vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


???? ?????c Nguy???n V??n Hi???n b??? l???t t???t c??? ch???c v???

???? ?????C NGUY???N V??N HI???N B??? L???T S???CH CH???C V?? "L??M ??N" V???I CON G??I C???U TH??? T?????NG NGUY???N T???N D??NGTrong l???n xu???t hi???n g???n nh???t v??o h??m 22 th??ng S??u, 2019, ??ng Tr???ng ???? c???t s???ch c??c ch???c v??? c???a ???? ?????c Nguy???n V??n Hi???n v?? vi ph???m li??n quan 10 khu ?????t qu???c ph??ng. Tuy nhi??n, n???i t??nh nh???ng vi ph???m n??y ???? kh??ng ???????c n??i r??.Theo b??o VNExpress, ??ng Hi???n b??? k??? lu???t b???ng h??nh th???c c??ch nhi???u ch???c v??? trong ?????ng: ???y vi??n ?????ng ???y Qu??n s??? Trung ????ng nhi???m k??? 2005 ??? 2010; Ph?? b?? th?? ?????ng u???, ???y vi??n Ban th?????ng v??? ?????ng ???y v?? ???y vi??n Ban ch???p h??nh ?????ng b??? Qu??n ch???ng H???i qu??n nhi???m k??? 2005 ??? 2010.
???? ?????c Nguy???n V??n  Hi???n b??? l???t t???t c??? ch???c v???


???? ?????C NGUY???N V??N HI???N B??? L???T S???CH CH???C
V?? "L??M ??N" V???I CON G??I C???U TH??? T?????NG NGUY???N T???N D??NG

Trong l???n xu???t hi???n g???n nh???t v??o h??m 22 th??ng S??u, 2019, ??ng Tr???ng ???? c???t s???ch c??c ch???c v??? c???a ???? ?????c Nguy???n V??n Hi???n v?? vi ph???m li??n quan 10 khu ?????t qu???c ph??ng. Tuy nhi??n, n???i t??nh nh???ng vi ph???m n??y ???? kh??ng ???????c n??i r??.
Theo b??o VNExpress, ??ng Hi???n b??? k??? lu???t b???ng h??nh th???c c??ch nhi???u ch???c v??? trong ?????ng: ???y vi??n ?????ng ???y Qu??n s??? Trung ????ng nhi???m k??? 2005 ??? 2010; Ph?? b?? th?? ?????ng u???, ???y vi??n Ban th?????ng v??? ?????ng ???y v?? ???y vi??n Ban ch???p h??nh ?????ng b??? Qu??n ch???ng H???i qu??n nhi???m k??? 2005 ??? 2010.
Nh???ng vi ph???m c???a ??ng Hi???n ???????c nh???c ?????n m???t c??ch r???t chung chung. Tuy nhi??n, t??m ?????c c??c b???n tin tr?????c ????y, c?? th??? x??u chu???i sai ph???m c???a ???? ?????c Nguy???n V??n Hi???n l?? v?? chuy???n nh?????ng c??c khu ?????t qu???c ph??ng v???i T???p ??o??n B???n Vi???t c???a b?? Nguy???n Thanh Ph?????ng, con g??i c???u Th??? t?????ng Nguy???n T???n D??ng.
B??o Ng?????i Vi???t h??m 24 th??ng N??m, 2019 ???? d???n tr??ch ??o???n c???a b???n tin tr??n b??o Nh?? ?????u T?? tr?????c ????y n??i r???ng:
???Ngay sau khi ho??n t???t th??u t??m d??? ??n 3A-3B T??n ?????c Th???ng t??? C??ng Ty Ph????ng Nam thu???c B??? Qu???c Ph??ng, C??ng Ty C??? Ph???n B???t ?????ng S???n B???n Vi???t (VCRE) t??? ?????u n??m 2013 b???t ?????u ti???p c???n l?? ?????t 16,000 m??t vu??ng t???i 448B Nguy???n T???t Th??nh, ph?????ng 18, qu???n 4, S??i G??n."
C??c khu ?????t k??? tr??n ???????c coi l?? "?????t v??ng" n???m tr??n v??? tr?? ?????c ?????a c???a trung t??m th??nh ph??? S??i G??n, thu???c quy???n qu???n l?? c???a Qu??n Ch???ng H???i Qu??n, c??? th??? l?? T?? l???nh Nguy???n V??n Hi???n.
C??ng theo b??o Nh?? ?????u T??, ????ch th??n ??ng Hi???n k?? c??ng v??n "b???o k??" cho cho c??c ho???t ?????ng chuy???n nh?????ng n??u tr??n, b???t ch???p th???c t??? l?? tr??i v???i quy ?????nh c???a ph??p lu???t.
?????i v???i m???t s??? nh?? quan s??t ch??nh tr??? t???i Vi???t Nam, th?? vi???c c???t ch???c ???? ?????c Nguy???n V??n Hi???n kh??ng c?? gi?? tr??? ch???ng tham nh??ng, m?? mang ?????m m??u s???c ?????u ???? phe c??nh.
Th???c t??? c??c sai ph???m ?????t qu???c ph??ng di???n ra m???t c??ch c??ng khai tr??n c??? n?????c. N???u ??ng Tr???ng th???c t??m mu???n "?????t l??" th?? ?????y r???y "c???i t????i" ??ang ch???t s???n mi???ng l??.
????n c??? nh?? sai ph???m ph???i n??i l?? r???t nghi??m tr???ng li??n quan ?????n ?????t qu???c ph??ng ??ang di???n ra m???t c??ch c??ng khai t???i s??n golf trong s??n bay T??n S??n Nh???t. Phe l???i ??ch qu??n ?????i x??y s??n golf t???i ????y uy hi???p an to??n bay, c???n tr??? m??? r???ng s??n bay, g??y ra n???n t???c ???????ng, b??? d?? lu???n k???ch li???t ch??? tr??ch nh??ng v???n c??ng nhi??n ho???t ?????ng.
Ngo??i ra, c??n nh???ng sai ph???m ?????t qu???c ph??ng t???i s??n bay N?????c M???n (???? N???ng), ?????ng T??m (H?? N???i),... Nh??ng "ch??? l??" l???i l??m ng??, xem nh?? ch??a t???ng c?? chuy???n g?? x???y ra.
H???i ?????u th??ng T??, B??? C??ng An ???? b???t Ph???m Nh???t V?? li??n quan ?????n ?????i ??n Mobifone mua AVG. ??? th????ng v??? chuy???n nh?????ng thi???t h???i c???a nh?? n?????c h??n 7.000 t??? n??y, b?? Ph?????ng ???tr??m cu???i??? v?? l?? ng?????i s???p ?????t m???i chuy???n.
Hi???n nay, ??ng Tr???ng c??ch ch???c ???? ?????c Hi???n, ???????c xem l?? m???t b?????c d???n ???????ng cho vi???c thu h???i c??c khu ?????t qu???c ph??ng, t??? ???? tr???c ti???p ????nh v??o vi???c l??m ??n t???i T???p ??o??n B???n Vi???t c???a b?? Ph?????ng.
???? t??? l??u b?? Nguy???n Thanh Ph?????ng ???????c xem l?? "c?? s??? kinh t??i" c???a gia t???c c???u Th??? t?????ng Nguy???n T???n D??ng. C??ng b???i v???y, ??ng Tr???ng mu???n ????a "l??" ?????n nh?? c???u th??? t?????ng D??ng, ch???c ch???n s??? ph???i ??i qua c???a ???i "c??ng ch??a" Nguy???n Thanh Ph?????ng.
[ S ] - FB Vi???t T??n.
#?????????cNguy???nV??nHi???n , #Nguy???nThanhPh?????ng#B???nVi???t,

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây