vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Bi???n ????ng: M??? t??ng s???c r??n ??e Trung Qu???c, nh???m v??o d??n qu??n bi???n

V??o l??c gi???i ch???c qu??n s??? v?? c??ng lu???n Philippines ??ang ng??y c??ng ph???n n??? tr?????c v??? m???t t??u c?? Trung Qu???c ????m v??o m???t ng?? thuy???n Philippines r???i b??? ch???y, ?????i s??? M??? t???i Manila h??m 14/06/2019 v???a qua ???? l??n ti???ng nh???c nh??? r???ng nh???ng h??nh vi t???n c??ng v??o l???c l?????ng Philippines, k??? c??? khi ?????n t??? c??c nh??m d??n qu??n bi???n Trung Qu???c, c?? th??? d???n ?????n vi???c M??? can thi???p trong khu??n kh??? Hi???p ?????nh Ph??ng Th??? H??? T????ng Hoa K???-Philippines.
Bi???n ????ng: M??? t??ng s???c r??n ??e Trung Qu???c, nh???m v??o d??n qu??n bi???n


Bi???n ????ng: M??? t??ng s???c r??n ??e Trung Qu???c, nh???m v??o d??n qu??n bi???n

mediaT??u c?? Philippines b??? t??u tu???n duy??n Trung Qu???c d??ng v??i r???ng xua ??u???i g???n ?????o Luzon, t???nh Pangasinan, 22/04/2015.REUTERS/Erik De Castro

V??o l??c gi???i ch???c qu??n s??? v?? c??ng lu???n Philippines ??ang ng??y c??ng ph???n n??? tr?????c v??? m???t t??u c?? Trung Qu???c ????m v??o m???t ng?? thuy???n Philippines r???i b??? ch???y, ?????i s??? M??? t???i Manila h??m 14/06/2019 v???a qua ???? l??n ti???ng nh???c nh??? r???ng nh???ng h??nh vi t???n c??ng v??o l???c l?????ng Philippines, k??? c??? khi ?????n t??? c??c nh??m d??n qu??n bi???n Trung Qu???c, c?? th??? d???n ?????n vi???c M??? can thi???p trong khu??n kh??? Hi???p ?????nh Ph??ng Th??? H??? T????ng Hoa K???-Philippines.

L???i nh???c nh??? n??y n??u b???t m???t chuy???n h?????ng quan tr???ng trong chi???n l?????c r??n ??e Trung Qu???c t???i Bi???n ????ng, m?? H???i Qu??n M??? ???? ti???t l??? t??? ?????u n??m 2019 n??y, m???t nh??n t??? m?? theo trang tin Business Insider ng??y 17/06, ???? l??m t??ng kh??? n??ng x???y ra xung ?????t t???i Bi???n ????ng.

Theo t??c gi??? b??i b??o, M??? m???i ????y ???? cho th???y r?? m???t l???p tr?????ng c???ng r???n h??n ?????i v???i d??n qu??n bi???n Trung Qu???c, m???t l???c l?????ng b??n qu??n s??? ???????c ng???y trang th??nh m???t ?????i t??u ????nh c??, nhi???u khi ???????c tung ra ????? s??ch nhi???u c??c ?????i th??? n?????c ngo??i, gi??p B???c Kinh ??p ?????t c??c y??u s??ch ch??? quy???n r???ng l???n c???a Trung Qu???c t???i v??ng Bi???n ????ng.

Theo Andrew Erickson, m???t chuy??n gia h??ng ?????u t???i Tr?????ng H???i Chi???n Hoa K???, B???c Kinh ???? c??? che gi???u s??? ph??t tri???n m???nh m??? c???a l???c l?????ng d??n qu??n bi???n Trung Qu???c, nh??ng ng??y nay s??? t???n t???i c???a ?????i qu??n n??y ???? ng??y c??ng l??? r??.

M??? ???? b???t ?????u c???nh b??o v??? d??n qu??n bi???n Trung Qu???c t??? 2017

Trong b??o c??o n??m 2017 v??? s???c m???nh qu??n s??? c???a Trung Qu???c, b??? Qu???c Ph??ng M??? l???n ?????u ti??n ???? thu h??t s??? ch?? ?? ?????n l???c l?????ng d??n qu??n bi???n n??y, x??c ?????nh r???ng Trung Qu???c ???? s??? d???ng ?????i t??u ????nh c?? th????ng m???i c???a h??? v??o nh???ng chi???n d???ch t???n c??ng ?? v??ng x??m ??, t???c l?? gi???u m???t, ????? ?? ??p ?????t c??c y??u s??ch tr??n bi???n v?? th??c ?????y quy???n l???i ??ch c???a Trung Qu???c ??, nh?? tr??nh ???????c vi???c g??y n??n chi???n tranh th???c s???.

Tuy nhi??n, ph???i ?????i ?????n ?????u n??m 2019 n??y, M??? m???i th???c s??? b???t ?????u g??y ??p l???c nh???m v??o l???c l?????ng d??n qu??n bi???n Trung Qu???c.

Theo nh???t b??o Anh Financial Times, t?? l???nh H???i Qu??n M??? John Richardson, nh??n m???t cu???c h???p t???i B???c Kinh h???i th??ng Gi??ng ???? c???nh b??o ng?????i ?????ng c???p Trung Qu???c r???ng H???i Qu??n Hoa K??? s??? coi c??c t??u H???i C???nh v?? t??u d??n qu??n bi???n l?? nh???ng ph????ng ti???n chi???n ?????u, t????ng t??? nh?? t??u h???i qu??n, v?? s??? d??ng c??c bi???n ph??p ?????i ph?? v???i H???i Qu??n Trung Qu???c ????? ????p tr??? nh???ng h??nh ?????ng khi??u kh??ch c???a nh???ng chi???c t??u n??y.

Qua th??ng Ba, ngo???i tr?????ng M??? Mike Pompeo ???? c??ng khai cam k???t v???i Philippines r???ng M??? s??? ?????n b???o v??? ?????ng minh trong tr?????ng h???p n?????c n??y b??? t???n c??ng ??? Bi???n ????ng.

Theo ??ng Pompeo, ?? b???t k??? m???t cu???c t???n c??ng v?? trang n??o nh???m v??o binh l??nh, phi c?? ho???c t??u c??ng v??? c???a Philippines tr??n Bi???n ????ng ?????u s??? k??ch ho???t ngh??a v??? b???o v??? l???n nhau ?? c?? trong hi???p ?????nh ph??ng th??? chung M???-Philippines.

V?? ??ng Sung Kim, ?????i s??? M??? t???i Philippines, ???? l??m r?? th??m c??c cam k???t n??y h??m 14/06 v???a qua khi x??c nh???n v???i b??o ch?? r???ng cam k???t b???o ?????m an ninh c???a M??? c??ng ??p d???ng cho c??c h??nh vi g??y h???n c???a d??n qu??n bi???n Trung Qu???c.

Theo nh???t b??o Philippine Star, ?????i s??? M??? ???? n??i nguy??n v??n nh?? sau: ?? Kh??i ni???m b???t k??? m???t h??nh ?????ng t???n c??ng v?? trang n??o, theo t??i, bao g???m c??? nh???ng h??nh vi c???a l???c l?????ng d??n qu??n ???????c ch??nh quy???n cho ph??p ??.

Tuy nhi??n, ?????i s??? M??? ???? kh??ng n??i r?? th??? n??o l?? m???t h??nh ?????ng t???n c??ng v?? trang.

Washington mu???n bu???c B???c Kinh h???n ch??? h??nh vi g??y b???t ???n tr??n bi???n

Theo c??c nh?? ph??n t??ch, khi t??ng c?????ng s???c ??p tr??n c??c l???c l?????ng tr??n bi???n c???a Trung Qu???c, Hoa K??? mu???n B???c Kinh ??i???u ch???nh c??c t??nh to??n chi???n l?????c t???i Bi???n ????ng.

Tr??? l???i nh???t b??o Anh Financial Times v??o th??ng T?? v???a qua, b?? Bonnie Glaser, chuy??n gia v??? Trung Qu???c t???i Trung T??m Nghi??n C???u Chi???n L?????c v?? Qu???c T??? cho r???ng ?? Hoa K??? hy v???ng r??n ??e ???????c Trung Qu???c ????? ng??n ch???n c??c h??nh vi g??y b???t ???n ?????nh tr??n bi???n, trong ???? c?? vi???c d??ng ?????n c??c l???c l?????ng b???o v??? b??? bi???n v?? c??c t??u d??n qu??n bi???n ????? ??e d???a c??c n?????c l??ng gi???ng nh??? b?? h??n. ??

Tuy nhi??n, theo Business Insider, vi???c M??? duy tr?? m???t t??nh tr???ng m?? h??? trong ch??? tr????ng r??n ??e, c??ng nh?? vai tr?? b???t minh c???a l???c l?????ng d??n qu??n bi???n Trung Qu???c, xung ?????t tr??n quy m?? nh??? gi???a Trung Qu???c v?? c??c n?????c l??ng gi???ng d??? d??ng n??? ra.

C??c s??? c??? d??nh l??u ?????n t??u c?? Trung Qu???c, th??nh vi??n ti???m t??ng c???a l???c l?????ng d??n qu??n bi???n, th?????ng xuy??n x???y ra ??? Bi???n ????ng. Th??? nh??ng ?????n nay v???n kh??ng r?? l?? ch??nh x??c lo???i s??? c??? n??o c?? th??? k??ch ho???t s??? can thi???p c???a Hoa K???.

M???t v?? d??? l?? v??o th??ng T??, h??n 200 t??u c?? Trung Qu???c ???? b??? t??? c??o tr??n xu???ng ??e ?????a ?????o Th??? T???, m???t th???c th??? do Philippines chi???m ????ng ??? qu???n ?????o Tr?????ng Sa.

M???t v?? d??? kh??c l?? v??? t??u c?? Trung Qu???c b??? nghi ng??? l?? ???? ????m ch??m m???t t??u Philippines ??? B??i C??? Rong (Bi???n ????ng), v?? sau ???? b??? ??i, ????? m???c cho h??n hai ch???c ng?? d??n Philippines ?????i m???t v???i nguy c?? ch???t ??u???i ngo??i bi???n kh??i.

Trung Qu???c ???? b??c b??? c??o bu???c v??? h??nh vi sai tr??i c???a h???. V??, trong khi t??nh h??nh v???n c??ng th???ng, gi???i l??nh ?????o Philippines ???? k??u g???i b??nh t??nh.
P/v theo r Fi - Ti???ng n??i n??m ch??u

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây