vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


M???T VINH QUANG KH??? ???

                                              ????? Ho??ng

        Th???i t??i h???c c???p m???t v?? c???p hai tr??n mi???n B???c X?? h???i Ch?? ngh??a qu???ng t??? n??m 1958 ?????n n??m 1964 th?????ng ???????c h???c b??i h??t ch??nh khi v??o ti???t h???c l?? b??i h??t ??? G????ng anh H?? H???c H???i???.
  T??i c??n nh??? b??i h??t nh???p 2/4 d??? h??t, d??? thu???c. : ???Anh H?? H???c H???i l?? ??u???c s??ng ng???i, lu??n l??m g????ng cho b???y em noi theo???. B??i n??y v?? b??i Di??m ????nh Ng??? l?? Ng?? ????nh Di???m l?? b??i t???ng ca c???a tu???i ???u tr?? tr??n mi???n B???c.
 Khi l???n l??n v??o Trung h???c, ?????i h???c, ??i b??? ?????i, ??i l??m t??i kh??ng c??n nghe b??i h??t n??y n???a. Th??? h??? h???c sinh sau n??y ch???c c??ng kh??ng c?? b??i t??? ca n??y. T??n H?? H???c H???i c??ng t??n Em b?? ??u???c s???ng L?? V??n T??m, L?? T??? Tr???ng, V?? Th??? S??u hay Kim ?????ng v???y. N?? ???? ??i v??o huy???n tho???i l??m g????ng mu??n ?????i  cho h???c sinh sinh vi??n.
      M??i khi ?????c k??? y???u h???c sinh tr?????ng L?? Th??? Hi???u - Qu???ng Tr???, tr?????ng Hu???nh Th??c Kh??ng ??? Ngh??? An t??i m???i r?? H?? H???c H???i l?? h???c sinh g????ng m???u n??m 1950. (Nh?? anh h??ng b??y gi???)
???N??m 1950, anh H???i (H?? H???c H???i) h???c gi???i, tham gia c??c phong tr??o c???a h???c sinh to??n tr?????ng, to??n huy???n H????ng S??n, H?? T??nh. Cu???i n??m h???c anh ???????c b???u l?? h???c sinh g????ng m???u to??n qu???c. B??? Gi??o d???c v?? ??o??n Thanh ni??n C???u qu???c ph??t ?????ng phong tr??o thi ??ua ???H?? H???c H???i??? . B??i h??t ca ng???i H?? H???c H???i ra ?????i t??? ?????y v?? h??t m??i cho ?????n cu???c kh??ng chi???n ch???ng M??? c???u n?????c 1965.
   Th??? r???i m???t l???n ph???ng v???n nh?? v??n Tr???nh ????nh Kh??i v??? cu???n h???i k??, ghi ch??p L???c Quan bu???n t??i b???t ng??? g???p l???i ng?????i th???c trong b??i h??t ???u tr?? x??a.
  Cu???n s??ch c???a anh Kh??i qu?? n???i ti???ng d?? n?? ch??a xu???t b???n c??ng khai nh??ng m???t nh?? v??n c??ng t??c h??n 30 n??m ??? ???Ph??? ?????u r???ng??? T?? t?????ng V??n h??a c???a ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam bi???t bao chuy???n th??m cung b?? s??? v??? ph??? n??y, v??? nh???ng nh??n v???t qu?? to v?? qu?? n???i ti???ng trong v??n ngh??? v?? trong ch??nh tr?????ng.
Tr??ch
H????ng S??n
B??ch khoa to??n th?? m??? Wikipedia
Hi???n nay, c?? r???t nhi???u ng?????i con c???a H????ng S??n th??nh ?????t trong c??? n?????c: Gi??o s?? L?? Xu??n T??ng nguy??n U??? vi??n B??? Ch??nh tr???, B?? th?? Th??nh ???y H?? N???i; Th?????ng t?????ng L?? Minh H????ng nguy??n ???y vi??n B??? Ch??nh tr???, B??? tr?????ng B??? C??ng an; Gi??o s??, Vi???n s?? y h???c Ph???m Song nguy??n B??? Tr?????ng B??? Y t???; Ti???n s?? L?? ?????c Th??y nguy??n Th???ng ?????c Ng??n h??ng Nh?? n?????c Vi???t Nam; Ti???n s?? Tr???n C???m T??- B?? th?? T???nh ???y Th??i B??nh; Ti???n s?? lu???t h???c ?????ng Quang Ph????ng Ph?? ch??nh ??n To?? ??n Nh??n d??n T???i cao

; nguy??n Ph?? ban Tuy??n gi??o Trung ????ng H?? H???c H???i

  Nh?? v??n Tr???nh ????nh Kh??i kh??ng mu???n ?????ng ch???m ai h???t, anh kh??ng n??u t??n th???t, ch??? ghi v??i ch??? k?? hi???u, ng?????i trong cu???c th?? bi???t, ng?????i ngo??i kh??ng th??? bi???t. M???t c?? quan trong n???n kinh t??? th??? tr?????ng n??y, nh?? v??n Tr???nh ????nh Kh??i ???? nhi???u l???n c?? ????? ngh??? kh??ng n??n ????? n??. N?? ???? l??m xong nhi???m v??? l???ch s??? r???i. ????? n?? l???i n?? th??nh s??n x?? m??t k?? sinh. Kh??ng ch??? n??i vo, anh nhi???u l???n n??i tr?????c anh em nh?? v??n r???ng: ???Nhi???u n?????c kh??ng c?? Ban T?? t?????ng ??? V??n h??a, ch??? c?? nh???ng n?????c c???ng s???n m???i c??. Anh c?? ki???n ngh??? h???n hoi g???i cho ?????ng c???a anh v?? Ch??? t???ch n?????c c??ch ????y nh???ng 20 n??m l?? n??n gi???i t??n Ban n??y, kh??ng n??n ????? nhi???u Ban si??u b??? m?? hi???u qu??? kh??ng c?? g??, ch??? x??t ti???n d??n. Ph????ng ??n hai l?? ?????i t??n th??nh Ban Tuy??n Gi??o. Ph????ng ??n n??y ???????c tr??n nghe v?? h??? ???? ?????i t??n. 
  Trong c??c nh??n v???t anh Kh??i ????? c???p, t??i ch?? ?? m???t nh??n v???t H. T??n Tuy??n Gi??o c??ng kh??ng ???n. Nh?? c???m quy???n ??a l??m g?? th?? l??m!
H quan to, c?? ti??u chu???n xe ?? t?? ????a ????n ??i l??m vi???c. H ???????c ph??n hai c??n h??? ??? qu???n Thanh Xu??n ??? H?? N???i.
Xin tr??ch trong L???c quan bu???n:
Ph?? Ban H trong m???c Ban Tuy??n Gi??o t???ng k???t trao gi???i th?????ng cho H.
  ???H b??? ch??nh 32 ?????ng vi??n chi b??? v??? h??u ki???n v??? chuy???n tham nh??ng ?????t ??ai, nh?? c???a m?? c??n tham nh??ng th??m (V??n b???n l??u) nhi???u vi???c kh??c. H ???????c chia 2 c??n h??? ??? Thanh Xu??n, c?? xe ????a ????n m?? v???n v??? ph??? L?? Th??nh T??ng chi???m ?????t l??m nh??. H b??? nh??n d??n ch?????i b???i. Chi b??? h???p v?? ki???n l??n tr??n nh??ng tr??n kh??ng x??? l??. Nghe n??i H c?? ?? d?? to, c?? ?????ng h????ng c???p cao che ch???. H h??? c??nh an to??n ??? tu???i tr??n 70, qu?? tu???i ngh??? h??u 7 ?????n 8 n??m. H ??? L?? Th??nh T??ng kh??ng ???????c, d??n n??m c???t qua c???a s???, H ph???i b??? ??i. H b??n nh?? ?????n 6 t???, 7 t??? (gi?? b??y gi??? c??ng tr??n 15 t???). Cu???c ?????i th???t tr??? tr??u, H tham nh??ng nh?? th??? m?? l???i ???????c ??i???u sang Ban 6A ??? Ban ch???ng tham nh??ng  -   c??ng t??c tr???n h??u). ???
H ch???ng ph???i ng?????i trong C??i ???n, C??i l???ng, kh??ng ph???i Ng?????i hay c??i.
T??i  h???i anh Kh??i: - Nh??n v???t n??o th??? anh?
  • ??ng H?? H???c H???i ?????y m?? ??? Anh Kh??i d?? b???u ????p.
  • ??ng n??y c?? b??i h??t v??? ??ng n???i ti???ng l???m, thu??? ??i h???c b???n em hay h??t trong l???p. ??? T??i nghi ng??? c?? ?? h???i v???n l???i.
  • Ch??nh l??o ??? Anh Kh??i c?????i chua ch??t
T??i n??i v???i l??ng c??m ph???n:
    - ????ng l?? m???t vinh quang kh??? ???!

                        H?? N???i, ng??y 22 ??? 7 - 2014
                                          ?? ??? H
 

Tác giả bài viết: Ph???m Qu???c Ti???n

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây