vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


B??i ph??t bi???u L?? Du???n n??m 1979

????? hi???u th??m th???c ch???t m???i quan h??? Vi???t-Trung trong m???y ch???c n??m nay, kh??ng c??n ch??t m?? h??? n??o n???a, ?????c bi???t tr?????c r???t nhi???u h??nh ?????ng g??y h???n tr???ng tr???n c???a Trung Qu???c trong th???i gian g???n ????y, xin gi???i thi???u m???t t?? li???u c?? nh??n nho nh??? c???a c??? TBT L?? Du???n khi sinh th???i, v?? m???t b???n d???ch t??? t?? li???u n?????c ngo??i B??i ph??t bi???u c???a ??ng v??? ???t???p ??o??n ph???n ?????ng Trung Qu???c???, c??ng v???i ??o???n tr??ch Hi???n ph??p 1980 li??n quan t???i Trung Qu???c.
B??i ph??t bi???u L?? Du???n n??m 1979


L?? Du???n r???t hi???u s??t
Nh??ng ph???m ch???t anh h??ng
B??y gi??? ????m chu???t nh???t
Th???y T??u l?? khom l??ng!
????? Ho??ng

B??I PH??T BI???U C???A TBT L?? DU???N N??M 1979

---------------------------

????? hi???u th??m th???c ch???t m???i quan h??? Vi???t-Trung trong m???y ch???c n??m nay, kh??ng c??n ch??t m?? h??? n??o n???a, ?????c bi???t tr?????c r???t nhi???u h??nh ?????ng g??y h???n tr???ng tr???n c???a Trung Qu???c trong th???i gian g???n ????y, xin gi???i thi???u m???t t?? li???u c?? nh??n nho nh??? c???a c??? TBT L?? Du???n khi sinh th???i, v?? m???t b???n d???ch t??? t?? li???u n?????c ngo??i B??i ph??t bi???u c???a ??ng v??? ???t???p ??o??n ph???n ?????ng Trung Qu???c???, c??ng v???i ??o???n tr??ch Hi???n ph??p 1980 li??n quan t???i Trung Qu???c.

1) ????y l?? b???n ch???p v??i d??ng b??t k?? c?? nh??n, nh?? t??? d???n v???i ri??ng m??nh, c???a c??? T???ng b?? th?? BCHTW ??CSVN L?? Du???n n??m 1978, m???t n??m tr?????c khi Trung Qu???c ????a qu??n t???n c??ng 6 t???nh bi??n gi???i ph??a B???c VN, ???????c l??u tr??? trong kho t?? li???u ri??ng c???a gia ????nh ??ng. ??o???n n??y ????? c???p t???i quan h??? v???i Trung Qu???c. ??ng vi???t: ???Ph???i x??y d???ng h???nh ph??c cho nh??n d??n. Mu???n c?? h???nh ph??c cho nh??n d??n ph???i gi??u m???nh v?? h??ng c?????ng. ???? l?? v?? v??? tr?? l???ch s??? v?? ?????a d?? c???a Vi???t Nam. Kh??ng th??? kh??c ???????c. V?? ch??ng ta ??? b??n c???nh m???t n?????c m?? l???ch s??? c???a n?????c ???? ch??a ra kh???i cu???c s???ng ng?????i ??n th???t ng?????i???.Kh??ng nghi ng??? g?? n???a, ???? l?? ??m ch??? t???i ng?????i l??ng gi???ng Trung Qu???c, ?????t n?????c v???i l???ch s??? t???ng c?? t???p t???c ???ng?????i ??n th???t ng?????i??? m?? ch??nh V??n h??o L???  T???n ???? ????? c???p t???i nhi???u l???n trong ti???u thuy???t Nh???t k?? ng?????i ??i??n. (M???i xem th??m: ??n th???t ?????ng lo???i tr??n Wikipedia). ??????ng nhi??n, qua n???i dung n??y v?? b??i ph??t bi???u c???a ??ng, c??ng nh?? L???i n??i ?????u trong b???n Hi???n ph??p 1980, s??? ????nh gi?? ???? kh??ng ph???i v???i tuy???t ?????i b??? ph???n ng?????i d??n Trung Qu???c.C??ng kh??ng c?? g?? kh??c bi???t trong tinh th???n c???a n???i dung tr??n v???i quan ??i???m c???ng r???n c???a v??? l??nh ?????o cao nh???t trong ?????ng CSVN trong su???t m???t th???i gian d??i ?????i v???i nh?? c???m quy???n Trung Qu???c.Nh?? bao nhi??u b???c qu??n v????ng kh??c, kh??ng th??? tr??nh ???????c nh???ng m???t y???u, m???nh, hay, d??? trong l??c tr??? v??, nh??ng ri??ng c??ch nh??n v?? th??i ????? ?????i v???i ng?????i l??ng gi???ng ph????ng B???c, c??? TBT L??  Du???n l?? v??? l??nh ?????o ki??n quy???t v?? r?? r??ng nh???t, nh?? bao nhi??u th??? h??? ??ng cha ???? t???ng r??n d???y. 
2)  HI???N PH??P  N?????C C???NG HO?? X?? H???I CH??? NGH??A VI???T NAM N??M 1980, L???i n??i ?????u (Tr??ch): ???V???a tr???i qua ba m????i n??m chi???n tranh gi???i ph??ng, ?????ng b??o ta thi???t tha mong mu???n c?? ho?? b??nh ????? x??y d???ng T??? qu???c, nh??ng l???i ph???i ??????ng ?????u v???i b???n b?? quy???n Trung Qu???c x??m l?????c c??ng b?? l?? tay sai c???a ch??ng ??? Cam-pu-chia. Ph??t huy truy???n th???ng v??? vang c???a d??n t???c, qu??n v?? d??n ta ???? gi??nh ???????c th???ng l???i oanh li???t trong hai cu???c chi???n tranh
b???o v??? T??? qu???c ch???ng b???n ph???n ?????ng Cam-pu-chia ??? bi??n gi???i T??y Nam v?? ch???ng b???n b?? quy???n Trung Qu???c ??? bi??n gi???i ph??a B???c, b???o v??? ?????c l???p, ch??? quy???n, th???ng nh???t v?? to??n v???n l??nh th??? c???a m??nh.??? 


T??i tr??? l???i: Kho???ng 200.000 c??y s??? vu??ng.

Mao h???i: D??n s??? c???a h??? bao nhi??u?

T??i tr??? l???i: Kho???ng 3 tri???u!

Mao n??i: Nh?? v???y l?? kh??ng nhi???u! T??i s??? ????a d??n t??i ?????n ????, th???t m??!

Mao h???i: C?? bao nhi??u c??y s??? vu??ng ?????t ??? Th??i Lan?

T??i tr??? l???i: Kho???ng 500.000 c??y s??? vu??ng.

Mao h???i: C?? bao nhi??u ng?????i?

T??i tr??? l???i: Kho???ng 40 tri???u!



--------------------------------

???nh: C??? TBT L?? Du???n

Ngu???n: Ba X??m

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây