p b?? ?????p cho thi???t h???i m?? Washington ???? g??y ra ?????i v???i Tehran.

"??i???u h??? n??n l??m b??y gi??? l?? th????ng l?????ng. Hai b??n c?? th??? ?????t ???????c m???t th???a thu???n c??ng b???ng. Ch??ng t??i kh??ng mu???n h??? s??? h???u v?? kh?? h???t nh??n" ??? ??ng Trump k??u g???i.

Trong khu??n kh??? c???a JCPOA ???????c k?? k???t v??o n??m 2015, Iran cam k???t gi???i h???n ch????ng tr??nh h???t nh??n ????? ???????c n???i l???ng c??c bi???n ph??p tr???ng ph???t. Tuy nhi??n, sau khi ????n ph????ng r??t kh???i th???a thu???n n??y h???i th??ng 5-2018, Washington ???? kh??i ph???c v?? m??? r???ng bi???n ph??p tr???ng ph???t nh???m v??o Iran. Iran tuy??n b??? c??c b??n c??n l???i tham gia k?? JCPOA, bao g???m Anh, Ph??p, ?????c, Nga v?? Trung Qu???c, s??? c?? 60 ng??y ????? th????ng l?????ng c??ng nh?? th???c hi???n cam k???t b???o v??? ng??nh d???u kh?? v?? ng??n h??ng c???a Iran kh???i l???nh tr???ng ph???t c???a M???.
P/vtheo Reuters

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây