vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Chi???n tranh M???- Trung

Tuy??n b??? ch??a t???ng th???y c???a M??? v??? ????i Loan c?? th??? khi???n TQ "s??i m??u"Theo t??? B??u ??i???n Hoa nam Bu???i s??ng (SCMP), t??? m?? M??? nh???c ?????n khi n??i v??? ????i Loan c?? th??? ph?? v??? l???p tr?????ng su???t h??ng th???p k??? v??? vi???c t??n tr???ng ch??nh s??ch M???t Trung Qu???c.Trong t??i li???u v??? chi???n l?????c ??? ch??u ??-Th??i B??nh D????ng, Washington nh???c ?????n vi???c t??ng c?????ng quan h??? v???i Singapore, ????i Loan, New Zealand v?? Mongolia.???C??? 4 ???qu???c gia??? n??y ?????u ????ng g??p v??o s??? m???nh c???a M??? tr??n kh???p th??? gi???i v?? kh??ng ng???ng th??? hi???n s??? t??n tr???ng lu???t ph??p qu???c t??????, b??o c??o vi???t, nh???n m???nh ????y l?? c??c ?????i t??c tin c???y, c?? ????? ti???m l???c.B??? Qu???c ph??ng M??? hi???n ch??a l??n ti???ng v??? nh???ng g?? vi???t trong b???n b??o c??o d??i 55 trang, r???ng ???? l?? th??ng ??i???p ng???u nhi??n hay c??? ??. H??m 6.6, quan ch???c L???u N??m G??c m???t l???n n???a nh???c ?????n vi???c ????i Loan ng??y c??ng ch???u s???c ??p kh??ng ng???ng gia t??ng t??? Trung Qu???c.
Chi???n tranh M???- Trung


Tuy??n b??? ch??a t???ng th???y c???a M??? v??? ????i Loan c?? th??? khi???n TQ "s??i m??u"

Theo t??? B??u ??i???n Hoa nam Bu???i s??ng (SCMP), t??? m?? M??? nh???c ?????n khi n??i v??? ????i Loan c?? th??? ph?? v??? l???p tr?????ng su???t h??ng th???p k??? v??? vi???c t??n tr???ng ch??nh s??ch M???t Trung Qu???c.

Trong t??i li???u v??? chi???n l?????c ??? ch??u ??-Th??i B??nh D????ng, Washington nh???c ?????n vi???c t??ng c?????ng quan h??? v???i Singapore, ????i Loan, New Zealand v?? Mongolia.

???C??? 4 ???qu???c gia??? n??y ?????u ????ng g??p v??o s??? m???nh c???a M??? tr??n kh???p th??? gi???i v?? kh??ng ng???ng th??? hi???n s??? t??n tr???ng lu???t ph??p qu???c t??????, b??o c??o vi???t, nh???n m???nh ????y l?? c??c ?????i t??c tin c???y, c?? ????? ti???m l???c.

B??? Qu???c ph??ng M??? hi???n ch??a l??n ti???ng v??? nh???ng g?? vi???t trong b???n b??o c??o d??i 55 trang, r???ng ???? l?? th??ng ??i???p ng???u nhi??n hay c??? ??. H??m 6.6, quan ch???c L???u N??m G??c m???t l???n n???a nh???c ?????n vi???c ????i Loan ng??y c??ng ch???u s???c ??p kh??ng ng???ng gia t??ng t??? Trung Qu???c.

Tr?????c ????y, n???u c?? nh???m l???n th?? ???? ch??? l?? t??? c??c tuy??n b??? b???ng mi???ng c???a quan ch???c M???, ch??? ch??a h??? ???????c vi???t th??nh v??n b???n, theo SCMP.

Trong tuy??n b??? m???i nh???t, tr??? l?? B??? tr?????ng Qu???c ph??ng M??? v??? v???n ????? ch??u ??-Th??i B??nh D????ng, kh??ng nh???c ?????n t??? ???qu???c gia???, khi n??i v??? th???a thu???n b??n v?? kh?? tr??? gi?? 2 t??? USD cho ????i Loan.

Washington t??? l??u ???? c??? g???ng duy tr?? l???p tr?????ng c?? t??? th???i hai n?????c b??nh th?????ng h??a quan h???, nh??ng v???n ???ng h??? ????i Loan ??? m???c ????? nh???t ?????nh.

M??? trong qu?? kh??? tr??nh d??ng nh???ng t??? c?? th??? khi???n Trung Qu???c t???c gi???n khi nh???c ?????n ????i Loan, bao g???m c??? vi???c th??nh l???p "vi???n nghi??n c???u M???" tr??n h??n ?????o, ???????c cho l?? ????ng vai tr?? ????ng vai tr?? gi???ng nh?? ?????i s??? qu??n.

Th??ng tr?????c, cu???c g???p c???a c??? v???n an ninh qu???c gia M??? John Bolton v?? quan ch???c ????i Loan ???? v???p ph???i s??? ch??? tr??ch m???nh m??? c???a Trung Qu???c.

???Ch??ng t??i ki??n quy???t ph???n ?????i b???t k??? n??? l???c n??o nh???m t???o ra c??i g???i l?? 'm???t Trung Qu???c, m???t ????i Loan'. L???p tr?????ng c???a ch??ng t??i h???t s???c r?? r??ng v?? kh??ng thay ?????i???, ph??t ng??n vi??n B??? Ngo???i giao Trung Qu???c L???c Kh???ng n??i.

Gi???i ph??n t??ch cho r???ng, c?? nhi???u l?? do ????? ch??nh quy???n T???ng th???ng M??? Donald Trump x??ch l???i g???n h??n v???i ????i Loan. ???? l?? b???i Washington mu???n c??n b???ng l???i s???c ??p qu??n s??? v?? ngo???i giao m?? Trung Qu???c t???o ra v???i ????i Loan.

Tuy v???y, m???t s??? chuy??n gia c??ng c???nh b??o M??? n??n c??n nh???c k??? c??c h??nh ?????ng, tr??nh ????? c??ng th???ng b??ng n??? th??nh xung ?????t qu??n s???.
P/v theo24/h C??ng ty Qu???ng c??o Ho??n c???u

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây